นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
The Electricity Generating Authority of Thailand

53 ถนนจรัญสนิทวงศ์
บางกรวย นนทบุรี 11130
53 Thanon Charan Sanit Wong
Bang Kruai,
Nonthaburi 11130
Tel 0 2424 0111, 0 2424 0101
Fax 0 2433 6317
www.egat.co.th
Update :


 

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
Mr.Viboon Rerksirathai
ผู้ว่าการ
Governor
Tel 0 2436 3000 , 0 2424 8015 , 0 2424 2894 Fax 0 2436 3090
597542@egat.co.th
Update : 2018-05-02 08:25:12


 
นายวันชัย หงส์เชิดชัย
Mr.Wanchai Hongcherdchai
ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน
Chief Financial Officer : CFO
Tel 0 2436 3020 , 0 2435 2185 wanchai.h@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:09:07


 
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ
Mr.Kijja Sripatthangkura
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor To Office Of The Governor
kijja.s@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:31:25


 

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
Mr.Jakgrich Pibulpairoj
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor To Office Of The Governor
jakgrich.p@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:32:39


 
นางสาวปราณี ตั้งเสรี
MissPranee Tangseree
รองผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล
Deputy Governor-Legal Affairs and Corporate Governance
Tel 0 2436 3060 Fax 0 2436 3076
pranee.t@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:37:59


 
นายพัฒนา แสงศรีโรจน์
Mr.Patana Sangsriroujana
รองผู้ว่าการนโยบายและแผน
Deputy Governor - Policy and Planning
Tel 0 2436 3010 Fax 0 2436 3091
patana.s@egat.co.th
Update : 2017-11-15 11:26:04


 

นายวันชัย หงส์เชิดชัย
Mr.Wanchai Hongcherdchai
รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
Deputy Governor - Account and Finance
Tel 0 2436 3020 Fax 0 2436 3092
wanchai.h@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:10:20


 
นางภาวนา อังคณานุวัฒน์
Mrs.Bhawana Aungkananuwat
รองผู้ว่าการบริหาร
Deputy Governor - Administration
Tel 0 2436 3030 Fax 0 2436 3093
bhawana.a@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:40:01


 
นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
Mr.Seubphong Buranasirin
รองผู้ว่าการกิจการสังคม
Deputy Governor-Corporate Social Affairs
Tel 0 2436 3040 Fax 0 2436 3080
seubphong.b@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:41:07


 

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
Mr.Saharath Boonpotipukdee
รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่
Deputy Governor Renewable And New Energy
Tel 0 2436 3002 Fax 0 2436 3083
saharath.b@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:35:00


 
นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร
Mr.Kodshayut Boriboonchatuporn
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า
Deputy Governor-Power Plant Development
Tel 0 2436 1000 Fax 0 2436 1090
kodshayut.b@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:42:23


 


รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง
Deputy Governor-Transmission System Development
Tel 0 2436 1020 Fax 0 2436 1092

Update : 2018-05-02 08:26:15


 

นายนิกูล ศิลาสุวรรณ
Mr.Nikul Silasuwan
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
Deputy Governor-Generation
Tel 0 2436 6000 Fax 0 2436 6090
nikul.s@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:16:44


 
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
Mr.Boonyanit Wongrukmit
รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
Deputy Governor-Business Development
Tel 0 2436 6020 Fax 0 2436 6092
boonyanit.w@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:44:44


 
นายถาวร งามกนกวรรณ
Mr.Thaworn Ngamganokwan
รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
Deputy Governor-Fuel
Tel 0 2436 6030 Fax 0 2436 6093
thaworn.n@egat.co.th
Update : 2015-10-13 09:35:41


 

นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์
Mr.Adul Pitakchartiwongse
รองผู้ว่าการระบบส่ง
Deputy Governor-Transmission System
Tel 0 2436 2010 Fax 0 2436 2091
adul.p@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:45:48


 
นางแก้วตา ชาญชัยศรีสกุล
Mrs.Kaewta Chanchaisrisakul
ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน
Assistant Governor-Internal Audit Bureau
Tel 0 2436 5100 Fax 0 2436 5190
kaewta.c@egat.co.th
Update : 2014-10-01 11:33:53


 


ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมาย
Assistant Governor-Legal Affairs
Tel 0 2436 3033 Fax 0 2436 3085

Update : 2017-10-06 08:46:30


 

นายภัทรพงศ์ เทพา
Mr.Patrapong Thepa
ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย
Assistant Governor-Policy
Tel 0 2436 3011 Fax 0 2436 3095
patrapong.t@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:32:55


 
นายธวัชชัย จักรไพศาล
Mr.Tawatchai Jakpaisal
ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงาน
Assistant Governor-Planning
Tel 0 2436 3012 Fax 0 2436 3096
tawatchai.j@egat.co.th
Update : 2017-06-14 15:04:46


 
นายไวบูลย์ ชาญเชี่ยว
Mr.Waiboon Chanchio
ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Governor-Information Technology
Tel 0 2436 3013 Fax 0 2436 3081
waiboon.c@egat.co.th
Update : 2015-10-13 09:44:21


 

นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
Mr.Pattarakit Techasikarn
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน
Assistant Governor-Finance
Tel 0 2436 3022 Fax 0 2436 3082
pattarakit.t@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:47:57


 
นายวิทยา บุญหนุน
Mr.Witaya Boonnun
ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี
Assistant Governor-Account
Tel 0 2436 3021 Fax 0 2436 3097
withaya.b@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:49:14


 
นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร
Mr.Suttichai Juprasertporn
ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
Assistant Governor-Human Resources
Tel 0 2436 3031 Fax 0 2436 3098
suttichai.j@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:50:37


 

นายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์
Mr.Worrapoj Manaphanpong
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ
Assistant Governor-Services
Tel 0 2436 3032 Fax 0 2436 3099
worrapoj.m@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:35:28


 
นายธาตรี ริ้วเจริญ
Mr.Tatree Riewcharoen
ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
Assistant Governor-Corporate Social Responsibility
Tel 0 2436 3041 Fax 0 2436 3086
tatree.r@egat.co.th
Update : 2014-10-01 11:38:35


 
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
Mr.Thepparat Theppitak
ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่
Assistant Governor Renewable And New Energy
thepparat.t@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:54:06


 

นายนริศ สุธีธร
Mr.Naris Suteetorn
ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า
Assistant Governor-Power Plant Development and Planning
Tel 0 2436 1013 Fax 0 2436 1095
naris.s@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:59:44


 
นายอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
Act.Maj.Anuchart Palakawongse Na Ayudhya
ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ
Assistant Governor-Project Community Relations and Environment
Tel 0 2436 1001 Fax 0 2436 1098
anuchart.p@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:39:21


 
นายลัญจกร อภิชิตเรืองเดช
Mr.Lanjakorn Aphichitruangdej
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
Assistant Governor-Power Plant Engineering
Tel 0 2436 1011 Fax 0 2436 1093
lanjakorn.a@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:40:41


 

นายศุภชัย ปิตะสุวรรณ
Mr.Supachai Pitasuwan
ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
Assistant Governor-Power Plant Construction
Tel 0 2436 1012 Fax 0 2436 1094
supachai.p@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:41:48


 
นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
Mr.Santichai Osotpavapusit
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง
Assistant Governor-Transmission System Engineering
Tel 0 2436 1021 Fax 0 2436 1096
santichai.o@egat.co.th
Update : 2017-10-06 09:01:34


 
นายสุรพงษ์ รังษีสมบัติศิริ
Mr.Surapong Rangsisombatsiri
ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่ง
Assistant Governor-Transmission System Construction
Tel 0 2436 1022 Fax 0 2436 1097
surapong.r@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:42:58


 

นายวิศาล เพ่งวาณิชย์
Mr.Wisal Pengvanich
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1
Assistant Governor-Generation 1
Tel 0 2436 6011 Fax 0 2436 6091
wisal.p@egat.co.th
Update : 2017-10-06 09:03:27


 
นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์
Mr.Amornpun Leelaporn
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
Assistant Governor-Generation 2
Tel 0 2436 6012 amornpun.l@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:45:17


 
นายสุวิน อัจจิมางกูร
Mr.Suwin Ajjimangkul
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3
Assistant Governor-Generation 3
Tel 0 2436 6013 , 0 2436 8811 Fax 0 2436 6082
suwin.a@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:47:27


 

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง
Mr.Nutthavutthi Chamchang
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
Assistant Governor-Hydro Power Plant
Tel 0 2436 6014 Fax 0 2436 6094
nutthavutthi.c@egat.co.th
Update : 2017-10-06 09:04:56


 
นายวันชัย ศิวอาทิตย์กุล
Mr.Vanchai Sivaarthitkul
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ
Assistant Governor-Business Administration
Tel 0 2436 6021 Fax 0 2436 6095
vanchai.s@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:54:43


 
นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน
Mr.Wattana Laipermpoon
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา
Assistant Governor-Operation and Maintenance Business
Tel 0 2436 6022 Fax 0 2436 6099
wattana.l@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:55:41


 

นายสุกิจ ชื่นกมล
Mr.Sukit Chuenkamol
ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา
Assistant Governor-Operation and Maintenance Project
Tel 0 2436 6023 Fax 0 2436 6098
sukit.c@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:56:47


 
นายอดิศักดิ์ สุริยวนากุล
Mr.Adisak Suriyavanagul
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
ASSISTANT GOVERNOR TO DEPUTY GOVERNORBUSINESS DEVELOPMENT
Tel 0 2436 4040 adisak.su@egat.co.th
Update : 2017-06-14 15:18:02


 
นายบุญทวี กังวานกิจ
Mr.Boontawee Kangwankit
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง
Assistant Governor-Fuel Management
Tel 0 2436 6031 Fax 0 2436 6096
boontawee.k@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:58:13


 

นายบรรพต ธีระวาส
Mr.Bunpoht Teeravas
ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ
Assistant Governor-Mae Moh Mine
Tel 0 2436 8861 , 0 2436 6032 Fax 0 2436 6097
bunpoht.t@egat.co.th
Update : 2015-10-13 09:54:22


 
นายวรพจน์ อินทร์ทอง
Mr.Worapot Inthong
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง
Assistant Governor-Transmission System Operation
Tel 0 2436 2011 Fax 0 2436 2093
worapot.i@egat.co.th
Update : 2016-10-03 15:59:41


 
นายพัฒนา แสงศรีโรจน์
Mr.Patana Sangsriroujana
ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง
Assistant Governor-Transmission System Maintenance
Tel 0 2436 2012 Fax 0 2436 2094
patana.s@egat.co.th
Update : 2016-10-03 16:02:16


 

นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์
Mr.Junyong Wongjunpong
ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า
Assistant Governor-System Control
Tel 0 2436 2013 Fax 0 2436 2095
junyong.w@egat.co.th
Update : 2017-10-06 09:09:17


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400