นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

555 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555 Thanon Vibhavadi Rangsit
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2537 2000
Fax 0 2537 3498-9
www.pttplc.com
Update :


 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
MR.TEVIN VONGVANICH
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
President&Chief Executive Officer
Tel 0 2537 1057 - 8 Fax 0 2537 3987
tevin.v@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:24:28


 
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
MR.WIRAT UANARUMIT
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
Chief Operating Officer, Upstream Petroleum and Gas Business Group
Tel 0 2537 3822 - 3 Fax 0 2537 3894
wirat.u@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:27:28


 
นายสรัญ รังคสิริ
MR. SARUN RUNGKASIRI
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
Chief Operating Officer, Downstream Petroleum Business Group
Tel 0 2537 3838 - 9 Fax 0 2537 3841
sarun.r@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:29:49


 

นายชวลิต พันธ์ทอง
MR.CHAVALIT PUNTHONG
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน
Chief Operating Officer, Infrastructure and Sustainability Management Business
Tel 0 2537 3755 - 6 Fax 0 2537 3757
chavalit.p@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:32:27


 
นางนิธิมา เทพวนังกูร
MRS.NITIMA THEPVANANGKUL
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
Chief Financial Officer
Tel 0 2537 3863 - 4 Fax 0 2537 3947
nitima.t@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:35:06


 
นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์
MRS.SRIWAN EAMRUNGROJ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร
Senior Executive Vice President, Corporate Strategy
Tel 0 2537 3723 - 4 Fax 0 2537 3797
sriwan.e@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:37:59


 

นายนพดล ปิ่นสุภา
MR.NOPPADOL PINSUPA
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
Senior Executive Vice President, Gas Business Unit
Tel 0 2537 3817 - 8 Fax 0 2537 3818
noppadol.p@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:41:00


 
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
MR.AUTTAPOL RERKPIBOON
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน
Senior Executive Vice President, Oil Business Unit
Tel 0 2537 3918 - 9 Fax 0 2537 3920
auttapol.r@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:43:38


 
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
MR.CHANSIN TREENUCHGRON
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
Senior Executive Vice President, Downstream Business Group Alignment
Tel 0 2537 3813 Fax 0 2537 3811
chansin.t@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:46:03


 

นางบุบผา อมรเกียรติขจร
MRS.BOOBPHA AMORNKIATKAJORN
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
Senior Executive Vice President, International Trading Business Unit
Tel 0 2537 3192 Fax 0 2537 1501
boobpha.a@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:48:50


 
นายกฤษณ์ อิ่มแสง
MR.KRIS IMSANG
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
Senior Executive Vice President, Human Resources & Organization Excellence
Tel 0 2537 1300 - 1 Fax 0 2537 3947
kris.i@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:51:05


 
นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา
MR.SUPOT LAOSUARPHA
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกำกับดูแลสำนักกฎหมาย
Senior Executive Vice President Taking a Position of Executive Vice President Office of Corporate Legal
Tel 0 2537 3542 Fax 0 2537 3840
supot.l@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:54:04


 

นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
MISSNITAYA DIREKSATHAPON
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกำกับดูแลสำนักตรวจสอบภายใน
Senior Executive Vice President Taking a Position of Executive Vice President Office of Corporate Audit
Tel 0 2537 3861 - 2 Fax 0 2537 3811
nitaya.d@pttplc.com
Update : 2017-03-10 14:57:17


 
นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
MR.WITTAWAT SVASTI-XUTO
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ
Senior Executive Vice President, Sustainability Management and Project Engineering
Tel 0 2537 3992 - 3 Fax -
wittawat.s@pttplc.com
Update : 2017-03-10 15:54:56


 
นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ
MR.ATHAVUTH VIKITSRETH
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์
Senior Executive Vice President, Public Relations
Tel 0 2537 3966 - 7 athavuth.v@pttplc.com
Update : 2017-03-10 15:57:16


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400