นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
เมือง นนทบุรี 11000
563 Nonthaburi Rd. Bangkrasor
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2528 7600 สายด่วน 1570
www.dbd.go.th
Update : 2015-03-05 13:31:05


 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
Mr.Vutttikrail Leewiraphan
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2547 4434-5 Fax 0 2547 4433
vutttikraile@dbd.go.th
Update : 2018-10-04 15:38:22


 
นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
Mr.Sarote Suwattigul
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2547 4488 Fax 0 2547 4489
sarote2502@hotmail.com
Update : 2016-08-10 15:25:13


 
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
Mrs.Lalida Jivanantapravat
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2547 4479 Fax 0 2547 4478
lalidaj@dbd.go.th
Update : 2017-02-28 10:44:49


 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
Mr.Poonpong Naiyanapakorn
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2547 4467-8 Fax 0 2547 4466
poonpongdbd@gmail.com
Update : 2019-02-26 13:36:05


 
นายสมควร อิ่มถาวรสุข
Mr.Somkuan Imthavornsuk
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2547 4454 Fax 0 2547 4459
somkuan.dbd@gmail.com
Update : 2018-06-05 16:14:00


 
นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม
MissSutara Choawnsukum
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
Director Business Promotion and Development Division
Tel 0 2547 5968 Fax 0 2547 5968
sutarac@yahoo.com
Update : 2019-03-18 15:15:18


 

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
Mrs.Sorada Lertharpachit
ผู้อำนวยการ กองข้อมูลธุรกิจ
Director Business Information Division
Tel 0 2547 4374 Fax 0 2547 4372
soradal@dbd.go.th
Update : 2019-03-18 15:17:54


 
นายโกมล นมรักษ์
Mr.Komon Nomrak
ผู้อำนวยการ กองทะเบียนธุรกิจ
Director Business Registration Division
Tel 0 2547 4440 Fax 0 2547 4441
komon221@hotmail.com
Update : 2019-03-18 15:22:24


 


นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กองทะเบียนธุรกิจ
Trade Specialist Business Registration
Tel 0 2547 4440 Fax 0 2547 4441

Update : 2019-03-18 15:22:55


 

นายสมบุญ โมจนกุล
Mr.Somboon Mojanakul
ผู้อำนวยการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
Director Business Accounting Supervision Division
Tel 0 2547 4920 Fax 0 2547 4404
somboonm7@gmail.com
Update : 2019-03-18 15:20:09


 
นางอารีพร จงวัฒนานุกูล
Mrs.Areeporn Jongwattananukul
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Trade Specialist
Tel 0 2547 4405 Fax 0 2547 4404
areepronj@dbd.go.th
Update : 2016-08-10 15:36:12


 
นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส
MissPattamavadee Boonyabhas
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Bureau of Law
Tel 0 2547 4474 Fax 0 2547 4472
boonyobhas_pa@hotmail.com
Update : 2018-06-05 16:19:41


 

นายจิตรกร ว่องเขตกร
Mr.Jitakorn Wongkhatekorn
นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฏหมาย
Legal Specialist Bureau of Law
Tel 0 2547 4471 Fax 0 2547 4472
Jitakornw@gmail.com
Update : 2018-06-05 16:23:16


 
นางศิริพร ชำนาญชาติ
Mrs.Siriporn Chamnanchat
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Centre
Tel 0 2547 4384 Fax 0 2547 4383
siripornni@dbd.go.th
Update : 2016-08-10 15:42:34


 
นางภารดี อินทชาติ
Mrs.Paradee Intachat
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2547 5974 Fax 0 2547 4481
pintachat36@gmail.com
Update : 2016-08-10 15:46:57


 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล
Mrs.Vimolrat Pentrakul
ผู้อำนวยการ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
Director Secured Transactions Registry Division
Tel 0 2547 5049 vimolratp@dbd.go.th
Update : 2016-08-10 15:57:14


 
นายสถาพร ร่วมนาพะยา
Mr.Sathaporn Ruamnapaya
ผู้อำนวยการ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
Director Regional and Community Business Division
Tel 0 2547 4938 Fax 0 2547 4445
tharphonr@hotmail.com
Update : 2018-06-05 16:40:56


 
นายธานี โอฬารรัตน์มณี
Mr.Tanee Olanratmanee
ผู้อำนวยการ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Director e-Commerce Division
Tel 0 2547 5958 Fax 0 2547 5973
ta.nee2551@hotmail.com
Update : 2016-08-10 15:45:18


 

ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่
M.L.Bhuthong Thongyai
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
Director Entrepreneurs Development Division
Tel 0-2547-5962 Fax 0-2547-5963-4
bhuthongt@gmail.com
Update : 2017-05-22 08:16:25


 
นางสาวจุฑามณี ยอดแสง
MissChutamanee Yodsaeng
ผู้อำนวยการ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Director Corporate Governance Division
Tel 0 2547 4511 Fax 0 2547 4511-2
chutamanee@yahoo.com
Update : 2018-06-05 16:25:24


 
นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์
MissKunkariya Pleansakunwong
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2547 4507 Fax 0 2547 4509
yingwann2008@gmail.com
Update : 2016-08-10 15:48:58


 

นางสาววรรณา คงเจริญจิตติกุล
MissWanna Kongcharoenchittikul
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2547 4475 Fax 0 2547 4476
wannak@dbd.go.th
Update : 2014-11-05 17:23:34


 
นางรชนีกร ดำเด่นงาม
Mrs.Rachaneekorn Dumdenngam
ผู้อำนวยการ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
Director Register Public Companies and Special Business Division
Tel 0 2547 4449 Fax 0 2547 4448
bservice@dbd.go.th
Update : 2018-06-05 16:46:51


 
นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์
Mr.Worravit Sing-In
ผู้อำนวยการ กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
Director Foreign Business Administration Division
Tel 0 2547 4429 Fax 0 2547 4427-28
w_singin@hotmail.com
Update : 2019-03-18 15:24:51


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400