นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Department of Trade Negotiations

44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ
เมือง นนทบุรี 11000
44/100 Thanon Nonthaburi 1, Bangkrasor
Muang
Nontraburi 11000
Tel 0 2507 7444
Fax 0 2547 5630-31

Update : 2014-10-13 09:43:53


 

นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์
Mr.Thawatchai Sophastienpong
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2507 7650 Fax 0 2547 5650
thawat@moc.go.th
Update : 2014-10-20 10:53:37


 
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์
Mr.Somkiat Triratpan
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2507 7639, 0 2547 5644 Fax 0 2547 5645
somkiatt@dtn.go.th
Update : 2012-03-12 10:31:19


 
นางนิศา ศรีสุวรนันท์
Mrs.Nisa Srisuworanant
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2507 7631 Fax 0 2547 5643
nisas@dtn.go.th
Update : 2014-09-30 15:11:18


 

น.ส.วัชรี อิทธิอาวัชกุล
MissWasharee Ithiavatchagula
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Trade Officer, Expert Level
Tel 0 2507 7601, 0 2547 5636 Fax 0 2547 5638
washaree@moc.go.th
Update : 2012-03-12 10:44:16


 
น.ส.เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์
MissKejpiroon Kohsuwan
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ สำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ
Trade Officer Expert Level Bureau of America, Pacific,and International Organization
Tel 0 2507 7609 kohsuwank@gmail.com
Update : 2014-09-30 16:28:33


 
นางอุดมพร จันทร์เรือง
Mrs.Udomporn Chantraruang
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

Tel 0 2507 7524 Fax 0 2547 5634
udomporn@dtn.go.th
Update : 2012-03-12 15:46:05


 

นางสุรีย์พร สหวัฒน์
Mrs.Sureeporn Sahawat
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of General Administration
Tel 0 2507 7591, 0 2547 5632 Fax 0 2547 5630, 0 2547 5631
sureeporns@dtn.go.th
Update : 2012-03-12 10:47:35


 
นางฤดีรื่น เริงรณอาษา
Mrs.Ruedeeruen Rerngron-Asa
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักบริหารกลาง
Bureau of General Administration
Tel 02 507 7585 Fax 02 547 5633
ruedeeruenr@dtn.go.th
Update : 2014-10-13 10:41:25


 
น.ส.ทัศนีย์ เกิดบัว
MissTassanee Koedbua
ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง
Bureau of General Administration
Tel 0 2507 7572 Fax 0 2547 5630
tassaneek@moc.go.th
Update : 2014-10-10 15:31:21


 

นางวีรยา พุฑฒิบัณฑิต
Mrs.Veeraya Puttibundit
ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

Tel 0 2507 7576 Fax 0 2547 5633
veerayap@dtn.go.th
Update : 2014-09-30 15:45:00


 
นางสุธรรมา ปิยมโนธร
Mrs.Suthanma Piyamanothorn
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง
Bureau of General Administration
Tel 0 2507 7538 Fax 0 2547 5634
suthama@moc.go.th
Update : 2014-10-10 15:33:24


 
นายสุวิทย์ กลั่นเอม
Mr.Suvit Klunaem
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง
Bureau of General Administration
Tel 0 2507 7539 Fax 0 2547 5635
suvitk@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 15:34:02


 

นายสุพัตร สถิรวิสาลกิจ
Mr.Supat Stiravisalkit
ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และพิธีการ สำนักบริหารกลาง
Bureau of General Administration
Tel 0 2507 7556 supat@moc.go.th
Update : 2014-10-10 15:34:40


 
นายวรมัน เฟื่องอารมย์
Mr.Vorramun Fuang-arrom
ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล สำนักบริหารกลาง
Bureau of General Administration
Tel 0 2507 7684 Fax 0 2507 7683
fuangarrom@hotmail.com
Update : 2014-10-10 15:35:27


 
นางเมทินี ศิริสวัสดิ์
Mrs.Methenee Sirisawat
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง
Bureau of General Administration
Tel 0 2507 7206 metheneem@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 15:35:54


 

น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ
MissSunanta Kangvalkulkij
ผู้อำนวยการ สำนักการค้าสินค้า
Director Bureau of Trade in Goods
Tel 0 2507 7501 Fax 0 2547 5625
sunantak@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 15:36:20


 
น.ส.ชุลีพร เจริญค้ารุ่งเรือง
MissChuleeporn Jaroenkarongruang
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักการค้าสินค้า
Bureau of Trade in Goods
Tel 0 2507 7459 chuleepornj@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 15:36:46


 
น.ส.ชิยาวรรณ จงวัฒนา
MissChiyawan Chongvatana
ผู้อำนวยการส่วนสินค้าเกษตร สำนักการค้าสินค้า
Bureau of Trade in Goods
Tel 0 2507 7489 chiyawanc@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 15:39:16


 

น.ส.จณัญญา บัณฑุกุล
MissJananya Buntukul
ผู้อำนวยการส่วนสินค้าอุตสาหกรรม สำนักการค้าสินค้า
Bureau of Trade in Goods
Tel 0 2507 7371 chanunyab@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 15:39:35


 
น.ส.สุดา เขมาทานต์
MissSuda Khaematan
ผู้อำนวยการส่วนมาตรการที่มิใช่ภาษี สำนักการค้าสินค้า
Bureau of Trade in Goods
Tel 0 2507 7113 sudas@moc.go.th
Update : 2014-10-10 15:39:52


 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์
Mr.Ronnarong Phoolpipat
ผู้อำนวยการ สำนักการค้าบริการและการลงทุน
Bureau of Trade in Services and Investment
Tel 02 507 7461 Fax 0 2547 5622
ronnarong@dtn.go.th
Update : 2014-10-13 10:59:11


 

นายอุกฤษฏ์ มูสิกพันธุ์
Mr.U-krisdh Musicpunth
ผู้อำนวยการส่วนงานการค้าบริการ สำนักการค้าบริการและการลงทุน
Bureau of Trade in Services and Investment
Tel 02 507 7475 Fax 0 2547 5622
ukrisdhm@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 15:44:30


 
นายสกรรจ์ แสนโสภา
Mr.Sakarn Saensopha
ผู้อำนวยการส่วนการเงินและการลงทุน สำนักการค้าบริการและการลงทุน
Bureau of Trade in Services and Investment
Tel 0 2507 7711 sakarns@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 15:45:09


 
น.ส.ทวินันท์ จันทนจุลกะ
MissTawinan Chantanachulaka
ผู้อำนวยการส่วนสาขาธุรกิจบริการ สำนักการค้าบริการและการลงทุน
Bureau of Trade in Services and Investment
Tel 0 2507 7479 tawinanc@moc.go.th
Update : 2014-10-10 15:47:33


 

น.ส.อรุณี พูลแก้ว
MissArunee Poolkaew
ผู้อำนวยการ สำนักอาเซียน
Director Bureau of ASEAN Affairs
Tel 0 2507 7231 Fax 0 2547 5614
aruneep@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 15:18:32


 
นางนิชาภา ศรีสังข์
Mrs.Nichapa Srisung
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักอาเซียน
Bureau of ASEAN Affairs
Tel 0 2507 7239 Fax 0 2547 5614
nichapas@moc.go.th
Update : 2014-10-10 16:08:11


 
น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล
MissChotima Iemsawasdikul
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานอาเซียน สำนักอาเซียน
Bureau of ASEAN Affairs
Tel 0 2507 7349 chotimai@moc.go.th
Update : 2014-10-10 16:09:51


 

น.ส.ศิริรัตน์ ลิ้มพงษ์
MissSirirat Limpong
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทวิภาคี สำนักอาเซียน
Bureau of ASEAN Affairs
Tel 0 2507 7432 siriratl@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 16:10:45


 
น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น
MissSirinart Chaimun
ผู้อำนวยการ สำนักเอเชีย แอฟริกาและยุโรปตะวันออก
Director Bureau of Asia, Africa and Eastern Europe
Tel 0 2507 7251 Fax 0 2547 5654
sirinartj@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 16:14:37


 
น.ส.พริ้วแพร ชุมรุม
MissPrewprae Chumrum
ผู้อำนวยการส่วนเอเชียตะวันออก สำนักเอเชีย แอฟริกาและยุโรปตะวันออก
Bureau of Asia, Africa and Eastern Europe
Tel 0 2507 7250 prew@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 16:15:51


 

นางเอกธิดา วงศ์กำแหง
Mrs.Aekthida Vongkamhang
ผู้อำนวยการส่วนแอฟริกาและยุโรปตะวันออก สำนักเอเชีย แอฟริกาและยุโรปตะวันออก
Bureau of Asia, Africa and Eastern Europe
Tel 0 2507 7401 aekthida@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 16:17:19


 
นางอาภัชนีย์ รักษ์กุล
Mrs.Apachnee Rukskul
ผู้อำนวยการส่วนเอเชียใต้ สำนักเอเชีย แอฟริกาและยุโรปตะวันออก
Bureau of Asia, Africa and Eastern Europe
Tel 02 507 7363 atuchinda@hotmail.com
Update : 2014-10-10 16:22:27


 
น.ส.ดวงพร สินธุรักษ์
MissDuangporn Sinturak
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงาน ดับบิวทีโอ/เอเปค สำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ
Bureau of America, Pacific, and International Organization
Tel 02 507 7486 duangporns@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 16:46:55


 

น.ส.พุทธชาติ วงษ์มงคล
MissPuttachart Wongmongkol
ผู้อำนวยการส่วนอเมริกาเหนือ สำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ
Bureau of America, Pacific, and International Organization
Tel 0 2507 7408 puttachartw@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 16:50:17


 
น.ส.จิตวิมล กนิษฐนาคะ
MissJitvimol Kanishthanaka
ผู้อำนวยการส่วนอเมริกาใต้และแปซิฟิก สำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ
Bureau of America, Pacific, and International Organization
Tel 0 2507 7415 jitvimolk@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 16:51:32


 
นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
Mr.Rachavitch Piyapramote
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ สำนักยุโรป
Bureau of European Affairs
Tel 0 2507 7656 Fax 0 2547 5620
rachavitchp@dtn.go.th
Update : 2014-10-10 16:55:04


 

น.ส.จันทรา ศิริอุทัยกร
MissJantra Siriuthaikorn
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักยุโรป
Bureau of European Affairs
Tel 0 2507 7442 juntras@dtn.go.th
Update : 2014-10-13 09:32:43


 
น.ส.จิตธนา กำเนิดเพ็ชร์
MissJitana Khumnirdpetch
ผู้อำนวยการส่วน EFTA สำนักยุโรป
Bureau of European Affairs
Tel 02 507 7440 jitanak@yahoo.com
Update : 2014-10-13 09:38:51


 
น.ส.เสาวณิต ผ่องใส
MissSaowanit Pongsai
ผู้อำนวยการส่วนยุโรป 1 สำนักยุโรป
Bureau of European Affairs
Tel 0 2507 7425 saowanitp@dtn.go.th
Update : 2014-10-13 09:40:05


 

นางนุชพันธ์ กฤษณามระ
Mrs.Nuchapan Krishnamara
ผู้อำนวยการส่วนยุโรป 2 สำนักยุโรป
Bureau of European Affairs
Tel 0 2507 7492 nuchapank@dtn.go.th
Update : 2014-10-13 09:43:01


 
น.ส.สิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์
MissSiripan Likhitwiwat
ผู้อำนวยการ สำนักสารสนเทศการเจรจาการค้า
Bureau of Trade negotiations Information
Tel 02 507 7391 Fax 0 2547 5627
siripanl@dtn.go.th
Update : 2014-10-13 09:54:31


 
นายฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร
Mr.Thitisesh Seshtabutra
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ สำนักสารสนเทศการเจรจาการค้า
Bureau of Trade negotiations Information
Tel 0 2507 7428 set@moc.go.th
Update : 2014-10-13 09:57:00


 

น.ส.พรศิริ เมฆวิชัย
MissPornsiri Meakawichai
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักสารสนเทศการเจรจาการค้า
Bureau of Trade negotiations Information
Tel 0 2507 7653 pornsirim@dtn.go.th
Update : 2014-10-13 09:56:00


 
นางพิราภรณ์ กิจไพฑูรย์
Mrs.Piraporn Kijpaitoon
ผู้อำนวยการส่วนภาพรวมเศรษฐกิจการค้าและประเมินผลการเจรจา สำนักสารสนเทศการเจรจาการค้า
Bureau of Trade negotiations Information
Tel 02 507 7540 pirak@moc.go.th
Update : 2014-10-13 10:02:09


 
น.ส.นัดดาเนตร ชื่นวณิช
MissNaddanet Chuenvanich
ผู้อำนวยการส่วนระบบข้อมูลสารสนเทศ สำนักสารสนเทศการเจรจาการค้า
Bureau of Trade negotiations Information
Tel 0 2507 7497 naddanetc@dtn.go.th
Update : 2014-10-13 10:03:24


 

น.ส.กัญญาภัคร จุฑานนท์
MissKanyapark Juthanont
ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อมูลการค้าเสรี สำนักสารสนเทศการเจรจาการค้า
Bureau of Trade negotiations Information
Tel 02 507 7511 auypornj@dtn.go.th
Update : 2014-10-13 10:07:50


 
น.ส.เรวดี ประสพศิลป
MissRewadee Prasopsilp
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสารสนเทศการเจรจาการค้า
Bureau of Trade negotiations Information
Tel 0 2507 7405 rewadee@dtn.go.th
Update : 2014-10-13 10:08:53


 
นายฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ
Mr.Chatchai Luemprasert
ผู้อำนวยการ/นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
Director/Trade Officer,Expert Level Bureau of Trade Capacity Enhancement
Tel 0 2507 7617,0 2547 5641 Fax 0 2547 5640
chatchail@dtn.go.th
Update : 2014-10-13 10:10:16


 

นายวิทัต วัชโรบล
Mr.Vitat Vajropala
ผู้อำนวยการส่วน AIC สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
Bureau of Trade Capacity Enhancement
Tel 0 2507 7359 vitatv@moc.go.th
Update : 2014-10-13 10:11:39


 
นายวัฒนพงศ์ ภูมิถาวร
Mr.Wattanapong Bhumithavara
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานเครือข่ายและพัฒนาความพร้อมทางการค้า สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
Bureau of Trade Capacity Enhancement
Tel 02 507 7099 wattanapong2000@hotmail.com
Update : 2014-10-13 10:14:20


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400