นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
Department of Lands

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th

Bangkok 10210
Tel 0 2141 5555
www.dol.go.th
Update : 2012-04-03 16:58:53


 

นายประทีป กีรติเลขา
Mr.Prateep Keeratirekla
อธิบดีกรมที่ดิน
Director General
Tel 0 2141 5512 Fax 0 2143 9011

Update : 2016-11-04 14:26:59


 
นาย
Mr.
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
Advisor on Performance Efficiency
Tel 0 2141 5522 Fax 0 2143 9022

Update : 2015-11-03 14:26:39


 
นาย
Mr.
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ
Advisor on Survey Engineering
Tel 0 25033430 Fax 0 2503 3373

Update : 2016-11-04 14:17:43


 

นาย
Mr.
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2141 5589 Fax 0 2143 9077

Update : 2016-11-04 14:18:10


 
นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์
Mr.Manus Chuasawat
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2141 5544 Fax 0 2143 9044

Update : 2015-11-03 14:31:00


 
นายชัญชาญ สิทธิวิรัชธรรม
Mr.Chaichan Sitthiwiruchtham
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2141 5566 Fax 0 21439066

Update : 2015-11-03 14:33:38


 

นายทรงวุฒิ สายแก้ว
MrSongwut Saikaew
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0-2141-5547 Fax 0-2143-9088

Update : 2015-11-03 14:35:35


 
นายณรงค์ สืบตระกูล

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 1
Inspector
Tel 0 2141 5601 Fax 0 2143-9139

Update : 2015-11-03 14:37:06


 
นาย

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 2
Inspector
Tel 0 2 1415602 Fax 0 2143-9139

Update : 2016-11-04 14:18:51


 

นาย

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 3
Inspector
Tel 0 21415611 Fax 0 2143-9139

Update : 2016-11-04 14:19:12


 
นาง

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 4
Inspector
Tel 0 2141 5608 Fax 0 21439139

Update : 2016-11-04 14:19:33


 
นายประสพโชค ปิยโชติสุกิจ

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 5
Inspector
Tel 0 21415604 Fax 021439139

Update : 2015-11-03 14:41:49


 

นายโกมล บัวทอง

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 6
Inspector
Tel 02 1415609 Fax 021439139

Update : 2015-11-03 14:42:26


 
นาย

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 7
Inspector
Tel 0 2141 5610 Fax 021439139

Update : 2016-11-04 14:19:54


 
นาย

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 8
Inspector
Tel 0 21415609 Fax 021439139

Update : 2016-11-04 14:20:17


 

นาย

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 9
Inspector
Tel 0 2141 5604 Fax 021439139

Update : 2016-11-04 14:20:41


 
นาย

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 10
Inspector
Tel 0 21415612 Fax 021439139

Update : 2016-11-04 14:20:57


 
นาย

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 11
Inspector
Tel 021415601 Fax 021439139

Update : 2016-11-04 14:21:10


 

นางสารภี จันทร์มี

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 12
Inspector
Tel 0 21415608 Fax 021439139

Update : 2015-09-08 15:32:42


 


สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
Public Land Management Bureau
Tel 0 2221 5134, 0 2222 2851 Fax 0 2222 2851, 02224 2164

Update :


 
นายธัญญวัตน์ ชาญพินิจ

ผู้อำนวยการสำนักฯ
Director
Tel 0 21415824 Fax 0 21439101

Update : 2015-11-03 14:47:15


 กองเทคโนโลยีทำแผนที่
Mapping Technology Bureau
Tel 025033430 Fax 0 2503 3430

Update : 2016-11-04 14:22:43


 
นายเชาวลิต อาสนสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักฯ
Director
Tel 0 2503 3431 Fax 0 2503 3430

Update : 2015-11-03 14:56:23


 


สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Bureau
Tel 0 2503 2110-9 Fax 0 2984 0819

Update :


 

นายชาลี ชื่นอุไทย

ผู้อำนวยการสำนักฯ
Director
Tel 0 2503 3431 Fax 0 25033368

Update : 2015-11-03 14:56:35


 


สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
Survey Standard and Promotion Bureau
Tel 0 2221 4821, 0 2222 0836 Fax 0 2223 0326

Update :


 
นายมลศักดิ์ จงรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักฯ
Director
Tel 0 21415871 Fax 021439191

Update : 2015-11-03 14:50:46


 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
Land Registry Standard Bureau
Tel 0 2222 6196, 0 2622 3472 Fax 0 2221 3873, 0 2222 0623

Update :


 
นายโศภนมิตร์ บุญนาค

ผู้อำนวยการสำนักฯ
Director
Tel 021415752 Fax 021439121

Update : 2015-11-03 14:56:55


 


สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
Land Document Issuance Standard Bureau
Tel 0 2503 2110-9 Fax 0 2503 3959

Update :


 

นายสุรพล ศรีวิโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักฯ
Director
Tel 0 2503 3952 Fax 0 2503 3959

Update : 2015-09-08 15:22:09


 


สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Business Promotion Bureau
Tel 0 2222 3271, 0 2222 6824, 0 2622 3479-81, 0 2622 3483 Fax 0 2222 0518, 0 2622 3480-1

Update :


 
นายชูศักดิ์ ศรีอนุชิต

ผู้อำนวยการสำนักฯ
Director
Tel 021415791 Fax 021439050

Update : 2015-02-09 09:23:13


 สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary of the Department
Tel 0 2221 1825, 0 2223 2936, 0 2221 5682 Fax 0 2222 9829

Update :


 
นายปิยพงศ์ ชูวงศ์

เลขานุการกรม
Secretary
Tel 021415551 Fax 021439000

Update : 2015-09-08 15:23:23


 


กองการเจ้าหน้าที่
Personnel Division
Tel 0 2222 9813 Fax 0 2222 7720

Update :


 

นายบุญช่วย ผูกสี

ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2141 5921 Fax 0 2143 9080

Update : 2015-09-08 15:24:07


 


กองการพิมพ์
Printing Division
Tel 0 2503 2771 Fax 0 2503 2771

Update :


 
นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์

ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0-2448-5716 Fax 0-2448-5716

Update : 2016-11-04 14:24:08


 กองคลัง
Finance Division
Tel 0 2141 5961 Fax 0 2143 9090

Update : 2014-10-08 14:12:50


 
นางสาวสุธีร์ ญาณชโลทร
Miss.Sutee Yancharotokn
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 021415963 Fax 021439090

Update : 2015-09-08 15:17:03


 


กองฝึกอบรม
Training Division
Tel 0 2897 3845, 0 2453 6281 Fax 0 2897 3845, 0 2453 6284

Update :


 

นางสุพินดา นาคบัว

ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 021415901 Fax 021439070

Update : 2015-11-03 14:52:38


 


สำนักกฏหมาย
Legal Affairs Division
Tel 0 2223 2402, 0 2222 3817 Fax 0 2222 3817

Update : 2014-10-08 14:15:18


 
นายประภัสสร สืบเหล่ารบ

ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 021415691 Fax 021439060

Update : 2015-11-03 14:57:30


 กองแผนงาน
Planning Division
Tel 0 2221 5931, 0 2221 8870 Fax 0 2222 2093

Update :


 
นายพงษ์ภานุ พิมลภัทรกุล

ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 021415641 Fax 021439160

Update : 2016-11-04 14:25:05


 


กองพัสดุ
Supply Division
Tel 0 2221 3878, 0 2221 5423 Fax 0 2221 5926

Update :


 

นายณัฐพล ทิพยมนตรี

ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 021415711 Fax 021439170

Update : 2016-11-04 14:25:36


 


กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit
Tel 0 2222 2363 Fax 0 2222 2363

Update : 2014-10-08 14:20:42


 
น.ส.หทัยรัตน์ ชื่นจิตร์
MissHathairatana Chuenchitra
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief
Tel 021415991 Fax 021439040

Update : 2015-02-09 09:23:54


 สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
Private Surveyors Board Office
Tel 0 2222 7382 Fax 0 2221 4109

Update :


 
นายสมศักดิ์ มีหกวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ
Director
Tel 021415741 Fax 021439116

Update : 2016-11-04 14:26:15


 


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Tel 0 2141 5897 Fax 0 2143 9027

Update : 2014-10-08 14:23:26


 

น.ส.อุดมพันธ์ จันทนะ

ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2141 5891 Fax 0 2143 9027

Update : 2015-11-03 14:55:20


 


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
Bangkok Metropolis Land Office
Tel 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490 Fax 0 2225 5758, 0 2225 5734

Update :


 
นาย

เจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร
Chief of Bangkok Metropolis Land Office
Tel 0 2225 5734 Fax 0 2225 5734

Update : 2016-11-04 14:26:39


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400