นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    องค์การคลังสินค้า
องค์การคลังสินค้า
Public Warehouse Organization

44/100 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ
ตำบลบางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
44/100 Nonthaburi 1 Rd
Bangkrasor District,
Nonthaburi 11000
Tel 0 2507 5267
Fax 0 2507 5268
www.pwo.co.th
Update : 2014-10-01 17:17:39


 

น.ส.จีระวัฒน์ วัฒนฐานะ
Ms.Chirawat Wattanathana
รักษาการผู้อำนวยการ
President
Tel 0 2547 5773 Fax 0-2507-5337
chirawat.w@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 17:19:17


 
พันตำรวจโท ปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์
Pol.Lt.Col. Piyawit Wongsawat
รองผู้อำนวยการ
Executive Vice President
Tel 0-2507-5363 Fax 0-2507-5337
piyawit.k@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 16:24:49


 
นายสมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์
Mr.Somsak Vongvattanasan
รองผู้อำนวยการ
Executive Vice President
Tel 0 2507 5325 Fax 0-2547-5777
somsakw@moc.go.th
Update : 2014-10-01 16:30:56


 

นางสาวอมราภรณ์ สันติวงศ์
Ms.Ms.Amraporn Suntivong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Executive Vice President
Tel 0 2547 5112 Fax 0-2507-5757
amraporn.s@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 16:33:36


 
นางสาวพรรณทิพย์ โรจน์พิพัฒนกุล
Ms.Puntip Rojpipattanakul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Vice President
Tel 0 2547 5770 Fax 0 2507 5345
puntipr@moc.go.th
Update : 2014-10-01 16:36:05


 
นางชลิดา ดินอุดม
Mrs.Chalida Dinudom
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Vice President
Tel 0 2547 5299 Fax 0 2547 5765
chalida.d@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 16:43:23


 

นายไววุฒิ ดินอุดม
Mr.Mr.Vaivoot Dinudom
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Vice President
Tel 0 2547 5769 Fax 0 2547 5338
vaiaoot.d@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 16:40:46


 
นางสาววาสนา เตชะกิตติขจร
Mrs.Ms.Wasana Teachakittikajorn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Vice President
Tel 0 2547 5429 Fax 0 2507 5268
wasana.t@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 16:35:32


 
นางสาววีรวรรณ บุญญานันท์
Ms.Weerawan Boonyanan
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

Tel 0 2507 5426 Fax 0 2507 5427
weerawanb@moc.go.th
Update : 2014-10-01 17:20:39


 

นางภัทรนิษฐ์ ทิพยธรรมรัตน์
Mrr.Mrs.Phattaranit Tipayathammarat
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Tel 0 2507 5291 Fax 0 2507 5268
weerawan.t@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 16:39:07


 
นางสาววันเพ็ญ วงษ์เยาว์
Ms.Wanpen Wongyaw
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน

Tel 0 2547 5755 Fax 0 2507 5085
wanpenw@moc.go.th
Update : 2014-10-01 17:15:31


 
นางอุทัยวรรณ สธนนิศกุล
Mrs.Utaiwan Stonnisgul
ผู้อำนวยการสำนักการบัญชี

Tel 0 2547 5091 Fax 0 2507 5099
utaiwan.s@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 16:55:17


 

นายประชัน ลี้สิ้นภัย
Ms.Prachan Leesinphai
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี
Cheif of Bureau of Law and Case
Tel 0 2507 5442 Fax 0 2547 5414
prachanl@moc.go.th
Update : 2012-02-21 11:35:21


 
นางอัษรา ธนสกุลพร
Mrs.Assara Thanasakulporn
ผู้อำนวยการสำนักข้อมูลกลาง
Cheif of
Tel 0 2507 5303 Fax 0 2507 5764
assara.t@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 16:58:20


 
นางรติรส ทศานนท์
Mrs.Ratirot Thasanon
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cheif of Information Technology
Tel 0 2507 5125 Fax 0 2507 5144
ratirott@moc.go.th
Update : 2014-10-01 16:50:26


 

นายนายกรธนา กลีบปทุม
Mr.Kornthana Kleebpathum
ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบริการ
Cheif of Bureau Business and Service
Tel 0 2507 5195 , 0 2507 5039 Fax 0 2547 5040
kornthana.k@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 17:03:21


 
นายไพฑูรย์ ทศานนท์
Mr.Mr.Paithoon Thasarnon
ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์
Cheif of Bureau of Asset Management
Tel 0 2507 5377 Fax 0 2507 5776
paithoon.t@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 16:52:48


 
นายราเชนทร์ วงศ์ยิ้มย่อง
Mr.Rachane Vongyimyong
รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบคุณภาพ
Cheif of Business Development
Tel 0 2507 5037 Fax 0 2507 5104
rachane.v@pwo.mail.go.th
Update : 2014-10-01 16:59:55


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400