นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
The Electricity Generating Authority of Thailand

53 ถนนจรัญสนิทวงศ์
บางกรวย นนทบุรี 11130
53 Thanon Charan Sanit Wong
Bang Kruai,
Nonthaburi 11130
Tel 0 2424 0111, 0 2424 0101
Fax 0 2433 6317
www.egat.co.th
Update :


 

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
Mr.Viboon Rerksirathai
ผู้ว่าการ
Governor
Tel 0 2436 3000 , 0 2424 8015 , 0 2424 2894 Fax 0 2436 3090
597542@egat.co.th
Update : 2018-05-02 08:25:12


 
นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
Mr.Seubphong Buranasirin
รองผู้ว่าการอาวุโสสำนักผู้ว่าการ
Senior Deputy Governor
Tel 0 2436 3001 seubphong.b@egat.co.th
Update : 2018-10-02 11:14:53


 
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ
Mr.Kijja Sripatthangkura
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor To Office Of The Governor
kijja.s@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:31:25


 

นายนิกูล ศิลาสุวรรณ
Mr.Nikul Silasuwan
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor to Office of the Governor
Tel 0 2436 3004 nikul.s@egat.co.th
Update : 2018-10-02 11:19:11


 
นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
Mr.Jakgrich Pibulpairoj
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor To Office Of The Governor
jakgrich.p@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:32:39


 
นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร
Mr.Kodshayut Boriboonchatuporn
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor to Office of the Governor
Tel 0 2436 3003 kodshayut.b@egat.co.th
Update : 2018-10-02 11:23:06


 

นายบุญทวี กังวานกิจ
Mr.Boontawee Kangwankit
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor to Office of the Governor
Tel 0 2436 3002 boontawee.k@egat.co.th
Update : 2018-10-02 11:25:40


 
นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
Mr.Santichai Osotpavapusit
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor to Office of the Governor
Tel 0 2436 6970 santichai.o@egat.co.th
Update : 2018-10-02 11:27:48


 
นางภาวนา อังคณานุวัฒน์
Mrs.Bhawana Aungkananuwat
รองผู้ว่าการบริหาร
Deputy Governor - Administration
Tel 0 2436 3030 Fax 0 2436 3093
bhawana.a@egat.co.th
Update : 2017-10-06 08:40:01


 

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์
Mr.Patana Sangsriroujana
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
Deputy Governor - Strategy
Tel 0 2436 3010 patana.s@egat.co.th
Update : 2018-10-02 15:06:53


 
นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
Mr.Pattarakit Techasikarn
รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)
Deputy Gover - Finance and Accounting (CFO)
Tel 0 2436 3020 pattarakit.t@egat.co.th
Update : 2018-10-02 15:16:59


 
นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง
Mr.Nutthavutthi Chamchang
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
Deputy Governor-Generation
Tel 0 2436 6000 Fax 0 2436 6090
nutthavutthi.c@egat.co.th
Update : 2018-10-02 13:48:29


 

นายธวัชชัย จักรไพศาล
Mr.Tawatchai Jakpaisal
รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
Deputy Governor-Fuel
Tel 0 2436 6030 Fax 0 2436 6093
tawatchai.j@egat.co.th
Update : 2018-10-02 13:50:42


 
นายเริงชัย คงทอง
Mr.Roengchai Khongthong
รองผู้ว่าการระบบส่ง
Deputy Governor-Transmission System
Tel 0 2436 2010 Fax 0 2436 2091
roengchai.k@egat.co.th
Update : 2018-10-02 13:51:50


 
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
Mr.Boonyanit Wongrukmit
รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
Deputy Governor - Power Business
Tel 0 2436 6020 Fax 0 2436 6092
boonyanit.w@egat.co.th
Update : 2018-10-02 15:18:17


 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
Mr.Thepparat Theppitak
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
Deputy Governor - Power Plant Development and Renewable Energy
Tel 0 2436 1030 thepparat.t@egat.co.th
Update : 2018-10-03 08:53:01


 
นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน
Mr.Wattana Laipermpoon
ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส สังกัดผู้ว่าการ
Senior Assistant Governor
Tel 0 2436 1003 wattana.l@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:06:09


 
นายภัทรพงศ์ เทพา
Mr.Patrapong Thepa
ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส สังกัดผู้ว่าการ
Senior Assistant Governor
Tel 0 2436 3011 Fax 0 2436 3095
patrapong.t@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:07:28


 

นายพิพัฒน์ วรคุณพิเศษ
Mr.Pipat Worrakunpiset
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Senior Assistant Governor
Tel 0 2436 1004 Fax 0 2436 3096
pipat.w@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:10:09


 
นายภูวดา ตฤษณานนท์
Mr.Puvada Trishnananda
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Senior Assistant Governor
Tel 0 2436 6971 puvada.t@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:12:38


 
นางอัจฉรี เด่นสิริมงคล
Mrs.Asharee Densirimongkol
ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักงานตรวจสอบภายใน
Assistant Governor - Internal Audit Office
Tel 0 2436 3941 asharee.d@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:15:07


 

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร
Mr.Suttichai Juprasertporn
ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ
Assistant Governor - Organization Development
Tel 0 2436 3031 suttichai.j@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:20:55


 
นายไวบูลย์ ชาญเชี่ยว
Mr.Waiboon Chanchio
ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Governor - Information Technology
Tel 0 2436 3032 waiboon.c@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:36:00


 


ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล
Assistant Governor - Legal Affairs and Corporate Governance
Tel 0 2436 3033
Update : 2018-10-03 09:38:56


 

นายนริศ สุธีธร
Mr.Naris Suteetorn
ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างและบริการ
Assistant Governor - Procurement and General Services
Tel 0 2436 3034 naris.s@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:44:30


 
นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน
Mr.Prasertsak Cherngchawano
ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ
Assistant Governor - Corporate Strategy
Tel 0 2436 3012 prasertsak.c@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:46:15


 
น.ส.จิราพร ศิริคำ
MissJiraporn Sirikum
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ
Assistant Governor - Research, Innovation and Business Development
Tel 0 2436 3011 jiraporn.s@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:48:07


 

นายศานิต นิยมาคม
Mr.Sanit Niyamakom
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน
Assistant Governor - Sustainability Management
Tel 0 2436 3013 sanit.n@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:49:50


 
น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล
MissChoosri Kietkajornkul
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน
Assistant Governor - Finance
Tel 0 2436 3022 choosri.k@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:52:02


 
นายพีรพล สุขวิบูลย์
Mr.Peerapol Sukviboon
ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี
Assistant Governor - Accounting
Tel 0 2436 3021 peerapol.s@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:55:08


 

นายวิศาล เพ่งวาณิชย์
Mr.Wisal Pengvanich
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1
Assistant Governor-Generation 1
Tel 0 2436 6001 Fax 0 2436 6091
wisal.p@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:58:01


 
นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา
Mr.Polsri Suvisisarsa
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
Assistant Governor-Generation 2
Tel 0 2436 6002 polsri.s@egat.co.th
Update : 2018-10-03 09:59:45


 
นายจรัญ คำเงิน
Mr.Charan Khumngeon
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Assistant Governor - Renewable Power Plant
Tel 0 2436 6004 charan.k@egat.co.th
Update : 2018-10-03 10:01:32


 

นางราณี โฆษิตวานิช
Mrs.Ranee Kositvanich
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง
Assistant Governor - Fuel Management
Tel 0 2436 6031 ranee.k@egat.co.th
Update : 2018-10-03 10:30:21


 
นายอำพล กิติโชตน์กุล
Mr.Ampon Kitichotkul
ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ
Assistant Governor - Mae Moh Mine
Tel 0 2436 6032 ampon.k@egat.co.th
Update : 2018-10-03 10:39:45


 
นายนรรัตน์ นราภิรมย์ขวัญ
Mr.Norarat Naraphiromkwan
ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง
Assistant Governor - Transmission System Development
Tel 0 2436 2012 norarat.n@egat.co.th
Update : 2018-10-03 10:41:38


 

นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์
Mr.Junyong Wongjunpong
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบ
Assistant Governor - System Control
Tel 0 2436 2013 junyong.w@egat.co.th
Update : 2018-10-03 10:42:47


 
นายกิตติ เพ็ชรสันทัด
Mr.Kitti Petchsanthad
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง
Assistant Governor - Transmission System Operation and Asset Management
Tel 0 2436 2011 kitti.p@egat.co.th
Update : 2018-10-03 10:45:06


 
นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์
Mr.Amornpun Leelaporn
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา
Assistant Governor - Operation and Maintenance Business
Tel 0 2436 6022 amornpun.l@egat.co.th
Update : 2018-10-03 10:46:59


 

นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ
Mr.Paitoon Tangjitruamboon
ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ
Assistant Governor - Business Project
Tel 0 2436 6023 paitoon.t@egat.co.th
Update : 2018-10-03 10:48:37


 
นายลัญจกร อภิชิตเรืองเดช
Mr.Lanjakorn Aphichitruangdej
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
Assistant Governor - Power Plant Engineering and Construction
Tel 0 2436 1031 lanjakorn.a@egat.co.th
Update : 2018-10-03 10:50:00


 
นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ
Mr.Somluck Petcharoen
ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า
Assistant Governor - Power Plant Planning
Tel 0 2436 1032 somluck.p@egat.co.th
Update : 2018-10-03 10:51:31


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400