นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Office of the Permanent Secretary

563 ถนนนนทบุรี
เมือง นนทบุรี 11000
563 Nonthaburi Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2507 8000, 0 2507 7000
Fax 0 2547 5210, 0 2507 6305
www.moc.go.th
Update : 2015-07-13 15:28:26


 

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
Mr. Boonyarit Kalayanamit
ปลัดกระทรวง
Permanent Secretary
Tel 02 507 6845, 02 507 5756 Fax 02 547 5232
boonyaritk@moc.go.th
Update : 2019-03-11 15:57:17


 
นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง
MissUrawee Ngowroongrueng
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 02 507 6624 Fax 02 547 5247
uraween@moc.go.th
Update : 2016-10-28 14:22:46


 
นางสาวอรุณี พูลแก้ว
MissArunee Poolkaew
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 02 507 6583 Fax 02 507 6587

Update : 2019-03-11 15:59:08


 

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
Mr.Somsak Kiatchailak
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 02 507 6491 Fax 02 507 6336
@moc.go.th
Update : 2019-03-11 16:00:19


 
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์
Mr. Pitak Udomwichaiwat
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 02 507 6952 Fax 02 547 5743

Update : 2019-03-11 16:01:10


 
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
Mr.Somdet Susomboon
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 02 507 6580, 02 507 6639 Fax 02 547 5272

Update : 2018-03-05 15:10:36


 

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
Mr. Supapat Ongsangkoon
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
Inspector General
ongsangkoon@gmail.com
Update : 2019-03-11 16:05:44


 
นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
Mr.Sarote Suwattigul
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (รักษาการ)
Inspector General
Tel 02 507 6584 Fax 02 547 5299
sarotes@dbd.go.th
Update : 2019-03-11 16:07:16


 
นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน
MissSuthatsanee Rajruangrabin
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (รักษาการ)
Inspector General
Tel 02 507 6585 Fax 02 507 5750
suthatsanee@dit.go.th
Update : 2019-03-11 16:08:41


 

นายกีรติ รัชโน
Mr.Keerati Rushchano
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (รักษาการ)
Chief Inspector General
Tel 02 507 6571 Fax 02 547 5246
@moc.go.th
Update : 2019-03-11 16:09:45


 
นางสาวพัทยา เชิงสะอาด
MissPattaya Choengsa-at
ที่ปรึกษาการพาณิชย์
Commercial Advisor
@moc.go.th
Update : 2016-09-16 16:03:32


 
นายสุชาติ สินรัตน์
Mr.Suchart Sinrat
ที่ปรึกษาการพาณิชย์
Acting Commercial Advisor

Update : 2017-11-24 10:13:49


 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์
Mr. Ronnarong Phoolpipat
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (รักษาการ)
Acting Commercial Advisor

Update : 2019-03-11 16:12:55


 
นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ
Mr. Somboon Chetcharoen
ที่ปรึกษากฎหมาย (รักษาการ)
Acting Legal Counsellor
Tel 02 507 5751 Fax 02 547 5405
@moc.go.th
Update : 2018-03-05 15:12:44


 
นางสาวพรอำไพ คุณวิจิตร์
MissPornampai Kunvijit
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director of General Affairs Division
Tel 02 507 6291 Fax 02 547 5210
pornampai@moc.go.th
Update : 2017-02-27 10:56:19


 

นายนิลรัตน์ ตันสกุล
Mr.Nilrat Tansakul
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Personnel Division
Tel 02 507 6531 Fax 02 547 5228
Nilrat@moc.go.th
Update : 2017-11-24 10:15:23


 
นางสาวสายใจ กิมเกถนอม
MissSaijai Kimkatanom
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
Director of Finance Division
Tel 02 507 6254 Fax 02 547 5198
sayjai@moc.go.th
Update : 2017-11-24 10:15:42


 
นายกิตติกร สอนอาจ
Mr.Kittikorn Sorn-Arj
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communicatin Technolgy Centre
Tel 02 507 6419 Fax 02 547 5216
kitt@moc.go.th
Update : 2014-10-14 13:19:49


 

นางปทมา สิงหรา ณ อยุธยา
Mrs.Patama Singhara Na Ayudhaya
ผู้อำนวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
Director of Prince Chandaburi Nareenath Institute
Tel 0 2507 6441, 0 2547 7021 Fax 0 2547 5218

Update : 2017-02-27 10:49:43


 
นางสาวสมบูรณ์ศรี แก่นสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director of Strategy and Planning Divistion
Tel 02 507 6471, 02547 5221 Fax 02 547 5224

Update : 2019-03-11 16:15:56


 
นางวรรณดี ตะโคดม
Mrs.Wandee Tacodom
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group
Tel 02 507 6924 Fax 02 547 5293
audita@moc.go.th
Update : 2014-10-14 14:06:08


 

นางธนันดา ทีปวัชระ
Mrs.Tananda Dipavajra
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Public Sector Development Group
Tel 02 547 5257 Fax 02 547 5256
psdg@moc.go.th
Update : 2014-10-14 14:02:01


 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
Director of Legal Division
Tel 02 507 7057, 02 507 7070 Fax 02 507 7069

Update : 2017-11-24 10:16:37


 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
Director of Office of Inspector General
Tel 02 507 7630 Fax 02 547 5253
@moc.go.th
Update : 2019-03-11 16:11:15


 

นางสาวศรีนวล อูอาเล้า
MissSrinual Auarlao
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ (รักษาการ)
Computer Technical Office, Expert Level
Tel 02 507 6415 Fax 02 507 6393

Update : 2017-11-24 10:42:36


 
นายวันชัย อาจกมล
Mr. Wanchai Arjkamol
ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
Director of Regional Commercial Management Division
Tel 02 507 6223 Fax 02 507 6224m

Update : 2017-02-27 10:51:06


 
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ
Miss Sunanta Kangvalkulkij
เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา
Ambassador Permanent Representative of Thailand to the WTO and the World Intellectual Property Organization
Tel +41 22 929 5200 Fax +41 22 791 0166, +41 22 788 8025
gsa@thaiwto.com
Update : 2017-11-24 10:37:40


 

นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงปักกิ่ง)
Minister (Commercial) The Office of Commercial Affairs Beijing, People´s Republic of China
Tel +(8610) 6532 3922 Fax +(8610) 6532 3890
@moc.go.th
Update : 2019-03-11 16:17:57


 
นายนพดล คันธมาศ

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา (กรุงวอชิงตัน ดี ซี)
Minister (Commercial) The Office of Commercial Affairs Washington D.C., United states of America
Tel (1 202) 467 6790-2 Fax (1 202) 429 2949
oca@commercethaiusa.org
Update : 2019-03-11 16:23:59


 


อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ เบลเยียม (กรุงบรัสเซลล์)
Minister (Commercial) The Office of Commercial Affairs Brussels, Belgium
Tel (32 2) 674 73 10 Fax (32 2) 673 44 25
thaicommbrussels@gmail.com
Update : 2019-03-11 16:19:35


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400