นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Office of the Permanent Secretary for Interior

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ
พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Thanon Atsadang, Khwaeng Ratchabophit
Khet Phra Nokhon
Bangkok 10200
Tel 0 2222 1141-55
Fax 0 2221 0823
www.moi.go.th E-mail : webteam@moi.go.th
Update : 2014-12-19 14:20:20


 

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
Mr.Wiboon Sanguanpong
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Permanent Secretary for Interior Office of the Permanent Secretary
Tel 0 2226 4373, 0 2226 4372 Fax 0 2226 4373, 0 2226 4372

Update : 2014-10-09 14:27:04


 
นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
Mr.Khanpetch Chuangrungsi
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Deputy Permanent Secretary for Interior Office of the Permanent Secretary
Tel 0 2223 2213 Fax 0 2226 5887

Update : 2014-10-09 14:29:01


 
นายจรินทร์ จักกะพาก
Mr.Jarin Chakkaphark
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Deputy Permanent Secretary for Interior Office of the Permanent Secretary
Tel 0 2221 1131 Fax 0 2221 1131

Update : 2014-10-09 14:32:10


 

นายไมตรี อินทุสุต
Mr.Maitri Inthusut
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Deputy Permanent Secretary for Interior Office of the Permanent Secretary
Tel 0 2221 1132 Fax 0 2221 1131

Update : 2014-11-03 13:40:47


 
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
Mr.Apinun Suetanuwong
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Deputy Permanent secretary for Interior Office of the Permanent Secretary
Tel 0 2221 1887 Fax 0 2225 4664

Update : 2014-11-03 13:46:05


 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
Mr.Somsak Suwansujarit
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
Inspector for Interior Office Of The Inspector for interior
Tel 0 2222 1368 Fax 0 2225 7287

Update : 2014-11-03 13:57:14


 

นายวันชัย สุทธิวรชัย
Mr.Wanchai Suthivorachai
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
Inspector for interior Office Of The Inspector for interior
Tel 0 2225 7285 Fax -

Update : 2014-11-03 13:58:31


 
นายวิชิต ชาตไพสิฐ
Mr.Wichit Chatphaisit
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
Inspector for interior Office Of The Inspector for interior
Tel 0 2225 7281 Fax -

Update : 2014-11-03 14:01:01


 
นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม
Mr.Somsak Kumtaweeprom
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
Inspector for Interior Office Of The Inspector for interior
Tel 0 2225 7286 Fax -

Update : 2014-11-03 14:04:58


 

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
Mr.Pichet Paibulsiri
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
Inspector for Interior Office Of The Inspector for interior
Tel 0 2225 7289 Fax 0 2223 2217

Update : 2014-11-03 14:09:25


 
นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา
Mr.Sompong Arunrojpanya
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
Inspector for Interior Office Of The Inspector for interior
Tel 0 2225 7287 Fax -

Update : 2014-11-03 14:18:37


 
นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
Mr.Kanit Aiemrahong
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
Inspector for Interior Office Of The Inspector for interior
Tel 0 2224 8220
Update : 2014-11-03 14:36:44


 

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
Mr.Suwit Subongkot
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
Inspector for Interior Office Of The Inspector for interior
Tel 0 2225 7283 Fax 0 2225 7284

Update : 2014-11-03 14:38:34


 
นายอัครเดช เจิมศิริ
Mr.Akkradej Chermsiri
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย สำนักงานที่ปรึกษากฏหมาย
Legal officer senior Adviser Legal Advisers Office
Tel 0 2221 4816 Fax 0 2221 4816

Update : 2014-10-09 14:35:20


 
นายดำรง มโนรถ
Mr.Damrong Manorot
นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานที่ปรึกษากฏหมาย
Legal officer senior professional level Legal Advisers Office
Tel 0 2221 4816 Fax 0 2221 4816

Update : 2014-11-03 14:16:07


 

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์
Mr.Chaipot Charoonpong
ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง
Director of General Affairs Division General Affairs Division
Tel 0 2221 0823 Fax 0 2221 0823

Update : 2014-11-03 14:49:17


 
นายสยาม ศิริมงคล
Mr.Sayam Sirimongkol
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
Director of Personnel Division Personnel Division
Tel 0 2221 1134 Fax 0 2221 1134

Update : 2014-10-09 15:58:01


 
นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี
Mr.Rachain Koowongwattanasaeri
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง
Acting Director of Finance Division Finance Division
Tel 0 2221 9835 Fax 0 2221 9835

Update : 2014-11-03 14:54:30


 

นายสิงห์ สุขวัจน์
Mr.Singha Sukhavachana
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ
Director of Foreign Affairs Division Foreign Affairs Division
Tel 08 5484 2019 Fax 0 2224 6191
moi0204@moi.go.th
Update : 2014-11-03 14:58:13


 
นายบวรศักดิ์ วานิช
Mr.Borwarnsak Wanich
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
Director of Inspection and Grievances Bureaus Inspection and Grievances Bureau
Tel 0 2222 1812 Fax 0 2221 2893

Update : 2014-11-03 15:05:19


 
นายบรรจง ตรีกุล
Mr.Banjong Threekul
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
Director of Damrongdhama center Inspection and Grievances Bureau
Tel 0 2221 3837 Fax 0 2221 1133

Update : 2014-11-03 15:09:01


 

นางสาวปรียานุช เจริญผล
MissPreeyanut Chareonphol
ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
Director of Inspection Inspection and Grievances Bureau
Tel 0 2221 2893 Fax 0 2221 5850

Update : 2014-11-03 15:11:47


 
ว่าง
vacant
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
Director system development division inspection Inspection and Grievances Bureau
Tel 0 2221 1126 Fax 0 2221 1126

Update : 2014-12-11 16:17:56


 
นางสาวบุษบา ธรรมรักษ์
Ms.Busaba Thammarux
ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ กองสารนิเทศ
Director of Information Division Information Division
Tel 0 2222 1871 Fax 0 2223 3029
moi0206@moi.go.th
Update : 2014-11-03 15:14:28


 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
Mr.Unsit Sampuntharat
ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สถาบันดำรงราชานุภาพ
Director of Prince Damrongrajanubhap Institute of Research and Development Prince Damrongrajanubhap Institute of Research and Development
Tel 0 2221 5963 Fax 0 2222 4157

Update : 2014-11-03 15:20:10


 
นายนที มนตริวัต
Mr.Natee Mantrivat
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สถาบันดำรงราชานุภาพ
Policy and Planning Analyst,Expert level Prince Damrongrajanubhap Institute of Research and Development
Tel 0 2221 5988 Fax 0 2221 5988

Update : 2014-11-03 15:25:11


 
นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง
Mr.Pongsak Yosying
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สถาบันดำรงราชานุภาพ
Director of the Director Subdivision Prince Damrongrajanubhap Institute of Research and Development
Tel 0 2222 4157 Fax 0 2222 4157

Update : 2014-11-03 15:29:18


 

นางปาณิสรา วงษ์วานิช
Ms.Panisara Wongwanich
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันดำรงราชานุภาพ
Director of Development of Human Resource Prince Damrongrajanubhap Institute of Research and Development
Tel 0 2622 0961 Fax 0 2622 0961

Update : 2014-11-03 15:32:40


 
-ว่าง
-vacant
ผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
Director of Interior College Prince Damrongrajanubhap Institute of Research and Development
Tel 0 2221 5967 Fax 0 2221 5967

Update : 2014-12-11 16:19:31


 
นายอภิชัย ชัยชมภู
Mr.Apichai Chaichomphoo
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ
Director of the Development of Knowledge Management Prince Damrongrajanubhap Institute of Research and Development
Tel 0 2221 5958 Fax 0 2221 5958

Update : 2014-11-03 15:42:53


 

นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา
Ms.Prapasri Pisanupongkawiccha
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ
Director of Research and Development Prince Damrongrajanubhap Institute of Research and Development
Tel 0 2222 4154 Fax 0 2222 4154

Update : 2014-11-03 15:45:55


 
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์
Mr.Chamnanwit Terat
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักกฎหมาย
Director of Legal Affairs Bureau Legal Affairs Bureau
Tel 0 2221 9103 Fax 0 2221 9103

Update : 2014-11-03 15:49:12


 
นายกฤดิธาดา จารุสกุล
Mr.Kidditada Charusakul
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย
Legal expert Legal Affairs Bureau
Tel 0 2222 2849 Fax 0 2222 2849

Update : 2014-11-03 15:51:43


 

นายคณิต คงช่วย
Mr.Kanit Kongchouy
ผู้อำนวยการส่วนร่างกฎหมาย สำนักกฎหมาย
Director of Legal drafting Division Legal Affairs Bureau
Tel 0 2222 2849 Fax 0 2222 2849

Update : 2014-11-03 15:53:49


 
นางสาวชไมพร อำไพจิตร
MissChamaiporn Umpaichitra
ผู้อำนวยการส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา สำนักกฎหมาย
Director of legislation and Juristic Contract Division Legal Affairs Bureau
Tel 0 2222 2849 Fax 0 2222 2849

Update : 2014-11-03 16:03:24


 
นางสาวสุดารัตน์ ไม่ซบเซา
Ms.Sudarat Misopsao
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและปฏิบัติการตามกฎหมาย สำนักกฎหมาย
Director of director and abide by the law Legal Affairs Bureau
Tel 0 2222 2849 Fax 0 2222 2849

Update : 2014-11-03 16:07:38


 

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
Mr.Khomkrich Charoenpatanasombut
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย
Director of Law Development Division Legal Affairs Bureau
Tel 0 2222 2849 Fax 0 2222 2849

Update : 2014-11-03 16:10:54


 
นายสันติธร ยิ้มละมัย
Mr.Suntithorn Yimlamai
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Chief of the Office of the Commission on Local Government Personnel Standards Office of the Commission on Local Government Personnel Standards
Tel 0 2222 2149 Fax 0 2222 4149

Update : 2014-11-03 16:14:38


 
ว่าง
vacant
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Director of Personel Standards Division Office of the Commission on Local Government Personnel Standards
Tel 0 2221 4158 Fax 0 2221 4158

Update : 2014-12-11 16:22:05


 

นายอมร วีระพันธุ์
Mr.Amorn Weeraphan
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Director of Information and Monitoring Evaluation Division Office of the Commission on Local Government Personnel Standards
Tel 0 2225 8965 Fax 0 2225 8965

Update : 2014-11-03 16:17:59


 
นายยอด กลิ่นเกษร
Mr.Yod Klinkesorn
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Director of Legal Division Office of the Commission on Local Government Personnel Standards
Tel 0 2221 8197 Fax 0 2221 8197

Update : 2014-11-03 16:21:47


 
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
Mr.Thamnoon Srivontna
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Director of Research and Personel System Development Division Office of the Commission on Local Government Personnel Standards
Tel 0 2225 4752 Fax 0 2225 4752

Update : 2014-11-03 16:23:50


 

นายกฤษณ์ ธนวาณิช
Mr.Kris Thanavanich
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and CommunicationTechnology Center ,Office of the Permanent Secretary for Interior,Ministry of interior Information and Communication Technology Center
Tel 0 2282 6580, 0 2282 6581 Fax 0 2282 6580

Update : 2014-11-03 17:01:19


 
นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์
MissWannapa Khantisomboon
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of IT section Information and Communication Technology Center
Tel 0 2304 9601 Fax 0 2304 9602

Update : 2014-11-03 16:28:54


 
นายทองสิน สัตยาพันธุ์
Mr.Thongsin Satayapan
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Strategy Division Information and Communication Technology Center
Tel 0 2281 1567 Fax 0 2281 1567

Update : 2014-11-03 16:32:53


 

นายธน อุตสาหะวัฒนาสุข
Mr.Thana Autsahawattanasuk
ผู้อำนวยการส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of information and Communication Infrastructure division Information and Communication Technology Center
Tel 0 2034 9629 Fax 0 2034 9629

Update : 2014-11-03 16:35:55


 
นายประจวบ สาแย้ม
Mr.Prachuap Sayam
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Communication Technology Division Information and Communication Technology Center
Tel 0 2282 6585 Fax 0 2282 6587

Update : 2014-11-03 16:37:28


 
นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
Mr.Thalearngsak Noodprahan
ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Monitorning Evaluation of Information and Communication Landslide Information division Information and Communication Technology Center
Tel 0 2629 4878 Fax 0 2282 6560

Update : 2014-11-03 16:41:11


 

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
Mr.Anuphong Suksomnit
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of the Directing Division Information and Communication Technology Center
Tel 0 2282 6580 Fax 0 2282 6580

Update : 2014-11-03 17:01:56


 
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
Mr.Sarit Witoon
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน
Director of Policy and Planning Bureau Policy and Planning Bureau
Tel 0 2222 4156 Fax 0 2222 4156

Update : 2014-11-04 10:05:45


 
นางอังคณา ชิตตะติตติ
Mrs.Angkana Chitatitti
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผน
Policy and strategy senior expert Policy And Planning Bureau
Tel 0 2223 4920 Fax 0 2223 4920

Update : 2014-11-04 10:07:24


 

นายปิติ จันทระ
Mr.Piti Chantara
ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน
Director of special Affairs Division Policy And Planning Bureau
Tel 0 2225 3339 , 0 2226 0198 Fax 0 2225 3339 , 0 2226 0198

Update : 2014-11-04 10:09:05


 
นางเพชรี เขมวิรัตน์
Mrs.Petcharee Khamvirat
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนโยบายและแผน
Director of Community Deveiopment and Local Administration Enhancement Strategy Division Policy And Planning Bureau
Tel 0 2223 5249 Fax 0 2223 5249

Update : 2014-11-04 10:10:44


 
นางปทุมทอง อินทะกนก
Mrs.Pathumtong Indakanaka
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน สำนักนโยบายและแผน
Director of Internal security Strategy Division Policy And Planning Bureau
Tel 0 2222 2148 Fax 0 2222 2148 , 0 2222 2162

Update : 2014-11-04 10:13:11


 

นายชาติชาย ไชยพิมล
Mr.Chatchai Chaipimol
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง สำนักนโยบายและแผน
Director of Disaster and City Development Strategy Division Policy and Planning Bureau
Tel 0 2222 1855 Fax 0 2223 5242

Update : 2014-11-04 10:25:39


 
นายธฤต สำราญเวทย์
Mr.Dharit Samranweth
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน
Director of Policy and Comprehensive Planning Division Policy And Planning Bureau
Tel 0 2223 4870 ,0 2221 9468 Fax 0 2221 9468

Update : 2014-11-04 10:27:27


 
นายรชตภร โตดิลกเวชช์
Mr.Rachathaporn Todilokvech
ผู้อำนวยการส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ สำนักนโยบายและแผน
Director of Sub-Division of Area Development Coordination on Royal Initiatives Division Policy and Planning Bureau
Tel 0 2226 6029 Fax 0 2226 6029

Update : 2014-11-04 10:31:55


 

นางวิภาศรี คงเกลี้ยง
Mrs.Wipasri Khongkliang
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน
Director of General Affair Policy And Planning Bureau
Tel 0 2222 4152 Fax 0 2222 4152

Update : 2014-11-04 10:33:59


 
นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา
Mrs.Sukanda Vorachetbancha
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
Bureau of Provincail Administration Development & Promotion Bureau of Provincial Administration Development & Promotion
Tel 0 2221 9096 Fax 0 2221 9096

Update : 2014-11-04 10:40:08


 
นางวันเพ็ญ มังศรี
Mrs.Wanpen Mongsri
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
Policy and Planning Analyst, Expert level (Provincial Administration Development and Promotion) Bureau of Provincial Administration Development & Promotion
Tel 0 2221 9200 Fax 0 2221 9200

Update : 2014-11-04 10:42:42


 

น.ส.วรวรรณ วุฒิวณิชย์
Ms.Voravan Vudthivanich
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
Director Development of Promotion Private Sector Cooperation and Specail Affairs Division Bureau of Provincial Administration Development & Promotion
Tel 0 2222 4159 Fax 0 2222 4159
JPP_9999@yahoo.com
Update : 2014-11-04 10:46:54


 
นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต
Mr.Anurat Thamprajumjit
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
Director of Provincial Administration Promotion Division Bureau of Provincial Administration Development & Promotion
Tel 0 2222 7821 Fax 0 2222 7821
Support_moi@hotmail.co.th
Update : 2014-11-04 11:22:00


 
นายทวี จงประเสริฐ
Mr.Tawee Jongprasert
ผู้อำนวยการส่วนประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
Director of Coordination and Development Division Bureau of Provincial Administration Development & Promotion
Tel 0 2221 9200 Fax 0 2221 9200
Pad.moi8@gmail.com
Update : 2014-11-04 11:20:52


 

นายชวลิต จรัสตระกูล
Mr.Chavalit Jarattrakul
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
Director of General Affair Bureau of Provincial Administration Development & Promotion
Tel 0 2622 0959 Fax 0 2622 0959
Pad50571@gmail.com
Update : 2014-11-04 11:35:41


 
นางณิรมล เกิดแก้ว
Mrs.Niramon Kerdkaew
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
Director of Provincial Cluster Coodination Development Division Bureau of Provincial Administration Development & Promotion
Tel 0 2226 0509 Fax 0 2226 0509
Osm.pad.moi@gmail.com
Update : 2014-11-04 11:41:38


 
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ
Mr.Boontham Thavonthatsanakij
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
Chief of Permanent Secretary Staff Group Permanent Secretary Staff Group
Tel 0 2223 9838 Fax 0 2221 6096
moi0213@moi.go.th
Update : 2014-11-04 11:53:22


 

นายชูชีพ พงษ์ไชย
Mr.Choocheap Pongchai
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior Operation Center Ministry of Interior Operation Center
Tel 0 2221 0818 Fax 0 2224 6188-9
chpongchai@moi.go.th
Update : 2014-11-04 13:02:01


 
นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช
Ms.Suparat Aickwanich
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส่วนตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย
Acting Internal Auditor Expert Level The Ministry´s lnternal Auditor Group
Tel 0 2622 2541-2 Fax 0 2622 2541-2

Update : 2014-11-04 13:09:27


 
นางสาวมะลิ ยู้บุญยงค์
MissMali Youboonyong
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
Director Internal Auditing Group Ministerial Internal Auditor Unit
Tel 0 2223 1196 Fax 0 2223 1196
you57mail@gmail.com
Update : 2014-11-04 13:12:29


 

นางสาวดวงพร บุญครบ
Ms.Duangporn Boonkrob
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of Adminstation System Development Group Administration System Development Group
Tel 0 2622 0960 , 0 81930 3950 Fax 0 2622 0960
dboonkrub@hotmail.com
Update : 2014-11-04 13:17:15


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400