นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
200 Ngam Wong Wan Road
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2589 0100-1 Call Center 1129
Fax 0 2589 4850-1
www.pea.co.th E-mail : webmaster@pea.co.th
Update :


 

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล
Mr.Numchai Lowattanatakul
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Governor
Tel 0 2590 5104 Fax 0 2590 5047
numchai.low@pea.co.th
Update : 2014-11-11 14:09:53


 
นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย
Mr.Suwat Chiochanchai
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
Deputy Governor (Planning and System Development)
Tel 0 2590 9373 Fax 0 2590 9394
suwatcc@pea.co.th
Update : 2014-11-11 15:40:33


 
ว่าง
VACANT
รองผู้ว่าการปฏิบัติการเครือข่าย
Deputy Governor (Network Operation)

Update : 2014-12-08 14:14:23


 

ว่าง
VACANT
รองผู้ว่าการจำหน่ายและบริการ (ภาค 1)
Deputy Governor (Regulated Retail Business Region 1)

Update : 2014-12-08 14:13:59


 
ว่าง
VACANT
รองผู้ว่าการจำหน่ายและบริการ (ภาค 2)
Deputy Governor (Regulated Retail Business Region 2)

Update : 2014-12-08 14:14:41


 
ว่าง
VACANT
รองผู้ว่าการจำหน่ายและบริการ (ภาค 3)
Deputy Governor (Regulated Retail Business Region 3)

Update : 2014-12-08 14:15:17


 

ว่าง
VACANT
รองผู้ว่าการจำหน่ายและบริการ (ภาค 4)
Deputy Governor (Regulated Retail Business Region 4)

Update : 2014-12-08 14:15:35


 
ว่าง
VACANT
รองผู้ว่าการพัฒนาองค์กร
Deputy Governor (Corporate Development)

Update : 2014-12-08 14:15:52


 
นายอุทัย พัฒนวีระกิจ
Mr.Utai Pattanaveerakit
รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา
Deputy Governor (Construction and Maintenance Business)
Tel 0 2590 5105 Fax 0 2590 9944
uthai.pat@pea.co.th
Update : 2014-11-11 15:42:19


 

ว่าง
VACANT
รองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม
Deputy Governor (Engineering Business)

Update : 2014-12-08 14:16:10


 
นายฐิติกุล บุณยะกาญจน์
Mr.Thitikun Boonyakarn
รองผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร
Deputy Governor (ICT Business)
Tel 0 2590 9260 Fax 0 2590 9263
thitikul.boo@pea.co.th
Update : 2012-02-23 11:00:40


 
ว่าง
VACANT
รองผู้ว่าการอำนวยการ
Deputy Governor (Corporate Service)

Update : 2014-12-08 14:16:33


 

นางพรทิพย์ เดชภิญญา
Mrs.Porntip dechpiya
รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
Deputy Governor (Accounting and Finance)
Tel 0 2590 5111 Fax 0 2590 5075

Update : 2014-11-13 15:25:19


 
ว่าง
VACANT
รองผู้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Deputy Governor (Human Resource Development)

Update : 2014-12-08 14:16:56


 
ว่าง
VACANT
รองผู้ว่าการบริหารโครงการ
Deputy Governor (Project Management)

Update : 2014-12-08 14:17:19


 

นายสาธิต รุ่งจิรธนานนท์
Mr.Satith Rungjiratananon
รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
Deputy Governor (Corporate Social Responsibility)
Tel 0 2590 9367, 0 2590 9368 Fax 0 2590 9358
satith99@yahoo.com
Update : 2014-11-11 15:45:21


 
นายปัญญา เล่าชู
Mr.Panya Laochu
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
Deputy Governor (Office of the Governor)
Tel 0 2590 9989 Fax 0 2590 9969
panya.lao@pea.co.th
Update : 2014-11-11 15:46:54


 
นายวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์
Mr.Vilas Ngamsangroongsaroj
ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
Assistant Governor (Planning and System Development)
Tel 0 2590 5106, 0 2589 3438 Fax 0 2590 5103
vilas.nga@pea.co.th
Update : 2014-11-11 15:48:44


 

นายชวลิต กลิ่นมาลัย
Mr.Chawalit Klinmalai
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา
Assistant Governor (Constructionand Maintenance Business)
Tel 0 2590 9183 Fax 0 2590 9313
chaowalit.kli@pea.co.th
Update : 2014-11-11 15:49:44


 
ว่าง
VACANT
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม
Assistant Governor (Engineering Business)

Update : 2014-12-08 14:17:46


 
นายพูลสิริ ธรรมสโรช
Mr.Poonsiri Dharmasaroj
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร
Assistant Governor (ICT Business)
Tel 0 2590-9283 Fax 0 2590-9323
poonsiri.tam@pea.co.th
Update : 2014-11-11 15:51:09


 

นายอำนวยชัย สุวรรณสุนทร
Mr.Amnuaychai Suwansoontorn
ผู้ช่วยผู้ว่าการอำนวยการ
Assistant Governor (Corporate Service)
Tel 0 2590 9255 Fax 0 2590 9258
aumnouychai.suw@pea.co.th
Update : 2014-11-11 15:52:16


 
นางศัลยา ศุภตระกูล
Mrs.Salaya Suphatrakul
ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
Assistant Governor (Accounting and Finance)
Tel 0 2590 5110 Fax 0 2953 0487
sullaya.sup@pea.co.th
Update : 2014-11-11 15:54:14


 
ว่าง
VACANT
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Assistant Governor (Human Resource Development)

Update : 2014-12-08 14:18:06


 

นายอภิศักดิ์ ปัทมะลางคุล
Mr.Apisak Padmalangula
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารโครงการ
Assistant Governor (Project Management)
Tel 0 2590 9470 Fax 0 2590 9473
apisak.pat@pea.co.th
Update : 2014-11-13 10:54:57


 
ว่าง
VACANT
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการเครือข่าย (ภาค 1)
Assistant Governor (Network Operation Region 1)

Update : 2014-12-08 14:18:26


 
นายสุรศักย์ พงษ์สวัสดิ์
Mr.Surasak Pongsawat
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการเครือข่าย Assistant Governor (ภาค 2)
(Network Operation Region 2)
Tel 0 2590 9465 Fax 0 2590 9468
surasak.pon@pea.co.th
Update : 2014-11-13 10:49:34


 

ว่าง
VACANT
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการเครือข่าย (ภาค 3)
Assistant Governor (Network Operation Region 3)

Update : 2014-12-08 14:18:46


 
ว่าง
VACANT
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการเครือข่าย (ภาค 4)
Assistant Governor (Network Operation Region 4)

Update : 2014-12-08 14:19:10


 
ว่าง
VACANT
ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์กร
Assistant Governor (Corporate Development)

Update : 2014-12-08 14:19:40


 

นางพินิตา รอดบุญ
Mrs.Pinita Rodboon
ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
Deputy Governor (Corporate Social Responsibility)
Tel 0 2590 9900 pinita.rod@pea.co.th
Update : 2014-11-11 15:56:02


 
นายกมลชนก วิชัยสืบ
Mr.Kamonchanok Vichaisueb
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
Provincial Electricity Authority Area 1 (North) Chang Mai Province
Tel 0 5324 1777 Fax 0 5330 2474
kamonchanok.vi@pea.co.th
Update : 2014-11-13 10:24:33


 
นายปรีชา ทรงศิริทัตต์
Mr.
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
Provincial Electricity Authority Area 2 (North) Pitsanulok Province
Tel 0 5532 0111 Fax 0 5532 0120

Update : 2014-11-13 11:00:36


 

นายมนุญ จันทรักษา
Mr.
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
Provincial Electricity Authority Area 3 (North) Lopburi Province
Tel 0 3641 3652 Fax 0 3641 3731

Update : 2014-11-13 11:01:27


 
นายสมชาย ศรีสำเริง
Mr.Somchai Srisamrerng
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี
Provincial Electricity Authority Area 1 (Northeast) Udonthani Province
Tel 0 4293 1177 Fax 0 4293 1184

Update : 2014-11-13 10:41:17


 
นายวิชิต เกตวงศา
Mr.
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี
Provincial Electricity Authority Area 2 (Northeast) Ubonratchathani Province
Tel 0 4524 3609 Fax 0 4525 5419

Update : 2014-11-13 11:02:11


 

นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ
Mr.
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา
Provincial Electricity Authority Area 3 (Northeast) Nakhonratchasima Province
Tel 0 4421 4333 Fax 0 4421 4340

Update : 2014-11-13 11:02:52


 
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
Mr.Semsakool Klaikaew
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา
Provincial Electricity Authority Area 1 (Central) Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
Tel 0 3524 1206 Fax 0 3532 3869
sermsakool@pea.co.th
Update : 2014-11-13 10:59:32


 
นายทรงศักดิ์ เฮงสุนทร
Mr.
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
Provincial Electricity Authority Area 2 (Central) Chonburi Province
Tel 0 3846 7683 Fax 0 3846 7686

Update : 2014-11-13 11:03:31


 

ว่าง
VACANT
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
Provincial Electricity Authority Area 3 (Central) Nakhonpathom Province

Update : 2014-12-08 14:20:35


 
ว่าง
VACANT
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี
Provincial Electricity Authority Area 1 (South) Phetchaburi Province

Update : 2014-12-08 14:21:04


 
นายวราห์ จันทร์เจ้า
Mr.Warah Chanchao
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช
Provincial Electricity Authority Area 2 (South) Nakorn Si Thammarat Province
Tel 0 7537 8422 Fax 0 7537 8429
wara.jun@pea.co.th
Update : 2012-02-24 13:49:25


 

นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิพงศ์
Mr.
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา
Provincial Electricity Authority Area 3 (South) Yala Province
Tel 0 7326 2500 Fax 0 7326 2506

Update : 2014-11-13 11:04:46


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400