นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ
Department of Foreign Trade

44/100 ถนนนนทบุรี 1
เมือง นนทบุรี 11000
44/100 Thanon Nonthaburi 1
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2547 4771-86, 1385
Fax 0 2547 4791-2
www.dft.go.th
Update :


 

นางดวงพร รอดพยาธิ์
Mrs.Duangporn Rodphaya
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2547 4888-9 Fax 0 2547 4887

Update : 2014-11-25 13:44:59


 
นายทิฆัมพร นาทวรทัต
Mr.Tikhumporn Natvaratat
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2547 4862 Fax 0 2547 4863

Update : 2014-11-25 13:47:29


 
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
MissBanjongjitt Angsusingh
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2547 4867, 0 2547 4745 Fax 0 2547 4869

Update : 2014-11-25 13:50:08


 

นางสาวปานจิตต์ พิศวง
MissPanjit Pisawong
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2547 4864-5 Fax 0 2547 4869

Update : 2014-11-25 13:51:47


 
นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี
Mrs.Vilaivan Tapwongsri
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Expert Level
Tel 0 2547 4761 Fax 0 2547 4853
Vilaivant@moc.go.th
Update : 2014-11-25 13:53:20


 
นายชุตินันท์ สิริยานนท์
Mr.Chutinun Siriyananda
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Expert Level
Tel 0 2547 4852 Fax 0 2547 4853

Update : 2014-11-25 13:57:25


 

นายโชคอำนวย กัมพลานนท์
Mr.Chokamnuay Kumpalanont
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Expert Level
Tel 0 2547 4851 Fax 0 2547 4853
Chokamnuayk@moc.go.th
Update : 2014-11-25 13:57:40


 
นางสาว นารีรัตน์ จงสัจจา
Miss.Nareeratana Chongsatja
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Expert Level
Tel 0 2547 4859 Fax 0 2547 4853

Update : 2014-11-25 14:00:42


 
นายพรสันต์ ศรียาภัย
Mr.Ponson Sriyapai
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Expert Level
Tel 0 2547 4762 Fax 0 2547 4853
ponsons@moc.go.th
Update : 2014-11-25 14:01:01


 

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์
Mrs.Manatsanith Jirawat
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Expert Level
Tel 0 2547 4868 Fax 0 2547 4853

Update : 2014-11-25 14:03:31


 
นางณัฐวดี สินวรพันธุ์
Mrs.Nattvadee Sinvoraphan
เลขานุการกรม
Secretary, Office of Secretary
Tel 0 2547 4841-2 Fax 0 2547 4791

Update : 2014-11-25 14:06:01


 
นางสาวสุรีย์ จิรัฐติกาลกุล
Mrs.
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานคลัง
Director Bureau of Finance Administration
Tel 0 2547 4799 Fax 0 2547 4874

Update : 2014-11-25 14:07:57


 

นางเกื้อกูล ไชยวัฒนาสราญสุข
MrsKuakul Chaiwatanasaransuk
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการนำเข้า
Director Bureau of Import Administration
Tel 0 2547 5084 Fax 0 2547 4807

Update : 2014-11-25 14:10:42


 
นายชาย สังขะเวส
Mr.Chai Sankavesa
ผู้อำนวยการ สำนักมาตรการทางการค้า
Director Bureau of Trade Measures
Tel 0 2547 4737 Fax 0 2547 4736

Update : 2014-11-25 14:12:39


 
นายนิติ แสงสุกแสง
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก
Director Bureau of National Imports - Exports Product Standards
Tel 0 2547 4747 Fax 0 2547 4748

Update : 2014-11-25 14:14:32


 

นางสุภาวดี ไชยานุกูลกิตติ

ผู้อำนวยการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า
Director Bureau of Trade Preference
Tel 0 2547 4815 Fax 0 2547 4816

Update : 2014-11-25 14:16:11


 
นาย.ไพรัช เกียรติโชคชัยกุล
Mr.Pairat Kiatchokechaikul
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการค้าข้าว
Director Bureau of Rice Trade Administration
Tel 0 2547 4820 Fax 0 2547 4821

Update : 2014-11-25 14:18:46


 
นายจรัส กิตติสมบูรณ์สุข
Mr.Charus Kittisomboonsuk
ผู้อำนวยการ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
Director Bureau of Foreign Trade Services
Tel 0 2547 4755 Fax 0 2547 4757

Update : 2014-11-25 14:21:02


 

นายกีรติ รัชโน
Mr.Keerati Rushchano
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
Director Bureau of Merchandise Trade Administration
Tel 0 2547 4801 Fax 0 2547 4802

Update : 2014-11-25 14:29:15


 
นายวันชัย วราวิทย์
Mr.Wanchai Varavithya
ผู้อำนวยการ สำนักปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
Director Bureau of Trade Interests and Remedies
Tel 0 2547 5083 Fax 0 2547 4741

Update : 2014-11-25 14:25:19


 
นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ
Mr.Akarapong Dipavajra
ผู้อำนวยการ สำนักความร่วมมือการค้าและการลงทุน
Director Bureau of Trade and Investment Cooperation
Tel 0 2547 5102 Fax 0 2547 4728

Update : 2014-11-25 14:31:14


 

นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี
Mrs.Vilaivan Tapwongsri
ผู้อำนวยการ กองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหาร
Director Trade Policy and Public Sector Development Division
Tel 0 2547 5128 Fax 0 2547 5129

Update : 2014-11-25 14:34:12


 
นางสาวสิริเพ็ญ คุ้มอินทร์
Miss.Siripen Kumin
ผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Division
Tel 0 2547 4811 Fax 0 2547 4812

Update : 2014-11-25 14:36:15


 
นายรัฐนันท์ จันจรัสศรี
Mr.Ratanan Janjarassri
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Bureau of Legal Affairs
Tel 0 2547 4725 Fax 0 2547 4727
Ratananj@moc.go.th
Update : 2014-11-25 14:36:39


 

น.ส.มัณฑนา ธีรศุทธากร
Miss.Mantana Teerasuthakorn
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit
Tel 0 2547 4724 Fax 0 2547 4726
Mantanat@moc.go.th
Update : 2014-11-25 14:37:18


 

Update : 2014-11-25 14:40:08


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400