นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Department of Local Administration, Nakhon Ratchasima Road
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2241 9000
Fax 0 2243 2281
www.dla.go.th
Update : 2014-10-10 11:55:25


 

นายวัลลลภ พริ้งพงษ์
Mr.Vullop Phringphong
อธิบดี
Director - General
Tel 022419000 ext.1221 Fax 0 2243 2273
vullop_phr@dla.go.th
Update : 2014-11-05 10:55:23


 
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
Mr.Channa leamsang
รองอธิบดี
Deputy - Director General
Tel 0 2241 9038 Fax 022432221
channa@dla.go.th
Update : 2014-11-20 14:34:10


 
นายสมดี คชายั่งยืน
Mr.Somdee Kashayongyeen
รองอธิบดี
Deputy - Director General
Tel 022419000 # 3112 Fax 022419054
som.mao@dla.go.th
Update : 2014-11-20 14:33:42


 

ดอกเตอร์โชคชัย เดชอมรธัญ
Dr.Chockchai Dejamornthan
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2241 4563 Fax 0 2241 4564
chockchai@dla.go.th
Update : 2014-11-05 10:59:13


 
นายสิธิชัย จินดาหลวง
Mr.Sithichai Jindaluang
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น
Senior Expert in Local Administration
Tel 022419000 ext. 2216 sitichai@dla.go.th
Update : 2014-10-10 10:36:21


 
นายบรเมศร์ ธีระคำศรี
Mr.Borames Teerakamsri
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
Senior Expert in Local Laws and Regulation
Tel 0224190000 ext. 5402 borames@dla.go.th
Update : 2014-10-10 10:36:58


 

-ว่าง -
-vacant -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
Deputy Director of the Southern Border Provinces Administration Centre

Update : 2014-12-12 13:38:20


 
นายสิธิชัย จินดาหลวง
Mr.Sithichai Jindaluang
รักษาการในตำแหน่ง เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Acting Director Secretary to the Department of Local Administration
Tel 0 2241 9006 Fax 0-2243-2281, 0-2241-9019
sitichai@dla.go.th
Update : 2014-11-20 14:37:11


 
นางสาวอโรชา นันทมนตรี
MissArocha Nantamontry
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Division of Personnel
Tel 022419000 ext.1201 Fax 0 2243 6637
arocha@dla.go.th
Update : 2014-10-14 09:25:47


 

นางสาวบานชื่น วิจิตรกานต์วงศ์
MissBanchuen Wichitkanwong
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Division of Finance
Tel 0 2241 9025 Fax 0-2241-9064
bannchuen@dla.go.th
Update : 2014-11-20 15:18:40


 
นายเลอสรร เทพช่วย
Mr.Leosun Thepchoy
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
Acting Director Bureau of Local Legal Affairs
Tel 0 2241 9036 Fax 0-2241-9036
leosun@dla.go.th
Update : 2014-11-20 14:41:02


 
นางวิภา ธูสรานนท์
Mrs.Vipa Toosaranoon
ผู้อำนวยการ กองตรวจสอบระบบบัญชีท้องถิ่น
Director Division of Local Audit
Tel 022419000 ext.1301 Fax 0-2241-5646
Lianvipa2504@hotmail.com
Update : 2014-11-20 14:42:26


 

นายชานน วาสิกศิริ
Mr.Chanon Wasiksiri
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
Director Local Information Technology Centre
Tel 0 2241 9000 ext. 1101 Fax 0-2241-9002
chanon@dla.go.th
Update : 2014-11-20 14:43:14


 
ดอกเตอร์ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
Dr.Teerapat Kutchamath
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
Director Local Personnel Development Institute
Tel 0 2516 4080 Fax 0-2577-4708, 0-2577-4709
arttytk@gmail.com, teerapat@dla.go.th
Update : 2014-11-20 14:44:33


 
นายดุษฏี สุวัฒวิทยากร
Mr.Dussadee Suwatvitayakorn
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
Director Bureau of Local Finance
Tel 022419000 ext.1501 dussadeesuwat@dla.go.th
Update : 2014-10-14 09:29:00


 

-ว่าง -
-vacant -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น
Senior Expert in Local Finance
Tel 0 2241 9041, 0 2241 9000 ext.1413
Update : 2014-12-12 13:39:02


 
นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
Mr.Sripong Butrngamdee
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Director Bureau of Local Personnel System Development
Tel 0 2241 9056 Fax 022419055
sripong@dla.go.th
Update : 2014-11-20 14:45:38


 
-ว่าง -
-vacant -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
Senior Expert in Local Personnel
Tel 0 2241 8475 Fax -
-
Update : 2014-12-12 13:39:49


 

-ว่าง -
-vacant -
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
Director Bureau of Local Administrative Development
Tel 0 2241 9000 ext. 2201 Fax 022431812
-
Update : 2014-12-12 13:40:36


 
นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา
Mr.Woraphot Aiemruksa
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบมาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น
Senior Expert on Local Standard, System and Planing Development
Tel 0 2241 9000 ext. 5401 woraphot@dla.go.th
Update : 2014-11-05 11:06:19


 
นายศิรัชัย มานะชัย
Mr.Sirichai Manachai
รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริหารการสาธารณะ และการศึกษาท้องถิ่น
Acting Senior Expert in Local Public Services and Education
Tel 022419000 ext.5359 sirichai@dla.go.th
Update : 2014-11-05 10:40:45


 

-ว่าง -
- vacant -
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักงานผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Chief Inspector Bureau of Local Administrative Co-ordination
Tel 022419000 ext.1332 Fax 022437729
-
Update : 2014-12-29 15:16:26


 
นายรัฐกร ก้อนแก้ว
Mr.Ratthakon onkaeo
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Division of Administrative System Development
Tel 022419000 ext.1251 Fax 022419013, 022433453
ratthakon@dla.go.th
Update : 2014-11-20 14:49:47


 
นางชบาไพร ชุนถนอม
Mrs.Chabaprai Chunthanom
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Division of Internal Audit
Tel 0 2241 9000 ext. 1311 chabaprai@dla.go.th
Update : 2014-10-10 11:27:15


 

นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์
Mr.Satapong Soontararak
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
Director Bureau of System and Organizational Structure
Tel 022419000 ext.2341 Fax 022416956
satapong@dla.go.th
Update : 2014-11-20 14:50:34


 
นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์
Mr.Chaipat Chaisawat
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม
Director Bureau of Social Economic and Public Participation Development
Tel 022419000 ext. 4101 Fax 022419000 ext. 4103
chaipat_c@dla.go.th
Update : 2014-11-20 14:51:17


 
นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย
Mrs.Kanita Radnui
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Acting Director Bureau of Local Administrative Standards
Tel 0 2241 9000 ext. 2301 Fax 022437533
kanita_bam@yahoo.com
Update : 2014-11-20 14:53:21


 

นางยิษฐา แว่วศรี
Mrs.Yistha Vaiwsri
ผู้อำนวยการ สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
Director Bureau of Local Educational Development and Co-Ordination
Tel 0 2241 9000 ext. 5301 Fax 022419021-3 ext.112, 113
yistha@dla.go.th
Update : 2014-11-20 14:53:58


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400