นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of International Trade Promotion

ที่ทำการ ณ ถนนนนทบุรี 1 44/100 ถนนนนทบุรี 1
เมือง นนทบุรี 11000
44/100 Nonthaburi 1 Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2507 7999
Fax 0 2547 5657-8, 0 2507 7722
www.ditp.go.th www.thaitrade.com E-mail: osdep@ditp.go.th , tidep@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 14:20:45


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of International Trade Promotion

ที่ทำการ ณ ถนนรัชดาภิเษก 22/77 ถนนรัชดาภิเษก
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Rachadapisek Office 22/77 Rachadapisek Road

Bangkok 10900
Tel 0 2511 5066-77, 0 2513 1909-15,0 2512 0093-104
Fax 0 2511 5200 , 0 2512 2670
www.ditp.go.th www.thaitrade.com E-mail: osdep@ditp.go.th , tidep@ditp.go.th
Update : 2012-03-30 14:05:59


 

นางนันทวัลย์ ศกุลตนาค
Mrs.Nuntawan Sakuntanaga
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2507 8093 Fax 0 2547 5751
nuntawan@ditp.go.th
Update : 2014-11-14 14:00:38


 
ร้อยเอกสุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล
Mr.Suwipan Thisyamondol
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2507 8083 Fax 0 2547 5748
suwipan@ditp.go.th
Update : 2014-11-14 14:09:42


 
นางดวงกมล เจียมบุตร
Mrs.Duangkamol Jiambutr
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2507 8073 Fax 0 2547 5746
dungkamol585@ditp.go.th
Update : 2014-10-28 13:27:53


 

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
Mrs.Chantira Jimreivat Vivatrat
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2507 8067 Fax 0 2547 5743
ddgchantira@gmail.com
Update : 2014-11-24 13:15:41


 
นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล
Mr.Matyawongse Amatyakul
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับเชี่ยวชาญ
Assistant Director - General
Tel 0 2507 8042 Fax 0 2547 5735
ma@ditp.go.th
Update : 2014-11-14 14:10:18


 
นางเพยาว์ สุขมาก
Mrs.Payao Sookmak
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับเชี่ยวชาญ
Assistant Director - General
Tel 0 2507 8049 Fax 0 2547 5739
payao@ditp.go.th
Update : 2014-11-14 14:10:50


 

นางอาภรณ์ อภิญญพานิชย์
Mrs.Arporn Apinyapanich
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Assistant Director - General
Tel 0 2507 8053 Fax 0 2547 5741
arporna@ditp.go.th
Update : 2014-11-13 15:53:38


 
นายพิสิษฐ์ กิจวิริยะ
Mr.Pisit Kijvriyai
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Assistant Director - General
Tel 0 2507 8033 Fax 0 2547 5731
pisitk@ditp.go.th
Update : 2014-11-12 19:33:06


 
นางจุรินทร์ ประสารวรรณ์
Mrs.Churin Prasanwon
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Office of General Administration
Tel 0 2507 8024 Fax 0 2507 8022
churinp@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:34:30


 

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์
Mr.Ekachai Seetavorarat
ผู้อำนวยการ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
Director Thailand Knowledge Institute of International Trade
Tel 0 2513 7061 Fax 0 2513 1904
tt@dep.go.th
Update : 2014-11-12 12:05:01


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์
Director Office of Export Promotion Activities
Tel 0 2507 8353 Fax 0 2547 4266
lifstyle.ditp@gmail.com
Update : 2014-11-28 15:39:12


 
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต
Mrs.Vannaporn Ketudat
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย
Director Office of AEC and Asian Trade Development
Tel 0 2507 8202 Fax 0 2547 4213-4
intmk@ditp.go.th
Update : 2014-11-12 15:03:19


 

นายภูสิต รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์
Mr.Phusit Ratanakul Sereroengrit
ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
Director Office of International Trade Stratogy and Planning
Tel 0 2507 7810 Fax 0 2547 5666-7
pdep@ditp.go.th
Update : 2014-11-12 15:04:27


 
นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
Mr. Supapat Ongsangkoon
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม
Director Office of Agricultural and Industrial Business Development
Tel 0 2507 8325 Fax 0 2547 4227-9
aiditp@ditp.go.th
Update : 2014-11-12 15:17:40


 
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
Mrs.Lalida Jivanantapravat
ผู้อำนวยการ สำนักพาณิชย์ดิจิตอล
Director Office Of Digital Commerce
Tel 0 2507 7857 Fax 0 2547 5683-4
itditp@ditp.go.th
Update : 2014-11-13 13:58:49


 

นายนพดล ทองมี
Mr.Napadol Thongmee
ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Director Office of Public Relations
Tel 0 2507 7962 Fax 0 2507 7946-7
pr@ditp.go.th
Update : 2014-11-12 11:20:51


 
น.ส.จตุพร วัฒนสุวรรณ
MissJatuporn Wattanasuwan
ผู้อำนวยการ สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า
Director Office of Service Trade & Trade Logistics
Tel 0 2507 8432 Fax 0 2547 4241-2
stl.ditp@gmail.com
Update : 2014-11-13 14:25:19


 
ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
M.L. Kathathong Thongyai
ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า
Director Office of Product Value Promotion
Tel 0 2547 8283 Fax 0-2547-4235-6
larn@ditp.go.th
Update : 2014-11-11 20:39:32


 

นางสุนิษา สมิตะสิริ
Mrs.Sunisa Samittasiri
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Head of Division Internal Audit Unit
Tel 0 2507 8150 Fax 0 2507 8123
Audit@ditp.go.th
Update : 2014-11-12 15:49:23


 
นายวิชชากร จันทรศิริ
Mr.Wichchakorn Chandrasiri
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาตลาดใหม่
Director Office of New Overseas Markets Development and Promotion
Tel 0 2507 8189 Fax 0 2547 4259
wichchakorn@hotmail.com
Update : 2014-11-12 21:35:38


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักอธิบดี
Director Secretariat Office of Director General
Tel 0 2507 8288 Fax 0 25475737
dgsec.ditp@gmail.com
Update : 2014-11-28 15:39:39


 

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์
Mr.Nantapong Chiralerspong
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ
Director DITP Service Center
Tel 0 2507 8172 Fax 0 2507 4297
1169ditp@ditp.go.th
Update : 2014-11-12 19:19:51


 
นางพรพิมล เพชรกูล
Mrs.Ponpimon Petcharakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา
Director Thai Trade Center, Vienna, Austria
Tel 001 431 748 5020 Fax 001 431 748 502012
viennaoffice@tradewiththailand.com
Update : 2014-11-21 13:36:45


 
น.ส.ฐาปนี ภาณุโสภณ
MissTapanee Pharnusopon
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
Director Thai Trade Center, Copenhagen Denmark
Tel 001 45 3962 6999 Fax 001 45 3962 6099
ditp@thaicom.dk
Update : 2014-11-21 13:37:35


 

นายปกายศักดิ์ สวัสดิสิงห์
Mr.Pakaisakdi Svastisinha
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงปารีส
Executive Director Thai Trade Center, Paris, France
Tel 001 33 1 56901212 Fax 001 33 1 56901213
thaitradeparis@orange.fr
Update : 2014-11-21 13:38:05


 
นางสุจิตรา ถนอมทรัพย์
Mrs.Sujitra Tanomsup
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟริต
Director Thai Trade Center, Frankfurt, Germany
Tel 001 4969 25494640 Fax 001 4969 254946420
thaitrade@depfrankfurt.de
Update : 2014-11-21 13:38:40


 
น.ส.ณัฐิยา สุจินดา
MissNatiya Suchinda
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน
Director Thai Trade Center, Berlin, Germany
Tel 001 49 30 8050040 Fax 001 49 30 80500451
thaicom.berlin@t-online.de
Update : 2014-11-21 13:39:14


 

นางปทมา สิงหรา ณ อยุธยา
Mrs.Patama Singhara Na Aydhaya
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโรม
Director Thai Trade Center, Rome, Italy
Tel 001 39 06 503 0804-5 Fax 001 39 06 503 5225
thaitcrome@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:39:34


 
น.ส.วรรณศรี โชติกะพุกกณะ
MissWanasri Jotikabukkana
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมิลาน
Director Thai Trade Center, Milano, Italy
Tel 001 39 02 89011467 Fax 001 39 02 89011478
ttomilan@thaitradeitaly.com
Update : 2014-11-21 13:40:08


 
น.ส.สุภาวดี แย้มกมล
Miss Supawadee Yamgamol
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก
Director Trade Center, Hague, Netherlands
Tel 001 31 (0)70 3455444 Fax 001 31 70 346 1005
info@thaitradehague.com
Update : 2014-11-21 13:40:35


 

นายประคัลร์ กอดำรงค์
Mr.Prakhan Kordumrong
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมาดริด
Director Thai Trade Center, Madrid, Spain
Tel 001 34 91 5630190, 563 0196 Fax 001 34 91 563 8090
info@thaitradespain.com
Update : 2014-11-21 13:40:59


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
Director Thai Trade Center, London, United Kingdom
Tel 001 44 20 74935749 Fax 001 44 20 74937416
info@thaitradelondon.com , thaitclondon@ditp.go.th
Update : 2014-11-28 15:41:02


 
น.ส.ยศวดี แขวัฒนะ
Miss Yossavadee Kaevatana
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงปราก
Director Thai Trade Center, Prague, Czech Republic
Tel 001 420 257 323 030 , 325 867, 325 882 Fax 001 420 257 327 555
thaicom@iol.cz , thaitcprague@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:41:39


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์
Director Thai Trade Center, Budapest, Hungary
Tel 001 36 1 2122738, 2251369 Fax 001 36 1 2122736
thaicommbp@mail.datanet.hu
Update : 2014-11-28 15:41:47


 
นายสถาวร ทรัพย์สุนทร
Mr.Sathaworn Subsoontorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ
Director Thai Trade Center, Warsaw, Poland
Tel 001 48 22 540 7098 Fax 001 48 22 540 7095
thaitcwarsaw@ditp.go.th , info@ttcwarsaw.pl
Update : 2014-11-21 13:42:16


 
นางกัลยาณี ศิริกุล
Mrs. Kalayanee Sirikul
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมอสโก
Executive Director Thai Trade Center, Moscow, Russian Federation
Tel 001-7495-974 1501, 7495-974 1543 Fax 001-7495-974 1531
thaitcmoscow@ditp.go.th , info@thaitrade.ru
Update : 2014-11-21 13:42:38


 

นางนิศาบุษป์ วีรบุตร
Mrs.Nisabutr Verabutr
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์
Director Thai Trade Center, Vancouver, Canada
Tel 001 1 604 687 6400 Fax 001 1 604 683 6775
ttcvan@telus.net , thaitcvancouver@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:42:51


 
น.ส.ดาววิภา ลี้กำจร
Miss Daovipa Leekumjohn
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโตรอนโต
Director Thai Trade Center, Toronto, Canada
Tel 001 1 416 921 5400 Fax 001 1 416 921 7545
thaitradetoronto@on.aibn.com , thaitctoronto@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:43:11


 
น.ส.ประนิตา เกิดพิกุล
MissPranita Kurdpikul
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก
Director Thai Trade Center, Chicago, U.S.A
Tel 001 1 312 787 3388 Fax 001 1 312 787 9733
thaitcchicago@ditp.go.th , ttc@thaitradechicago.com, thaitradechicago@yahoo.com
Update : 2014-11-21 13:43:30


 

นางจิรภาพรรณ มลิทอง
Mrs.Jirapaphan Malithong
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลีส
Executive Director Thai Trade Center, Los Angeles, U.S.A.
Tel 001 1 323 466 9645 Fax 001 1 323 466 1559
ttcla@live.com
Update : 2014-11-21 13:43:47


 
นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี
Director Thai Trade Center, Miami, U.S.A.
Tel 001 1 786 388 7888 Fax 001 1 786 388 7999
ttcmiami@earthlink.net
Update : 2014-11-21 13:44:05


 
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
Mr.Somdet Susomboon
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค
Executive Director Thai Trade Center, New York, U.S.A
Tel 001 1 212 482 0077 Fax 001 1 212 482 1177
info@thaitradeny.com
Update : 2014-11-21 13:44:22


 

นายจักรชินบุษย์ ชื่นอารมณ์
Mr.Chakchinnabud Chuenarom
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงเม็กซิโก (เม็กซิโก)
Director Thai Trade Center, Mexico, Mexico
Tel 001 5255 5557 5418, 5557 9960 Fax 001 5255 5580 4214
thaitcmexico@gmail.com
Update : 2014-11-21 13:46:05


 
ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่
M.L.Bhuthong Thongyai
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ (ออสเตรเรีย)
Director Thai Trade Center Sydney, Australia
Tel 001 61 2 9241 1075 Fax 001 61 2 9251 5981
thaitrade@ozemail.com.au
Update : 2014-11-21 13:45:08


 
นายกำแหง กล้าสุคนธ์
Mr.Khamhaeng Klasukhon
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครเซาเปาโล (บราซิล)
Director Thai Trade Center, Sao Paulo, Brazil
Tel 001 5511 3044-7301,3044-7347,3045-4563 Fax 001 5511 3045 1913
thaitcsp@terra.com.br , thaitcsaopaulo@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:46:21


 

นายพรรษวุฒิ หริ่มเจริญ
Mr.Passavudh Rimcharone
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงซานติอาโก (ชิลี)
Director Thai Trade Center, Santiago, Chile
Tel 001 56 2 263 4186, 2089325 Fax 001 56 2 263 4214
thaitrade@ttcsantiago.cl
Update : 2014-11-21 13:46:35


 
นางแก้วตา บุญเจริญ
Mrs.Kaewta Booncharoen
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส
Director Thai Trade Center Buenos Aires , Argentina
Tel 001 54-11 5272 0572-3 Fax 001 54-11 5272 0574
thaiexba@hotmaill.com
Update : 2014-11-21 13:47:11


 
นายสราวุธ จันทร์ขาว
Mr.Srawut Chankao
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงเตหะราน (อิหร่าน)
Director Thai Trade Center, Tehran, Iran
Tel 001 98 21 88093370 Fax 001 98 21 88079614
thaitctehran@ditp.go.th, ttctehran.ir@gmail.com
Update : 2014-11-21 13:47:30


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงเทลอาวีฟ (อิสราเอล)
Director Thai Trade Center, Tel Aviv, Israel
Tel 001 972 3 524 4277-8 Fax 001-972-3 524 4270
thaicomt@internet-zahav.net , thaitctelaviv@ditp.go.th
Update : 2014-11-28 15:42:29


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองเจดดาห์ (ซาอุดีอาระเบีย)
Director Thai Trade Center, Jeddah, Saudi Arabia
Tel 001 966 12 653 3132, 653 3280 Fax 001 966 12 650 4544
thaitcjeddah@hotmail.com , thaitcjeddah@ditp.go.th
Update : 2014-11-28 15:52:18


 
นายนิวัฒน์ หาญสวัสดิ์
Mr.Niwat Hansaward
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครอิสตันบูล (ตุรกี)
Director Thai Trade Center, Istanbul, Turkey
Tel 001 90 212 292 0910-11 Fax 001 90 212 292 0912
ttcist@ttmail.com , thaitcistanbul@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:48:32


 

นายณัฐพงศ์ บุญจริง
Mr.Natapong Boonjing
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองดูไบ
Executive Director Thai Trade Center Dubai , United Arab Emirates
Tel 001 9714 228 4553 Fax 001 9714 222 0934
ttcdubai@emirates.net.ae , thaitcdubai@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:48:50


 
นายจักรินทร์ โกมลศิริ
Mr.Chakarin Komolsiri
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงพริทอเรีย (แอฟริกาใต้)
Executive Director Thai Trade Center, Pretoria, Soth Africa
Tel 001 27 12 342 0835, 0850 Fax 001 27 12 342 0855
ttcpretoria@telkomsa.net, www.mbendi.com/land/as/th/p0020.htm , thaitcpretoria@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:49:16


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงอักกรา (กานา)
Director Thai Trade Center, Accra, Ghana
Tel 001 233 21 780442 Fax 001 233 21 769941
Thailand_ghana@yahoo.com, Thailandghana@hotmail.com
Update : 2014-11-28 15:52:51


 

นายศักดา สินสุกใส
Mr.Sakda Sinsuksai
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงไคโร (อียิปต์)
Director Thai Trade Center, Cairo, Egypt
Tel 001 202 37620901, 33387292 , 37620419 Fax 001 202 33363062
thaitccairo@depthai.org.eg , thaitccairo@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:49:56


 
นายสุรศักดิ์ สุโขบล
Mr. Surasakdi Sukhopala
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงไนโรบี (เคนยา)
Director Thai Trade Center Nairobi , Kenya
Tel 001 254-20 291 9131 Fax 001 254-20 271 1712
info@ocanairobi.co.ke, thaitcnairobi@ditp.go.th, suebsak86@hotmail.com , thai@thainbi.or.ke
Update : 2014-11-21 13:50:45


 
นายจิราวุฒิ สุวรรณอาจ
Mr.Jirawuth Suwanna-arj
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงอาบูจา (ไนจีเรีย)
Director Thai Trade Center Abuja , Nigeria
Tel 001 234 9872 3746 , 9413 5192,5194 Fax 001 234 94135193
thaitcabuja@ditp.go.th , boon@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:51:03


 

น.ส.วิลาสินี โนนศรีชัย
Miss Vilasinee Nonsrichai
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงจาการ์ตา (อินโดนีเซีย)
Director Thai Trade Center, Jakarta, Indonesia
Tel 001 62-21 29328217-18 Fax 001 62-21 29328219
mincomjk@cbn.net.id , thaitcjakarta@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:51:21


 
นายบูรณ์ อินธิรัตน์
Mr.Boon Intiratana
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง (พม่า)
Director Thai Trade Center, Yangon, Union of Myanmar
Tel 007 951 510731 Fax 007 951 510731
ditpthailand9@gmail.com , thaitcyangoon@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:51:59


 
น.ส.วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ
Miss Vichada Pabunjertkit
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)
Director Thai Trade Center, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel 007 603 21424601, 21458545 Fax 007 603 21489818
enquiry@thaitrade.my
Update : 2014-11-21 13:52:16


 

น.ส.รชกร ศักดิ์ศรี
MissRachakorns Saksri
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงมะนิลา (ฟิลิปปินส์)
Director Thai Trade Center, Makati City, Philippines
Tel 001 63 2 8940403, 8940406 Fax 001 63 2 8160698
thaicommnl@pldtdsl.net , thaitcmanila@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:52:39


 
น.ส.ฐิตินันทนา ตันศรีสกุล
Miss Thitinuntana Tonsrisakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงสิงคโปร์ (สิงคโปร์)
Director Thai Trade Center, Singapore
Tel 001 65 6737 3060, 6732 7769 Fax 001 65 6732 2458
enquiry@thaitrade.sg , thaitcsingapore@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:52:56


 
น.ส.อุษา ไวยเจริญ
Miss Usa Wijarurn
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงฮานอย (เวียดนาม)
Director Thai Trade Center, Hanoi, Vietnam
Tel 001 844 3936 5226, 3936 5227 Fax 001 844 3936 5228
thaitchanoi@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:53:19


 

นางมาลินี หาญบุญทรง
Mrs.Malinee Harnboonsong
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครโฮจิมินห์ซิตี้ (เวียดนาม)
Director Thai Trade Center, Ho Chi Minh City Vietnam
Tel 001 848 3914 1838, 3914 1865 Fax 001 848 3914 1864
thaitradecenterhcmcvn@gmail.com
Update : 2014-11-21 13:53:35


 
นางจีรนันท์ วงษ์มงคล
Mrs.Jiranun Wongmongkol
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงพนมเปญ (กัมพูชา)
Director Thai Trade Center, Phnom Penh, Cambodia
Tel (001,007) 855-23 726 304, 994 314 Fax (001,007) 855-23 726 305
thaitcphnompenh@ditp.go.th , thaicompnh@online.com.kh
Update : 2014-11-21 13:54:08


 
นางพิมล ปงกองแก้ว
Mrs. Pimol Pongkongkaew
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เวียงจันทน์ (ลาว)
Director Thai Trade Center, Vientiane LAO P.D.R.
Tel 007 856 21 413704, 413706 Fax 007 856 21 412089
thaitcvientian@ditp.go.th , vtdepthai@laotel.com
Update : 2014-11-21 13:54:27


 

นายวิทยากร มณีเนตร
Mr.Wittayakorn Maneenetr
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองฮ่องกง (จีน)
Executive Director Thai Trade Center, Hong Kong, China
Tel 001 852 2525 9716 Fax 001 852 2868 4927
thaicomm@netvigator.com
Update : 2014-11-21 13:54:50


 
น.ส.พรรณกาญจน์ เจียมสุชน
MissPannakarn Jiamsuchon
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองกวางโจว (จีน)
Director Thai Trade Center, Guangzhou, China
Tel 001 8620 8384 9453, 8333 8999 Ext.1256,1257 Fax 001 8620 8384 9760
thaitcguangzhou@ditp.go.th , wilarato@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:55:17


 
นางชไมพร เจือเจริญ
Mrs.Chamaiporn Chuecharoen
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครคุนหมิง (จีน)
Director Thai Trade Center Kunming China
Tel 001 86-871 6316 5011 Fax 001 86-871 6316 5026
thaitckunming@ditp.go.th , suvimold@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:55:42


 

น.ส.บุญณิกา แจ่มใส
MissBuniga Chamsai
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ (จีน)
Director Royal Thai Consulate General, Shanghai
Tel 001 86-21 6288 9973 , 6288 9974 Fax 001 86-21 6288 9975
ttcshanghai@thaitradechina.cn, thaitcshanghai@ditp.go.th, thaitcsh@ditp.go.th , thaitcsh@sh163.net
Update : 2014-11-21 13:56:03


 
นางมาลีรัตน์ ทิพย์อารักษ์วงศ์
Mrs.Maleerat Tiparugwong
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองเซี่ยะเหมิน (จีน)
Director Royal Thai Consulate General, Xiamen
Tel 001 86 592- 266 3064-67 Fax 001 86 592- 266 3060
taitcxiamen@ditp.go.th , maleeratt@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:56:39


 
น.ส.จีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์
MissJeeranun Hirunyasumlith
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครเฉิงตู (จีน)
Director Royal Thai Consulate General, Chengdu, China
Tel 001 86 28 6689 7861, 6687 7905 Ext. 8011, 8013, 8014 Fax 001 86 28 6687 7904
thaitcchengdu@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:57:02


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองหนานหนิง (จีน)
Director Thai Trade Center Nanning , China
Tel 001 86 771 556 7359, 558 1637 Ext. 601-5 Fax 001 86 771 558 1797
thaitcnanning@ditp.go.th , kanjanap@ditp.go.th
Update : 2014-11-28 15:53:33


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองซีอาน (จีน)
Director Thai Trade Center Xian , China
Tel 001 86 29 8744 1301 to 2, 86 1502 922 8313 Fax 001 86 29 8744 1303
thaitcxian@ditp.go.th,
Update : 2014-11-28 15:53:58


 
น.ส.ปิตินันทน์ สมานวรวงศ์
Miss.Pitinun Samanvorawong
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงมะนิลาส่วนที่ 2 (ไต้หวัน)
Director Thai Trade Center, Taipei, Tawai
Tel 001 88 62 2723 1800 to 2 Fax 001 88 62 2723 1821
thaicom.taipei@msa.hinet.net , thaitctaipei@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 13:59:21


 

น.ส.ปิยนารถ วัฒนาศิริ
MissPiyanart Wattanasiri
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองฟูกูโอกะ (ญี่ปุ่น)
Director Thai Trade Center, Fukuoka, Japan
Tel 001 81 92 7516311 , IP Phone 001 81 50 3531 7769 Fax 001 81 92 751 6522
thaitcfukuoka@ditp.go.th,ttcfkk@thaitrade.jp
Update : 2014-11-21 13:59:49


 
นายสุภัฒ สงวนดีกุล
Mr.Suphat Saquandeekul
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครโอซากา (ญี่ปุ่น)
Executive Director Thai Trade Center, Osaka,Japan
Tel 001 81 6 6262 4418 Fax 001 81 6 6271 1053
thaitcosaka@ditp.go.th , ttcosaka@thaitrade.jp
Update : 2014-11-21 14:00:12


 
นายไผท สุขสมหมาย
Mr.Phatai Sooksommai
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงโตเกียว (ญี่ปุ่น)
Executive Director Royal Thai Embassy, Tokyo, Japan
Tel 001 81-3 3221 9482 , 3221 9483, 3221 9463 Fax 001 81 3 3221 9484
thaitctokyo@thaitrade.jp , thaitctokyo@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 14:00:35


 

นายปณต บุณยะโหตระ
Mr.Panot Punyahotra
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงโซล (เกาหลี)
Director Royal Thai Embassy, Seoul, Republic of Korea
Tel 001 82 2 7952431, 7954446 Fax 001 82 2 7952998
thaitcseoul@ditp.go.th , thaitcseoul@hotmail.com
Update : 2014-11-21 14:00:54


 
นายชวลิต โรจนประภายนต์
Mr.Chavalit Rojjanaprapayon
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงนิวเดลี (อินเดีย)
Director Thai Trade Center, New Delhi, India
Tel 001 9111 4326 8888 Fax 001 9111 4601 0405
thaitcnewdelhi@gmail.com
Update : 2014-11-21 14:01:22


 
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์
Mr.Adul Chotinisakorn
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองมุมไบ (อินเดีย)
Executive Director Thai Trade Center, Mumbai, India
Tel 001 91 222 2830242 to 3 Fax 001 91 222 284 6859
thaitcmumbai@ditp.go.th , thaitrademumbai@gmail.com
Update : 2014-11-21 14:01:41


 

นายธราดล ทองเรือง
Mr.Tharadol Thongruang
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองเจนไน (อินเดีย)
Director Thai Trade Center, Chennai, India
Tel 001 9144 4230 0790 , 2447-1617 Fax 001 9144 4202 09 00
thaitcchennai@gmail.com, thaitradechennai@gmail.com , thaitcchennai@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 14:03:12


 
น.ส.วัชรา ชำนาญวาร
MissWachara Chamnanwong
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงธากา (บังคลาเทศ)
Director Thai Trade Center, Dhaka, Bangladesh
Tel 001 88 02 985 0056-7 Fax 001 88 02 985 0059
thaitcdhaka@ditp.go.th , thaitrade@link3.net
Update : 2014-11-21 14:03:44


 
น.ส.พรรณณี สุวรรณธุ์ปินตัน
MissPannee Suwantupinton
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานตัวแทน เมืองฮิโรชิมา
Trade Representative Office of Thai Trade Representative Hiroshima
Tel 001 81 82 2499911 Fax 001 81 82 2499921
ottrhiro@enjoy.ne.jp
Update : 2014-11-13 14:16:56


 

นางขวัญนภา ผิวนิล
Mrs.Kwanapa Phivnil
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
Director Export Promotion Center-Chiangmai
Tel 0 5321 6350, 221376 Fax 0 5321 5307
ditppcm@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 14:25:19


 
นายอฐิคม ตันติวงศ์
Mr.Athikhom Tuntiwong
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
Director Export Promotion Center-Khon Kaen
Tel 0 4332 5025-8 Fax 0 4332 5029
repckk@ditp.go.th , athikhom@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 14:23:19


 
น.ส.ศุภรา เสกาจารย์
Miss.Suppara Seakacharn
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคระวันออก (จังหวัดจันทบุรี)
Director Export Promotion Center-Chanthaburi
Tel 0 3932 5689 Fax 0 3932 5962
ditpchan@ditp.go.th , suppara@ditp.go.th , depchan@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 14:22:33


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคตะวันตก และภาคใต้ตอนบน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
Director Export Promotion Center-Suratthani
Tel 0 7728 6916 Fax 0 7728 8632
ditpsurat@ditp.go.th
Update : 2014-11-28 15:54:28


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคใต้ตอนล่าง (หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)
Director Export Promotion Center-Songkhla
Tel 0 7726 1662 Fax 0 7423 4329
ditphadyai@ditp.go.th
Update : 2014-11-28 15:55:00


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400