นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)

140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140, 140/1-3, 140/5, ITF Building
Bangrak
Bangkok 10500
Tel 0 2634 4999
Fax 0 2634 4970
www.git.or.th
Update : 2012-03-26 14:17:19


 

นางพรสวาท วัฒนกูล
MRSPornsawat Wathanakul
ผู้อำนวยการสถาบัน
Director
Tel 026344999 EXT. 111 Fax 026344970
wpornsawat@git.or.th
Update : 2014-11-10 14:26:18


 
นายจุมพล เด่นเมฆา
Mr.Jumpol Denmeyca
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 026344999 EXT. 333 Fax 026344970
djumpol@git.or.th
Update : 2014-11-10 14:27:04


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400