นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    การประปานครหลวง
การประปานครหลวง
The Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
400 Prachachuen Road, Tung Song Hong Sub-District
Lak Si
Bangkok 10210
Tel 0 2504 0123 Call Center 1125
Fax 0 2503 9490
http://www.mwa.co.th, @mwa.co.th และ mwa1125@mwa.co.th
Update : 2012-02-28 09:34:42


 

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
Mr.Thanasak Watanathana
ผู้ว่าการ
Governor
Tel 0 2503 9461 Fax 0 2503 9477
mwagov@mwa.co.th
Update : 2014-11-14 09:14:44


 
นายไตรรงค์ ขนอม
Mr.Trirong Khanom
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)
Tel 0 2503 9463 Fax 0 2504 0180
Trirong.k@hotmail.com
Update : 2014-10-21 15:11:08


 
น.ส.ทิพวรรณ บุศยพลากร
MissTippawon Budsayaplakorn
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
Deputy Governor (Finance)
Tel 0 2504 0218 Fax 0 2503 9490
Budsayaplakorn@yahoo.com
Update : 2014-11-06 08:58:08


 

นายวิทยา อินทชิต
Mr.Vitaya Intachit
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
Deputy Governor (Engineering and Construction)
Tel 0 2504 0224 Fax 0 2504 0224
depugove@mwa.co.th
Update : 2014-10-24 09:20:17


 
นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว
Mr.Chaovarin Kingkaew
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)
Deputy Governor (Water Production and Transmission)
Tel 0 2504 0025 Fax 0 2504 0047
chaovarin@hotmail.com
Update : 2014-11-06 09:48:05


 
นายสมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์
Mr.Somsak Poothongchairit
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
Deputy Governor (Planning and Development)
Tel 0 2503 9804 Fax 0 2504 0223
poo11259@gmail.com
Update : 2014-11-06 09:48:40


 

นายวิสุทธิ์ นพคุณทอง
Mr.Wisut Noppakhunthong
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Deputy Governor (Information Technology)
Tel 0 2981 7340 Fax 0 2981 7340
nwisut@mwa.co.th
Update : 2014-11-14 09:17:08


 
นางวัชรี ประสาทเขตต์การ
Mrs.Vachree Prasatkretkran
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
Deputy Governor (Eastern Services)
Tel 0 2504 0109 Fax 0 2504 0109
depugovs@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 09:56:57


 
นายสมสิทธิ์ วรรณพิรุณ
Mr.Somsit Wannapiroon
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
Deputy Governor (Western Services)
Tel 0 2504 0117 Fax 0 2504 0088
depugovsw@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 10:04:57


 

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว
Mr.Vorasak Chatkaew
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
Expert level 10
Tel 0 2504 0123 *1689 *1093 Fax 0 2503 9382
vj.jeab@gmail.com
Update : 2014-11-17 09:24:40


 
นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต
Mr.Wiwatchai Rattanarat
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
Expert Level 10
Tel 0 2504 0123*1186 Fax 0 2503 9376
wiwatchai@mwa.co.th
Update : 2014-10-24 09:55:16


 
น.ส.ทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์
MissTassanee Lerksantivong
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)
Assistant Governor (Office of Governor)
Tel 0 2503 9941 Fax 0 2503 9490
officegov@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 10:09:31


 

นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน
Mrs.Lawan Chatrungchewan
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.)
Assistant Governor (Office of MWA Board of Director)
Tel 0 2503 9499 Fax 0 2503 9499
nlawan@mwa.co.th
Update : 2014-10-24 10:08:41


 
นายวิชัย อมรเทพรักษ์
Mr.Wichai Amornteipparak
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
Assistant Governor (Internal Audit Office)
Tel 0 2504 0177 Fax 0 2504 0177
internalaudit@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 10:11:10


 
นายชลิต แก้วไสย
Mr.Chalit Kaewsai
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
Assistant Governor (Administration)
Tel 0 2504 0120 Fax 0 2504 0187
chalithr@hotmail.com
Update : 2014-11-06 10:12:16


 

น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์
MissChawewan Uthaipibool
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
Assistant Governor (Human resource Management)
Tel 0 2504 0027 Fax 0 2504 0027
asstgova@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 10:13:37


 
น.ส.เสาวลักษณ์ โสภาพัฒนกุล
MissSaovaluk Sopapatanakul
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)
Assistant Governor (Financial Policy)
Tel 0 2504 0114 Fax 0 2503 9490
saowaluck@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 10:14:01


 
น.ส.ธัญพร ตันติกุล
MissTunyaporn Tuntikul
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)
Assistant Governor (Accounting and Finance)
Tel 0 2503 9386 Fax 0 2503 9490
thanyaphorn.t@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 10:14:25


 

นายสมศักดิ์ สรานพกุล
Mr.Somsak Saranopakul
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
Assistant Governor (Engineering)
Tel 0 2504 0238 Fax 0 2503 9239
somsaks@mwa.co.th
Update : 2014-10-27 12:14:06


 
นายปริญญา ยมะสมิต
Mr.Prinya Yamasamit
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)
Assistant Governor (Construction)
Tel 0 2503 9238 Fax 0 2503 9859
prinya.y@mwa.co.th
Update : 2014-10-27 12:16:16


 
นายวิสันต์ เลียวลิขิต
Mr.Wisan Leo-Likhit
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)
Assistant Governor (Water Production System)
Tel 0 2504 0071 Fax 0 2503 9806
wisan2555@gmail.com
Update : 2014-11-06 10:15:41


 

นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีสถิตย์นรากูร
Mr.Narongrit Srisatidnarakul
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)
Assistant Governor (Water Transmission and Distribution System)
Tel 0 2278 2911 Fax 0 2278 2911
ongtanjin@gmail.com
Update : 2014-11-06 10:18:25


 
นายบัญชรชัย จันทร์บุษราคัม
Mr.Bunchonchai Chanbusarakham
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)
Assistant Governor (Water Resources & Quality)
Tel 0 2271 4860 Fax 0 2279 8104
bunchonchai@yahoo.com
Update : 2014-11-14 09:17:57


 
นายวิรัตน์ โคสกานัน
Mr.Virat Khosakanan
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา)
Assistant Governor (Plant Maintenance)
Tel 0 2298 6945 Fax 0 2617 0199 *832
virat.k@hotmail.com
Update : 2014-11-14 09:18:44


 

นายคมศิลป์ แก้วศิวะวงศ์
Mr.Komsilp Kaewsiwawong
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
Assistant Governor (Planning and Development)
Tel 0 2503 9816 Fax 0 2503 9816
bkomsilp.k@gmail.com
Update : 2014-10-27 12:24:58


 
น.ส.ปาจรีย์ ซาลิมี
MissPajaree Salimee
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Assistant Governor (Information Technology)
Tel 0 2503 9383 Fax 0 2503 9488
pajaree@mwa.co.th
Update : 2014-10-27 12:27:50


 
น.ส.สุรีย์ ส.ศรีสุวรรณ
MissSuree S.Srisuwan
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1)
Assistant Governor (Services 1)
Tel 0 2332 1201 0 2331 7369 Fax 0 2331 1061
regdrec1@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 11:04:53


 

นายกวี อารีกุล
Mr.Kavee Areekul
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2)
Assistant Governor (Services 2)
Tel 0 2298 6744 Fax 0 2298 6745
regdrec2@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 11:06:27


 
นางภารดี ใจสมุทร
Mrs.Paradee Jaisamut
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3)
Assistant Governor (Services 3)
Tel 0 2552 2244 Fax 0 2552 2244
regdrec3@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 13:13:46


 
น.ส.สุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ
Miss Supannee Karunkittikun
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4)
Assistant Governor (Services 4)
Tel 0 2455 7851 Fax 0 2454 5500
regdrec4@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 10:32:19


 

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์
Mr.Somboon Sunanthapongsak
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5)
Assistant Governor (Services 5)
Tel 0 2571 3982-7*1204 Fax 0 2571 4718
sboon@mwa.co.th
Update : 2014-11-18 16:10:16


 
นายนิพนธ์ ศิริธนากิจ
Mr.Niphon Siritanakich
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ
Project Management Department Director
Tel 0 2503 9455 Fax 0 2503 9493
niphon.s@mwa.co.th
Update : 2014-11-19 10:26:45


 
นายปริญญา แน่นหนา
Mr. Parinya Naenna
ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ
Water Quality Department Director
Tel 0 2503 9357 Fax 0 2503 9369
naenna_p@yahoo.com
Update : 2014-11-19 10:27:36


 

นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ
Mrs.Jutharat Somjitranukit
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
Corporate Communication Department Director
Tel 0 2504 0086 Fax 0 2503 9456
pubrela@mwa.co.th
Update : 2014-11-19 10:28:10


 
นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ
Mr.Kittipong Apichaichankit
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง
Operation of MWA Department Director
Tel 0 2504 0176 Fax 0 2503 9230
akit@mwa.co.th
Update : 2014-11-19 10:00:26


 
น.ส.บุษกร พฤกษอาโนชา
Miss Busagon Procks-anocha
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Department Director
Tel 0 2504 0115 Fax 0 2503 9237
rskmngdept@mwa.co.th
Update : 2014-11-19 10:28:47


 

นายวิโรจน์ รุ่งภูวภัทร
Mr.Viroj Roongpoovapatr
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
Sukhumwit Branch Office Manager
Tel 2331 0128 Fax 0 2331 7533
br07s00@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 13:27:55


 
นายสุทัศน์ วรรณศิริ
Mr.Sutat Vannasiri
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง
Phra Khanong Branch Office Manager
Tel 0 2332 9726 Fax 0 2331 1061
br13s00@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 13:20:07


 
นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี
Mr.Terdsak Yiemchavee
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
Samut Prakan Branch Office Manager
Tel 0 2384 3067 Fax 0 2384 3065
br17s00@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 13:22:30


 

นายวีระชัย วิเศษพันธุรังษี
Mr. Veerachai Wisespunthurungsi
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี
Mansi Branch Office Manager
Tel 0 2298 6731 Fax 0 2298 6735
br06s00@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 13:25:13


 
นายสหรัฐ ปอแก้ว
Mr.Saharat Porkaew
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
Thung Mahamek Branch Office Manager
Tel 0 2286 7928 Fax 0 2286 0153
br05soo@mwa.co.th
Update : 2014-10-28 15:28:55


 
นางศรัณยา สีน้ำเพชร
Mrs.Sranya Sinamphet
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท
Phaya Thai Branch Office Manager
Tel 0 2537 8983 Fax 0 2537 8227
br03s00@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 13:27:03


 

นายธำรง บูรณตระกูล
Mr.Thamrong Buranatrakul
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว
Lat Phrao Branch Office Manager
Tel 0 2934 4814 Fax 0 2934 4815
br12s00@mwa.co.th
Update : 2014-10-28 15:35:51


 
นายว่าที่พันตรีพินิจ ธีระชาติ
Mr.Pinit Therachati
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น
Prachachuen Branch Office Manager
Tel 0 2586 0145 Fax 0 2586 0922
br15s00@mwa.co.th
Update : 2014-10-29 10:13:23


 
น.ส.สุทธิลักษณ์ ยอดพยุง
MissSuttiluk Yodpayung
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางเขน
Bang Khen Branch Office Manager
Tel 0 2552 2246 Fax 0 2521 1176
br16s00@mwa.co.th
Update : 2014-11-06 13:29:50


 

นายมานัสน์ ช้างน้อย
Mr.Marnus Changnoi
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขามีนบุรี
Min Buri Branch Office Manager
Tel 0 2543 6663 Fax 0 2543 6630
br53s00@mwa.co.th
Update : 2014-10-29 10:19:11


 
นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร
Mr.Raksak Suriyaharn
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Branch Office Manager
Tel 0 2543 8557 Fax 0 2543 6648
br55s00@mwa.co.th
Update : 2014-11-18 10:53:01


 
นายสินัท สินิทธานนท์
Mr. Sinut Sinittarnon
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
Bangkok Noi Branch Office Manager
Tel 0 2449 0055 Fax 0 2449 0065
br01s00@mwa.co.th
Update : 2014-10-29 10:28:27


 

นายชารัตน์ นาควัชระ
Mr.Charat Nakvachara
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาตากสิน
Taksin Branch Office Manager
Tel 0 2427 6000 *1411 Fax 0 2427 7772
br02s00@mwa.co.th
Update : 2014-11-14 09:19:40


 
นายพิบูลย์ วงศ์ภัทรจิตกุล
Mr.Piboon Wongpatarajitkul
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
Phasi Charoen Branch Office Manager
Tel 0 2454 7676 Fax 0 2454 5500
br11s00@mwa.co.th
Update : 2014-10-29 10:31:05


 
นางกฤษณา ตั้งจิตวัฒนากร
Mrs.Kritsana Tangchitwattanakorn
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
Suksawat Branch Office Manager
Tel 0 2427 6000 *1402 Fax 0 2427 7772
br14s00@mwa.co.th
Update : 2014-10-29 10:25:36


 

นายวีระ จิตไพฑูรย์
Mr. Vera Chitpaitoon
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขานนทบุรี
Nonthaburi Branch Office Manager
Tel 0 2589 4111 Fax 0 2580 5964
br04s00@mwa.co.th
Update : 2014-10-29 10:09:06


 
นายประสพสุข สมประสงค์
Mr.Prasopsuk Somprasong
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
Bang Bua Thong Branch Office Manager
Tel 0 2571 1742 Fax 0 2571 1743
br54s00@mwa.co.th
Update : 2014-10-29 10:33:58


 
นายไมตรี แก้วแสงธรรม
Mr.Maitri Kaewsaengtham
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์
Mahasawat Branch Office Manager
Tel 0 2449 0088 Fax 0 2449 0088
br23s00@mwa.co.th
Update : 2014-11-18 10:58:33


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400