นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Electricity Generating Authority of Thailand

53 ถนนจรัญสนิทวงศ์
บางกรวย นนทบุรี 11130
53 Thanon Charan Sanit Wong
Bang Kruai,
Nonthaburi 11130
Tel 0 2424 0111, 0 2424 0101
Fax 0 2433 6317
www.egat.co.th
Update :


 

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
Mr.Viboon Rerksirathai
ผู้ว่าการ
Governor
Tel 0 2436 3000 , 0 2424 8015 , 0 2424 2894 Fax 0 2436 3090
597542@egat.co.th
Update : 2018-05-02 08:25:12


 
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ
Mr.Kijja Sripatthangkura
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor To Office Of The Governor
Tel 0 2436 3002 kijja.s@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:42:25


 
นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
Mr.Jakgrich Pibulpairoj
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor To Office Of The Governor
Tel 0 2436 3004 jakgrich.p@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:43:39


 

นายบุญทวี กังวานกิจ
Mr.Boontawee Kangwankit
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor to Office of the Governor
Tel 0 2436 4002 boontawee.k@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:40:13


 
นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
Mr.Santichai Osotpavapusit
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor to Office of the Governor
Tel 0 2436 4003 santichai.o@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:45:02


 
นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร
Mr.Suttichai Juprasertporn
รองผู้ว่าการบริหาร
Deputy Governor - Administration
Tel 0 2436 3011 Fax 0 2436 3093
383139@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:47:00


 

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์
Mr.Patana Sangsriroujana
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
Deputy Governor - Strategy
Tel 0 2436 3020 Fax 0 2436 3092
patana.s@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:48:13


 
นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
Mr.Pattarakit Techasikarn
รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)
Deputy Gover - Finance and Accounting (CFO)
Tel 0 2436 3030 Fax 0 2436 3093
pattarakit.t@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:50:19


 
นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง
Mr.Nutthavutthi Chamchang
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
Deputy Governor-Generation
Tel 0 2436 3040 Fax 0 2436 3094
nutthavutthi.c@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:51:20


 

นายธวัชชัย จักรไพศาล
Mr.Tawatchai Jakpaisal
รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
Deputy Governor-Fuel
Tel 0 2436 3050 Fax 0 2436 3095
tawatchai.j@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:52:37


 
นายเริงชัย คงทอง
Mr.Roengchai Khongthong
รองผู้ว่าการระบบส่ง
Deputy Governor-Transmission System
Tel 0 2436 3060 Fax 0 2436 3096
roengchai.k@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:53:26


 
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
Mr.Boonyanit Wongrukmit
รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
Deputy Governor - Power Business
Tel 0 2436 3070 Fax 0 2436 3097
boonyanit.w@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:54:27


 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
Mr.Thepparat Theppitak
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
Deputy Governor - Power Plant Development and Renewable Energy
Tel 0 2436 3080 Fax 0 2436 3098
thepparat.t@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:55:17


 
นายภูวดา ตฤษณานนท์
Mr.Puvada Trishnananda
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Senior Assistant Governor
Tel 0 2436 6901 Fax 0 2436 6957
puvada.t@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:56:29


 
นางอัจฉรี เด่นสิริมงคล
Mrs.Asharee Densirimongkol
ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักงานตรวจสอบภายใน
Assistant Governor - Internal Audit Office
Tel 0 2436 5100 Fax 0 2436 5190
asharee.d@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:57:24


 

นายชฎิล ศุขะพันธุ์
Mr.Jadil Sukapanth
ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ
Assistant Governor - Organization Development
Tel 0 2436 4500 Fax 0 2436 4590
457035@egat.co.th
Update : 2019-10-17 08:57:18


 
นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
Mr.Bundit Umpornsrisupap
ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Governor - Information Technology
Tel 0 2436 2600 Fax 0 2436 2690
464589@egat.co.th
Update : 2019-10-17 09:06:10


 
นายดุษฎี กลีบบัว
Mr.Dussadee Kleebbua
ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล
Assistant Governor - Legal Affairs and Corporate Governance
Tel 0 2436 0100 452939@egat.co.th
Update : 2019-10-17 09:04:45


 

นายวาร์ษไณย ชลารักษ์
Mr.Vasanai Chalaruk
ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างและบริการ
Assistant Governor - Procurement and General Services
Tel 0 2436 0300 Fax 0 2436 0390
428434@egat.co.th
Update : 2019-10-17 09:03:33


 
นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน
Mr.Prasertsak Cherngchawano
ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ
Assistant Governor - Corporate Strategy
Tel 0 2436 3021 Fax 0 2436 3096
prasertsak.c@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:58:39


 
น.ส.จิราพร ศิริคำ
MissJiraporn Sirikum
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ
Assistant Governor - Research, Innovation and Business Development
Tel 0 2436 3022 jiraporn.s@egat.co.th
Update : 2019-10-09 14:59:56


 

นายจรัญ คำเงิน
Mr.Charan Khumngeon
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน
Assistant Governor - Sustainability Management
Tel 0 2436 3043 Fax 0 2436 0092
464732@egat.co.th
Update : 2019-10-17 09:12:58


 
น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล
MissChoosri Kietkajornkul
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน
Assistant Governor - Finance
Tel 0 2436 3031 Fax 0 2436 0087
choosri.k@egat.co.th
Update : 2019-10-09 15:01:01


 
น.ส.กมลรัตน์ กุหลาบแก้ว
MissKamolrat Kularbkeo
ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี
Assistant Governor - Accounting
Tel 0 2436 5500 Fax 0 2436 5590
434825@egat.co.th
Update : 2019-10-17 09:10:31


 

นายวิศาล เพ่งวาณิชย์
Mr.Wisal Pengvanich
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1
Assistant Governor-Generation 1
Tel 0 2436 3041 Fax 0 2436 0090
wisal.p@egat.co.th
Update : 2019-10-09 15:09:25


 
นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา
Mr.Polsri Suvisisarsa
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
Assistant Governor-Generation 2
Tel 0 2436 8812 polsri.s@egat.co.th
Update : 2019-10-09 15:10:35


 
นายประเสริฐ อินทับ
Mr.Prasert Intub
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Assistant Governor - Renewable Power Plant
Tel 0 2436 3043 Fax 0 2436 0092
417963@egat.co.th
Update : 2019-10-17 09:20:51


 

นางราณี โฆษิตวานิช
Mrs.Ranee Kositvanich
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง
Assistant Governor - Fuel Management
Tel 0 2436 3051 ranee.k@egat.co.th
Update : 2019-10-09 15:13:02


 
นายอำพล กิติโชตน์กุล
Mr.Ampon Kitichotkul
ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ
Assistant Governor - Mae Moh Mine
Tel 0 2436 3052 Fax 0 2436 0094
ampon.k@egat.co.th
Update : 2019-10-09 15:14:10


 
นายนรรัตน์ นราภิรมย์ขวัญ
Mr.Norarat Naraphiromkwan
ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง
Assistant Governor - Transmission System Development
Tel 0 2436 3061 Fax 0 2436 0095
norarat.n@egat.co.th
Update : 2019-10-09 15:15:14


 

นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์
Mr.Junyong Wongjunpong
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบ
Assistant Governor - System Control
Tel 0 2436 3062 Fax 0 2436 0096
junyong.w@egat.co.th
Update : 2019-10-09 15:16:13


 
นายกิตติ เพ็ชรสันทัด
Mr.Kitti Petchsanthad
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง
Assistant Governor - Transmission System Operation and Asset Management
Tel 0 2436 3063 kitti.p@egat.co.th
Update : 2019-10-09 15:16:55


 
นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์
Mr.Amornpun Leelaporn
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา
Assistant Governor - Operation and Maintenance Business
Tel 0 2436 3071 amornpun.l@egat.co.th
Update : 2019-10-09 15:17:41


 

นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ
Mr.Paitoon Tangjitruamboon
ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ
Assistant Governor - Business Project
Tel 0 2436 3072 paitoon.t@egat.co.th
Update : 2019-10-09 15:18:20


 
นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ
Mr.Somluck Petcharoen
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
Assistant Governor - Power Plant Engineering and Construction
Tel 0 2436 3082 Fax 0 2436 0790
333743@egat.co.th
Update : 2019-10-17 09:29:41


 
นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล
Mrs.Sriwan Buranachokepisal
ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า
Assistant Governor - Power Plant Planning
Tel 0 2436 0700 Fax 0 2436 0790
439622@egat.co.th
Update : 2019-10-17 09:27:28


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400