นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Office of the Permanent Secretary

ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Thannon Chaeng Wattana
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 5100, 0 02141 5134
Fax 0 2143 8289-90, 0 2143 8242
www.ops.moj.go.th
Update : 2018-09-20 09:28:36


 

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
Mr.Wiisit Wisitsoraat
ปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
Perrmanent Secretary Ministry of Justice
Tel 0 2141 5112-3 Fax 0 2143 8234
wisit@moj.go.th, w_wisit@yahoo.com
Update : 2017-06-16 13:26:32


 
นายธวัชชัย ไทยเขียว
Mr.Tawatchai Thaikyo
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Deputy Permanent Secretary The office of Permanent Secretary of Justice
Tel 0 2141 5119-20 Fax 0 2143 8239
Tawatchai-th@hotmail.com
Update : 2014-11-20 11:19:22


 
พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ
Pol.Col.Dusadee Arawuit
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Deputy permanent Secretaries for Justice The office of Permanent Secretary of Justice
Tel 0 2141 5107 Fax 0 2143 8237
dsddsi@hotmail.com
Update : 2014-11-20 11:20:28


 

นายวิทยา สุริยะวงค์
Mr.Vitaya Suriyawong
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
Deputy Permanent-Secretary Ministry of Justice
Tel 0 2141 5116 -7 Fax 0 2143 8235
Vitaya.s@moj.go.th
Update : 2016-11-25 15:20:53


 
พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ
Pol.Lt.ColPHongThon Thanyasiri
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Deputy permanent Secretaries for Justice Office of the Permanent Secretary
Tel 0 2141 5101 Fax 0 2143 8231
Phongthon44@mail.com
Update : 2018-10-03 08:34:10


 


ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Assistant Secvetry of the Ministry of Justice Office of the Permanent Secretary Ministry of Justice
Tel 0 2141 5104 Fax 0 2143 8241
-
Update : 2019-09-27 16:38:50


 

นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
MissRawiwan Sriwanapirom
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ASSISTANCE PERMANENT SECRTARY (EXECUTIVE, PRIMARY LAVEL) The Office of the Permanent Secretary of Justice
Tel 0 2141 5109 Fax 0 2143 7820
rawiwan.s@moj.go.th
Update : 2018-01-23 10:56:42


 
พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข
Pol.Col.Pravesana Molpramook
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
Advisor of office of The Permanent Secretary for Justice
Tel 0 2141 7545 Pravesana.M@moj.go.th
Update : 2014-09-03 13:55:30


 
นายสำรวม บุญเสริม
Mr.Samroum Boonserm
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Human Resource Management Specialist Office of the Permanent Secretary Ministry of justice
Tel 0 2141 5172 Fax 0 2143 8249
oneainan@hotmai.com
Update : 2019-05-13 10:06:33


 

- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Specialist of Right and Liberties Protection Acting for Ministerial Public Law Specialist The office of Permanent Secretary of justice Office of the Permanent Secretary Ministry of Justice
Tel 0 2141 2104 Fax 0 2143 8241

Update : 2018-12-06 14:51:25


 
นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
MissRaviwan Jaturapittaforn
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Legal Officer, Advisory Level Office ot the Permanent Secretary, Ministry of Justice
Tel 089 0044 428 Fax 0 2143 8241
raviwan101@gmail.com
Update : 2019-05-13 10:14:42


 
พันตำรจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
Pol.Col.Suchart Wongananchai
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Chief Inspectors-General of the Ministry of Justice Office of the Inpectors General, Ministry of Justice
Tel 0 2141 5416 Fax 0 2143 8283
Wonganan@hotmail.com
Update : 2019-07-19 15:15:10


 

ว่าง

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Deputy Chief Inspector-general Ministry of justice Office Of Inspectors General, Ministry of Justice
Tel 0 2141 5411 Fax 0 2143 8282 83
-
Update : 2017-10-18 10:37:07


 
พันโท เอนก ยมจินดา
Lieutenant ColonelAnak Yamjinda
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspector-General of the Ministry of Justice Inspector General office
Tel 0 2141 5415 Fax 0 2143 8282
Pitkan@hotmail.com
Update : 2015-11-06 14:59:34


 
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
.Mr.Vittawan Sunthornkajit
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspector-General Ministry of Justice
Tel 0 2141 5415 Fax 0 2143 8282 - 83
Vittawans@yahoo.com
Update : 2018-01-16 16:03:18


 

นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
Mr.Permpoon PuengprasIth
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspector-General Ministry of Justice Office of Inspector General, Ministry of Justice
Tel 09 2246 666 Fax 0 2143 8282
Permpoon-p@moj.go.th
Update : 2017-03-31 09:28:27


 
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
Mr.Ruangsak Suwaree
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspector-General Office of Inspector General, Ministry of Justice
Tel 098 259 5105 Fax 021437820
igmj289@gmail.com
Update : 2017-11-02 08:10:43


 
นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธ์
Mrs.Kingkarn Boonprasit
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspector-General Ministry of Justice Office of Inspector General, Ministry of Justice
Tel 089 2018 602 Fax 0 2143 8282 - 83
Kingkarn.bp@gmail.com
Update : 2018-12-06 14:32:23


 

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
Pol.Lt.ColSangsak Raksaksakul
ผู้ตรวจรชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspector General Office of the Inspector General Ministry of Justice
Tel 0 2141 7533 Fax 0 2143 8282 - 83
SongSak_raksak@hotmail.com
Update : 2018-12-25 10:34:35


 
นางสาววราภรณ์ พรประสาทศิลป์
MissWaraporn Pornprasatsilp
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2141 5121 Fax 0 2143 8244
Waraporn.P@gmail.com
Update : 2019-02-12 15:04:11


 
นายสำรวม บุญเสริม
Mr.Samroum Boonserm
ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Personnel Division Acting Human Resource Management Specialist Human Resource Management Division
Tel 0 2141 5172 Fax 0 2143 8249
hrmoj2557@gmail.coml.
Update : 2019-09-27 16:36:35


 

นางบุญยิ่ง ศรีตัณฑ์
Mrs.Boonying Sritun
ผู้อำนวยการ กองบริหารการคลัง
Director Finance Division Financial Management Division
Tel 0 2141 5199, 08 9816 2335 Fax 0 2143 8258
Boonying1961@hotmail.com
Update : 2018-10-29 14:51:23


 
นายอัสนีย์ สังขเนตร
Mr.Assanee Sangkhanate
ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ
Acting Director, International Affairs Division International Affairs Division
Tel 0 2141 2682 Fax 0 2143 8262 - 3
assanee45@hotmail.com
Update : 2018-10-29 14:57:13


 
นายกิจธวัช ตั้งบุญธินา
Mr.Kittawat Tangboonthina
ผู้อำนวยการ กองออกแบบและก่อสร้าง
Director of Design and Construction Division Design and Construction Division
Tel 081 640 3468 Fax 0 2143 8264
Kittawat2012@hotmail.com
Update : 2017-10-18 10:44:22


 

นายพิเศษ สอาดเย็น

ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2141 5458 Fax 0 2143 8288
Mr.Phiset? Saardyen
Update : 2018-10-29 15:01:32


 
นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล
MissYupaphon Sirikispanichkool
ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย
Director of office of Legal Affairs Legal Affairs Division
Tel 0 2141 5279 Fax 0 2143 8265
yupaphon.s@moj.go.th
Update : 2019-05-15 15:40:21


 
นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง
MissPachcarasri Srimuang
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director of Bureau of Policy and Strategy Strategy and Planning Division
Tel 0 2141 5319 Fax 0 2143 8268
pachcarasrij@gmail.com
Update : 2019-04-29 10:29:54


 

นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี
Miss.Chaveewan Santhawee
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
Director Human Resource Developmen
Tel 0 2141 5363 , 081 9307 047 Fax 0 2143 8274
Santhawee.chaveewan@gmail.com
Update : 2018-10-29 15:21:31


 
นางสาวกาญจนามาส ชำนาญกิจ
MissKanchanamas Chamnankit
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit (Expert Level) Internal Audit Group
Tel 0 2141 5385 Fax 0 2143 8279
-
Update : 2018-10-29 15:02:56


 


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Justice Affairs Officer Export Level Public Sector Development Group
Tel 0 21415388 Fax 0 2143 8280
Jarinsri99@hotmail.com
Update : 2019-04-26 16:24:32


 

นาย ณรงค์ฤทธิ์ บุญเกิน
Mr.Narongrit Boonkoen
หัวหน้า สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Director of the office of Inspectors General Office of Inspectors General
Tel 0 2141 7535 Fax 0 2143 8282
narongrit..bg@g,mail.com
Update : 2018-12-20 10:15:41


 
นางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย
Mrs.Aporn kacwveingchai
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม
Policy and plan Analyst, Expert Level Justice Innovation Development Division
Tel 0 2141 5096 Fax 0 2143 8245
Jirapa09@gmail.com
Update : 2019-04-26 16:26:06


 
นายราชพฤกษ์ ชูดำ
Mr.Ratchapruk Choodam
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม
Head of the mission of justice Office of the Justice Promotion Cluster
Tel 0 2141 5437, 08 1451 4940 Fax 0 2143 8284
r_dams@dsi.go.th
Update : 2018-10-29 15:09:12


 

นายมนูญ โกกเจริญพงศ์
Mr.Manoon Kokcharoenpong
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มภารกิจบริหารความยุติธรรม สำนักงานกลุ่มภารกิจบริหารความยุติธรรม
Head of the office group Justice missions Administration Office of the Justice Administration Cluster
Tel 089 569 1024 Fax 0 2143 8285
manoon1@outlook.com
Update : 2018-10-29 15:10:34


 
นายเณร์ เลาวกุล
Mr.Nay Laovakul
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย
Head Office of the Rehabilitation Cluster
Tel 0 2141 5453 Fax 0 2143 8287
naykrabb@gmail.com
Update : 2018-10-29 15:12:02


 
นายวิทยา สุริยะวงศ์
Mr.Vitaya Suriyawong
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Head of Center Anti-Corroption Paclfoes Anti-Corroption Centre
Tel 0 2141 5101 Fax 0 2143 8232
Vitaya.s@moj.go.th
Update : 2016-08-08 14:17:21


 

พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ
Pol.Lt.Col.Phongthon Thanyasiri
เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
Secretary General of the National Harmony Board Office of the National Harmony Board
Tel 0 2141 4994 Fax 0 2143 8291
Phongthon44@hotmail.com
Update : 2015-11-06 10:38:55


 
พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
Director of Law and Justice Division of The National Council for peace and Order Law and Justice Division of The National Council for Peace and Order
Tel 0 2141 5116-7 Fax 0 2143 7857
fgy.ksc.3307@gmail.com
Update : 2018-12-07 15:10:57


 
นายวิเชียร ไชยสอน
Mr.Wichine ChaIson
หัวหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Chief Servies Link, Ministry of justice Justice Service Link, Ministry of Justice
Tel 0 2141 5480 Fax 0 2143 8289 -90
Wichien.c@moj.go.th
Update : 2019-04-29 15:35:34


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400