นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Department of Disaster Prevention and Mitigation

3/12 ถนนอู่ทองนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3/12 Thanon U-Thong Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2637 3000
www.disaster.go.th
Update :


 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
Mr.Chatchai Promlert
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2637 3110 Fax 0 2637 3311

Update : 2014-12-25 08:18:03


 
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล
Mr.Anusorn Kaewkangwan
รองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 0 26373444 Fax 022432228

Update : 2014-12-11 10:45:38


 
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
Mr.Pornpoth Penpas
รองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 0 2637 3333 Fax 0 22414819

Update : 2014-12-11 10:49:03


 

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
Mr.Supakit Phopapapan
รองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 0 2637 3222 Fax 0 2243 23511

Update : 2014-12-11 10:51:50


 
นายมนต์สิทธิ์ ไพสาลธนวัฒน์
Mr.Monsit Prisantanawat
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักผู้ตรวจราชการกรม
Chief Inspector Office of the Inspector
Tel 0 2637 3201 Fax 0 2241 7464

Update : 2014-12-12 14:29:32


 
นายภูสิต สมจิตต์
Mr.Pusit Somjit
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretariat
Tel 0 2243 2186 Fax 0 2243 0031

Update : 2014-12-11 10:56:54


 

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
Mr.Chainarong Vasanasomsithi
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personal Division
Tel 0 2637 3150 Fax 0 2243 2202

Update : 2014-12-30 14:16:37


 
นายคูณ ควรกระโทก(รก.)
Mr.Koon Khuankratok
ผู้อำนวยการกอง กองคลัง
Director Finance and Account Division
Tel 0 2637 3250 Fax 0 2637 3237

Update : 2014-12-12 14:44:09


 
นายกอบชัย บุญอรณะ
Mr.Kobchai Boonyaorana
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Director Disaster Prevention and Mitigation Policy Bureau
Tel 0 2637 3299 Fax 0 2243 2204

Update : 2014-12-12 14:33:33


 

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
Mr.Boonchauy Noisaitia
ผู้อำนวยการ สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย
Director Disaster Prevention Measures Bureau
Tel 0 2637 3351 Fax 0 243 2212

Update : 2014-12-12 14:42:17


 
นายกอบชัย บุญอรณะ
Mr.Kobchai Boonyaorana
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
Director Disaster Prevention and Promotion Bureau
Tel 0 2637 3400 Fax 0 2243 2218

Update : 2014-12-30 14:14:32


 
นายปิยะ วงศ์ลือชา
Mr.Piya Wonglucha
ผู้อำนวยการ สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Director Disaster Victim Assistance Bureau
Tel 0 2637 3500 Fax 0 2243 2195

Update : 2014-12-12 14:36:04


 

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
Mr.Nirat Phongsittithaworn
ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
Director Disaster Mitigation Directing Center
Tel 0 2243 2219 Fax 0 2241 1342

Update : 2014-12-12 15:01:06


 
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
Mr.Chainarong Vasanasomsithi
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director Research and International Cooperation Bureau
Tel 0 2243 3518 Fax 0 2243 5279

Update : 2014-12-30 14:15:52


 
นายเชษฐา โมสิกรัตน์
Mr.Chestha Mosikarat
ผู้อำนวยการ สำนักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนน
Director Disaster Accident and Road Traffic Safety Integrated Collaboration Bureau
Tel 0 2637 3701 Fax 0 2243 0032

Update : 2014-12-12 15:02:14


 

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์
Mr.Chatchaval Benchasiriwong
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2637 3601 Fax 0 2637 7562
Chatchavalb@yahoo.com
Update : 2014-12-15 14:16:18


 
นางสาววัจนา วัจนคุปต์
Misswachana wachanakoop
ผู้อำนวยการ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Director Public Relations Division
Tel 0 2637 3450-1 Fax 0 2243 2200

Update : 2014-12-12 14:32:10


 
นางสาววรรณี หงษ์มณี
Mrs.Vannee Hongmanee
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief of the intenal audit section Intenal Audit Section
Tel 0 2637 3480 Fax 0 2243 2182

Update : 2014-12-12 15:03:01


 

นายวิทยา จันทน์เสนะ
Mr.Wittaya Jansena
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of the administrator development section Administrator Development Section
Tel 0 2637 3101 Fax 0 2241 7469

Update : 2014-12-12 15:03:54


 
นายชาสันต์ คงเรือง
-- -
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
Chief of the ethics protection section Ethics Protection Section
Tel 0 2637 3579 Fax 0 2637 3021

Update : 2014-12-30 14:12:52


 
นายชยันต์ ศิริมาศ
Mr.Chayan sirimart
ผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (18 เขต) เขต 1 ปทุมธานี
Director Disaster Prevention and Mitigation Regional Center (18 DPMCs) Region 1 Pathum Thani
Tel 0 2567 5917 Fax 0 2567 2572

Update : 2014-12-11 11:40:11


 

นายณรงค์ กล่อมใจ
Mr.Narong KlomJai
ผู้อำนวยการ เขต 2 สุพรรณบุรี
Director Region 2 Suphan Buri
Tel 0 3554 5462-4 Fax 0 3555 5297

Update : 2014-12-11 11:31:30


 
นายวิทยา มากปาน
Mr.Vitaya Markpan
ผู้อำนวยการ เขต 3 ปราจีนบุรี
Director Region 3 Prachinburi
Tel 0 3729 1750-6 Fax 0 3729 1747

Update : 2014-12-12 15:04:25


 
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
Mr.Boonchauy Noisaitia
ผู้อำนวยการ เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
Director Region 4 Prachuap Khirikhan
Tel 0 3282 5177 Fax 0 3282 5176

Update : 2014-12-12 15:05:10


 

นางปิยะฉัตร อินสว่าง
Mrs.Piyachat Insawang
ผู้อำนวยการ เขต 5 นครราชสีมา
Director Region 5 Nakronratchasima
Tel 0 4495 6222 Fax 0 4495 6222

Update : 2014-12-12 14:45:44


 
นายทรงชัย โรหิตะชาติ
Mr.Songchai Rohitachat
ผู้อำนวยการ เขต 6 ขอนแก่น
Director Region 6 Khonkaen
Tel 0 4346 5743 Fax 0 4346 5741

Update : 2014-12-12 14:47:15


 
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
Mr.Monsit Prisantanawat
ผู้อำนวยการ เขต 7 สกลนคร
Director Region 7 Sakon Nakorn
Tel 0 4272 8207 Fax 0 4272 8256

Update : 2014-12-11 11:35:35


 

นายพิจิตร วัฒนศักดิ์
Mr.Pichit Watthanasak
ผู้อำนวยการ เขต 8 กำแพงเพชร
Director Region 8 Kampanengphet
Tel 0 5571 0391-6 Fax 0 5571 0397-9

Update : 2014-12-12 14:48:53


 
นายสมภพ สมิตะศิริ
Ms.Sompob Samitasiri
ผู้อำนวยการ เขต 9 พิษณุโลก
Director Region 9 Phisanulok
Tel 0 5531 1036 Fax 0 5531 1036

Update : 2014-12-11 11:38:54


 
นายคมสัน สุวรรณอัมพา
Mr.Komsan Suwan-ampha
ผู้อำนวยการ เขต 10 ลำปาง
Director Region 10 Lampang
Tel 0 5431 3443 Fax 0 5421 7877

Update : 2014-12-12 14:49:43


 

นายโชตินรินทร์ เกิดสม
Mr.Chotnarin Kerdsom
ผู้อำนวยการ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
Director Region 11 Surat Thani
Tel 0 7725 3559 Fax 0 7725 3560

Update : 2014-12-12 14:50:50


 
ว่าที่ พ.ต.ธีระ สันติเมธี
Acting Maj.Thira Santimeti
ผู้อำนวยการ เขต 12 สงขลา
Director Region 12 Songkhla
Tel 0 7425 1160-3
Update : 2012-03-23 11:21:28


 
นายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี
Mr.Chairat Prasertsri
ผู้อำนวยการ เขต 13 อุบลราชธานี
Director Region 13 Ubon Ratchatani
Tel 0 4531 5104 Fax 0 4531 5104

Update : 2014-12-12 14:51:25


 

นายสุเทพ มณีโชติ
Mr.Suthep Maneechot
ผู้อำนวยการ(รกน.) เขต 14 อุดรธานี
Director Region 14 Udon Thani
Tel 0 4229 0392 Fax 0 4229 0392

Update : 2014-12-12 14:51:59


 
นายชรินทร์ สุวรรณภูเต
Mr.Charin Suwannaphutey
ผู้อำนวยการ เขต 15 เชียงราย
Director Region 15 Chaing Rai
Tel 0 5371 7623 Fax 0 5371 7674

Update : 2014-12-12 14:52:50


 
นายปรีชา ทองคำ
Mr.Preecha Thongkam
ผู้อำนวยการ เขต 16 ชัยนาท
Director Region 16 Chai Nat
Tel 0 5647 6829 Fax 0 5647 6835

Update : 2014-12-12 14:53:55


 

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน
Mr.Krichpeth Petcharaburanin
ผู้อำนวยการ เขต 17 จันทบุรี
Director Region 17 Jantaburi
Tel 0 3938 9544 Fax 0 3938 9542

Update : 2014-12-12 14:55:10


 
ว่าที่ ร้อยตรีตระกูล โทธรรม
Acting Sub Lt.Trakul Totham
ผู้อำนวยการ เขต 18 ภูเก็ต
Director Region 18 Phuket
Tel 0 7621 9531 Fax 0 7621 9532

Update : 2014-12-15 14:21:13


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400