นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
เมือง นนทบุรี 11000
563 Nonthaburi Rd. Bangkrasor
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2528 7600 สายด่วน 1570
www.dbd.go.th
Update : 2015-03-05 13:31:05


 

นางกุลณี อิศดิศัย
Mrs.Kulanee Issadisai
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2547 4434-5 Fax 0 2547 4433
kulanee.iss@gmail.com
Update : 2017-10-09 11:31:44


 
นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
Mr.Sarote Suwattigul
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2547 4488 Fax 0 2547 4489
sarote2502@hotmail.com
Update : 2016-08-10 15:25:13


 
นายสำรวย แดงด้วง
Mr.Samruay Daengduang
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2547 4467 Fax 0 2547 4466
samruayd@dbd.go.th
Update : 2016-08-10 15:26:58


 

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
Mrs.Lalida Jivanantapravat
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2547 4479 Fax 0 2547 4478
lalidaj@dbd.go.th
Update : 2017-02-28 10:44:49


 
ว่าง

เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2547 4454 Fax 0 2547 4459

Update : 2017-10-09 11:32:25


 
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
Mr.Poonpong Naiyanapakorn
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
Director Business Promotion and Development Division
Tel 0 2547 5968 Fax 0 2547 5968
poonpongn@dbd.go.th
Update : 2014-11-05 17:31:40


 

ว่าง

ผู้อำนวยการ กองข้อมูลธุรกิจ
Director Business Information Division
Tel 0 2547 4374 Fax 0 2547 4372
-
Update : 2017-10-09 11:33:04


 
นายสมบุญ โมจนกุล
Mr.Somboon Mojanakul
ผู้อำนวยการ กองทะเบียนธุรกิจ
Director Business Registration Division
Tel 0 2547 4440 Fax 0 2547 4441
somboonm7@gmail.com
Update : 2016-08-10 15:30:24


 
นายสมควร อิ่มถาวรสุข
Mr.Somkuan Imtavonsuk
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Bureau of Law
Tel 0 2547 4474 Fax 0 2547 4472
somkuan.dbd@gmail.com
Update : 2017-10-09 11:36:12


 

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
Mrs.Sorada Lertharpachit
ผู้อำนวยการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
Director Business Accounting Supervision Division
Tel 0 2547 4920 Fax 0 2547 4404
Soradal@dbd.go.th
Update : 2016-08-10 15:34:37


 
นางอารีพร จงวัฒนานุกูล
Mrs.Areeporn Jongwattananukul
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Trade Specialist
Tel 0 2547 4405 Fax 0 2547 4404
areepronj@dbd.go.th
Update : 2016-08-10 15:36:12


 
ว่าง

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Trade Specialist
Tel 0 2547 4440 Fax 0 2547 4441

Update : 2017-10-09 11:36:44


 

นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม
MissSutara Choawnsukum
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน
Director Community Business Promotion Division
Tel 0 2547 5975 Fax 0 2547 5968
sutarac@dbd.go.th
Update : 2016-08-10 16:03:36


 
นางสาวเกิดศิริ กลายเพท
Miss Kirdsiri Klaypet
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
Director Information System Development Division
Tel 0 2547 4384 Fax 0 2547 4383
kirdsirik@dbd.go.th
Update : 2016-08-10 15:43:16


 
นางศิริพร ชำนาญชาติ
Mrs.Siriporn Chamnanchat
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Centre
Tel 0 2547 4384 Fax 0 2547 4383
siripornni@dbd.go.th
Update : 2016-08-10 15:42:34


 

นางภารดี อินทชาติ
Mrs.Paradee Intachat
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2547 5974 Fax 0 2547 4481
pintachat36@gmail.com
Update : 2016-08-10 15:46:57


 
นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส
MissPattamavadee Boonyabhas
นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฏหมาย
Legal Specialist Bureau of Law
Tel 0 2547 4471 Fax 0 2547 4472
Boonyabhas_pa@hotmail.com
Update : 2017-10-09 11:45:24


 
นางปรารถนา หัสมินทร์
Mrs.Prattana Hasamin
ผู้อำนวยการ กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
Director Foreign Business Administration Division
Tel 0 2547 4429 Fax 0 2547 4427-28
prattanah@dbd.go.th
Update : 2014-11-06 14:06:39


 

นายธานี โอฬารรัตน์มณี
Mr.Tanee Olanratmanee
ผู้อำนวยการ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Director e-Commerce Division
Tel 0 2547 5958 Fax 0 2547 5973
ta.nee2551@hotmail.com
Update : 2016-08-10 15:45:18


 
ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่
M.L.Bhuthong Thongyai
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
Director Entrepreneurs Development Division
Tel 0-2547-5962 Fax 0-2547-5963-4
bhuthongt@gmail.com
Update : 2017-05-22 08:16:25


 
นายจิตรกร ว่องเขตกร
Mr.jitakorn Wongkhatekorn
ผู้อำนวยการ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Director Corporate Governance Division
Tel 0 2547 4511 Fax 0 2547 4511-2
jitakornw@gmail.com
Update : 2014-11-06 14:00:04


 

นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์
MissKunkariya Pleansakunwong
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2547 4507 Fax 0 2547 4509
yingwann2008@gmail.com
Update : 2016-08-10 15:48:58


 
นางสาววรรณา คงเจริญจิตติกุล
MissWanna Kongcharoenchittikul
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2547 4475 Fax 0 2547 4476
wannak@dbd.go.th
Update : 2014-11-05 17:23:34


 
นางสาวจุฑามณี ยอดแสง
MissChutamanee Yodsaeng
ผู้อำนวยการ กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ
Director Business Accounting Audit Division
Tel 0 2547 4920 Fax 0 2547 5977
chutamanee@yahoo.com
Update : 2014-11-05 17:28:20


 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล
Mrs.Vimolrat Pentrakul
ผู้อำนวยการ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
Director Secured Transactions Registry Division
Tel 0 2547 5049 vimolratp@dbd.go.th
Update : 2016-08-10 15:57:14


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ กองธุรกิจการค้าภูมิภาค
Director Regional Business Division
Tel 0 2547 4445 Fax 0 2547 4445

Update : 2017-10-09 11:37:26


 

Update : 2012-02-22 10:52:56


 


Update : 2012-02-22 10:53:15


 

Update : 2012-02-22 10:53:30


 

Update : 2012-02-22 10:53:45


 


Update : 2012-02-22 10:54:00


 

Update : 2012-02-22 10:54:15


 

Update : 2012-02-22 10:54:33


 


Update : 2012-02-22 10:54:50


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400