นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
The Community Development Department

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary,5th December, B.E.2550 (2007), Chaeng Watthana Road, Thungsong-Hong
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 6166

Update :


 

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
Mr.Kwanchai Wongnitikorn
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
Director – General of Community Development Department The Community Development Department
Tel 08-1754-8717 Fax 0 2143 8900
Kwanchai_w@moi.go.th
Update : 2014-11-10 14:48:48


 
นายมนตรี นาคสมบูรณ์
Mr.Montri Naksomboon
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
Deputy Director General of Community Development Department The Community Development Department
Tel 08-1171-0556 Fax 0 2141 8901
Montri_Nak@cdd.go.th
Update : 2014-11-10 14:51:55


 
นายอรรถพร สิงหวิชัย
Mr.Adthaporn Singhawichai
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
Deputy Director General of Community Development Department The Community Development Department
Tel 08-1838-8381 Fax 0 2143 8902
a_singhawichai@hotmail.com
Update : 2014-11-10 14:58:54


 

นางสายพิรุณ น้อยศิริ
Mrs.Saipirun Noisiri
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
Deputy Director General of Community Development Department The Community Development Department
Tel 0 81171 0560 Fax 0 2143 8916
c.saipirun@hotmail.com
Update : 2014-12-02 10:07:35


 
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล
Mr.Thongchai Charoenpanitkul
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Shief of Inspector Department Inspection Bureau
Tel 08-1970-9775 Fax 0 2143 8945
Thongchai1@cdd.go.th
Update : 2014-11-10 15:05:26


 
นางชูสม รัตนนิตย์
Mrs.Chusom Rattanit
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Deputy Shief of Inspector Department Inspection Bureau
Tel 0 89040 6226 Fax 0 2143 8945
Chusom 123@gmail.co
Update : 2014-12-02 10:08:11


 

นางไพเราะ รอยตระกูล
Mrs.Pairoh Roytrakool
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Inspector Department Inspection Bureau
Tel 08-1171-0551 Fax 0 2143 8945
pairoh.ro@hotmail.com
Update : 2014-11-10 15:10:37


 
นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์
Mr.Narong Buisiriruck
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Inspector Department Inspection Bureau
Tel 08-1171-0544 Fax 0 2143 8945
N.Buisiriruck@cdd.go.th
Update : 2014-11-10 15:12:48


 
นายสินชัย ถนอมสิน
Mr.Sinchai Thanomsin
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Inspector Department Inspection Bureau
Tel 08-1938-9371 Fax 0 2143 8945
Sinchai_t@cdd.go.th
Update : 2014-11-10 15:14:54


 

นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์
MissPensri Charoensutipun
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Inspector Department Inspection Bureau
Tel 0 89968 4179 Fax 0 2143 8945
pensri2010@yahoo.com
Update : 2014-12-02 10:09:05


 
นายสมเดช ไพจิตรกุญชร
Mr.Somdet Pichitkunchorn
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Inspector Department Inspection Bureau
Tel 08-1171-0552 Fax 0 2143 8945
somdet.paichitkunchorn.1@hotmail.om
Update : 2014-11-10 15:19:20


 
นายเส่ง สิงห์โตทอง
Mr.Seng Singthothong
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Inspector Department Inspection Bureau
Tel 08-1171-0548 Fax 0 2143 8945
S.SENG@THAIMAIL.COM
Update : 2014-12-02 10:09:51


 

นางคำแข ธรรมนิยาย
Mrs.Khamkhae Dharmmaniyai
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Inspector Department Inspection Bureau
Tel 08-1171-0554 Fax 0 2143 8945
khamkaeter@gmail.com
Update : 2014-12-02 10:11:09


 
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
Mr.Somjet Jongsupavisalkit
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Inspector Department Inspection Bureau
Tel 08-1855-4422 Fax 0 2143 8945

Update : 2014-11-10 15:26:15


 
นายทวีป บุตรโพธิ์
Mr.Thaweep Buthpho
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Inspector Department Inspection Bureau
Tel 09-2262-0099 Fax 0 2143 8945
T_BUTHPHO@YAHOO.COM
Update : 2014-12-02 10:11:54


 

นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
MissPenkhae Srisuthikul
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Inspector Department Inspection Bureau
Tel 08-1171-0549 Fax 0 2143 8945
penkhae@cdd.go.th
Update : 2014-11-10 15:39:09


 
นายมงคล นุ้ยศรีดา
Mr.Mongkol Nuisrida
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
Inspector Department Inspection Bureau
Tel 08-1171-0574 Fax 0 2143 8945
Pae3k@thaimail.com
Update : 2014-11-10 15:41:09


 
นางสาวขนิษฐา กาญจนรังษืนนท์
MissKanitta Kanjanarangsrinon
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
Advisor to Director - General The Community Development Department
Tel 08-9040-8118 Fax 0 2143 8945
Kanitta_K@yahoo.com
Update : 2014-11-10 15:44:06


 

นางอัจฉราวรรณ มณีขัตยิ์
Mrs.Auscharawan Maneekat
ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
Director of the Bureau of Community Empowerment Bureau of Community Empowerment
Tel 08-1171-0571 Fax 0 2143 8912
aom2551@yahoo.com
Update : 2014-12-02 10:12:33


 
นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒน์เวช
Mr.Veerasak Praphawatvet
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
Director of the Bureau of Local Wisdom and Community Enterprise Promotion Bureau of Local Wisdom and Community Enterprise Promotion
Tel 08-1171-0546 Fax 0 2143 8910
vee55@windowslive.com
Update : 2014-11-10 15:48:10


 
นายธงชัย บุตรนุชิต
Mr.Thongchai Butrnuchit
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
Director of the Bureau of Capital and Community Financial Organization Development Bureau of Capital and Community Financial Organization Development
Tel 08-9968-4183 Fax 0 2143 8909
Thongchai@cdd.go.th
Update : 2014-11-10 15:50:09


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน
Director of Community Development Institute Community Development Institute
Tel 09-8253-1678 Fax 0 2143 8916

Update : 2014-12-02 10:13:09


 
นายอาจณรงค์ สัตยพานิช
Mr.Ardnarong Sattayapanich
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
Director of Community Development Information Technology Center Community Development Information Technology Center
Tel 08-1171-0561 Fax 0 2143 8920
Ardnarong@cdd.go.th
Update : 2014-12-02 10:13:33


 
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์
Mr.Apiwat Theerawaad
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary of CDD The Office of Secretary
Tel 08-1938-9428 Fax 0 2143 8907
api.wat @windowslive.com
Update : 2014-11-10 15:55:35


 

นายวสันต์ ถนอมทรัพย์
Mr.Wasun Thanomsup
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
Director of Personnel Division Personnel Division
Tel 08-1174-5933 Fax 0 2143 8914
Wasun_19@hotmail.com
Update : 2014-11-10 15:57:20


 
นายวิทูรย์ นวลนุกุล
Mr.Witoon Naulnukool
ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง
Director of Finance Division Finance Division
Tel 08-1938-5153 Fax 0 2143 8925
witoon.nau@hotmail.com
Update : 2014-11-10 15:59:17


 
นายโชคชัย แก้วป่อง
Mr.Chokchai Kaewpong
ผู้อำนวยการกองแผนงาน กองแผนงาน
Director of Planning Division Planning Division
Tel 08-1171-0562 Fax 0 2143 8917
CHOKCHAI@cdd.go.th
Update : 2014-12-02 10:14:12


 

นางสาวพจนา สุจำนงค์
MissPotjana Sujumnong
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Office of the Public Sector Development Commission Group Office of the Public Sector Development Commission Group of CDD
Tel 08-1171-0553 Fax 0 2143 8923
tu434@hotmail.com
Update : 2014-11-10 16:10:32


 
นางศุภมาส เหล็นเรือง
Mrs.Supamas Lenreung
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Auditor Group Internal Audit Group
Tel 08-1171-0563 Fax 0 2143 8924
kimsawad@gmail.com
Update : 2014-11-10 16:12:41


 
นายทรงพล วิชัยขัทคะ
Mr.Songpon Vijaykadga
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations Division Public Relations Division
Tel 08-1171-0558 Fax 0 2143 8922
boycdd@yahoo.com
Update : 2014-11-10 16:14:31


 

นายสาโรจน์ นรชัย
Mr.Saroj Norachai
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
Director of Saraburi Community Development Study Center Saraburi Community Development Study Center
Tel 081-700-1532 Fax 036-357322
yai0804@hotmail.com
Update : 2014-11-10 16:16:36


 
นางวินิจ ศัพท์พันธุ์
Mrs.Vinit Suppan
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
Director of Chonburi Community Development Study Center Chonburi Community Development Study Center
Tel 081-615-3915 Fax 038-277728
toyvinit@gmail.com
Update : 2014-11-10 16:19:31


 
นายชัยโรจน์ ธนสันติ
Mr.Chairoj Thanasanti
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
Director of Ubon Ratchathani Community Development Study Center Ubon Ratchathani Community Development Study Center
Tel 081-700-1562 Fax 045-202093
Chairoj1408@gmail.com
Update : 2014-11-10 16:21:44


 

นายมงคล เพชรด่านเหนือ
Mr.Mongkol Petdannea
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
Director of Udon Thani Community Development Study Center Udon Thani Community Development Study Center
Tel 081-700-1564 Fax 042-250623
mong451@hotmail.com
Update : 2014-11-10 16:23:49


 
นายรักษ์พล วงษ์ม่วง
Mr.Rakpon Wongmoung
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
Director of Lampang Community Development Study Center Lampang Community Development Study Center
Tel 081-700-1568 Fax 054-829808
rakpon_p@hotmail.com
Update : 2014-11-10 16:25:52


 
นางดาราวรรณ พงษ์พานิช
Mrs.Darawan Pcngpanich
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
Director of Phitsanulok Community Development Study Center Phitsanulok Community Development Study Center
Tel 081-700-1571 Fax 055-311178
Darawan 3827 @ Gmail.com
Update : 2014-11-10 16:27:43


 

นายเพิ่มพล ธรรมสุภา
Mr.Permpol Thamsupa
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
Director of Phetburi Community Development Study Center Phetburi Community Development Study Center
Tel 081-700-1573 Fax 032-471832
TABTIM2497@hotmail.com
Update : 2014-12-02 10:14:51


 
นายสุรพล ศรจิตต์
Mr.Surapon Sornjit
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
Director of Nakhonsrithammarat Community Development Study Center Nakhonsrithammarat Community Development Study Center
Tel 081-700-1575 Fax 075-302048
kaewsurapon@gmail.com
Update : 2014-12-02 10:15:23


 
นายชัยวัฒน์ แสงศรี
Mr.Chaiwat Sangsri
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
Director of Nakhonnayok Community Development Study Center Nakhonnayok Community Development Study Center
Tel 081-958-5693 Fax 0-3732-8064
s_chaiwat123@hotmail.com
Update : 2014-11-10 16:33:53


 

นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์
Mr.Arom Nilvisut
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
Director of Nakhonnayok Community Development Study Center Nakhonnayok Community Development Study Center
Tel 081-097-7272 Fax 073-274-499
arom_nitvisul@hotmail.co.th
Update : 2014-11-10 16:35:56


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
Director of Nakhonratchasima Community Development Study Center Nakhonratchasima Community Development Study Center
Tel 081-700-1541 Fax 044-330441

Update : 2014-12-02 10:15:46


 
นายสมคิด มุสิกอินทร์
Mr.Somkhit Musig-in
พัฒนาการจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
Chief of Community Development Chai Nat Provincial Office Community Development Chai Nat Provincial Office
Tel 084-874-0563 Fax 056-411068 ต่อ 108

Update : 2014-11-10 16:40:48


 

นางสุนีย์ บุตรเนียร
Mrs.Sunee Butnean
พัฒนาการจังหวัดนครนายก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
Chief of Community Development Nakhon Nayok Provincial Office Community Development Nakhon Nayok Provincial Office
Tel 084-874-0562 Fax 037-7311528
susu1199@gmail.com
Update : 2014-12-02 10:16:16


 
นายศุภการณ์ วงษ์กล่ำ
Mr.Subpagarn Wongklam
พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
Chief of Community Development Nonthaburi Provincial Office Community Development Nonthaburi Provincial Office
Tel 084-874-0618 Fax 02-5800704
nonthaburi_001@hotmail.com
Update : 2014-11-10 16:45:18


 
นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน
Mrs.Suwanna Trisittidach
พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
Chief of Community Development Pathum Thani Provincial Office Community Development Pathum Thani Provincial Office
Tel 084-874-0619 Fax 02-5816370

Update : 2014-11-10 17:31:52


 

นายประมวล มุ่งมาตร
Mr.Pramual Mungmart
พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Chief of Community Development Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Office Community Development Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Office
Tel 084-874-0620 Fax 035-336541 ต่อ 18
mungmart@yahoo.com
Update : 2014-11-10 17:34:04


 
นางอารีย์ คีรีวรรณ
Mrs.Aree Keereewan
พัฒนาการจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
Chief of Community Development Saraburi Provincial Office Community Development Saraburi Provincial Office
Tel 084-874-0561 Fax 036-221020
cdd_saraburi@hotmail.com
Update : 2014-12-02 10:16:46


 
นายสุเมธ ทองดี
Mr.Sumeth Tongdee
พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
Chief of Community Development Sing Buri Provincial Office Community Development Sing Buri Provincial Office
Tel 084-874-0560 Fax 036-507126
sm-tongdee@hotmail.com
Update : 2014-11-11 09:37:19


 

นายอัศวิน หนูจ้อย
Mr.Ausawin Noojoy
พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
Chief of Community Development Ang Thong Provincial Office Community Development Ang Thong Provincial Office
Tel 084-874-0621 Fax 035-611835

Update : 2014-11-11 09:40:12


 
นายวินัย พันธุ์อยู่
Mr.Vinai Phunyoo
พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
Chief of Community Development Chanthaburi Provincial Office Community Development Chanthaburi Provincial Office
Tel 084-874-0569 Fax 039-311565

Update : 2014-12-24 11:36:34


 
นายอรชุน ธิวรรณลักษณ์
Mr.Orachun Thiwanalak
พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
Chief of Community Development Chachoengsao Provincial Office Community Development Chachoengsao Provincial Office
Tel 084-874-0632 Fax 038-814443
orachun_t@hotmail.com
Update : 2014-12-02 10:17:21


 

นางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย
MissAttaya Thanesnirutsai
พัฒนาการจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
Chief of Community Development Trat Provincial Office Community Development Trat Provincial Office
Tel 084-874-0570 Fax 039-512582
attaya@hotmail.com
Update : 2014-12-02 10:18:10


 
นางจำแลง จิระวิชัยฤทธิ์
Mrs.Jumlang Jiravichairit
พัฒนาการจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
Chief of Community Development Chonburi Provincial Office Community Development Chonburi Provincial Office
Tel 084-874-0565 Fax 038-284349

Update : 2014-12-24 11:38:52


 
นางธนัชศวรรธ์น วรรณวิจิตร
Mrs.Tanasawan Wannawichit
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
Chief of Community Development Prachin Buri Provincial Office Community Development Prachin Buri Provincial Office
Tel 084-874-0567 Fax 037-454013
tanasawan.w@hotmail.com
Update : 2014-11-11 10:25:26


 

นายมงคล ปัตลา
Mr.Mongkol Pattala
พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
Chief of Community Development Sa Kaeo Provincial Office Community Development Sa Kaeo Provincial Office
Tel 084-874-0568 Fax 037-425058
cddmongkol@gmail.com
Update : 2014-11-11 10:27:57


 
นายดำรงชัย พุ่มสงวน
Mr.Damrongchai Pumsanguan
พัฒนาการจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
Chief of Community Development Rayong Provincial Office Community Development Rayong Provincial Office
Tel 084-874-0566 Fax 038-694105
damrongchai0806@gmail.com
Update : 2014-11-11 10:30:59


 
นางสาวศันสนีย์ ทาสม
MissSansanee Tasom
พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
Chief of Community Development Samut Prakan Provincial Office Community Development Samut Prakan Provincial Office
Tel 084-874-0617 Fax 0-2395-4968
Sansanee5732@gmail.com
Update : 2014-11-11 10:33:35


 

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
Mrs.Vilaivan Krisoda
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
Chief of Community Development Nakhon Ratchasima Provincial Office Community Development Nakhon Ratchasima Provincial Office
Tel 084-874-0622 Fax 044-243610

Update : 2014-11-11 10:36:06


 
นางสาวศรีวรรณา จันทร์จิตรเพ็ชร
MissSriwanna Junjitphet
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
Chief of Community Development Bueng Kan Provincial Office Community Development Bueng Kan Provincial Office
Tel 081-371-3976 Fax 042-491664

Update : 2014-12-24 11:40:45


 
นายกานต์ ธงศรี
Mr.Kan Thongsri
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
Chief of Community Development Mukdahan Provincial Office Community Development Mukdahan Provincial Office
Tel 084-874-0576 Fax 042-611482
kanmuk@hotmail.com
Update : 2014-11-11 10:40:59


 

นายร่องกี้ พลเยี่ยม
Mr.Rongkey pholyiam
พัฒนาการจังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
Chief of Community Development Yasothon Provincial Office Community Development Yasothon Provincial Office
Tel 084-874-0572 Fax 045-712664
cddyasothon@hotmail.com
Update : 2014-11-11 10:42:42


 
นางสาวสุณี สุทธิวานิช
MissSunee Suthivanich
พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
Chief of Community Development Roi Et Provincial Office Community Development Roi Et Provincial Office
Tel 084-874-0575 Fax 043-511260
ssuthivanich@yahoo.com
Update : 2014-12-02 10:18:53


 
นางสาวอรษา โพธิ์ทอง
Miss Orasa Phothong
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
Chief of Community Development Surin Provincial Office Community Development Surin Provincial Office
Tel 084-874-0623 Fax 044-518810
orasa.p@cdd.go.th
Update : 2014-11-11 10:47:44


 

นายศุภกร มูลสุวรรณ
Mr.Supakorn Moonsuwan
พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
Chief of Community Development Amnat Charoen Provincial Office Community Development Amnat Charoen Provincial Office
Tel 084-874-0573 Fax 045-523008
Supakorn_2010@hotmail.com
Update : 2014-11-11 10:52:19


 
นางสาวประภัสสร อุราสาย
Miss Prapasson Urasai
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
Chief of Community Development Kalasin Provincial Office Community Development Kalasin Provincial Office
Tel 084-874-0574 Fax 043-815644
cddkalasin@gmail.com
Update : 2014-11-11 10:54:03


 
นายภูษิต ลัทธิธนธรรม
Mr. Phusit Latthithanatham
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
Chief of Community Development Chaiyaphum Provincial Office Community Development Chaiyaphum Provincial Office
Tel 084-874-0624 Fax 044-811272 ต่อ 16
phusit2012@hotmail.com
Update : 2014-11-11 10:55:27


 

นายปรีชา กิตติสัตยกุล
Mr.Preecha Kittisattayaku
พัฒนาการจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
Chief of Community Development Nakhon Phanom Provincial Office Community Development Nakhon Phanom Provincial Office
Tel 084-874-0577 Fax 042-512747
Preecha23@hotmail.com
Update : 2014-11-11 10:57:12


 
นายธาดา กิจชัย
Mr.Thada Kitchai
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
Chief of Community Development Maha Sarakham Provincial Office Community Development Maha Sarakham Provincial Office
Tel 084-874-0625 Fax 043-777351
mungmart@yahoo.com
Update : 2014-11-11 10:58:30


 
นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
Mr.Sittachai Rungsikunpom
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
Chief of Community Development Sakon Nakhon Provincial Office Community Development Sakon Nakhon Provincial Office
Tel 084-874-0582 Fax 042-711554
sitachairung@hotmail.com
Update : 2014-12-02 10:20:02


 

นายพงษ์ศักดิ์ เชาวนาศิริ
Mr.Pongsak Chaowanasiri
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
Chief of Community Development Nong Khai Provincial Office Community Development Nong Khai Provincial Office
Tel 084-874-0581 Fax 042-411182
Pongsakchawa@gmail.com
Update : 2014-11-11 11:01:09


 
นาย สุเนตร ทองดี
Mr. Sunate Thongdee
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
Chief of Community Development Nong Bua Lam Phu Provincial Office Community Development Nong Bua Lam Phu Provincial Office
Tel 084-874-0578 Fax 042-311501
major_sthongdee@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:03:16


 
นายธนิต แสงพันธุ์
Mr.Tanit Sangpun
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
Chief of Community Development Udon Thani Provincial Office Community Development Udon Thani Provincial Office
Tel 084-874-0580 Fax 042-221592
tanit7676@gmail.com
Update : 2014-11-11 11:04:32


 

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม
MissChonmanat Rodboontham
พัฒนาการจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
Chief of Community Development Loei Provincial Office Community Development Loei Provincial Office
Tel 084-874-0633 Fax 042-811773
chonmanat14@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:07:26


 
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
Mr.Korpong Komonrat
พัฒนาการจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
Chief of Community Development Chiang Rai Provincial Office Community Development Chiang Rai Provincial Office
Tel 084-874-0587 Fax 053-711602
tan_korpong@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:08:31


 
นายอุทัย หอมนาน
Mr.Uthai Homnan
พัฒนาการจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
Chief of Community Development Nan Provincial Office Community Development Nan Provincial Office
Tel 084-874-0591 Fax 054-710091 ต่อ 18
Uhomnan2022@Gmail.com
Update : 2014-11-11 11:10:25


 

นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์
Mrs.Nadtiyaporn Srisubun
พัฒนาการจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
Chief of Community Development Phayao Provincial Office Community Development Phayao Provincial Office
Tel 084-874-0586 Fax 054-449544
nadtiyaporn@gmail.com
Update : 2014-11-11 11:12:08


 
นางสาวศศิธร อินทกุล
MissSasithorn Inthakun
พัฒนาการจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
Chief of Community Development Phrae Provincial Office Community Development Phrae Provincial Office
Tel 084-874-0590 Fax 054-511234
kunsasi@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:21:02


 
นายดนัย ปานนิตยกุล
Mr.Danai Pannittayakun
พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Chief of Community Development Mae Hong Son Provincial Office Community Development Mae Hong Son Provincial Office
Tel 084-874-0588 Fax 053-612196
amnatcharoen0018@gmail.com
Update : 2014-11-11 11:22:18


 

นายประสงค์ นิวบุตร
Mr.Prasong Newbut
พัฒนาการจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
Chief of Community Development Lampang Provincial Office Community Development Lampang Provincial Office
Tel 084-874-0585 Fax 054-265055
Pormsart@Hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:23:24


 
นางสุพัตรา แสงทอง
Mrs.Supatra Sangtong
พัฒนาการจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
Chief of Community Development Lamphun Provincial Office Community Development Lamphun Provincial Office
Tel 084-874-0584 Fax 053-561206
mamsupatra@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:26:41


 
นางยุพา ศรีแก้วหล่อ
Mrs.Yupa Srikaewlaw
พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
Chief of Community Development Kamphaeng Phet Provincial Office Community Development Kamphaeng Phet Provincial Office
Tel 084-874-0629 Fax 055-705032-33
yusri39@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:28:20


 

นายอรรถวิทย์ ศิลาคุปต์
Mr.Attawit Silakupt
พัฒนาการจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
Chief of Community Development Tak Provincial Office Community Development Tak Provincial Office
Tel 084-874-0630 Fax 055-513764
attawit_s2499@hotmail.co.th
Update : 2014-11-11 11:29:21


 
นายกสิณ นวลโคกสูง
Mr.Kasin Naulkoksoong
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
Chief of Community Development Nakhon Sawan Provincial Office Community Development Nakhon Sawan Provincial Office
Tel 084-874-0627 Fax 056-803545
Kasin_nual@yahoo.com
Update : 2014-12-02 10:20:54


 
นางศิรินันท์ รักขติวงศ์
Mrs.Sirinun Rukhatiwong
พัฒนาการจังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
Chief of Community Development Phichit Provincial Office Community Development Phichit Provincial Office
Tel 084-874-0593 Fax 056-611089
Maejeab@hotmail.com
Update : 2014-12-02 10:21:29


 

นายปรีชา พรหมบุตร
Mr.Preecha Promboot
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
Chief of Community Development Phitsanulok Provincial Office Community Development Phitsanulok Provincial Office
Tel 084-874-0592 Fax 055-258536
promboot2011@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:33:54


 
นายไพศาล สุขปัญญา
Mr.Paisan Sookpanya
พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
Chief of Community Development Phetchabun Provincial Office Community Development Phetchabun Provincial Office
Tel 084-874-0594 Fax 056-711405
Paisan2501@gmail.com
Update : 2014-11-11 11:34:54


 
นางสาวปราณี ภารังกูล
MissPranee parunggule
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
Chief of Community Development Sukhothai Provincial Office Community Development Sukhothai Provincial Office
Tel 084-874-0631 Fax 055-611035
parunggule@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:36:13


 

นายมานัส สุขรุ่งเรือง
Mr.Manus Sukrungraung
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
Chief of Community Development Uthai Thani Provincial Office Community Development Uthai Thani Provincial Office
Tel 084-874-0628 Fax 056-51137
knat_@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:38:47


 
นายกิจจา กาญจนะวีระ
Mr.Kitcha Kanchanavera
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
Chief of Community Development Nakhon Pathom Provincial Office Community Development Nakhon Pathom Provincial Office
Tel 084-874-0597 Fax 034-240023 ต่อ 7
kitcha@cdd.go.th
Update : 2014-11-11 11:39:45


 
นายเรืองฤทธิ์ กรมเกลี้ยง
Mr.Ruangrit Gromglieng
พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
Chief of Community Development Kanchanaburi Provincial Office Community Development Kanchanaburi Provincial Office
Tel 084-874-0596 Fax 034-622941
r-nok@hotmail.com
Update : 2014-12-02 10:22:05


 

นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช
MissSuwanna Trisittidach
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
Chief of Community Development Phetchaburi Provincial Office Community Development Phetchaburi Provincial Office
Tel 084-874-0600 Fax 032-410925
suwanna@cdd.go.th
Update : 2014-11-11 11:42:26


 
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์
Mr.Direk Thammarit
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
Chief of Community Development Ratchaburi Provincial Office Community Development Ratchaburi Provincial Office
Tel 084-874-0595 Fax 032-337103
direkthammarit@gmail.com
Update : 2014-11-11 11:43:40


 
นายเสน่ห์ บุญสุข
Mr.Sane Boonsuk
พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
Chief of Community Development Suphan Buri Provincial Office Community Development Suphan Buri Provincial Office
Tel 084-874-0564 Fax 035-535427

Update : 2014-11-11 11:45:42


 

นางสาววรรณา รัศมิทัต
MissWanna Rasmithat
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
Chief of Community Development Samut Sakhon Provincial Office Community Development Samut Sakhon Provincial Office
Tel 084-874-0598 Fax 034-411717
lekwanna@yahoo.com
Update : 2014-11-11 11:47:08


 
นางศิริ กำปั่นทอง
Mrs.Siri Kampanthong
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
Chief of Community Development Samut Songkhram Provincial Office Community Development Samut Songkhram Provincial Office
Tel 084-874-0599 Fax 034-718394
cdd_maeklong@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:48:34


 
นายวาทกานต์ ช่อแก้ว
Mr.Vatagan Chawkeo
พัฒนาการจังหวัดกระบี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
Chief of Community Development Krabi Provincial Office Community Development Krabi Provincial Office
Tel 084-874-0603 Fax 075-611066
vatagan@yahoo.com
Update : 2014-11-11 11:50:19


 

นายอรรณพ สุจริตฉันท์
Mr.Annop Sucharitchant
พัฒนาการจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
Chief of Community Development Chumphon Provincial Office Community Development Chumphon Provincial Office
Tel 084-874-0609 Fax 077-511330
Annop32@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:51:59


 
นายอภิเชษฐ์ สิงห์แก้ว
Mr.Apichet Singkaew
พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Chief of Community Development Nakhon Si Thammarat Provincial Office Community Development Nakhon Si Thammarat Provincial Office
Tel 084-874-0602 Fax 075-342340

Update : 2014-11-11 11:53:15


 
นายประพันธ์ พรหมสมบูรณ์
Mr.Praphan Promsomboon
พัฒนาการจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
Chief of Community Development Phangnga Provincial Office Community Development Phangnga Provincial Office
Tel 084-874-0604 Fax 076-413682
praphan@hotmail.com
Update : 2014-11-11 11:56:09


 

นายชัยยา ขำสะอาด
Mr.Chaiya Khamsaard
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
Chief of Community Development Phuket Provincial Office Community Development Phuket Provincial Office
Tel 084-874-0605 Fax 076-211584
Chaiya@cdd.go.th
Update : 2014-11-11 11:57:40


 
นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
Mr.Krivut Chouysatid
พัฒนาการจังหวัดระนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
Chief of Community Development Ranong Provincial Office Community Development Ranong Provincial Office
Tel 084-874-0608 Fax 077-811361
Krivut_cdr8@thaimail.com
Update : 2014-11-11 11:58:49


 
นายพิชัย ธิตินวทรัพย์
Mr.Pichai Thitinavasup
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Chief of Community Development Surat Thani Provincial Office Community Development Surat Thani Provincial Office
Tel 084-874-0607 Fax 077-272558
pichai_pae@cdd.go.th
Update : 2014-12-02 10:24:18


 

นายไพบูลย์ บูรณสันติ
Mr. Paiboon Booranasanti
พัฒนาการจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
Chief of Community Development Trang Provincial Office Community Development Trang Provincial Office
Tel 084-874-0612 Fax 075-218267
boon_brn@hotmail.com
Update : 2014-11-11 12:01:41


 
นายวีระชิต ช่วยมั่นคง
Mr.Veerachit Choymonkong
พัฒนาการจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
Chief of Community Development Satun Provincial Office Community Development Satun Provincial Office
Tel 084-874-0611 Fax 074-721931
veerachit2006@hotmail.com
Update : 2014-12-02 10:24:56


 
นางปราณี รัตนประยูร
Mrs.Pranee Rattanaprayoon
พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
Chief of Community Development Narathiwat Provincial Office Community Development Narathiwat Provincial Office
Tel 084-874-0616 Fax 073-642647
cdd9600@gmail.com
Update : 2014-11-11 12:04:16


 

นายเฉลิม สุขทอง
Mr.Chalerm Suktong
พัฒนาการจังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
Chief of Community Development Phatthalung Provincial Office Community Development Phatthalung Provincial Office
Tel 084-874-0613 Fax 074-613269
Chalerm_2497@ hotmail.co.th
Update : 2014-11-11 12:05:34


 
นายสมพร อรุณรัตน์
Mr.Somporn Arunrat
พัฒนาการจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
Chief of Community Development Yala Provincial Office Community Development Yala Provincial Office
Tel 084-874-0615 Fax 073-217111
cddyala@gmail.com
Update : 2014-12-02 10:25:29


 
นายสวัสดิ์ มีแต้ม
Mr.Sawat Meetam
พัฒนาการจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
Chief of Community Development Songkhla Provincial Office Community Development Songkhla Provincial Office
Tel 084-874-0610 Fax 074-321199
SawatMe@Hotmail.com
Update : 2014-11-11 12:08:33


 

-ว่าง-
-Vacant-
พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
Chief of Community Development Khon Kaen Provincial Office Community Development Khon Kaen Provincial Office
Tel 084-874-0579 Fax 043-246677

Update : 2014-12-02 10:25:56


 
-ว่าง-
-Vacant-
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
Chief of Community Development Chiang Mai Provincial Office Community Development Chiang Mai Provincial Office
Tel 084-874-0583 Fax 053-112647-8 ต่อ 0

Update : 2014-12-02 10:26:34


 
-ว่าง-
-Vacant-
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
Chief of Community Development Buri Ram Provincial Office Community Development Buri Ram Provincial Office
Tel 084-874-0634 Fax 044-601569

Update : 2014-12-02 10:27:00


 

-ว่าง-
-Vacant-
พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Chief of Community Development Prachuap Khiri Khan Provincial Office Community Development Prachuap Khiri Khan Provincial Office
Tel 084-874-0601 Fax 032-604538

Update : 2014-12-02 10:27:21


 
-ว่าง-
-Vacant-
พัฒนาการจังหวัดปัตตานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
Chief of Community Development Pattani Provincial Office Community Development Pattani Provincial Office
Tel 084-874-0614 Fax 073-349328

Update : 2014-12-02 10:27:42


 
-ว่าง-
-Vacant-
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
Chief of Community Development Lop Buri Provincial Office Community Development Lop Buri Provincial Office
Tel 084-874-0559 Fax 036-413522

Update : 2014-12-02 10:28:09


 

-ว่าง-
-Vacant-
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
Chief of Community Development Si Sa Ket Provincial Office Community Development Si Sa Ket Provincial Office
Tel 084-874-0626 Fax 045-611465

Update : 2014-12-02 10:28:31


 
-ว่าง-
-Vacant-
พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
Chief of Community Development Uttaradit Provincial Office Community Development Uttaradit Provincial Office
Tel 084-874-0589 Fax 055-411686 ต่อ 18

Update : 2014-12-02 10:28:52


 
-ว่าง-
-Vacant-
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
Chief of Community Development Ubon Ratchathani Provincial Office Community Development Ubon Ratchathani Provincial Office
Tel 084-874-0571 Fax 045-254720

Update : 2014-12-02 10:29:13


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400