นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
The Bangchak Petroleum Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ : 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Head office: 555/1 Energy Complex, Building A, 10th Floor, Vibhavadi Rangsit Rd.,
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0-2140-8999
Fax 0-2140-8900
www.bangchak.co.th
Update : 2014-10-02 15:41:55


บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
The Bangchak Petroleum Public Company Limited

โรงกลั่น : 210 ถนนสุขุมวิท 64
พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Refinery : 210 Sukhumvit 64 Rd.,
Phra Khanong
Bangkok 10260
Tel 0-2335-4999
Fax 0-2335-4009
www.bangchak.co.th
Update : 2014-10-02 15:45:47


 

นายวิเชียร อุษณาโชติ
Mr.Vichien Usanachote
กรรมการผู้จัดการใหญ่
President
Tel 0-2335-4005 Fax 0-2398-5876
vichien@bangchak.co.th
Update : 2014-10-06 15:40:22


 
นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ
Mr.Wattana Opanon-amata
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
First Senior Executive Vice President, Refinery Business
Tel 0-2335-4006 Fax 0-2140-8900
wattana@bangchak.co.th
Update : 2014-10-03 11:11:20


 
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
Mr.Yodphot Wongrukmit
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Executive Vice President, Corporate Administration and Information Technology
Tel 0-2335-4430 Fax 0-2335-4588
yodphot@bangchak.co.th
Update : 2014-10-03 11:11:34


 

นายบัณฑิต สะเพียรชัย
Mr.Bundit Sapianchai
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
Senior Executive Vice President, Renewable Energy Business
Tel 0-2335-4500 Fax 0-2140-8900
bundit_s@bangchak.co.th
Update : 2014-10-03 11:11:51


 
นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์
Mr.Surachai Kositsareewong
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน
Senior Executive Vice President, Accounting and Finance
Tel 0-2335-4856 Fax 0-2140-8905
surachai_k@bangchak.co.th
Update : 2014-10-03 11:12:13


 
นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
Mr.Pongchai Chaichirawiwat
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
Senior Executive Vice President, Marketing Business
Tel 0-2335-4680 Fax 0-2335-4484
pongchai@bangchak.co.th
Update : 2014-10-03 11:12:26


 

นายสมชัย เตชะวณิช
Mr.Somchai Tejavanija
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
Senior Executive Vice President, Corporate Strategy and Business Development
Tel 0-3235-4479 Fax 0-2335-4588
somchai@bangchak.co.th
Update : 2014-10-03 11:12:38


 
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
Mr.Kiatchai Maitriwong
รักษาการผู้ชำนาญการอาวุโส สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
Acting Senior Petroleum Refining Executive, Refinery Business
Tel 0-2335-4109 Fax 0-2140-8910
kiatchai@bangchak.co.th
Update : 2014-10-03 11:12:50


 
นายเฉลิมชัย อุดมเรณู
Mr.Chalermchai Udomrenu
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
Executive Vice President, Refinery Business
Tel 0-2335-4010 Fax 0-2398-5876
chalermchai@bangchak.co.th
Update : 2014-10-06 15:47:25


 

นายพิเชษฐ์ เอมวัฒนา
Mr.Pichet Aimwatana
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจตลาด
Executive Vice President, Marketing Business
Tel 0-2335-4550 Fax 0-2140-8910
mailto:phichet@bangchak.co.th
Update : 2014-10-06 15:58:07


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400