นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
Department of Public Works and Town & Country Planning

218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
218/1 Rama VI Road, Samsennai
Phrayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2299 4000 , 0 2273 0860-78, 0 2273 0061
Fax 0 2273 0895
www.dpt.go.th E-mail : webmaster@dpt.go.th
Update : 2014-10-09 13:30:01


 

นายมณฑล สุดประเสริฐ
Mr.Monton Sudprasert
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2299 4999 , 0 2245 6507 Fax 0 2273 0896 , 0 2245 7983
monthon_su@dpt.mail.go.th/spmonton@yahoo.com
Update : 2014-11-11 14:52:50


 
นางสาวศิระภา วาระเลิศ
MissSirapa Waralert
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2299 4399 Fax 0 2299 4112
sirapa_v@yahoo.com
Update : 2014-10-07 16:23:52


 
นายมเหศวร ภักดีคง
Mr.Mahesuan Pakdeekong
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2299 4222 , 0 2245 6509 Fax 0 2273 0880 , 0 2246 7381
mahesuan.pa@dpt.mail.go.th
Update : 2014-10-07 16:26:31


 

นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล
Mr.Oran Sakkayarojkul
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2299 4929 , 0 2245 9975 Fax 0 2299 4117 , 0 2201 8014
sakora1@hotmail.com
Update : 2014-11-11 14:52:10


 
- ว่าง -
- Vacant -
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2299 4949 Fax 0 2273 0885
-
Update : 2014-11-19 08:23:24


 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
Mr.Kiatisak Chantra
วิศวกรใหญ่
Senior Chief Engineer
Tel 0 2299 4949 Fax 0 2273 0885
kchantra2000@hotmail.com
Update : 2014-11-19 08:20:52


 

นางศันสนีย์ ศรีศุกรี
Mrs.Sansanee Srisukri
รักษาการที่ปรึกษาด้านการผังเมือง
Acting Senior Advisor in Town and Country Planning
Tel 0 2201 8035 Fax 0 2201 8011
sansanee.s@dpt.mail.go.th
Update : 2014-11-17 10:21:23


 
- ว่าง -
- Vacant -
สถาปนิกใหญ่
Senior Chief Architect
Tel 0 2299 4899 Fax 0 2273 0884

Update : 2014-10-07 16:39:45


 
นายสุชาติ ตรีสัตยพันธ์
Mr.Suchart Trisatayapan
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2299 4220 Fax 0 2273 0887 , 0 2299 4126
suchart_tri@hotmail.com
Update : 2014-10-09 11:19:04


 

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
Mr.Anuchit Trakulmututa
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2299 4124 , 0 2619 6521 Fax 0 2273 0887 , 0 2299 4126
anuchit.trakul@gmail.com
Update : 2014-10-09 11:22:39


 
นายเทพชัย เสรีอำนวย
Mr.Tepchai Seri-Umnuoy
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2299 4122 , 0 2617 0000 Fax 0 2273 0887 , 0 2299 4126
tepchais@yahoo.com
Update : 2014-10-09 11:29:27


 
นายเกียรติ ทัศนราพันธ์
Mr.Kiat Thassanaraphan
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2299 4213 Fax 0 2273 0887 , 0 2299 4126
k.thatsana@gmail.com
Update : 2014-10-09 11:37:11


 

นางอรไท ศักดิ์พันธ์พนม
Mrs.Orathai Sakpunpanom
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2299 4218 Fax 0 2273 0887 , 0 2299 4126
orathaispn@gmail.com
Update : 2014-10-09 14:10:57


 
นายชัยชนะ จียะมาภา
Mr.Chaichana Jeeyamapa
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2279 4210 Fax 0 2273 0887 , 0 2299 4126
chaichana.jee@gmail.com
Update : 2014-10-09 14:10:02


 
นายธีรพันธ์ นันทกิจ
Mr.Thirapan Nandhakij
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2299 4221 , 0 2619 6522 Fax 0 2273 0887 , 0 2299 4126
thirapann@gmail.com
Update : 2014-10-09 11:43:05


 

นาง.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
Mrs.Karnpramepree Chitanont
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2299 4123 Fax 0 2273 0887 , 0 2299 4126
sobphan_c@hotmail.com
Update : 2014-10-09 13:25:51


 
นายนพ โรจนวานิช
Mr.Nop Rojanawanit
ผู้ตรวจราชการกรม -
Inspector
Tel 0 2299 4216 Fax 0 2273 0887 , 0 2299 4126
nop.r@dpt.mail.go.th
Update : 2014-11-03 14:54:38


 
นายสรเดช สุนทรารชุน
Mr.Soradej Sundararjun
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2619 6521 Fax 0 2273 0887 , 0 2299 4126
soradej_sun@yahoo.com
Update : 2014-12-25 09:14:43


 

- ว่าง -
- Vacant -
ผู้ตรวจราชการกรม
inspector
Tel 0 2619 6522 Fax 0 2273 0887 , 0 2299 4126
insp_o@dp.mailt.go.th
Update : 2014-10-09 13:28:22


 
นายชัยยา เจิมจุติธรรม
Mr.Chaiya Joemjutitam
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
Civil Engineer Expert Level Town and Country Development Bureau
Tel 0 2299 4653 Fax 0 2299 4651 , 0 2299 4688
chayya1960@yahoo.com
Update : 2014-10-08 09:04:15


 
นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา
Mr.Poolsup Somboonpanya
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
Civil Engineer Expert Level Town and Country Development Bureau
Tel 0 2299 4684 Fax 0 2299 4651 , 0 2299 4688
poolsup.s@dpt.mail.go.th
Update : 2014-10-08 09:03:44


 

นายสุธี ปิ่นไพสิฐ
Mr.Sutee Pinpaisit
วิศวกรไฟฟ้าเชี่ยวชาญ สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
Electrical Engineer Expert Level Structural and Systems Engineering Bureau
Tel 0 2299 4747 Fax 0 2299 4797
Sutee2001@yahoo.com
Update : 2014-10-08 09:08:24


 
นายวิชิต อรุณมานะกุล
Mr.Wichit Aroonmanakul
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
Civil Engineer Expert Level Structural and Systems Engineering Bureau
Tel 0 2299 4775 Fax 0 2299 4797
wichit.a@hotmail.com
Update : 2014-10-08 10:19:54


 
นายพิศุทธิ์ สุขุม
Mr.Pisut Sukhum
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
Civil Engineer Expert Level Town and Country Development Bureau
Tel 0 2299 4646 Fax 0 2299 4651 , 0 2299 4688
pisutsukhum@yahoo.com
Update : 2014-10-08 09:45:59


 

นายสุเทพ พิทักษ์พรมงคล
Mr.Sutep Pitakponmongkol
วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
Mechanical Engineer Expert Structural and Systems Engineering Bureau
Tel 0 2299 4737 Fax 0 2299 4797
sutep12@gmail.com
Update : 2014-10-08 09:56:45


 
นายอนวัช บูรพาชน
Mr.Anawat Burapachon
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
Civil Engineer Expert Level Building Control Bureau
Tel 0 2299 4351 Fax 0 2299 4347 , 0 2299 4366
anawat.bu@hotmail.com
Update : 2014-10-08 09:55:19


 
นายวินิจ ชัยชนะศิริวิทยา
Mr.Vinit Chaichanasiriwithaya
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
Civil Engineer Expert Level Structural and Systems Engineering Bureau
Tel 0 2299 4805 Fax 0 2299 4797
vnch.bb@gmail.com
Update : 2014-11-17 10:21:02


 

นางสาวโสมวิภา โยธะพันธุ์
MissSomvipha Yodhabundhu
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง สำนักผังประเทศและผังภาค
Acting Expert on Town and Country Planning National and Regional Planning Bureau
Tel 0 2201 8276 Fax 0 2246 1893
-
Update : 2014-12-25 13:28:48


 
นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช
Mr.Somkiet Siripitukdet
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่ สำนักวิศวกรรมการผังเมือง
Acting Expert on Servey and Map Town Planning Engineering Bureau
Tel 0 2201 8238 Fax 0 2201 8236
somkiet_siri@hotmail.com
Update : 2014-12-25 13:24:32


 
นายธงชัย โรจนกนันท์
Mr.Thongchai Roachanakanan
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังสถาปัตยกรรม สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
Acting Expert on Architectural Planning Comprehensive and Specific Planning Bureau
Tel 0 2201 8199 Fax 0 2643 1719
t_roachanakanan@hotmail.com
Update : 2014-12-25 11:03:26


 

นางมณฑา อุนยะพันธุ์
Mrs.Montha Unyaphan
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และประเมินผล
Expert on Evaluation and Analysis
Tel 0 2201 8283 Fax 0 2245 8792
Montha_un@dpt.mail.go.th
Update : 2014-10-08 10:08:58


 
นางศันสนีย์ ศรีศุกรี
Mrs.Sansanee Srisukri
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ผังเมือง
Expert on Town and Country Planning Analysis
Tel 0 2201 8338 Fax 0 2245 8792
sansanee.s@dpt.mail.go.th
Update : 2014-10-08 10:23:57


 
นางสาวศัณสณีย์ ศิลป์เบ็ญจพร
MissSansanee Silpbenjaporn
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนวิศวกรรม
Expert on Engineering Planning
Tel 0 2201 8304 Fax 0 2245 8792
sunny152499@gmail.com
Update : 2014-10-08 16:22:01


 

นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์
Mr.Trairat Poolsawat
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary for the Department Office of the Secretary
Tel 0 2299 4108 Fax 0 2273 0886 , 0 2619 6520
dptsecretary@gmail.com
Update : 2014-10-08 10:41:56


 
ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
Acting Maj.Adisak Noisuwan
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
Director of Personnel Division Personnel Division
Tel 0 2273 0890 , 0 2299 4149 Fax 0 2273 0894
urbanpolitic@hotmail.com
Update : 2014-10-08 11:08:43


 
นายไพฑูรย์ นนทศุข
Mr.Paipoon Nonthasuk
ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง
Director of Finance Division Finance Division
Tel 0 2273 0889 , 0 2299 4162 Fax 0 2299 4259
-
Update : 2014-10-08 11:17:34


 

นายสุเมธ มีนาภา
Mr.Sumej Meenapa
ผู้อำนวยการกองแผนงาน กองแผนงาน
Director of Planning Division Planning Division
Tel 0 2619 6816 Fax 0 2619 6815
kiwicu93@hotmail.com
Update : 2014-10-08 11:21:25


 
นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์
MissSupatta Chaitavarun
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations Division Public Relations Division
Tel 0 2299 4488 Fax 0 2299 4486
poomjung@hotmail.com
Update : 2014-10-08 14:42:29


 
นายปิติพัฒน์ อารีโชติอนันต์
Mr.Pitiphat Areechotanun
ผู้อำนวยการกองนิติการ กองนิติการ
Director of Legal Affairs Division Legal Affairs Division
Tel 0 2619 6871 Fax 0 2619 6818
Satian_ad@hotmail.co.th
Update : 2014-10-08 12:41:39


 

นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล
Mrs.Auemporn Wongsawatgul
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology Center Information Technology Center
Tel 0 2201 8070 Fax 0 2245 9966
auemporn.wo@dpt.mail.go.th
Update : 2014-10-08 14:48:50


 
นางอัธยา เทพมงคล
Mrs.Athaya Thepmongkol
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
Director of Urban Development Training Institute Urban Development Training Institute
Tel 0 2299 4616 Fax 0 2299 4623
athaya.thepmongkol@gmail.com
Update : 2014-10-08 12:48:09


 
นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล
Mr.Somchai Matvattarakul
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการก่อสร้าง สำนักควบคุมการก่อสร้าง
Director of Construction Supervision Bureau Construction Supervision Bureau
Tel 0 2299 4412 , 0 2299 4413 Fax 0 2299 4410
somchai.mat@gmail.com
Update : 2014-10-08 12:57:27


 

นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
Mr.Sinit Boonsit
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
Director of Building Control Bureau Building Control Bureau
Tel 0 2299 4329 , 0 2299 4349 Fax 0 2299 4347 , 0 2299 4366
sinit.b@dpt.mail.go.th
Update : 2014-11-03 14:59:21


 
นายพิชัย อุทัยเชฎฐ์
Mr.Pichai Utaichet
ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค สำนักผังประเทศและผังภาค
Director of National and Regional Planning Bureau National and Regional Planning Bureau
Tel 0 2201 8270 Fax 0 2246 1893 , 0 2245 7987
naichai98@hotmail.com
Update : 2014-11-18 16:35:37


 
นายอนวัช สุวรรณเดช
Mr.Anawat Suwannadej
ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
Director of Comprehensive and Specific Planning Bureau Comprehensive and Specific Planning Bureau
Tel 0 2201 8262 Fax 0 2643 1719
anawat_s1@hotmail.com
Update : 2014-10-08 16:13:55


 

นายโฆษิต ต้องวัฒนา
Mr.Kosit Thongwattana
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐาน สำนักพัฒนามาตรฐาน
Director of Standards Development Bureau Standards Development Bureau
Tel 0 2201 8210 Fax 0 2245 8296
kosit_thongwattana@yahoo.com
Update : 2014-10-08 15:23:46


 
นายประสงค์ แผ่สุวรรณ
Mr.Prasong Phaesuwan
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมการผังเมือง สำนักวิศวกรรมการผังเมือง
Director of Town and Country Planning Engineering Bureau Town Planning Engineering Bureau
Tel 0 2201 8089 Fax 0 2201 8083
Prasong.p.@dpt.mail.go.th
Update : 2014-10-08 15:29:32


 
นายเสถียร เจริญเหรียญ
Mr.Sathian Charoenrien
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
Structural and Systems Engineering Bureau Structural and Systems Engineering Bureau
Tel 0 2299 4799 Fax 0 2299 4797
jingjock@hotmail.com
Update : 2014-11-03 14:57:45


 

นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
Mr.Kathatip Iamkamala
ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม
Director of Architecture Bureau Architecture Bureau
Tel 0 2299 4859 Fax 0 2299 4856
tip_od@yahoo.com
Update : 2014-10-08 16:12:18


 
นางสมจิต ปิยะศิลป์
Mrs.Somjit Piyasil
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
Director of Town and Country Development Bureau Town and Country Development Bureau
Tel 0 2299 4679 Fax 0 2299 4677
jin9jin@hotmail.com
Update : 2014-10-09 10:04:55


 
นางสุนีรัตน์ แสงศรี
Mrs.Suneerat Sangsri
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
Chief of the Internal Audit Unit Office of Internal Audit
Tel 0 2299 4169 Fax 0 2619 6942 , 0 2299 4269
suneerat.sa@dpt.mail.go.th
Update : 2014-10-08 16:25:25


 

นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ
Mr.Jarurot Phooprasert
ผู้อำนวยการกองผังเมืองเฉพาะ กองผังเมืองเฉพาะ
Director of Specific Planning Division Specific Planning Division
Tel 0 2201 8131 Fax 0 2246 2210
jarsgentleman@yahoo.com
Update : 2014-10-09 10:08:08


 
ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์
Acting Capt.Theeraphong Krutdilakanan
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง
Director of the Office of Town and Country Planning Board Office of Town and Country Planning Board
Tel 0 2201 8180 Fax 0 2245 7981 , 0 2201 8188
pl_boardc@dpt.mail.go.th
Update : 2014-10-09 10:39:46


 
นางวนิดา วานิช
Mrs.Wanida Wanit
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of the Administrative System Development Group Administrative System Development Group
Tel 0 2299 4335 Fax 0 2299 4337
wanida.w@dpt.mail.go.th
Update : 2014-10-08 16:42:47


 

นายธีระเนตร อัญชัญบุตร
Mr.Teeranet Anchanbuth
ผู้อำนวยการกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี
Director of Royal Pavilion Design and Construction Division Royal Pavilion Design and Construction Division
Tel 0 2299 4445 Fax 0 2299 4450
teeranet_@hotmail.com
Update : 2014-10-09 10:11:03


 
ม.ร.ว.ดิศนันทน์ ดิศกุล
M.R.Disnan Diskul
ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Director of the Office of Foreign Relations Office of Foreign Relations
Tel 0 2299 4480 Fax 0 2299 4477
disnan.d@dpt.mail.go.th
Update : 2014-12-25 09:10:14


 
นายอิทธิพงศ์ ตันมณี
Mr.Ittipong Tanmanee
ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
Director of Land Readjustment Bureau Land Readjustment Bureau
Tel 0 2201 8140 Fax 0 2247 9096 , 0 2245 9572
it_pong@yahoo.com
Update : 2014-10-09 10:25:56


 

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล
Mr.Somchai Matvattarakul
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน สำนักก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน
Director of the Office of Ampornsathan Palace Construction Office of Ampornsathan Palace Construction
Tel 0 2281 5385 Fax 0 2241 7086 , 0 2282 3798
Somchai.m@dpt.mail.go.th
Update : 2014-10-08 16:59:27


 
นายวิฑูรย์ รัตนไพศาลวงศ์
Mr.Withul Rattanapaisanwong
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างวังทวีวัฒนา สำนักก่อสร้างวังทวีวัฒนา
Director of the Office of Thawi Watthana Palace Construction Office of Thawi Watthana Palace Construction
Tel 0 2441 2024 Fax 0 2441 4415
withul47@hotmail.com
Update : 2014-10-08 17:05:00


 
นายวีระพันธ์ อุปถัมภากุล
Mr.Weeraphan Upathambhakul
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
Director of Materials Research and Testing Division Materials Research and Testing Division
Tel 0 2299 4065 Fax 0 2299 4430
wee2808@hotmail.com
Update : 2014-10-09 10:14:02


 

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
Mr.Pongnara YenYing
ผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา กองบูรณะและบำรุงรักษา
Director of Restoration and Maintenance Division Restoration and Maintenance Division
Tel 0 2299 4709 , 0 2299 4726 Fax 0 2299 4729 , 0 2299 4708
gj_787@hotmail.com
Update : 2014-10-09 16:26:19


 
นายสถิตย์ อินทามระ
Mr.Sathit Indamra
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กองตรวจราชการ
Director of Office Inspection Division Office Inspection Division
Tel 0 2299 4188 Fax 0 2273 0887
pae740@gmail.com
Update : 2014-10-09 16:25:14


 
นางสาวบุหงา โพธิ์พัฒนชัย
MissBuhnga Popattanachai
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
Director of Office of Land Readjustment Fund for Area Development Office of Land Readjustment Fund for Area Development
Tel 0 2201 8141 Fax 0 2643 1720
buhnga@hotmail.com
Update : 2014-10-09 16:24:07


 

นายอธิราช กนกเวชยันต์
Mr.Athirach Kanokvechayant
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง กองมาตรฐานราคากลาง
Director of Standard of Cost Appraisal Division Standard of Cost Appraisal Division
Tel 0 2299 4425 Fax 0 2299 4428
tue21308@yahoo.com
Update : 2014-10-09 16:05:14


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400