นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย    องค์การตลาด
องค์การตลาด
The Market Organization

68/12 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
68/12 CEC building Kamphaeng Phet6 Lat-Yao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2158 0411-4
Fax 0 2158 0417
www.market-organization.or.th
Update : 2014-10-28 15:29:25


 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด
Dr.Titus Suksaard
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2158 0411-4 Fax 0 2158 0417
TITUS@mo.or.th
Update : 2014-10-28 15:29:46


 
พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์
Lt.Col.Naravit Pao-in
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 21580411-14 Fax 0 21580417
naravit@mo.or.th
Update : 2014-10-28 15:28:23


 
นายลิขิต สร้อยสนธิ์
Mr.Likit Soison
เลขานุการ
Secretary
Tel 0 21580411-4 Fax 0 2158 0417
likit@mo.or.th
Update : 2014-10-30 10:06:27


 

นางเปล่งศรี ยมพุก
Mrs.Plengsri Yompook
หัวหน้าแผนก แผนกติดตามและประเมินผล
Chief Monitoring and Evaluation Section
Tel 0 21580411-4 Fax 0 2158 0417
Plengsri2498@hotmail.co.th
Update : 2014-10-30 11:22:00


 
น.ส.รุจยา ไตรศิริ
MissRujaya Traisiri
หัวหน้าแผนก แผนกส่งเสริมการผลิตและขนส่ง
Chief Trade and Transportation Section
Tel 0 2158 0411-4 Fax 0 2158 0417
rujaya@mo.or.th
Update : 2014-10-29 11:17:01


 
นางสมคิด สุขธาราวงศ์
Mrs.Somkid Suktarawong
หัวหน้าแผนก แผนกตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit Section
Tel 0 2158 0411-4 Fax 0 2158 0417
somkid@mo.or.th
Update : 2014-10-29 14:00:32


 

น.ส.ฐิตาภรณ์ คำหล้า
MissThitaporn Kamla
หัวหน้าแผนก กองการประชุมและยานพาหนะ
Chief Meeting and Vehicles section
Tel 02 158 0411-4 Fax 02 1580417
thitaporn@mo.or.th
Update : 2014-10-29 14:02:44


 
นางขวัญใจ วรรณปานไพร
mrs.Khuanjai Wanapanprai
หัวหน้าแผนก ประชาสัมพันธ์
Chiefs Public Relation section
Tel 0 2158 0411-4 Fax 0 2158 0417
khuanjai@mo.or.th
Update : 2014-10-29 14:29:34


 
นางชฎาภรณ์ บำรุงแคว้น
Mrs.Chadaporn Bomrungkwaen
หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
Chief Acconuting section
Tel 0 2158 0411-4 Fax 0 2158 0417
chadaporn@mo.or.th
Update : 2014-10-29 14:04:04


 

นางจันทนา เมืองถ้ำ
Mrs.Chathana Mungthum
หัวหน้าแผนก การเงิน
Chiefs Finance section
Tel 0 2158 0411-4 Fax 0 2158 0417
chanthana@mo.or.th
Update : 2014-10-29 14:07:27


 
นายธนดิษฐ์ พวงเข็มขาว
Mr.Tanadit Puangkhemkhao
หัวหน้าแผนก แผนกบริหารความเสี่ยง
Chief Risk Management section
Tel 0 2158 0411-4 Fax 0 2158 0417
tanadit@mo.or.th
Update : 2014-10-29 14:05:08


 
น.ส.ปัทมา อนุพงศ์อภัย
MissPattama Anupongapai
หัวหน้าแผนก แผนกแผนงานและโครงการ
Chief Planning and Budgeting section
Tel 0 2158 0411-4 Fax 0 2158 0417
pattama@mo.or.th
Update : 2014-10-29 14:09:09


 

น.ส.ปาริชาติ เยพิทักษ์
missParichat Yepitak
หัวหน้าแผนก สารสนเทศ
chief Information Technology section
Tel 02 158 0411-4 Fax 02 158 0417
parichat@mo.or.th
Update : 2014-10-29 14:37:23


 
นายชัยพงษ์ ภูพันใบ
Mr.Chaiyapong Phupanbai
หัวหน้าแผนก กฎหมาย
Chief Laws section
Tel 02 158 0411-4 Fax 02 158 0417
chaiyapong@mo.or.th
Update : 2014-10-29 14:49:39


 
น.ส.วีณุรา ตัณฑศรีสุข
MissVeenura Tuntrsisuk
หัวหน้าแผนก จัดหาและพัสดุ
chief Purchasing and Supplier section
Tel 02 158 0411-4 Fax 02 158 0417
veenula@mo.or.th
Update : 2014-10-30 10:27:42


 

นางนรมน ใจการณ์
Mr.Dej Saengthong
หัวหน้าแผนก กิจการพิเศษ
Chief Errands section
Tel 0 2158 0411-4 Fax 0 21580417
noramon@mo.or.th
Update : 2014-10-30 11:03:06


 
น.ส.ปุณิกา สุขเล็ก
missPunika Suklek
ผู้จัดการ สาขาบางคล้า
Manager of Bang Kla Branch, Chachoengsao Bang Kla Branch
Tel 0 3884 8207-8 Fax 0 3854 1955
think.of.y@hotmail.com
Update : 2014-10-29 10:42:18


 
พันจ่าเอกเกรียง ดุสิตากุล
CpolKriang Dusitagul
ผู้จัดการ สาขาปากคลองตลาด
Manager Paklongtalard Branch
Tel 0 2221 6468 Fax 0 2221 4865
griang@mo.or.th
Update : 2014-10-29 10:37:18


 

นายวิรัช เจริญยิ่ง
Mr.Virat Jaraunying
ผู้จัดการตลาด สาขาลำพูน
Managerr Lamphun Branch
Tel 0 5354 1472 Fax 0 5354 1473
wirat@mo.or.th
Update : 2014-10-29 10:26:00


 
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
Mr.Phattarayuth Karnasuta
ผู้จัดการตลาด สาขาตลิ่งชัน
Manager Taling Chan Branch
Tel 0 2435 3112 Fax 0 2435 3112
phattarayuth.k@gmail.com
Update : 2014-11-28 15:23:28


 
น.ส.สุพัตรา แตงชุ่ม
MissSupattra Tangchum
ผู้จัดการตลาด สาขาหนองม่วง
Manager Nong Muang Branch
Tel 0 3643 1991 Fax 0 3643 1991
supata@mo.or.th
Update : 2014-10-29 10:30:58


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400