นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
The SUPPORT Arts and Crafts International centre of Thailand (Public Organization)

59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่
อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290
59 Moo 4 Chang-Yai
Sub Dictrict Bangsai
Ayutthaya Province 13290
Tel 035-367-054-56
Fax 035-367-051
www.sacict.or.th
Update : 2014-11-10 14:44:36


 

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์
Mrs.Pimpapaan Chansilpa
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ -
Chief Executive Officer -
Tel 035-367-054-56 Fax 035-367-051
pimpapaan.c@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:07:29


 
นายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ
Mr.Pongwattana Charoenmayu
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร -
Assistant CEO for Corporate Administration -
Tel 035-367-054-56ext.1310 Fax 035-367-051
pongwattana.c@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:06:08


 
นางสุวพรรณ ชุตินารา
Mrs. Suwapun Chutinara
ผู้จัดการสายงานยุทธศาสตร์องค์กร -
Manager, Organisation Strategy Department -
Tel 035-367-054-56 ext. 1360 Fax 035-367-051
suwapun.c@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:11:11


 

นางสาวณีรนุช เลอสรวงศานติ
Ms.Ms. Neeranut Loursuangsanti
ผู้ตรวจสอบภายใน -
Auditor -
Tel 035-367-054-56 ext.1391 Fax 035-367-051
neeranut.l@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:17:06


 
นางสาววันวรรษา ชุนจำรัส
Ms. Wanwatsa Chunchamrus
ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการผู้อำนวยการ -
Manager, Secretary to the CEO Division -
Tel 035-367-054-56 ext.1301 Fax 035-367-051
wanwatsa.c@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:21:32


 
นายชาญชัย ฉิมพาลี
Mr.Chanchai Chimpalee
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร -
Manager, Organisation Strategy and Plan Division -
Tel 035-367-054-56 ext.1322 Fax 035-367-051
chanchai.c@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:24:14


 

นางเรณู โสวรรณะ
Mrs. Renoo Sowanna
ผู้จัดการฝ่ายประเมินผลและบริหารความเสี่ยงองค์กร -
Manager, Risk Management Division -
Tel 035-367-054-56 ext.1303 Fax 035-367-051
renoo.s@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:27:50


 
นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์
Ms.Saengrawee Singhawiboon
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรักษาการผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์ -
Manager, Product Development Division and Acting Manager, Product Development and Innovative Crafts Department -
Tel 035-367-054-56 ext.1357 Fax 035-367-051
saengrawee.s@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:35:51


 
นางสาวรชนาท พจนารถ
Ms. Rachanard Potchanard
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนานวัตศิลป์ไทย -
Manager, Thai Innovartive Crafts Division -
Tel 035-367-054-56 ext. 1319 Fax 035-367-051
rachanard.p@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:40:26


 

นางสาวกุลรัศมิ์ ปัทมสูต
Ms. KulrasmSomyos Pattamasood
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์ความรู้ -
Manager, Knowledge Management Deivsion -
Tel 035-367-054-56 ext. 1361 Fax 035-367-051
kulrasm.p@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:44:00


 
นายวาสุเทพ ธะประสพ
Mr.Wasutep Thaprasop
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทักษะฝีมือช่าง และรักษาการผู้จัดการสายงานพัฒนาศักยภาพสมาชิก
Manager, Artisan Development Division and Acting Manager, Membership Development Department
Tel 035 367 054-56 ext. 1355 Fax 035 367 051
wasutep.t@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:51:20


 
นายชัยชนะ ขุนสูงเนิน
Mr. Chaichana Khunsungnern
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
Manager, Entrepreneur Development Division
Tel 035 367 054-56 ext. 1388 Fax 035 367 051
chaichana.k@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:54:44


 

นายขนก ลิมปิพิชัย
Mr. Kanok Limbipichai
ผู้จัดการฝ่ายสมาชิกและเครือข่ายสัมพันธ์
Manager, Membership and Networking Division
Tel 035 367 054-56 ext. 1346 Fax 035 367 051
kanok.l@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-26 23:57:30


 
นางญาณิดา ปานเกษม
Mrs.Yanida Pankasem
ผู้จัดการฝ่ายเชิดชูครูช่าง และรักษาการผู้จัดการสายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์
Manager, Artisan Master Glorification Division and Acting Manager,Handicraft Value Promotion Department
Tel 035 367 054-56 ext. 1362 Fax 035 367 051
yanida.p@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:05:32


 
นางเกศฎา ศรีสวัสดิ์
Mrs. Kesada Srisawasdi
ผู้จัดการฝ่ายบริหารนิทรรศการ
Manager, Gallery and Exhibition Division
Tel 035 367 054-56 ext. 1381 Fax 035 367 051
kesada.s@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:03:54


 

นางภัณฑิษา เศวตเศรนี
Mrs. Phantisa Svetasereni
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
Manager, Communication and Public Relation Division
Tel 035 367 054-56 ext. 1371 Fax 035 367 051
phantisa.s@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:07:50


 
นางพรรณวิลาส แพพ่วง
Mrs. Panwilas Paepuang
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการค้าในประเทศ และรักษาการผู้จัดการสายงานการตลาด
Manager, Domestic Trade Promotion Division and Acting Manager, Marketing Department
Tel 035 367 054-56 ext. 1370 Fax 035 367 051
panwilas.p@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:10:42


 
นายนพพล พุชประดิษฐ์
Mr. Noppol Puchpradit
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
Manager, International Trade Promotion Division
Tel 035 367 054-56 ext. 1382 Fax 035 367 051
noppol.p@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:12:59


 

น.อ.หญิง สุดารัตน์ ชยากร
Gp.Capt. Sudarat Jayakorn
ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายนานาชาติ
Manager, International Network Management Division
Tel 035 367 054-56 ext. 1387 Fax 035 367 051
sudarat.c@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:16:04


 
นางณิชาภา ชาญกอบเกียรติ
Mrs. Nichapa Chankopkiad
ผู้จัดการฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ
Manager, Procurement Division
Tel 035 367 054-56 ext. 1330 Fax 035 367 051
nichapa.c@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:22:23


 
นายเจริญศักดิ์ สิทธิโอสถ
Mr. Charoensak Sitthiosoth
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Manager, Accounting and Finance Division
Tel 035 367 054-56 ext. 1339 Fax 035 367 051
charoensak.s@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:25:11


 

นางภัณฑิษา เศวตเศรนี
Mrs. Phantisa Svetasereni
รักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
Acting Manager, Technology Division
Tel 035 367 054-56 ext. 1371 Fax 035 367 051
phantisa.s@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:30:34


 
นายดุษฎี สีมันตร
Mr. Dutsadee Simantara
ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ
Manager, Administrative Division
Tel 035 367 054-56 ext. 1318 Fax 035 367 051
dutsadee.s@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:33:42


 
นางสาวดวงพร ชอบประดิษฐ์
Ms. Doungporn Chobpradith
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
Manager, Human Resources and Organisation Development Division
Tel 035 367 054-56 ext. 1311 Fax 035 367 051
doungporn.c@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:36:21


 

นายธราพงษ์ สุขมาก
Mr. Tarapong Sookmak
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
Manager, Legal Department
Tel 035 367 054-56 ext. 1308 Fax 035 367 051
tarapong.s@sacict.mail.go.th
Update : 2014-11-27 00:38:49


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400