นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ
เมือง นนทบุรี 11000
44/100 Nonthaburi 1 Rd., Bang krasow
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2547 4621-25 Hotline 1368
Fax 0 25474691
www.ipthailand.go.th Email : osdip@mod.go.th
Update : 2014-10-06 14:10:25


 

นางมาลี โชคล้ำเลิศ
Mrs.Malee Choklumlerd
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2547 4646-7 Fax 0 2547 4699

Update : 2014-10-06 13:56:42


 
นางกุลณี อิศดิศัย
Mrs.Kulanee Issadisai
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2547 4658 Fax 0 2547 4659

Update : 2014-10-06 13:57:30


 
ว่าง
-Vacant-
รองอธิบดี
Deputy Director - General

Update : 2014-11-28 15:34:21


 

นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
Mr.Somsak Phanichayakul
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2547 4642 Fax 0 2547 4643

Update : 2014-10-06 13:59:16


 
นายนรินทร์ พสุนธราธรรม
Mr.Narin Phasuntharatham
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
Assistant Director - General
Tel 0 2547 4668-9 Fax 0 2547 4669

Update : 2012-04-02 12:01:01


 
นายชุมพล ศิริวรรณบุศย์
Mr.Chumpon Sirivunnabood
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม
Assistant Director - General
Tel 0 2547 4648-9 Fax 0 2547 4649

Update : 2012-04-02 12:02:01


 

นางขวัญใจ กุลกำม์ธร
Mrs.Kwanjai Kulkamthorn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
Assistant Director - General
Tel 0 2547 4640 Fax 0 2547 4641

Update : 2014-10-06 14:02:00


 
นายวิชัย สุขลิ้ม
Mr.Wichai Suklim
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฏหมาย
Assistant Director - General
Tel 0 2547 4708 Fax 0 2547 4671

Update : 2012-04-02 12:06:10


 
นายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา
Mr.Verasak Maiwatana
ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร
Director of Patent Office
Tel 0 2547 4710 Fax 0 2547 4718

Update : 2014-10-06 14:03:48


 

นายทศพล ทังสุบุตร
Mr.Thosapone Dansuputra
ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย
Director of Legal Office
Tel 0 2547 4670 Fax 0 2547 4671

Update : 2012-04-02 12:25:29


 
นายวรวุฒิ โปษกานนท์
Mr.Voravut Posaganondh
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark office
Tel 0 2547 4680 Fax 0 2547 4681

Update : 2012-04-02 12:26:10


 
นายขจิต สุขุม
Mr.Kajit Sukhum
ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์
Director of Copyright Office
Tel 0 2547 4630 Fax 0 2547 4631

Update : 2014-10-06 14:05:37


 

นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ
Mr.Somboon Cheycharoen
ผู้อำนวยการสำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Office of Prevention and Suppression of Intellectual Property Rights Violation
Tel 0 2547 4701 Fax 0 2547 4705

Update : 2012-04-02 12:22:23


 
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส
MissWanpen Nicrovanachumrus
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
Director of the Office of the Secretary
Tel 0 2547 4690 Fax 0 2547 4691

Update : 2014-11-28 15:35:36


 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม
Mrs.Auramon Supthaweethum
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Promotion and Development Division
Tel 0 2547 4650 Fax 0 2547 4651

Update : 2012-04-02 12:20:08


 

นางขวัญใจ กุลกำม์ธร
Mrs.kwanjai Kulkamthorn
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญษ
Director of Intellectual Property Management office
Tel 0 2547 4657 Fax 0 2547 4311

Update : 2012-04-02 12:35:34


 
นางสาวสายฝน แป้งหอม
MissSaifon Panghom
ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตรออกแบบ (รักษาการ)
Director of Design Office (Acting)
Tel 0 2547 4713 Fax 0 2547 5056

Update : 2014-11-28 15:34:58


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400