นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority

72 แจ้งวัฒนะ 1
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
72 Chaeng Wattana 1
Lak Si
Bangkok 10210
Tel 0 2551 8101-4 Call Center : 1662
Fax 0 2552 1549
pr@pwa.co.th, Website : www.pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:45:07


 

นางรัตนา กิจวรรณ
Mrs.Ratana Kitchawan
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Governor
Tel 0 2551 8523-5 Fax 0 2521 3749
ratanak@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 11:24:12


 
-ว่าง -
-VACANT -
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์และการเงิน)
Deputy Governor (Corporate Strategy & Finance)
Tel 0 2551 2378 Fax 0 2551 1242
-
Update : 2014-11-30 15:49:10


 
นางสาวจันทิรา จุโฬทก
Ms.Chanthira Chulothok
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
Deputy Governor(Finance)
Tel 0 2551 8404-5 Fax 0 2973 4806
chanthirac@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 10:37:26


 

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
Mr.Somchai Montburinont
รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
Deputy Governor (Technical Affairs)
Tel 0 2551 8536-7 Fax 0 2551 1079
somchaim@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 10:36:28


 
นางพรรณพิลาส ไม้งาม
Mrs.Panpilard Mai-ngam
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Governor (Administration)
Tel 0 2551 8235-6 Fax 0 2552 6016
panpilardm@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 10:40:33


 
นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย
Mr.Chompol Chokeponguedomchai
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Deputy Governor (Operation 1)
Tel 0 2551 8443 Fax 0 2973 4802
chompolc@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 10:46:25


 

นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ
Mr.Thinakorn Danpongsuwan
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Deputy Governor (Operation 2)
Tel 0 2551 8518-9 Fax 0 2552 1544
thinakornd@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 10:42:17


 
นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ
Mr.Somnug Limtongsittikoon
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
Deputy Governor (Operation 3)
Tel 0 2551 8400-2 Fax 0 2551 1239
somnugl@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 10:48:13


 
นายถาวร นิติภาวะชน
Mr.Thaworn Nitipavachon
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Deputy Governor (Operation 4)
Tel 0 2551 8513-4 Fax 0 2973 4802
thawornn@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 10:41:30


 

-ว่าง -
-VACANT -
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Deputy Governor (Operation 5)
Tel 0 2551 8408-10 Fax 0 2552 1540
-
Update : 2014-11-30 15:49:52


 
นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
Mr.Bumrungsak Chingwungtakor
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)
Assistant Governor (Office of Governor)
Tel 0 2521 8884-5 Fax 0 2552 6059
bumrungsakc@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 11:05:17


 
นางสุรัตนา บุญเพียรผล
Mrs.Surattana Boonpearnpoln
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Assistant Governor (Office of Corporate communications and customer service)
Tel 0 2551 8275 Fax 0 2552 6003
surattanab@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 11:08:00


 

นายวรวุฒิ เป้าศิลา
Mr.Voravuth Paosila
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Assistant Governor (Information Technology)
Tel 0 2551 8787-9 Fax 0 2552 6004
voravuthp@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 11:18:13


 
นายวิโรจน์ ใบแก้ว
Mr.Wirote Baikaew
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
Assistant Governor (Office of the Auditors)
Tel 0 2551 8456-7 Fax 0 2552 1542
wiroteb@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 11:16:57


 
นางสาวทัศนีย์ เตีย
MissTassanee Tia
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Assistant Governor (Plan Strategy)
Tel 0 2551 8451-2 Fax 0 2522 5765
tassaneet@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 11:19:06


 

นางสาวประภา พวงแก้ว
MissPrapa Poungkeaw
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
Assistant Governor (Finance)
Tel 0 2551 8256-7 Fax 0 2521 7561
prapap@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 11:19:53


 
นายเธียรชัย ประมูลมาก
Mr.Thienchai Pramoonmark
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
Assistant Governor (Technical Affairs)
Tel 0 2551 8447-8 Fax 0 2522 5764
thienchaip@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 11:26:54


 
นางสาวสำอาง สินิทธานนท์
MissSamang Sinitanon
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)
Assistant Governor (Administration1)
Tel 0 2551 8280 Fax 0 2552 6017
samangs@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 11:33:48


 

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sungkhamani
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
Assistant Governor (Administration 2)
Tel 0 2551 8412-3 Fax 0 25525766
kritsadas@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 11:39:36


 
นายพิชญ ชูชื่น
Mr.Pichaya Chuchuen
ผู้เชี่ยวชาญ
Specialist
Tel 0 2551 8867-8 pichayac@pwa.co.th
Update : 2014-11-27 11:42:16


 
นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
Mr.Eakachai Attakanna
ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
Director Regional Office 1
Tel 0 3827 3553 Fax 0 3827 5820
eakachaia@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:17:17


 

นายชโยดม กาญจโนมัย
Mr.Chayodom Kanchanomai
ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
Director Regional Office 2
Tel 0 3635 1934 Fax 0 3635 1934
chayodomk@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:18:37


 
นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
Mr.Surachai Cheapaeng
ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
Director Regional Office 3
Tel 0 3220 0783 Fax 0 3220 0783
surachaic@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:21:27


 
นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล
MissSuwimol Padoungtanamongkol
ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
Director Regional Office 4
Tel 0 7720 0821 Fax 0 7720 0824
suwimolp@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:25:38


 

นายบุญยก คงกิจ
Mr.Bunyok Konggij
ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
Director Regional Office 5
Tel 0 7431 1245 Fax 0 7444 0440
bunyokk@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:27:21


 
นายเสริม หึกขุนทด
Mr.Serm Huekkhuntod
ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
Director Regional Office 6
Tel 0 4324 2253 Fax 0 4323 6452
sermh@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:29:22


 
นายนคร ลอยกุลนันท์
Mr.Nakorn Loykulnanta
ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
Director Regional Office 7
Tel 0 4232 3005 Fax 0 4224 4260
nakornl@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:29:55


 

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
Mr.Sarid Asaneejarugjit
ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
Director Regional Office 8
Tel 0 4531 2995 Fax 0 4531 4704
sarida@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:31:25


 
นายหลักชัย พัฒนเจริญ
Mr.Luckchai Patanacharoen
ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
Director Regional Office 9
Tel 0 5335 2012-17 ต่อ 1203 Fax 0 5335 2012-17 ต่อ 1205
luckchaip@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:34:03


 
นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์
Mr.Kititap Lakaviput
ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
Director Regional Office 10
Tel 0 5625 5814-5 Fax 0 5625 6053
kitithepl@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:36:36


 

-ว่าง -
-VACANT -
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักผู้ว่าการ
Director Office of the Governor
Tel 0 2551 8500-1 Fax 0 2521 7404
-
Update : 2014-11-30 15:50:29


 
นางเสาวภา เดียวตระกูล
Mrs.Saowapa Deotrakul
ผู้อำนวยการกอง กองเลขานุการ
Director Secretary Division
Tel 0 2551 8416 Fax 0 2552 6026
saowapad@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:38:15


 
นางสุขตา เหมวัณโณ
Mrs.Sukta Hemwanno
ผู้อำนวยการกอง กองการประชุม
Director Meetings Division
Tel 0 2551 8433 Fax 0 2973 4808
suktah@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:38:38


 

นายนิธิศ ทองสอาด
Mr.Nithit Thongs-ard
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
Director Office of the Corporate Communications & Customer Relations
Tel 0 2551 8276 Fax 0 2552 6028
nithitt@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 12:39:14


 
นายธงชัย ระยะกุญชร
Mr.Thongchai Rayakunchorn
ผู้อำนวยการกอง กองสื่อสารองค์กร
Director Corporate Communications Division
Tel 0 2551 8101 Fax 0 2552 1549
thongchair@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:29:26


 
นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
Mrs.Narunchalee Rungratanaubol
ผู้อำนวยการกอง กองลูกค้าสัมพันธ์
Director Customer Relations Division
Tel 0 2551 8261 Fax 0 2552 6127
narunchaleer@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:29:49


 

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
Mr.Niwat satitkanchana
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Office of Information Technology
Tel 0 2551 8780-1 Fax 0 2521 3752
niwats@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:30:13


 
นางสมภัทร ชูอิสสระ
Mrs.Sompat Chuissara
ผู้อำนวยการกอง กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Director Computer and Networks Division
Tel 0 2551 8732 Fax 0 2552 4665
sompatc@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:30:33


 
นางสาวสุระณี เหลืองธาดา
MissSuranee Luangthada
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
Director Information System Development Division
Tel 0 2551 8768 Fax 0 2552 4663
suraneel@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:30:57


 

นายพงศธร มหัทธนะสิน
Mr.Pongsatorn Mahattanasin
ผู้อำนวยการกอง กองบริการสารสนเทศ
Director Information Technology Service Division
Tel 0 2551 8758 Fax 0 2552 4660
pongsatornm@pwa.co.th
Update : 2014-12-09 09:27:59


 
นางชไมพร กาญจนานุกูล
Mrs.Chamaiporn Kanjananukoon
ผู้อำนวยการกอง กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Data and Information Technology Plan Division
Tel 0 2551 8840 Fax 02 552 4460
chamaipornk@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 14:50:09


 
นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
Mr.Suwan Klinprachum
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Director Office of Information Geographic Technology
Tel 0 2551 8750 Fax 0 2552 1541
suwank@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:31:30


 

นายธนา อินกลาง
Mr.Thana Inklang
ผู้อำนวยการกอง กองภูมิสารสนเทศ
Director Geographic Information System Division
Tel 0 2551 8751 Fax 0 2552 1541
thanai@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:31:55


 
นายไชยเชษฐ์ ลัทธิธนธรรม
Mr.Chaiyaches Lathitanatham
ผู้อำนวยการกอง กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย
Director Non-Revenue Water Information Technology Division
Tel 0 2551 8756 Fax 0 2552 1541
chaiyachesl@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:32:39


 
นายวิวัติ นพศิริวงศ์
Mr.Wiwat Nopsiriwong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
Director Central Audit Department
Tel 0 2551 8705-6 Fax 0 2552 7532
wiwatn@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:41:09


 

นางรวมพร บัวเผื่อน
Mrs.Ruamporn Buaphuan
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
Director Central Audit Division
Tel 0 2551 8712 Fax 0 2552 7532
ruampornb@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:43:53


 
นายประจักษ์ สังฆธรรม
Mr.Prajak Sangkathum
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Audit Division
Tel 0 2551 8707 Fax 0 2552 7532
prajaks@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:45:52


 
-ว่าง -
-VACANT -
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
Director Regional Audit Department
Tel 0 2551 8940 Fax 0 2552 7531
-
Update : 2014-11-30 15:51:35


 

นายนภพร เจริญศรี
Mr.Nobhporn Charoensri
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจสอบภูมิภาค 1
Director Regional Audit Division 1
Tel 0 2551 8724 Fax 0 2522 7531
nobhpornc@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:53:30


 
นายธีระยุทธ เอี่ยมขอพึ่ง
Mr.Teerayuth Iamkhorphung
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจสอบภูมิภาค 2
Director Regional Audit Division 2
Tel 0 2551 8975 Fax 0 2522 7531
teerayuthi@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:55:01


 
นายชานน จรูญสิริเศรษฐ์
Mr.Chanon Jaroonsirisaert
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจสอบภูมิภาค 3
Director Regional Audit Division 3
Tel 0 2551 8720 Fax 0 2522 7531
chanonj@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:55:41


 

นายอดุลย์ แสงทอง
Mr.Adul Sangthong
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจสอบภูมิภาค 4
Director Regional Audit Division 4
Tel 0 2551 8539 Fax 0 2522 7531
aduals@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:57:18


 
นายสุทัศน์ แสงอินทร์
Mr.Sutust Sangin
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจสอบภูมิภาค 5
Director Regional Audit Division 5
Tel 0 2551 8567 Fax 0 2522 7531
sutusts@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:58:48


 
นายเทวัญ วังส์ด่าน
Mr.Tawan Wangdan
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ
Director Audit Development And Support Division
Tel 0 2551 8700 Fax 0 2551 8703
tawanw@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:00:49


 

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
Mr.Pisit Hongvanishkul
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
Director Corporate Strategy Department
Tel 0 2551 8320 Fax 0 2552 6039
pisith@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:01:19


 
นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
Mr.Prasert Luangsirimonkol
ผู้อำนวยการกอง กองแผนและกลยุทธ์
Director Plan & Strategy Division
Tel 0 2551 8300 Fax 0 2973 4804
prasertl@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:01:44


 
นางสาวทัศนีย์ สำเริงเวทย์
MissTassanee Samroengwait
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาธุรกิจ
Director Business Development Division
Tel 0 2551 8319 Fax 0 2552 1543
tassanees@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:02:15


 

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
Mrs.Sumalee Khunkhlonanusorn
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายประเมินผลองค์กร
Director Organizational Evaluation Department
Tel 0 2551 8876 Fax 0 2552 6031
sumaleek@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 14:55:00


 
นางวัชรินทร์ การะเกษ
Mrs.Watcharin Karaket
ผู้อำนวยการกอง กองประเมินผลคุณภาพองค์กร
Director Organization Performance Evaluation Division
Tel 0 2551 8825 Fax 0 2552 6031
watcharink@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 14:58:17


 
นางสาวเสาวนีย์ วิเศษธาร
MissSaowanee Wisettharn
ผู้อำนวยการกอง กองประเมินผลการดำเนินงาน
Director Operation Evaluation Division
Tel 0 2551 8427 Fax 0 2552 6031
saowaneew@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:05:28


 

นางสุธาดา แจ้งจิตต์ธรรม
Mrs.Suthada Chaengchittham
ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
Director Project Planning Analysis And Evaluation Division
Tel 0 2551 8330 Fax 0 2552 6031
suthadac@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:01:31


 
นายจักรพงศ์ คำจันทร์
Mr.Chakapong Kamchan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายแผนงานโครงการ
Director Project Planning Department
Tel 0 2551 8329 Fax 0 2552 5763
chakapongk@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:39:14


 
นายเอกรินทร์ ภู่พงษ์
Mr.Ekkarind Poupong
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงานโครงการหลัก
Director Major Project Planning
Tel 0 2551 8333 Fax 0 2552 7647
ekkarind@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:04:39


 

นายธีรยุทธ อังกุรนาค
Mr.Theerayuth Angkuranak
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงานโครงการ 1
Director Project Planning Division 1
Tel 0 2551 8423 Fax 0 2551 1027
theerayutha@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:06:10


 
นายจิรายุ ชยางศุ
Mr.Chirayu Chayangsu
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงานโครงการ 2
Director Project Planning Division 2
Tel 0 2551 8324 Fax 0 2551 1027
chirayuc@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:06:53


 
นางสาวจรรยา คำสวัสดิ์
MissChanya Khamsawasdi
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Director Risk Management Department
Tel 0 2551 8307 Fax 0 2521 0596
chanyak@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:07:55


 

นางปัทมา หวังวิวัฒนา
Mrs.Pattama Vangviwattana
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารความเสี่ยง
Director Risk Management Division
Tel 0 2551 8308 Fax 0 2552 6056
pattamav@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:09:09


 
นางรัมณีย์ ถิตกาญจนะ
Mrs.Rummanee Satitkanchana
ผู้อำนวยการกอง กองควบคุมภายใน
Director Internal Controls Division
Tel 0 2551 8311 Fax 0 2552 4662
rummanees@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:09:35


 
นางวรจรรย์ เตชะศาศวัต
Mrs.Worajan Daychasasawat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบัญชี
Director Finance and Accounting Department
Tel 0 2551 8154-5 Fax -
worajanl@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:11:32


 

นางสาวกาญจนา สุกาญจนาเศรษฐ์
MissKarnjana Sukarnjanaset
ผู้อำนวยการกอง กองการเงิน
Director Finance Division
Tel 0 2551 8129 Fax 0 2973 4800
karnjanas@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:13:21


 
นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
Mrs.Laddawan Sangjur
ผู้อำนวยการกอง กองบัญชี
Director Accounting Division
Tel 0 2551 8143 Fax 0 2973 4805
laddawans@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:14:54


 
นางทิชาภรณ์ สฤษฎิพันธาวาทย์
Mrs.Tichaporn Sariddipanthawat
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารทรัพย์สิน
Director Asset Management Division
Tel 0 2551 8150 Fax 0 2522 7539
tichaporns@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:15:20


 

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
MissAjchariya Apaiwongse
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
Director Financial Statement & Budget Analysis Department
Tel 0 2551 8172-3 Fax 0 2521 3060
ajchariyaa@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:08:05


 
นายสุพัฒน์ จรัสสุขสวัสดิ์
Mr.Supat Charatsukswatd
ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์แผนการเงินองค์กร
Director Financial Organization Plan Analysis Division
Tel 0 2551 8155 Fax -
supatc@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:18:22


 
นางสาววราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว
MissWaraporn Charoenwatanapokaew
ผู้อำนวยการกอง กองงบประมาณ
Director Budget Division
Tel 0 2551 8166 Fax 0 2521 0545
warapornch@pwa.co.th
Update : 2016-08-15 13:36:59


 

นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค
Mr.Vutinun Pothongnark
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิศวกรรม
Director Engineering Department
Tel 0 2551 8369 Fax 0 2521 3750
vutinunp@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:22:32


 
นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธ์
Mr.Suwit Luangrachaphan
ผู้อำนวยการกอง กองมาตรฐานวิศวกรรม
Director Standards Engineering Division
Tel 0 2551 8369 Fax 0 2521 3750
suwitl@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:24:12


 
นายอนุวัฒน์ เนตรขำ
Mr.Anuwat Netkham
ผู้อำนวยการกอง กองออกแบบวิศวกรรม
Director Engineering Design Division
Tel 0 2551 8354 anuwatn@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:10:36


 

นายปกิต ภาคธรรม
Mr.Pakit Paktham
ผู้อำนวยการกอง กองประมาณราคา
Director Cost Estimate Division
Tel 0 2551 8345 pakitp@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:12:57


 
นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี
Mr.Somboon Harnskuldee
ผู้อำนวยการกอง กองจัดเตรียมโครงการ 1
Director Project Preparation Division 1
Tel 0 2551 8361-5 Fax 0 2551 8364
somboonh@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:25:00


 
นายพรพิชัย อำไพ
Mr.Pornpichai Ampai
ผู้อำนวยการกอง กองจัดเตรียมโครงการ 2
Director Project Preparation Division 2
Tel 0 2551 8338 Fax 0 2551 8340
pornpichaia@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:26:44


 

นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์
Mr.Thaweewat Nimworaphan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
Director Construction Supervision Department
Tel 0 2551 8461 Fax 0 2552 4667
thaweewatn@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:28:38


 
นายวาณิชย์ อิ่มเอม
Mr.Varnish Im-Em
ผู้อำนวยการกอง กองเทคนิคก่อสร้าง
Director Construction Techniques Division
Tel 0 2551 8360 Fax 0 2551 8368
varnishi@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:29:38


 
นายภูชัย สัปปพันธ์
Mr.Phuchai Sapapun
ผู้อำนวยการกอง กองควบคุมการก่อสร้าง 1
Director Construction Supervision Division 1
Tel 0 2551 8808 Fax 0 2551 8808
phuchais@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:31:25


 

นายทวี สวรรคเชิดวิลัย
Mr.Thawee Sawancherdvilai
ผู้อำนวยการกอง กองควบคุมการก่อสร้าง 2
Director Construction Supervision Division 2
Tel 0 2551 8900 Fax 0 2551 8901
thawees@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:32:51


 
นายบุญส่ง ศรีวิเชียร
Mr.Boonsong Srivichein
ผู้อำนวยการกอง กองควบคุมการก่อสร้าง 3
Director Construction Supervision Division 3
Tel 0 2551 8902 Fax 0 2551 8902
boonsongs@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:15:32


 
นายจำเนียร เมืองจันทร์
Mr.Chamnian Muangchan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
Director Water Resources Department
Tel 0 2551 8822 Fax 0 2521 3419
chamnianm@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:33:36


 

นายมนูญ ธนะสังข์
Mr.Manoon Tanasang
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาแหล่งน้ำ
Director Water Resources Development Division
Tel 0 2551 8800 Fax 0 2551 8801
manoont@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:34:07


 
นางพวงทอง วังส์ด่าน
Mrs.Puangtong Wangdan
ผู้อำนวยการกอง กองควบคุมคุณภาพน้ำ
Director Water Quality Control Division
Tel 0 2551 8602 Fax 0 2552 7642
puangtongw@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:35:34


 
นายวัชรินทร์ ภูเขาทอง
Mr.Wacharin Pookaothong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิทยาการ กปภ.
Director PWA Academic Office
Tel 0 2551 8577 wacharinp@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:18:35


 

นายสมพล พงษ์สวัสดิ์
Mr.Somphol Pongsawad
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารองค์ความรู้
Director Knowledge Body Management Division
Tel 0 2551 8815 sompholp@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:20:52


 
นายวิโรจน์ กิตติรัตนชัย
Mr.Virote Kittirattanachai
ผู้อำนวยการกอง กองวิจัยและพัฒนา
Director Research & Development Division
Tel 0 2551 8824 virotek@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:23:01


 
นางอรุณีศิริ เพชรล้ำ
Mrs.Aruneesiri Petchlum
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Director Human Resources Development Division
Tel 0 2551 8835-6 Fax -
aruneesirip@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:38:03


 

-ว่าง -
-VACANT -
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
Director Human Resources Planning and Evaluation Department
Tel 0 2551 8915 Fax 0 2973 4809
-
Update : 2014-11-30 16:40:57


 
นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ
Mrs.Tippawan Srirattana
ผู้อำนวยการกอง กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
Director Human Resources Strategy Division
Tel 0 2551 8923 Fax 0 2973 4809
tippawans@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:41:54


 
นางสาวพิมพ์จันทร์ รัตนสุวรรณ
Mrs.Pimchan Rattanasuwan
ผู้อำนวยการกอง กองประเมินผลบุคคล
Director Personnal Evaluation Division
Tel 0 2551 8926 Fax 0 2973 4809
pimchanr@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 15:25:11


 

นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร
Mr.Kittipong Kittistavorn
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Human Resources Management Department
Tel 0 2551 8823 Fax 0 2521 3757
kittipongk@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:43:57


 
นางลัดดาวัลย์ แจ่มแจ้ง
Mrs.Laddavan Jamjang
ผู้อำนวยการกอง กองทรัพยากรบุคคล
Director Human Resources Division
Tel 0 2551 8905 Fax 0 2552 7643
laddavanj@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:44:24


 
นางสุพันธนิดา อัครปรีชานนท์
Mrs.Supantanida Akkharaprechanont
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารค่าตอบแทน
Director Remuneration Division
Tel 0 2551 8156 Fax 0 2552 5762
supantanidaa@pwa.co.th
Update : 2014-12-09 09:54:51


 

นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์
Mr.Montieanthong Thanasest
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารกองทุน
Director Fund Management Division
Tel 0 2551 8916 Fax 0 2552 4666
montieanthongt@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:46:13


 
นายโอฬาร ตันติจริยา
Mr.Orarn Tantichariya
ผู้อำนวยการกอง กองกิจการสัมพันธ์
Director Employee Relations Division
Tel 0 2551 8921 Fax 0 2522 7535
orarnt@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:48:36


 
นายอัมพร เพชรกาญจนาพงศ์
Mr.Amporn Petkanchanapong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Director Administration Department
Tel 0 2551 8220 Fax 0 2522 7535
ampornpe@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:51:05


 

นายอำนวย สุทธิลออ
Mr.Amnouy Suttilaor
ผู้อำนวยการกอง กองบริการกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2551 8120 Fax 0 2552 1547
amnouys@pwa.co.th
Update : 2014-12-09 09:33:23


 
นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ
Mrs.Dawan Chansiri
ผู้อำนวยการกอง กองจัดหา
Director Procurement Division
Tel 0 2551 8121 Fax 0 2551 1073
dawanc@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:53:29


 
นายสุรชัย เล็บสิงห์
Mr.Surachai Lebsingha
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย
Director Legal Department
Tel 0 2551 8267 Fax 0 2521 3418
surachail@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:56:34


 

นางจุฬาทิพ พลกุล
Mrs.Chulatip Pollakul
ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ
Director Legal Division
Tel 0 2551 8268 Fax 0 2521 3418
chulatipp@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:57:00


 
นายสมเกียรติ สิริสุรพล
Mr.Somkeit Sirisurapon
ผู้อำนวยการกอง กองวินัย
Director Discipline Division
Tel 0 2551 8208 Fax 0 2521 3418
somkeits@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:57:20


 
นายวัฒนา วัฒนศิริ
Mr.Wattana Wattanasiri
ผู้อำนวยการกอง กองคดี
Director Legal Cases Division
Tel 0 2551 8269 Fax 0 2521 3418
wattanaw@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:57:45


 

นายพิเศษ ลอยกุลนันท์
Mr.Pises Loygulnant
ผู้อำนวยการกอง กองกฎระเบียบและอุทธรณ์ร้องทุกข์
Director Regulations & Appeals Division
Tel 0 2551 8209 Fax 0 2521 3418
pisesl@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 16:59:01


 
นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
Mr.Thanit Thanaseneewat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักปฏิบัติการ 1
Director Office of Operation 1
Tel 0 2551 8497 Fax 0 2522 7533
thanitt@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:00:50


 
นางสาวเสาวภา สมุทรถา
MissSaowapa Samutta
ผู้อำนวยการกอง กองกิจการประปา 1
Director Water Supply Affairs Division 1
Tel 0 2551 8475 Fax 0 2522 7333
saowapas@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:03:30


 

นายประทีป กุศลวัฒนะ
Mr.Prateep Kusolwattana
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักปฏิบัติการ 2
Director Office of Operation 2
Tel 0 2551 8464 Fax 0 2521 3755
prateepk@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:06:26


 
นางทองนิ่ม พันธุรัตน์
Mrs.Thongnim Phanthurat
ผู้อำนวยการกอง กองกิจการประปา 2
Director Water Supply Affairs Division 2
Tel 0 2551 8580 Fax 0 2552 5309
thongnimp@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:06:55


 
ร.ท.ประสาน เอี่ยมสมุทร
Flg.OffPrasan Earmsmuth
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักปฏิบัติการ 3
Director Office of Operation 3
Tel 0 2551 8446 Fax 0 2521 1806
prasane@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:08:28


 

นางสาววารุณี วงค์สัมพันธ์ชัย
MissWarunee Wongsampanchai
ผู้อำนวยการกอง กองกิจการประปา 3
Director Water Supply Affairs Division 3
Tel 0 2551 8482-6 Fax 0 2551 1022
waruneew@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:11:51


 
นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา
Mr.Dowrung Pitipunya
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักปฏิบัติการ 4
Director Office of Operation 4
Tel 0 2551 8370 Fax 0 2973 4810
dowrungp@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:13:26


 
นางขนิษฐา เสือทิม
Mrs.Kanita Suathim
ผู้อำนวยการกอง กองกิจการประปา 4
Director Water Supply Affairs Division 4
Tel 0 2551 8483 Fax 0 2551 1024
kanitas@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:13:54


 

นางนาตยา เสาวธารพงศ์
Mrs.Nataya Saowatarapong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักปฏิบัติการ 5
Director Office of Operation 5
Tel 0 2552 7641 Fax 0 2552 7649
natayas@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:15:38


 
นางชุติมน ประมูลมาก
Mrs.Chutimon Pramoonmark
ผู้อำนวยการกอง กองกิจการประปา 5
Director Water Supply Affairs Division 5
Tel 0 2551 8467 Fax 0 2552 7649
chutimonp@pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:16:11


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400