นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Office of the Permanent Secretary

ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Thannon Chaeng Wattana
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 5100, 0 02141 5134
Fax 0 2143 8289-90, 0 2143 8242
www.ops.moj.go.th
Update : 2014-10-07 10:19:12


 

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
Mr.Wiisit Wisitsoraat
ปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
Perrmanent Secretary Ministry of Justice
Tel 0 2141 5112-3 Fax 0 2143 8234
wisit@moj.go.th, w_wisit@yahoo.com
Update : 2017-06-16 13:26:32


 
นายธวัชชัย ไทยเขียว
Mr.Tawatchai Thaikyo
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Deputy Permanent Secretary The office of Permanent Secretary of Justice
Tel 0 2141 5119-20 Fax 0 2143 8239
Tawatchai-th@hotmail.com
Update : 2014-11-20 11:19:22


 
พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ
Pol.Col.Dusadee Arawuit
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Deputy permanent Secretaries for Justice The office of Permanent Secretary of Justice
Tel 0 2141 5107 Fax 0 2143 8237
dsddsi@hotmail.com
Update : 2014-11-20 11:20:28


 

นายวิทยา สุริยะวงค์
Mr.Vitaya Suriyawong
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
Deputy Permanent-Secretary Ministry of Justice
Tel 0 2141 5116 -7 Fax 0 2143 8235
Vitaya.s@moj.go.th
Update : 2016-11-25 15:20:53


 
นางกรรณิการ์ แสงทอง
Mrs.kannikar Saengthong
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Deputy permanent Secretaries for Justice Office of the Permanent Secretary
Tel 0 2141 5101 Fax 0 2143 8231

Update : 2016-10-03 14:28:19


 
นายนิมิต ทัพวนานต์
Mr.NimIt Drapwanarn
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Assistant Secvetry of the Ministry of Justice Office of the Permanent Secretary Ministry of Justice
Tel 0 2141 5104 Fax 0 2143 8241
-
Update : 2017-10-18 11:07:47


 

พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข
Pol.Col.Pravesana Molpramook
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
Advisor of office of The Permanent Secretary for Justice
Tel 0 2141 7545 Pravesana.M@moj.go.th
Update : 2014-09-03 13:55:30


 
นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี
Miss.Chaveewan Santhawee
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Human Resource Management Specialist Office of the Permanent Secretary Ministry of justice
Tel 0 2141 5172 Fax 0 2143 8249
Chaveewan.s@hotmail.com
Update : 2016-08-08 14:09:16


 


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Specialist of Right and Liberties Protection Acting for Ministerial Public Law Specialist The office of Permanent Secretary of justice Office of the Permanent Secretary Ministry of Justice
Tel 0 2141 2104 Fax 0 2143 8241

Update : 2017-03-31 09:38:05


 ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Deputy Director General Executive Officer Acting for Principal Adviser on Policy and Justice Administation Office ot the Permanent Secretary, Ministry of Justice
Tel 0 2141 5110 Fax 0 2143 7820

Update : 2017-03-31 09:38:44


 
พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ
Pol.Lt.ColPhongthon Thanyasiri
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Chief Inspectors-General of the Ministry of Justice Office of the Inpectors General, Ministry of Justice
Tel 089 203 0652 Fax 0 2143 8282
Phongthon44@gmai.com
Update : 2016-11-15 11:36:02


 
ว่าง

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Deputy Chief Inspector-general Ministry of justice Office Of Inspectors General, Ministry of Justice
Tel 0 2141 5411 Fax 0 2143 8282 83
-
Update : 2017-10-18 10:37:07


 

พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
Pol.Col.Suchart Wongananchai
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspectors - General of the Ministry of Justice Office of Inspector General, Ministry of Justice
Tel 0 2141 5416 Fax 0 2143 8282 3
Wonganan@hotmail.com
Update : 2015-11-06 14:51:01


 
พันโท เอนก ยมจินดา
Lieutenant ColonelAnak Yamjinda
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspector-General of the Ministry of Justice Inspector General office
Tel 0 2141 5415 Fax 0 2143 8282
Pitkan@hotmail.com
Update : 2015-11-06 14:59:34


 
นายวสันต์ สิงคเสลิต
Mr.Vason Singhkasalit
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspector-General Ministry of Justice Office of Inspector General, Ministry of Justice
Tel 0 2141 5413 Fax 0 2143 8282 - 83
-
Update : 2017-06-29 14:34:55


 

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
.Mr.Vittawan Sunthornkajit
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspector-General Ministry of Justice
Tel 0 2141 5415 Fax 0 2143 8282 - 83
Vittawans@yahoo.com
Update : 2017-10-25 14:01:12


 
นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
Mr.Permpoon PuengprasIth
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspector-General Ministry of Justice Office of Inspector General, Ministry of Justice
Tel 09 2246 666 Fax 0 2143 8282
Permpoon-p@moj.go.th
Update : 2017-03-31 09:28:27


 
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
Mr.Ruangsak Suwaree
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Inspector-General Office of Inspector General, Ministry of Justice
Tel 098 259 5105 Fax 021437820
igmj289@gmail.com
Update : 2017-11-02 08:10:43


 

นายอุทัย ทะริยะ
Mr.Utai Tariya
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division Office of the Permanent secretary
Tel 09 2281 2758 Fax 0 2143 8144
Utai.tariya@gmail.com
Update : 2015-11-04 16:44:48


 
นายสำรวม บุญเสริม
Mr.Samroum Boonserm
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director of Personnel Division Acting Human Resource Management Specialist Personnel Division
Tel 0 2141 5155 Fax 0 2143 8249
oneairnan@hotmail.com
Update : 2016-10-03 14:31:32


 
นางบุญยิ่ง ศรีตัณฑ์
Mrs.Boonying Sritun
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division Finance Division Ministry of Justice
Tel 0 2141 5199, 08 9816 2335 Fax 0 2143 8258
Boonying1961@hotmail.com
Update : 2016-07-28 16:03:08


 

นายอัสนีย์ สังขเนตร
Mr.Assanee Sangkhanate
ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ
Acting Director, International Affairs Division International Affairs Division office of The Permanent Secretary, MOJ
Tel 0 2141 2682 Fax 0 2143 8262 - 3
assanee45@hotmail.com
Update : 2017-07-05 15:05:30


 
นายกิจธวัช ตั้งบุญธินา
Mr.Kittawat Tangboonthina
ผู้อำนวยการ กองออกแบบและก่อสร้าง
Director of Design and Construction Division Design and Construction Division
Tel 081 640 3468 Fax 0 2143 8264
Kittawat2012@hotmail.com
Update : 2017-10-18 10:44:22


 
นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
Miss.Rawiwan Sriwanapirom
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information Technology and Communication Center
Tel 0 2141 5458 Fax 0 2143 8288
Rawiwan.s@moj.go.th
Update : 2015-11-06 15:46:05


 

นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
Miss.Raviwan Jaturapittaporn
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director of office of Legal Affairs Office of Legal Affairs
Tel 0 2141 5279 , 06 2597 1595 Fax 0 2143 8265
Raviwan101@gmail.com
Update : 2015-11-06 10:02:51


 
นายโกมล พรมเพ็ง
Mr.Komol Prompang
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director of Bureau of Policy and Strategy Bureau of Policy and Strategy
Tel 0 2141 5319 Fax 0 2143 8268
Komol.moj@gmail.com
Update : 2015-11-09 10:43:28


 
นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร
Miss.Suphunnee Praserthongkorn
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
Director Office of Justice Human Resource Development
Tel 0 2141 5363 Fax 0 2143 8274
Suphunnee_7@hotmail.com
Update : 2015-11-06 15:54:20


 

นางสาวกาญจนามาส ชำนาญกิจ
MissKanchanamas Chamnankit
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit (Expert Level) Ministerial Internal Audit Group
Tel 0 2141 5385 Fax 0 2143 8279
-
Update : 2016-12-14 14:33:11


 
นางสาวเพชรา ภาคีมนต์
Miss.Petchara Pakeemon
นักวิชาการยุติธรรมเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม
Justice Affairs Officer Export Level Administration Developing Unit Of The Ministre Of Justice
Tel 08 1751 9914 Fax 0 2143 8280
Petcharapakeemon@gmail.com
Update : 2014-11-12 13:43:54


 
นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง
Miss.Pachcarasri Srimuarg
หัวหน้า สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Director of the office of Inspectors General Office of Inspectors General
Tel 085 488 5971 Fax 0 2143 8283
Jarinsri99@hotmail.com
Update : 2016-11-25 15:28:17


 

นางจิรภา สินธุนาวา
Mrs.Jirapa Sintunava
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Policy and plan Analyst, Expert Level Office of the Affairs under the Royal Initiative of HRH Priness Bajrakitiyabha
Tel 0 2141 5096 Fax 0 2143 8245
Jirapa09@gmail.com
Update : 2015-11-06 16:05:12


 
นายราชพฤกษ์ ชูดำ
Mr.Ratchapruk Choodam
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม
Head of the mission of justice Head of the office of the mission of Justice Promotion Cluster
Tel 0 2141 5437, 08 1451 4940 Fax 0 2143 8284
r_dams@dsi.go.th
Update : 2016-08-10 13:52:31


 
นายมนูญ โกกเจริญพงศ์
Mr.Manoon Kokcharoenpong
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มภารกิจบริหารความยุติธรรม สำนักงานกลุ่มภารกิจบริหารความยุติธรรม
Head of the office group Justice missions Administration Group Justice missions Administration
Tel 089 569 1024 Fax 0 2143 8285
manoon1@outlook.com
Update : 2017-10-25 15:24:03


 

นายเณร์ เลาวกุล
Mr.Nay Laovakul
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย
Head Office of Behavior and Development Cluster
Tel 0 2141 5453 Fax 0 2143 8287
naykrabb@gmail.com
Update : 2016-08-08 14:55:59


 
นายวิทยา สุริยะวงศ์
Mr.Vitaya Suriyawong
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Head of Center Anti-Corroption Paclfoes Anti-Corroption Centre
Tel 0 2141 5101 Fax 0 2143 8232
Vitaya.s@moj.go.th
Update : 2016-08-08 14:17:21


 
พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ
Pol.Lt.Col.Phongthon Thanyasiri
เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
Secretary General of the National Harmony Board Office of the National Harmony Board
Tel 0 2141 4994 Fax 0 2143 8291
Phongthon44@hotmail.com
Update : 2015-11-06 10:38:55


 

พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ
Pol.Lt.Col.Wichai Suwanprasert
เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
Secretary Legal Aid Center for Debtors and Victims of Injustice Legal Aid Center for Debtors and Victims of justice
Tel 0 2575 3344 Fax 0 2 575 3355
Wichai.sI@hotmail.com
Update : 2015-11-06 10:41:13


 


ผู้อำนวยการ กองพัฒนายุติธรรมชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Director of Division of Community Justice Development Office of the Permanent Secretary Ministry of Justice
Tel 0 2141 5401 Fax 0 2143 8281

Update : 2016-11-15 11:46:18


 
พันเอกศุภณัฎฐ์ หนูรุ่ง
COLONELSuphanut Nurung
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานบริหารจัดการงานคดีศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
Investigator, Senior Professional Level Bureau Of Litigation Management of Flood relief Operations Command
Tel 081 808 7797 Suphanut.nurung@hotmail.com
Update : 2014-11-04 14:01:57


 

พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ
Pol.Lt.Col.Phongthon Thanyasiri
หัวหน้าสำนักงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม สำนักงานบริหารโครงการศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
Director, Office Of Management International Justice Learning Center Office of Management International Justice Learning Center, Ministry of Justice Thannon Chaeng Wattana Laksri Bangkon
Tel 0 2141 5146 - 9 Fax 0 2143 8076
interjlc@gmail.com
Update : 2014-11-19 11:10:31


 
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
Mr.Charnchao Chaiyanukij
หัวหน้าสำนักงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำนักงานประสานงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
Chief of National Peace and Order Maintaining Council Coordination Bureau National Peace and Order Maintaining Council Coordination Bureau
Tel 0 2141 5116-7 Fax 0 2143 8235
Charnchao@yahoo.com
Update : 2014-11-03 16:15:33


 
พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ
Pol.Lt.ColPHongThon Thanyasiri
หัวหน้าสำนักงานบริหารโครงการศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม สำนักงานบริหารโครงการศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
Head of international Justice learning center International Justice Learning Center
Tel 0 2141 7546 9 Fax 0 2143 8076
Phongthon44@mail.com
Update : 2015-11-09 09:36:43


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400