นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์    ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
The Agricultural Futures Exchange of Thailand

ชั้น 15 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


10330
Tel 02-263-9888
Fax 02-251-9535
www.afet.or.th
Update : 2014-09-17 16:15:37


 

นายประสาท เกศวพิทักษ์

ประธานกรรมการ


Update : 2014-09-17 16:21:43


 
ว่าง

กรรมการและผู้จัดการ


Update : 2014-09-17 16:24:38


 
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์

กรรมการ


Update : 2014-09-17 16:23:13


 

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร

กรรมการ


Update : 2014-09-17 16:24:04


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400