นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    องค์การจัดการน้ำเสีย
องค์การจัดการน้ำเสีย
Wastewater Management Authority

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
333 Laopengnguan Tower 1, FL. 23rd, Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatujak
Bangkok 10900
Tel 0 2273 8530-9
Fax 0 2273 8577-9
www.wma.or.th, wastewtr@wma.or.th
Update : 2014-10-10 10:43:03


 

นายชีระ วงศบูรณะ
Mr.Chira Wongburana
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย
Director General
Tel 0 2273 8543 Fax 0 2273 8579
chira.w@wma.mail.go.th
Update : 2019-01-17 14:46:51


 
นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล
Mr.Visit Ariyavettrakun
รองผู้อำนวยการบริหาร
Deputy Director General for Administration
Tel 0 2273 8581 Fax 0 2273 8577
visit.a@wma.mail.go.th
Update : 2019-10-17 08:28:39


 
นายวิรัตน์ ภมรานนท์
Mr.Virat Pamaranon
รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ
Deputy Director General for Operation
Tel 0 2273 8560 Fax 0 2273 8580
virat.p@wma.mail.go.th
Update : 2016-10-05 09:50:19


 

นายสุชัย เจนพจนารถ
Mr.Suchai Janepojanat
รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน
Deputy Director General for Technical and Planning
Tel 0 2273 8542 Fax 0 2273 8578
suchai.j@wma.mail.go.th
Update : 2019-10-17 08:46:54


 
ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์
Acting Sub Lt.Pattanapoom Angsusingha
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
Director of Director General´s Office
Tel 0 2273 8571 Fax 0 2273 8579
pattanapoom.a@wma.mail.go.th
Update : 2018-01-11 09:47:53


 
-ว่าง-
-Vacant -
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
Director of General Administration Department
Tel 0 2273 8559 Fax 0 2273 8577

Update : 2019-10-17 08:34:05


 

-ว่าง-
-Vacant -
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
Director of Organization Development Department
Tel 0 2273 8542 Fax 0 2273 8578

Update : 2019-10-17 08:34:36


 
นายอธิรักษ์ บุพจันโท
Mr.Atirak Bupachatho
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
Director of Engineering Department
Tel 0 2273 8567 Fax 0 2273 8580
atirak.b@wma.mail.go.th
Update : 2019-10-17 08:38:27


 
นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู
Ms.Woranan Jundanu
อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director of Accounting and Finance Department
Tel 0 2273 8555 Fax 0 2273 8577
woranan.j@wma.mail.go.th
Update : 2019-10-17 08:39:13


 

นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา
Ms.Sunpangdee Lamkitcha
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Office
Tel 0 2273 8558 Fax 0 2273 8558
sunpangdee .l@wma.mail.go.th
Update : 2018-01-11 09:48:14


 
นางปนัดดา ภาณุฑัด
Ms.Panadda Panutat
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้
Director of Fee Collection Management Department
Tel 0 2273 8561 Fax 0 2273 8545
panadda.p@wma.mail.go.th
Update : 2019-01-17 14:56:10


 
นายกิตติ ธีรสรเดช
Mr.Kitti Teerasoradech
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสียสาขา
Director of Wastewater Management Department 1
Tel 0 2273 8573 Fax 0 2273 8580
kitti.t@wma.mail.go.th
Update : 2019-10-17 08:41:59


 

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข
Mr.Pannapat Chuncharoensook
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสียสาขา 2
Director of Wastewater Management Department 2
Tel 02 273 8573 Fax 02 273 8580
pannapat.c@wma.mail.go.th
Update : 2018-01-11 09:53:23


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400