นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
Department of Provincial Administration

กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
Ministry of Interior, Atsadang Road

Bangkok 10200
Tel 0 2221 8150, 0 2226 2810
Fax 0 2226 2810
www.dopa.go.th
Update : 2014-12-12 17:04:23


 

นายกฤษฎา บุญราช
Mr.Grisada Boonrach
อธิบดีกรมการปกครอง
Director - General
Tel 0 2222 5858 Fax 0 2622 0669

Update : 2014-11-25 16:34:03


 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
Mr.Boontham Lertsukekasem
รองอธิบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน
Deputy Director - General
Tel 0 2225 7164 Fax 0 2222 9840

Update : 2014-12-12 16:59:53


 
นายดลเดช พัฒนรัฐ
Mr.Doldej Padhanarath
รองอธิบดีฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค
Deputy Director - General
Tel 0 2224 9494 Fax 022249494

Update : 2014-11-25 16:38:05


 

นายประดิษฐ์ ยมานันท์
Mr.Pradit Yamanan
รองอธิบดีฝ่ายความมั่นคง
Deputy Director - General
Tel 022249495 Fax 022219862

Update : 2014-11-25 16:41:11


 
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
Mr.Warayout Nowarata
เลขานุการกรม
Secretary to the Department of Provincial Administration
Tel 0 2226 2810 Fax 0 2226 2810

Update : 2014-11-26 14:07:00


 
นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
Mr.Chatphong Emasuvarn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน
Security Affairs Senior Specialist
Tel 0 2226 4657 Fax 0 2226 4657

Update : 2014-11-26 10:24:14


 

นายประจวบ อาจารพงษ์
Mr.Prachuab Arjaraphong
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
Law Senior Specialist
Tel 0 2226 4658 Fax 0 2226 4658

Update : 2014-11-26 14:08:14


 
นายศิวโรจน์ มุ่งหมายผล
Mr.Siwaroj Mungmaiphon
หัวหน้า สำนักงานผู้ตรวจราชการ
Chief Office of General Inspectors
Tel 0 2356 9539-41 Fax 0 2356 9123-4

Update : 2014-11-26 15:21:20


 
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

อธิการบดี วิทยาลัยการปกครอง
Institute of Administration Development
Tel 0 2577 2608 Fax 0 2577 2608

Update : 2015-02-06 14:51:07


 

นายอนันตพล บุญชู
Mr.Anantapol Boonchoo
ผู้อำนวยการ สำนักการสอบสวนและนิติการ
Director Investigation and legal Affairs Bureau
Tel 0 2356 9565 Fax 0 2356 9565

Update : 2014-11-26 15:28:30


 
นายสิทธิชาติ มงคลชาติ
Mr.Sittichart Mongkolchrat
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สน.สก.)
Law Senior Specialist
Tel 0 2356 9555 Fax 0 2356 9555

Update : 2014-11-26 14:13:20


 
นายมานะ สิมมา
Mr.Mana Simma
ผู้อำนวยการ ส่วนการสอบสวนคดีอาญา
Director Criminal Investigation Division
Tel 0 2356 9546 Fax 0 2356 9554

Update : 2014-11-26 14:13:45


 

นายวิบูล ลีลาสมิต
Mr.Viboon Lilasamit
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม
Director Justice Enhancement Division
Tel 0 2356 9557 Fax 0 2356 9557

Update : 2014-11-26 14:14:08


 
นายสุรพล สุวรรณานนท์
Mr.surapol Suwannanonda
ผู้อำนวยการ ส่วนงานนิติการ
Director Legal Affairs Division
Tel 0 2356 9547 Fax 0 2356 9566

Update : 2014-11-26 15:35:13


 
นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช
Mr.Wuttiphong Suphakawanich
ผู้อำนวยการ ส่วนกำกับและตรวจสอบ
Director Supervision and Inspection Division
Tel 0 2356 9560 Fax 0 2356 9560

Update : 2014-12-12 10:50:49


 

นายพิริยะ ฉันทดิลก
Mr.Piriya Chanthadilok
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการประชาชน
Director People Services Center
Tel 0 2356 9505 Fax 0 2356 9552

Update : 2014-11-26 15:37:13


 
นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์
Mr.Wirat Chaiyasit
ผู้อำนวยการ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1
Director Order Maintenance Division I
Tel 0 2356 9590 Fax 0 2356 9542

Update : 2014-11-26 16:02:03


 
ดร.อลงกต วรกี
Dr.Alongkot woraki
ผู้อำนวยการ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2
Director Order Maintenance Division II
Tel 0 2356 9544 Fax 0 2356 9011

Update : 2014-11-26 14:19:24


 

นายรณภพ เวียงสิมมา
Mr.Ronnapob Wiengsimma
ผู้อำนวยการ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3
Director Order Maintenance Division III
Tel 0 2356 9559 Fax 0 2356 9559

Update : 2014-11-26 16:04:15


 
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
Mr.Putipong Sirimatya
ผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
Director Internal Security Affairs Bureau
Tel 0 2222 8860 Fax 0 2222 8860

Update : 2014-12-12 10:44:45


 
นายธวัช เจริญวัย
Mr.Tawat Charoenwai
ผู้อำนวยการ ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ
Director Border and Refugee Affairs Division
Tel 0 2223 6513 Fax 0 2226 0534

Update : 2014-11-26 16:11:24


 

ว่าง
vacant
ผู้อำนวยการ ส่วนประสานราชการ
Director Government Affairs Coordination Division
Tel 0 2226 0532 Fax 0 2226 0532

Update : 2014-12-12 11:36:57


 
นายเอกราช มณีกรรณ์
Mr.Eakarat Manikan
ผู้อำนวยการ ส่วนกิจการมวลชน
Director Mass Affairs Division
Tel 0 2226 5557 Fax 0 2226 5557

Update : 2014-11-26 16:16:54


 
นายสมชาย ชำนิ
Mr.Somchai Chumni
ผู้อำนวยการ ส่วนการข่าว
Director Intelligence Division
Tel 0 2282 0611 Fax 0 2282 0611

Update : 2014-11-26 16:19:13


 

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
Mr.Wichian Chidchanognarth
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการทะเบียน
Director Registration Administration Bureau
Tel 0 2791 7233 Fax 0 2791 7213

Update : 2014-11-26 16:22:12


 
นายวีนัส สีสุข
Mr.venus Seesuk
ผู้อำนวยการ ส่วนการทะเบียนราษฎร
Director Civil Registration Division
Tel 0 2791 7310 Fax 0 2906 9237

Update : 2014-12-12 11:15:44


 
นายวีระชาติ ดาริชาติ
Mr.Weerachat Tharichart
ผู้อำนวยการ ส่วนการทะเบียนทั่วไป
Director General Registration Division
Tel 0 2791 7008-9 Fax 0 2906 3906

Update : 2014-12-15 12:08:17


 

ว่าง
vacant
ผู้อำนวยการ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน
Director Identification Card Division
Tel 0 2791 7610 Fax 0 2791 7611

Update : 2014-12-12 10:59:02


 
น.ส.เมตตา สินยบุตร
MissMetta Sinyabuth
ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
Director Registration and Indentification Card Promotion Division
Tel 0 29016 9350 Fax 0 2906 9352

Update : 2014-12-15 14:23:09


 
นายวินิจ สนชัย
Mr.Vinit Sonchai
ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
Director Technology Administration and Development on Registration Division
Tel 0 2791 7519 Fax 0 2791 7519

Update : 2014-12-12 11:28:09


 

นายสุวิทย์ คำดี
Mr.Suwit Khamdee
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการปกครองท้องที่
Director Provincial Affairs Bureau
Tel 0 2629 8299 Fax 0 2629 8300

Update : 2014-12-12 11:36:15


 
นายชนพหล ส่งเสริม
Mr.Chanapahol Songserm
ผู้อำนวยการ ส่วนระบบการปกครองท้องที่
Director Provincial Administration System Division
Tel 0 2629 8304-14 Fax 0 2629 8304

Update : 2014-12-12 11:45:10


 
ว่าง
vacant
ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
Director Subdistrict and Village Headman Administration Division
Tel 0 2629 8303 Fax 0 2629 8306-14

Update : 2014-12-12 11:46:40


 

นายอาวุธ วิเชียรฉาย
Mr.Avudh Wichianchai
ผู้อำนวยการ ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่
Director Provincial Administration Development and Promotion Division
Tel 0 2629 8306-14 Fax 0 2629 8315

Update : 2014-12-15 12:21:18


 
นายพีระพล ตัณฑโอภาส
Mr.Prerapol Tantaoopat
ผู้อำนวยการ ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง
Director Politics and Election Division
Tel 0 2629 8305-14 Fax 0 2629 8305

Update : 2014-12-12 14:26:42


 
นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์
Mr.Satit Thampradit
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน
Director Territorial Defence Volunteers Administration Bureau
Tel 0 2278 4685 Fax 0 2279 0986

Update : 2014-12-12 14:30:46


 

นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์
Mr.Rittisun Teppitak
ผู้อำนวยการ ส่วนยุทธการและการข่าว
Director Operation and Intelligence Division
Tel 0 2278 1008 Fax 0 2279 3006

Update : 2014-12-15 14:15:04


 
นายประสิทธิ์ เปรมจิตร์
Mr.Prasit Pramchit
ผู้อำนวยการ ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง
Director Personnel and logistics Division
Tel 0 2278 1008 Fax 0 2279 0986

Update : 2014-12-15 12:01:56


 
นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์
Mr.Visanupong Sanguansajapong
ผู้อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการพิเศษ
Director Special Operation Division
Tel 0 2278 1008 Fax 0 2279 0965

Update : 2014-12-15 12:03:40


 

นายสมคิด จันทมฤก
Mr.Somkid Chanthamaruk
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2223 9215 Fax 0 2222 9818

Update : 2014-12-12 16:58:27


 
นายนรภัทร ปลอดทอง
Mr.Norraphat Plodthong
ผู้อำนวยการ กองวิชาการและแผนงาน
Director Technical Services and Planning Division
Tel 0 2622 0681 Fax 0 2622 0681

Update : 2014-12-12 16:49:06


 
นายอมร บริรักษ์เลิศ
Mr.Amorn Borriruklert
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2225 4885 Fax 0 2225 4885

Update : 2014-12-12 15:05:28


 

ว่าง
vacant
ผู้อำนวยการ กองการสื่อสาร
Director Communication Division
Tel 0 2226 1773 Fax 0 2241 5910-19

Update : 2014-12-12 15:05:58


 
นางระวีวรรณ เดชอมรธัญ

หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit Group
Tel 0 2356 9649 Fax 0 2356 9649

Update : 2014-12-12 16:56:17


 
นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี
Mr.Atthaphan Sanguansermsri
หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Administration System Development Group
Tel 0 2221 2188 Fax 0 2221 2188

Update : 2014-12-12 10:37:03


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400