นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
Department of Internal Trade

563 ถนนนนทบุรี
เมือง นนทบุรี 11000
563 Nonthaburi Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2507 6111 , 1569
Fax 0 2547 5361
www.dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:06:57


 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
Mrs.Nuntawan Sakuntanaga
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2547 5485 Fax 0 2547 5486
nuntawans@dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:08:39


 
นายสุชาติ สินรัตน์
Mr.Suchat Sinrat
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2547 5469 Fax 0 2547 5475
sinrats@dit.go.th
Update : 2014-11-05 11:13:46


 
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
Mr.Somsak Kiatchailak
รองอธิบดี Deputy Director - General

Tel 0 2547 5477 Fax 0 2547 5479
somsakk@dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:09:35


 

นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน
MissSuthatsanee Rajruangrabin
รองอธิบดี Deputy Director - General

Tel 0 2547 5473 Fax 0 2547 5480
suthatsanee@dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:10:22


 
นางสาวพัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์
Miss Pattaporn Chaiyanupong
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Director Office of the Secretary
Tel 0 2547 5454 Fax 0 2547 5453
pattapornc@dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:12:38


 
นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
MissRayvadee Veeravuthiphol
ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ
Director Legal Divison
Tel 0 2547 5403 Fax 0 2547 5405
rayvadeev@dit.go.th
Update : 2014-11-05 10:47:01


 

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
Mr.Chatchai Saksilapachai
ผู้อำนวยการกอง กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
Director Market System Promotion and Administration Division
Tel 0 2547 5414 Fax 0 2547 5415
chatchais@dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:14:46


 
นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง
Mr.Vorapun Prasertying
ผู้อำนวยการกอง กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
Director Agricultural Trade Products Promotion Divison 1
Tel 0 2547 5390 Fax 0 2547 5394
vo180701@hotmail.com
Update : 2017-05-04 10:17:28


 
นางสาวพัชรี พยัควงษ์
MissPatcharee Phayakwong
ผู้อำนวยการกอง กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2
Director Agricutural Trade Promotion Division 2
Tel 0 2547 5502 Fax 0 2507 6181
patchareeph@hotmail.com
Update : 2017-05-04 10:19:42


 

นางสาววรวีร์ ภู่สวัสดิ์รัตนา
Miss Vorrawee Puswatratana
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
Director Bureau of Price and Quantity Administration
Tel 0 2547 5380 Fax 0 2547 5381
vorrawee@dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:15:45


 
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
Mr.Wattanasak Sur-iam
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแข่งขันทางการค้า
Director Bureau of Business Competition
Tel 0 2547 5435 Fax 0 2547 5434
wattanasaks@dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:18:39


 
นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ
Mr.Wacharasak Pormboon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ
Director Bureau of Internal Trade Information and Plan
Tel 0 2547 5364 Fax 0 2547 5368
wacharasak@dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:28:02


 

นายจรินทร สุทธนารักษ์
Mr.Jarin Sutthanarak
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักชั่งตวงวัด
Director Bureau of Weights and Measures
Tel 0 2547 4357 Fax 0 2547 4356
Jarins@dit.go.th
Update : 2012-03-05 11:54:15


 
นายชาตรี อารีวงศ์
Mr.Chartee Areewong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
Director Bureau of Weighing Instrument Super Vision
Tel 0 2547 4360 Fax 0 2547 4356
charteea@dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:25:00


 
ว่าง

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
Director Bureau of Monitoring and Operation
Tel 0 2547 5467 Fax 0 2547 5463
@dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:16:11


 

นางสาวจินตนา สุวรรณพานิช
MissJintana Suwanpanich
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
Director Bureau of Trading Standard Development and Administration
Tel 0 2507 5682 Fax 0 2547 5387
38.Boss@gmail.com
Update : 2017-05-04 10:26:01


 
ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2547 5379 Fax 0 2507 5578
@dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:28:41


 
นางวรรณิภา ปั้นทอง
Mrs.Vannipa Panthong
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Head Internal Audit Section
Tel 0 2547 5448 Fax 0 2547 5448
vannipap@dig.go.th
Update : 2012-03-08 15:53:29


 

นายอำนวย โพธาราม
Mr.Aumnuay Potaram
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
Head Administrative Development Section
Tel 0 2547 5367 Fax 0 2547 5367
anmuay@dit.go.th
Update : 2012-03-08 15:55:27


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400