นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
Department of Internal Trade

44/100 ถนนนนทบุรี 1
เมือง นนทบุรี 11000
44/100 Nonthaburi 1 Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2507 6111 , 1569
Fax 0 2547 5361
www.dit.go.th
Update :


 

นายบุณยฤทธิ์ บุณยประภัศร
Mr.Boonyarit Kalayanamit
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2547 5485 Fax 0 2547 5486
boonyarit@moc.go.th
Update : 2014-11-05 10:34:05


 
นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์
Mr.Santichai Santawapas
รองอธิบดี Deputy Director - General

Tel 0 2547 5477 Fax 0 2547 5479
santichais@dit.go.th
Update : 2012-03-05 11:26:30


 
นางสาวนพพร ลิ้นทอง
MissNopporn Linthong
รองอธิบดี Deputy Director - General

Tel 0 2547 5473 Fax 0 2547 5480
noppornl@dit.go.th
Update : 2014-11-05 10:36:42


 

นายสุชาติ สินรัตน์
Mr.Suchat Sinrat
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2547 5469 Fax 0 2547 5475
sinrats@dit.go.th
Update : 2014-11-05 11:13:46


 
นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง
Mr.Vorapun Prasertying
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้า
Senior Expert on Trade Measures
Tel 0 2547 5476 Fax 0 2507 6028
vorapunp@dit.go.th
Update : 2012-03-05 11:44:19


 
นางสาวพัทยา เชิงสะอาด
MissPattaya Choengsa-at
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการค้าในประเทศ
Senior Expert on Internal Trade System Development and Promotion
Tel 0 2547 5367 Fax 0 2547 5367
pattaya_c@hotmail.com
Update : 2012-03-15 16:41:04


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า
Senior Expert on Cost and Price Fixing
Tel 0 2547 5470 Fax 0 2507 6028

Update : 2014-11-28 15:29:30


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายพาณิชย์
Senior Expert on Trade Law
Tel 0 2547 5471 Fax 0 2547 5472

Update : 2014-11-28 15:30:00


 
นางพรทิพย์ จีบโจง
Mrs.Pornthip Jeepjong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานเลขานุการกรม
Director Office of the Secretary
Tel 0 2547 5454 Fax 0 2547 5453
pornthje@dit.go.th
Update : 2014-11-05 11:01:39


 

นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
MissRayvadee Veeravuthiphol
ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ
Director Legal Divison
Tel 0 2547 5403 Fax 0 2547 5405
rayvadeev@dit.go.th
Update : 2014-11-05 10:47:01


 
นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
Mr.Chatchai Saksilapachai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ
Director Bureau of Internal Trade Information and Plan
Tel 0 2547 5365 Fax 0 2547 5370
chatchais@dit.go.th
Update : 2012-03-08 15:19:41


 
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
Mr.Somsak Kiatchailak
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
Director Bureau of Price and Quantity Administration
Tel 0 2547 5380 Fax 0 2547 5381
somsakk@dit.go.th
Update : 2012-03-05 11:48:51


 

นายทวีศักดิ์ จั่นแจ่ม
Mr.Taveesak Chancham
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
Director Bureau of Monitoring and Operation
Tel 0 2547 5467 Fax 0 2547 5463
Tavasakc@dit.go.th
Update : 2014-11-05 10:42:50


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด
Director Bureau of Market System Promotion and Administration
Tel 0 2547 5414 Fax 0 2547 5415

Update : 2014-11-28 15:30:41


 
นายจรินทร สุทธนารักษ์
Mr.Jarin Sutthanarak
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักชั่งตวงวัด
Director Bureau of Weights and Measures
Tel 0 2547 4357 Fax 0 2547 4356
Jarins@dit.go.th
Update : 2012-03-05 11:54:15


 

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์
Mr.Ittipong Kunakonbodin
ผู้อำนวยการกอง กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
Director Agricultural Trade Products Promotion Divison 1
Tel 0 2547 5390 Fax 0 2547 5394
ittipong@dit.go.th
Update : 2014-11-05 10:54:20


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแข่งขันทางการค้า
Director Bureau of Business Competition
Tel 0 2547 5435 Fax 0 2547 5434
vatcharee_r@ dit.go.th
Update : 2014-11-28 15:31:22


 
นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน
MissSuthatsanee Rajruangrabin
ผู้อำนวยการกอง กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2
Director Agricutural Trade Promotion Division 2
Tel 0 2547 5502 Fax 0 2507 6181
suthatsanee@hotmail.com
Update : 2014-11-05 10:54:39


 

นางสาวฐิติมา งามทวีรัตน์
Misstitima Ngamtaveeratn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
Director Bureau of Trading Standard Development and Administration
Tel 0 2507 5682 Fax 0 2547 5387
Ngantaveeratn@yahoo.com
Update : 2012-03-15 16:43:32


 
นายอังคาร พวงนาค
Mr.Angkarn Bhuangnak
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
Director Bureau of Weighing Instrument Super Vision
Tel 0 2547 4360 Fax 0 2547 4356

Update : 2012-03-15 17:00:39


 
นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ
Mr.Wacharasak Pormboon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกิจการในภูมิภาค
Director Bureau of Regional Affairs
Tel 0 2547 5500 Fax 0 2507 5565
wacharasak@dit.go.th
Update : 2014-11-05 10:49:24


 

นายวรวุฒิ ทังสุภูติ
Mr.Vorawut Thangsuputi
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาราคาสินค้า
Director Price Complaint Center
Tel 0 2507 5504 Fax 0 2547 5356
vorawut@dit.go.th
Update : 2014-11-05 11:11:02


 
นางบุษบา จันทร์กุศล
Mrs.Bussaba Jankusol
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2547 5379 Fax 0 2507 5578
bussabaj@dit.go.th
Update : 2014-11-05 11:03:12


 
นางวรรณิภา ปั้นทอง
Mrs.Vannipa Panthong
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Head Internal Audit Section
Tel 0 2547 5448 Fax 0 2547 5448
vannipap@dig.go.th
Update : 2012-03-08 15:53:29


 

นายอำนวย โพธาราม
Mr.Aumnuay Potaram
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
Head Administrative Development Section
Tel 0 2547 5367 Fax 0 2547 5367
anmuay@dit.go.th
Update : 2012-03-08 15:55:27


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400