นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
30 Soi Chidlom, Ploenchit Road
Pathum Wan
Bangkok 10330
Tel 0 2254 9550
Fax 0 2253 1424
www.mea.or.th E-mail : webmaster@mea.or.th
Update : 2012-02-27 14:41:53


 

นางพักตร์พิมล สุดประเสริญ
Mrs.Pakpimol Sudprasert
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ


Update : 2014-11-27 14:41:12


 
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล
Mr.Somchai Roadrungwasinkul
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
Governor
Tel 0 2253 6458 Fax 0 2256 3676
somchai.r@mea.or.th
Update : 2014-11-27 10:57:56


 
นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์
Mr.Pichai Sanguanchaipaiwong
รองผู้ว่าการ (บริการระบบจำหน่าย)
Deputy Governor (Distribution System Service)
Tel 0 2253 6698 Fax 0 2256 3677
pichai@mea.or.th
Update : 2014-11-27 11:28:15


 

นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์
Mr.Somsak Srithongwat
รองผู้ว่าการ (ธุรกิจและบริการ)
Deputy Governor (Business)
Tel 0 2253 6940 Fax 0 2256 3682
somsak.s@mea.or.th
Update : 2014-11-27 08:49:19


 
นายชัยยงค์ พัวพงศกร
Mr.Chaiyong Puapongsakorn
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร)
Deputy Governor (Information Communication Technology)
Tel 0 2253 6549 Fax 0 2256 3683
puapongsakorn@mea.or.th
Update : 2014-11-26 15:06:46


 
นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา
Mr.Somchai Wiwatwattana
รองผู้ว่าการ (กิจการองค์กรและสังคม)
Deputy Governor (Social and Sustainability)
Tel 0 2253 6690 Fax 0 2256 3698
somchai.w@mea.or.th
Update : 2014-11-27 08:56:11


 

นางชุลี ศุภวรรธนะกุล
Mrs.Chulee Supawattanakul
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
Deputy Governor (Finance)
Tel 0 2253 6918 Fax 0 2256 3698
chulee@mea.or.th
Update : 2014-11-26 15:09:46


 
นายรัตนโรจน์ ทวีสิน
Mr.Ratanarojana Thavisin
รองผู้ว่าการ (วิชาการและบริหารพัสดุ)
Deputh Governor (Technology and Material Management)
Tel 0 2253 6649 Fax 0 2256 3097
ratanarojt@mea.or.th
Update : 2014-11-27 08:44:12


 
นายชัยยันต์ ภรตพรหมมาตร์
Mr.Chaiyan Protprommart
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)
Deputy Governor (Operation)
Tel 0 2253 6931 Fax 0 2256 3616
chaiyan@mea.or.th
Update : 2014-11-26 15:04:07


 

นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์
Mrs.Marisa Wongtirawit
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนาองค์กร)
Assistant Governor (Strategy and Organization Development)
Tel 0 2251 2572 Fax 0 2256 3097
marisaw@mea.or.th
Update : 2014-11-27 09:00:04


 
นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์
Mr.Somsak Witnalakorn
รองผู้ว่าการ (บริหารองค์กร)
Deputy Governor (Corporate)
Tel 0 2254 8044 Fax 0 2256 3689
somsakwit@mea.or.th
Update : 2014-12-02 10:50:52


 
นายพงษ์ศํกดิ์ ละมูนกิจ
Mr.Pongsak Lamoonkit
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการระบบจำหน่าย)
Assistant Governor (Distribution System Service)
Tel 0 22516692 Fax 0 2256 3677
pongsak@mea.or.th
Update : 2014-11-27 13:41:11


 

นายขจรเดชาวุฒิ เมืองถ้ำ
Mr.Kachorndechawut Muangtham
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการระบบจำหน่าย)
Assistant Governor (Distribution System Service)
Tel 0 2251 0085 Fax 0 2256 3677
kmuangtham@mea.or.th
Update : 2014-11-27 11:27:49


 
นายวรรณ มหาเมฆี
Mr.Wan Mahamekee
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการระบบจำหน่าย)
Assistant Governor (Distribution System Service)
Tel 0 2253 6997 Fax 0 2256 3677
wan.m@mea.or.th
Update : 2014-11-27 11:24:56


 
นายสมศักดิ์์ ตริยานุรักษ์
Mr.Somsak Thriyanurux
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการและบริหารพัสดุ)
Assistant Governor (Technology and Mterial Management)
Tel 0 2251 2574 Fax 0 2256 3097
somsakt@mea.or.th
Update : 2014-11-27 13:02:49


 

นางยศธร ชินรุ่งเรือง
Mrs.Yostorn Chinrungruang
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารองค์กร)
Assistant Governor (Corporate)
Tel 0 2251 6694 Fax 0 2256 3689
yostorn.c@mea.or.th
Update : 2014-11-27 13:10:11


 
นายศิริพงษ์ วิชัย
Mr.Siripong Vichai
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร)
Assistant Governor (Information Communication Technology)
Tel 0 2251 0084 Fax 0 2256 3683
siripong@mea.or.th
Update : 2014-11-27 12:51:45


 
นางเรวดี สิทธินุ่น
Mrs.Rawadee Suttinoon
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
Assistant Governor (Finance)
Tel 0 2253 6935 Fax 02256 3698
Rawadees@mea.or.th
Update : 2014-11-27 13:18:29


 

นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี
Mr.Sompong Pongsakulrungsri
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการระบบจำหน่าย)
Assistant Governor (Distribution System Service)
Tel 0 2253 7099 Fax 0 2256 3677
sompong.p@mea.or.th
Update : 2014-11-27 11:23:06


 
นายสารนิต อังศุสิงห์
Mr.Saranit Angsusingh
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารองค์กร)
Assistant Governor (Corporate)
Tel 0 2254 8041 Fax 0 2256 3698
saranit.a@mea.or.th
Update : 2014-11-27 12:49:06


 
นายธานี ปาริชาติอินทราณี
Mr.Thanee Parichatintranee
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจและบริการ)
Assistant Governor (Business)
Tel 0 2251 0020 Fax 0 2256 3616
thanee@mea.or.th
Update : 2014-11-27 11:31:21


 

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์
Mr.Kirapat Jiamset
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการและบริหารพัสดุ)
Assistant Governor (Technology and Material Management)
Tel 0 2251 6693 Fax 0 2256 3683
kirapat@mea.or.th
Update : 2014-11-27 13:22:10


 
นายศุภกร นุ่มหอม
Mr.Supakorn NoomHorm
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)
Assistant Governor (Operation)
Tel 0 2251 2575 Fax 0 2256 3616
supakornno@mea.or.th
Update : 2014-11-27 11:12:43


 
นายสุรพล วิบูลย์วิภา
Mr.Suraphol Wiboonwipa
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)
Assistant Governor (Operation)
Tel 0 2251 6691 Fax 0 2256 3616
suraphol@mea.or.th
Update : 2014-11-27 14:11:01


 

นายรุจ เหราบัตย์
Mr.Ruj Herabat
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนาองค์กร)
Assistant Governor (Stratehgy and Organization Development)
Tel 0 2251 2573 Fax 0 2256 3683
ruj.h@mea.or.th
Update : 2014-11-27 13:26:14


 
นายเชิงชาย บุญช่วย
Mr.Cherngchai Boonchuay
ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม
Director Training Department
Tel 0 2225 5599 Fax 0 2220 5110
cherngchai@mea.or.th
Update : 2012-03-13 11:15:43


 
นางศิริวรรณ กิติคุณ
Mrs.Siriwan Kitikun
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
Director Public Relations Department
Tel 0 2252 8670 Fax 0 2256 3672
siriwan@mea.or.th
Update : 2012-03-13 11:20:46


 

นายชเนศ เลิศวณิชสุวรรณแสน
Mr.Chanet Lertvanich
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Director Legal Department
Tel 0 2252 7881 Fax 0 2253 7109
chanet01@mea.or.th
Update : 2012-03-13 13:25:58


 
นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์
Mrs.Marisa Wongtirawit
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย แผนและงบประมาณ
Director Policy Planning & Budget Department
Tel 0 2252 8318 Fax 0 2256 3667
marisaw@mea.or.th
Update : 2012-03-13 13:31:11


 
นายประเสริฐ อ่อนพลุ้ย
Mr.Prasert Onplui
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Department
Tel 0 2252 8071 Fax 0 2256 3664
praon@mea.or.th
Update : 2012-03-13 10:55:29


 

นางเรวดี สุทธินุ่น
Mrs.Rawadee Sutthinoon
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
Director Finance Department
Tel 0 2252 8162 Fax 0 2253 7142
rawadees@mea.or.th
Update : 2012-03-13 13:36:05


 
นายบัณฑิต ตะวันวง
Mr.Bandhit Tawanwong
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
Director Risk Management Department
Tel 0 2256 3690 Fax 0 2256 3696
bandhit@mea.or.th
Update : 2012-03-13 11:00:32


 
นางอุทัยวรรณ พณนันท์
Mrs.Uthaiwon Pananan
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
Director Accounting Department
Tel 0 2255 8895 Fax 0 2256 3668
uthaiwon@mea.or.th
Update : 2012-03-13 13:42:06


 

นายธานินทร์ บุญญการ
Mr.Tanin Boonyakarn
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Director Human Resources Department
Tel 0 2256 3183 Fax 0 2256 3665
tanin@mea.or.th
Update : 2012-03-13 11:02:48


 
นายชาญ ปัทมะวิภาค
Mr.Chan Patamawipark
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
Director Marketing & Customer Relations Department
Tel 0 2256 3100 Fax 0 2256 3662
chan@mea.or.th
Update : 2012-03-13 13:44:32


 
นายกฤษฎา ตันศิริเสริญกุล
Mr.Krissada Tansirisernkul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย
Director Distribution Equipment Department
Tel 0 2225 5642 Fax 0 2220 5125
krissada@mea.or.th
Update : 2012-03-13 13:49:17


 

นายสมศักดิ์ ตริยานุรักษ์
Mr.Somsak Thriyanurux
ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
Director Power Economics Department
Tel 0 2225 5626 Fax 0 2220 5111
somsakt@mea.or.th
Update : 2012-03-13 13:53:49


 
นายจิรวุฒิ ไชยประเสริฐ
Mr.Jiravut Chaiprasert
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดยานพาหนะและเครื่องมือกล
Director Fleet Management Department
Tel 0 2242 5436 Fax 0 2242 5115
jiravut@mea.or.th
Update : 2012-03-13 13:57:36


 
นายกนิษฐ์ ลือตระกูล
Mr.Kanit Luetrakul
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์
Director Logistics and Product Department
Tel 0 2583 8424 Fax 0 2584 3646
kanit@mea.or.th
Update : 2012-03-13 14:05:06


 

นายนิพนธ์ จีรทวีวุฒิ
Mr.Nipon Chirataweewoot
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
Director Power System Planning Department
Tel 0 2348 5495 Fax 0 2249 1665
niponc@mea.or.th
Update : 2012-03-13 14:43:00


 
นายขจรเดชาวุฒิ เมืองถ้ำ
Mr.Kachorndechawut Muangtham
ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า
Director Better Care and Product Department
Tel 0 2878 5295 Fax 0 2878 5396
kmuangtham@mea.or.th
Update : 2012-03-13 15:06:59


 
นายสุกิจ เกียรติบุญศรี
Mr.Sukit Kiatboonset
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Department
Tel 0 2256 3807 Fax 02 256 3831
sukitk@mea.or.th
Update : 2012-03-13 15:10:06


 

นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์
Mr.Somsak Witnalakorn
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
Director Purchases and Stores Department
Tel 0 2225 5616 Fax 0 2224 2468
somsakwit@mea.or.th
Update : 2012-03-15 08:40:58


 
นายอำนาจ วีนะสกุลชัย
Mr.Amnat Venasakulchai
ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย
Director Safety Department
Tel 0 2256 3207 Fax 0 2256 3663
amnatve@mea.or.th
Update : 2012-03-15 08:43:49


 
นายสุรพล วิบูลย์วิภา
Mr.Suraphol Wiboonwipa
ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
Director Power System Control Department
Tel 0 2256 3636 Fax 0 2256 3642
suraphol@mea.or.th
Update : 2012-03-15 08:48:44


 

นายชัยยันต์ ภรตพรหมมาตร์
Mr.Chaiyan Protprommartt
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
Director Power System Maintenance Department
Tel 0 2220 5649 Fax 0 2220 5100
chaiyan@mea.or.th
Update : 2012-03-15 08:58:57


 
นายสุดใจ ตรีเพ็ชร
Mr.Sudjai Trepetch
ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและควบคุมงาน
Director Designs & Supervision Department
Tel 0 2249 1762 Fax 0 2348 5112
sudjai_tre@mea.or.th
Update : 2012-03-15 09:03:34


 
นายศุภกร นุ่มหอม
Mr.Supakorn Noomhorm
ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
Director Construction Department
Tel 0 2348 5480 Fax 0 2348 5120
supakornno@mea.or.th
Update : 2012-03-15 09:12:12


 

นายชัยวัฒนะ ชัยมณีเทศ
Mr.Chaiwatana Chaimaneeted
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
Director Asset Management & Security Department
Tel 0 2225 5593 Fax 0 2220 5127
chaiwatana.pcd@mea.or.th
Update : 2012-03-15 09:15:01


 
นายสารนิต อังศุสิงห์
Mr.Saranit Angsusingh
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
Director Electrical Department
Tel 0 2225 5650 Fax 0 2225 5122
saranit.a@mea.or.th
Update : 2012-03-15 09:17:27


 
พญ.สุวนี สังขรัตน์
Dr.Suvanee Sankarat
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
Director Medical Department
Tel 0 2243 0551 Fax 0 2242 5120
suvanee_s@mea.or.th
Update : 2012-03-15 09:21:32


 

นายรุจ เหราบัตย์
Mr.Ruj Herabat
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลงทุน
Director Business Investment Department
Tel 0 2256 3361 Fax 0 2256 3710
ruj.h@mea.or.th
Update : 2012-03-15 09:26:21


 
นายพิเชษฐ์ ชานวาทิก
Mr.Pichet Chanvatik
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Planning Department
Tel 0 2220 5411 Fax 0 2220 5124
pichet.c@mea.or.th
Update : 2012-03-15 09:31:50


 
นายพลีเดช พึ่งสวัสดิ์
Mr.Pleedej Poongsawad
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology System Development Department
Tel 0 2225 5621 Fax 0 2220 5160
pleedej@mea.or.th
Update : 2012-03-15 09:35:16


 

นายสุพจน์ สันติวิภานนท์
Mr.Supoch Santivipanond
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์
Director Computer & Communication System Operation Department
Tel 0 2220 5977 Fax 0 2220 5140
supoch@mea.or.th
Update : 2012-03-15 09:38:42


 
นายศิริพงษ์ วิชัย
Mr.Siripong Vichai
ผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Director Electric Geographic Information Department
Tel 0 2611 5961 Fax 0 2220 5314
siripong@mea.or.th
Update : 2012-03-15 10:57:09


 
นายวิชาญ มุ่งสังเกตุ
Mr.Vichan Mungsunceet
ผู้อำนวยการสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบส่วนเขต
Director District Affair Analy & Audit Office
Tel 0 2256 3274 Fax 0 2256 3661
vichan.ml@mea.or.th
Update : 2012-03-15 11:00:21


 

นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี
Mr.Sompong Pongsakulrangsee
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตวัดเลียบ
Director Wat Liab District
Tel 0 2225 5656 Fax 0 2220 5291
sompong.p@mea.or.th
Update : 2012-03-15 11:01:05


 
นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก
Mr.Somboon Somdoonyakanok
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี
Director Thon Buri District
Tel 0 2411 4000 Fax 0 2878 5291
somboon@mea.or.th
Update : 2012-03-15 11:06:47


 
นายวรรณ มหาเมฆี
Mr.Wan Mahamekee
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตราษฎร์บูรณะ
Director Rat Burana District
Tel 0 2877 5201 Fax 0 2877 5291
wan.m@mea.or.th
Update : 2012-03-15 11:10:31


 

นายสำเริง เชี่ยวชูกุล
Mr.Samrerng Cheawchookul
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียน
Director Bang Khunthian District
Tel 0 2450 1001 Fax 0 2841 5291
s_cheaw@mea.or.th
Update : 2012-03-15 11:25:08


 
นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ
Mr.Pongsak Lamoonkit
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตคลองเตย
Director Klong Toei District
Tel 0 2348 5201 Fax 0 2348 5291
pongsak@mea.or.th
Update : 2012-03-15 11:29:55


 
นายณรงค์ อิงศรีวรกุล
Mr.Narong Ingsrivorakul
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางกะปิ
Director Bang Kapi District
Tel 0 2314 6711 Fax 0 2725 5291
narong.i@mea.or.th
Update : 2012-03-15 14:56:01


 

นายอภิดล ศิริจตุรพร
Mr.Apidon Sirichaturaporn
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสมุทรปราการ
Director Samut Prakarn District
Tel 0 2388 0107 Fax 0 2791 5291
apidon@mea.or.th
Update : 2012-03-15 14:56:43


 
นายวิรัตน์ จิรพัฒนาลักษณ์
Mr.Wirat Chiraphatanaluk
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางพลี
Director Bang Plee District
Tel 0 2316 2390 Fax 0 2769 5291
wiratj@mea.or.th
Update : 2012-03-15 14:57:23


 
นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล
Mr.Wajee Pitakpratyakul
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตยานนาวา
Director Yan Nawa District
Tel 0 2289 3344 Fax 0 2611 5291
wajee@mea.or.th
Update : 2012-03-15 15:00:59


 

นายธานี ปาริชาติอินทรานี
Mr.Thanee Parichatintranee
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสามเสน
Director Samsen District
Tel 0 2242 5201 Fax 0 2242 5291
thanee@mea.or.th
Update : 2012-03-15 15:03:18


 
นายจาตุรงค์ คงมา
Mr.Chaturonk Kongma
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตนนทบุรี
Director Nonta Buri District
Tel 0 2591 7384 Fax 0 2902 5291
chaturonk@mea.or.th
Update : 2012-03-15 15:05:15


 
นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์
Mr.Kirapat Jiamset
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่
Director Bang Yai District
Tel 0 2595 1314 Fax 0 2832 5291
kirapat@mea.or.th
Update : 2012-03-15 15:07:53


 

นางจงกลณี ตันติจัตตานนท์
Mrs.Jongkolnee Tantichattanont
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางเขน
Director Bang Khen District
Tel 0 2986 0715 Fax 0 2792 5291
jongkolnee@mea.or.th
Update : 2012-03-15 15:11:31


 
นายลือชัย ทองนิล
Mr.Luachai Thongnil
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตมีนบุรี
Director Min Buri District
Tel 0 2543 8413 Fax 0 2907 5291
luachat.t@mea.or.th
Update : 2012-03-15 15:13:14


 
นายชาญ ศุภวรรธนะกุล
Mr.Charn Supawantanakul
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
Director Lat Phrao District
Tel 0 2761 3201 Fax 0 2716 3291
charn_sup@mea.or.th
Update : 2012-03-15 15:15:44


 

นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข
Mr.Teerawat Thepamnuaysuk
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตลาดกระบัง
Director Lat Krabang District
Tel 0 2792 3201 Fax 0 2792 3291
teerawat@mea.or.th
Update : 2012-03-15 15:17:37


 
นายสมพงษ์ สังขกุลมาลา
Mr.Sompong Sangkakulmala
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตประเวศ
Director Pravet District
Tel 0 2316 3375 Fax 0 2769 3291
sompong.s@mea.or.th
Update : 2012-03-15 15:19:38


 
นายวรายุทธ พิชิตานนท์
Mr.Warayut Pichitanont
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางบัวทอง
Director Bang Buathong District
Tel 0 2834 3201 Fax 0 2834 3291
warayut@mea.or.th
Update : 2014-11-27 13:13:37


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400