นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
Department of Probation

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Rajaburi Direkriddhi Bldg, Fl.4,6
Chaeng Wattana Rd., Laksi
Bangkok 10210

Update : 2014-11-12 14:19:52


 

นายพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์
Mrs.Pol.Col.Naras Savestanan
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
Director General
Tel 0 2141 4902 Fax 0 2143 8800

Update : 2017-02-24 15:56:01


 
นางฉลอง อติกนิษฐ
Mrs.Chalong Atikanit
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
Duputy Director General
Tel 0 2143 0613 Fax 0 2143 8804

Update : 2014-11-12 14:20:37


 
นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
Mr.Permpoon Puengprasith
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
Duputy Director General
Tel 0 2143 0700 Fax 0 2143 8804

Update : 2014-12-29 15:34:54


 

นายประสาร มหาลี้ตระกูล
Mr.Prasarn Mahaleetrakul
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
Duputy Director General
Tel 0 2143 0699 Fax 0 2143 8804

Update : 2014-12-29 15:28:18


 
นายพยนต์ สินธุนาวา
Mr.Payont Sinthunava
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสืบเสาะและพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ
Expert in Pre-sentence and Investigation
Tel 0 2413 0621 Fax 0 2143 8800

Update : 2014-11-12 15:20:26


 
นายสันติ ฤทธิรัตน์
Mr.Santi Rittirat
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการควบคุมและสอดส่อง ผู้เชี่ยวชาญ
Expert in Supervision
Tel 0 2143 0617 Fax 0 2143 8800

Update : 2014-11-12 15:21:30


 

นางพรประภา แกล้วกล้า
Mrs.Phornprapha Klaewkla
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ
Expert in Rehabilitation and Community Service
Tel 0 2143 0619 Fax 0 2143 8800

Update : 2014-11-12 15:24:19


 
นายไวพจน์ พูสิทธิ์
Mr.Vaipot Poosit
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
Probation Inspector
Tel 0 2143 0624 Fax 0 2143 8815

Update : 2014-11-12 15:23:18


 
นายมณฑล แก้วเก่า
Mr.Monthol Kaewkaw
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
Probation Inspector
Tel 0 2143 0628 Fax 0 2143 8817

Update : 2014-11-12 15:24:00


 

นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย
MissPuongkaew Chuechoey
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
Probation Inspector
Tel 0 2143 0623 Fax 0 2143 8812

Update : 2014-11-12 15:25:20


 
นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์
MissAngkana Boonsit
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
Probation Inspector
Tel 0 2143 0627 Fax 0 2143 8818

Update : 2014-11-12 15:27:38


 
นางกรกช นาควิเชตร
Mrs.Korakod Narkvichetr
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
Probation Inspector
Tel 0 2143 0626 Fax 0 2143 8812

Update : 2014-11-12 15:28:38


 

นางสาวอัจฉรา ทองตัน
MissAchara Thongton
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
Probation Inspector
Tel 0 2143 0625 Fax 0 2143 8812

Update : 2014-11-12 15:40:42


 
นางสาวสิริกุล ศรารัชต์
MissSiriegool Sararuch
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Auditor Group
Tel 0 2143 0629 Fax 0 2143 8819

Update : 2014-11-12 16:01:51


 
นางถิระวัฒน์ ศรีวิฑูรย์
Mrs.Tirawat Sriwitoon
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Adminmistrative system Group
Tel 0 2143 0631 Fax 0 2143 8821

Update : 2014-11-12 16:02:31


 

นางชลาลัย ฤทธิรัตน์
Mrs.Chalalai Rittirat
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Sacretary Office of the secretary
Tel 0 2143 0633 Fax 0 2143 8822

Update : 2014-11-12 15:43:43


 
นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช
Mr.Pairuch Patomvongpairuch
ผู้อำนวยการ กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
Director Community Affairs and Community service Division
Tel 0 2143 0679 Fax 0 2143 8856

Update : 2014-11-12 15:45:09


 
นายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล
Mr.Jukravut Sirifongnukul
ผู้อำนวยการ กองแผนงานและสารสนเทศ
Director Planning and Information Division
Tel 0 2143 0662 Fax 0 2143 8845

Update : 2014-11-12 15:46:55


 

นางอัญชลี พัฒนสาร
Mrs.Anchalee Pattanasarn
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ
Director Probation Development Bureau
Tel 0 2143 8866 Fax 0 2143 8867

Update : 2014-11-12 15:48:56


 
นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร
Mr.Yuttapong Hirunmaporn
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
Director Drug Addicts Rehabilitation Development Division
Tel 0 2143 0671 Fax 0 2143 8850

Update : 2014-11-12 15:55:47


 
นางสาวจินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ
MissJindarat Lemtae
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information Technology And Communication Center
Tel 0 2143 0659 Fax 0 2143 8841

Update : 2014-11-12 15:55:14


 

นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
Mrs.Yossawan Boriboonthana
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Institute for Justice Research and Development
Tel 0 2143 0667 Fax 0 2143 8849

Update : 2014-11-12 15:53:44


 
นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์
Mrs.Anchalee Pongpitak
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Personnel Division
Tel 0 2141 4898 Fax 0 2143 8838

Update : 2014-11-12 16:03:12


 
นางชลาทิพย์ โลหะศิริ
Mrs.Chalatip Lohasiri
ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
Director Drug Addicts Rehabilitation Center
Tel 0 2598 1391 Fax 0 2598 1393

Update : 2014-11-12 16:04:23


 

นางกรองทอง วัฒนภิรมย์
Mrs.Krongthong Wattanapirom
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1
Director Bangkok Probation office 1
Tel 0 2411 1848 Fax 0 2412 0085

Update : 2014-11-12 16:05:02


 
นางสาวมนทิพ ดาราศรีศักดิ์
MissMonthip Darasrisak
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลจังหวัดตลิ่งชัน
Director Talingchan Provincial Court Probation Office Branch
Tel 0 2866 0700 Fax 0 2866 0700

Update : 2014-11-13 15:54:11


 
นายวันชัย ชนาลังการ
Mr.Wanchai Chanalangkarn
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลแขวงดุสิต
Director Dusit Municipal Court Probation Office Branch
Tel 0 2412 7603 Fax 0 2412 0090

Update : 2014-11-13 15:55:07


 

นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย
Mr.Tuptapon Lansai
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
Director Bangkok Probation Office 2
Tel 0 2512 4643 Fax 0 2512 4925

Update : 2014-11-12 16:09:27


 
นายธงชัย ไชยเดช
Mr.Thongchai Chaiyadach
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลแขวงพระนครเหนือ
Director Bangkok North Municipal Court Probation Office Branch
Tel 0 2512 4746 Fax 0 2512 4925

Update : 2014-11-13 10:49:28


 
นายองอาจ จันทรมณี
Mr.Ongart Chantaramanee
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลอาญา
Director Criminal Court Probation Office Branch
Tel 0 2513 5650 Fax 0 2513 5650

Update : 2014-11-13 10:40:15


 

นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
Mr.Chaiwat Ranglek
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3
Director Bangkok Probation Office 3
Tel 0 2457 3020 Fax 0 2457 3119

Update : 2014-11-12 16:11:33


 
นางชนกพรรณ จินดามัง
Mrs.Chanokphan Jindamung
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลแขวงธนบุรี
Director Thonburi Municipal Court Probation Office Branch
Tel 0 2457 3118 Fax 0 2457 3118

Update : 2014-11-13 15:56:59


 
นางกัญญารัตน์ บุญส่ง
Mrs.Kanyarat Boonsong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลอาญาธนบุรี
Director Thonburi Criminal Court Probation Office Branch
Tel 0 2416 8693 Fax 0 2416 8692

Update : 2014-11-12 16:12:56


 

นางสาวนิตยา คงสุวรรณ
MissNittaya Kongsuwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
Director Bangkok Probation Office 4
Tel 0 2540 3137 #11 Fax 0 2540 3137

Update : 2014-11-13 15:57:43


 
นายประทักษ์ ประทุมทิพย์
Mr.Pratak Pratumthip
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลจังหวัดมีนบุรี
Director Minburi Provincial Court
Tel 0 2540 3137 - 8 Fax 0 2540 3137 # 15

Update : 2014-11-13 15:59:15


 
นางสาวระยอง เวียงลอ
MissRayong Venglor
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลจังหวัดพระโขนง
Director Phrakanhong Provincial Court
Tel 0 2399 2254 #11 Fax 0 2399 2254

Update : 2014-11-13 16:00:52


 

นางสาวนิตยา โควสุวรรณ
MissNittaya Kowsuwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
Director Bangkok Probation Office 5
Tel 0 2291 2840 - 42 Fax 0 2291 2840 - 42

Update : 2014-11-13 16:01:36


 
นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์
MissKaritha Muengsomboon
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลแขวงพระนครใต้
Director Bangkok South Municipal Court Probation Office Branch
Tel 0 2291 2840 - 42 Fax 0 2291 2840 - 42

Update : 2014-11-14 09:28:49


 
นายศักดิ์กิจ รัตนพัฒนากุล
Mr.Sakkij Rattanapattanagool
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลอาญากรุงเทพใต้
Director Bangkok South Criminal Court Probation Office Branch
Tel 0 2307 8428 Fax 0 2307 8428

Update : 2014-11-13 16:03:28


 

-ว่าง-

ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
Director Nonthaburi Probation Office
Tel 0 2580 3527 Fax 0 2580 0733

Update : 2014-11-12 09:32:58


 
นางสุดฤดี ศรีอรุณ
Mrs.Sudrudee Sriudom
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
Director Samutprakan Probation Office
Tel 0 2707 7855 Fax 0 2707 7855 # 16,30

Update : 2014-11-14 09:43:13


 
นายสายยนต์ ปัญญาทา
Mr.Saiyont Panyata
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Phra Nakhon Si Ayutthaya Probation Office
Tel 0 2524 1119 Fax 0 3524 1119

Update : 2014-11-12 16:15:42


 

ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
Director Lopburi Probation Office
Tel 0 3678 2208 - 9 Fax 0 3678 2209

Update : 2014-12-29 15:05:29


 
นายณรงค์ ขำเพชร
Mr.Narong Kampet
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
Director Saraburi Probation Office
Tel 0 3622 2108 Fax 0 3622 2108

Update : 2014-11-12 16:18:32


 
นางดวงพร นิยะพัตร์
Mrs.Doungporn Niyapat
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
Director Angthong Probation Office
Tel 0 3562 6394 Fax 0 3562 0393

Update : 2014-11-14 09:31:01


 

นางสาวอัจฉรา ทองตัน
MissAchara Thongton
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
Director Pathumthani Probation Office
Tel 0 2581 3509 Fax 0 2581 3509

Update : 2014-11-12 22:24:27


 
นางไพเราะ คงเปรม
Mrs.Pairor Kongprem
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
Director Singburi Probation Office
Tel 0 3652 1193 Fax 0 3652 4193

Update : 2014-11-14 09:31:57


 
นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ
Mr.Romphong Phonwattana
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
Director Chainat Probation Office
Tel 0 5641 5366 Fax 0 5641 5367

Update : 2014-11-12 22:25:20


 

นางอลงกรณ์ กาญจนาชีวะ
Mrs.Alongkorn kanchanajiwa
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
Director Chonburi Probation Office
Tel 0 3839 7462 Fax 0 3839 7451

Update : 2014-11-12 22:25:48


 
นายผดุงศักดิ์ ศรีจันทร์
Mr.Phadoongsak Srijan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
Director Chanthaburi Probation Office
Tel 0 3932 1403 Fax 0 3932 1403

Update : 2014-11-12 14:29:34


 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
Director Rayong Probation Office
Tel 0 3869 4115 Fax 0 3869 4098

Update : 2014-11-12 14:31:35


 

นายถาวร กูลศิริ
Mr.Taworn Goonsiri
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
Director Trat Probation Office
Tel 0 3952 3960 - 61 Fax 0 3952 3960 - 61

Update : 2014-11-12 14:34:44


 
นางสิญา ทองดี
Mrs.Siya Thongdee
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
Director Nakhonnayok Probation Office
Tel 0 3731 4856 Fax 0 3731 1613

Update : 2014-11-12 22:26:19


 
นายอภัย เอียดบัว
Mr.Apai Aeadbua
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
Director Chachoengsao Probation Office
Tel 0 3851 5751 Fax 0 3851 5751

Update : 2014-11-12 14:44:48


 

นางสาววนิดา กุณาศล
MissWanida Gunasol
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
Director Prachinburi Probation Office
Tel 0 3721 1612 Fax 0 3721 1616

Update : 2014-11-12 14:54:26


 
นายวิชาญ สุขสวัสดิ์
Mr.Wicharn Soksawas
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
Director Kabinburi Branch of Prachinburi Probation Office
Tel 0 3728 8180 - 81 Fax 0 3728 8180 - 81

Update : 2014-11-12 15:04:33


 
นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
Mrs.Rapeeporn Himakoon Srisombattrakool
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
Director Sakaeo Probation Office
Tel 0 3742 5299 Fax 0 3742 5299

Update : 2014-11-12 15:09:30


 

นางเสาวนีย์ สิมรีวงษ์
Mrs.Saowanee Simrewong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
Director Nakhon ratchasima Probation Office
Tel 0 4425 8809 Fax 0 4425 8813

Update : 2014-11-12 16:26:03


 
นายบุญเลิศ คงหอม
Mr.Boonlert Konghorm
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
Director Srikiw Branch of Nakhonratchasima Probation Office
Tel 0 4429 0655 - 56 Fax 0 4429 0655 - 56

Update : 2014-11-12 22:20:17


 
นายสราวุธ เมืองทอง
Mr.Sarawut Muengthong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
Director Buayai Branch of Nakhonratchasima Probation Office
Tel 0 4491 3883 Fax 0 4491 3881

Update : 2014-11-12 22:11:17


 

นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์
Mrs.Jinda Wattanavigkran
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
Director Ubonratchathani Probation Office
Tel 0 4524 0065 - 7 Fax 0 4547 4119

Update : 2014-11-14 09:33:54


 
นายกีรติ ณ พัทลุง
Mr.Keerati Na Phattalung
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
Director Surin Probation Office
Tel 0 4404 0900 Fax 0 4404 0903

Update : 2014-11-12 22:29:34


 
นายอนันต์ นานอยู่เปรม
Mr.Anan Nanyuprem
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
Director Buriram Probation Office
Tel 0 4461 3487 Fax 0 4461 3487

Update : 2014-11-12 22:50:07


 

ว่าที่ร้อยโทสนธยา บัวศรี
Mr.Sontaya Buasri
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
Director Nangrong Branch of Buriram Probation Office
Tel 0 4463 3527 Fax 0 4463 3216

Update : 2014-11-12 22:54:04


 
นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ
Mrs.Nattagan Hamattiti
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
Director Sisaket Probation Office
Tel 0 4561 3187 Fax 0 4561 3187

Update : 2014-11-12 22:57:08


 
นายมานิตย์ แก้วโสพรม
Mr.Manit Kaewsophom
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
Director Yasothon Probation Office
Tel 0 4571 2304 Fax 0 4571 2304

Update : 2014-11-12 23:00:55


 

นายสุทิน ไชยวัฒน์
Mr.Sutin Chaiwat
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
Director Amnatcharoen Probation Office
Tel 0 4552 3158 Fax 0 4552 3080

Update : 2014-11-12 23:04:12


 
นางวราภรณ์ เปล่งแสง
Mrs.Waraporn Plengsang
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
Director Chaiyaphum Probation Office
Tel 0 4481 6300 - 1 Fax 0 4481 6300 - 1

Update : 2014-11-12 23:07:27


 
สิบเอกมลชัย เทียนแนวนุ่ม
SGT.Monchai Teannawnum
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
Director Phukeaw Branch of Chaiyaphum Probation Office
Tel 0 4484 4746 - 7 Fax 0 4484 4746

Update : 2014-11-12 23:17:55


 

นางสุวัฒนา แดงกรัด
Mrs.Suwattana Dangkrad
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
Director Khonkaen Probation Office
Tel 0 4324 6191 Fax 0 4324 6191

Update : 2014-11-13 08:30:32


 
นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
Mrs.Maneerat Boonrid
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
Director Udonthani Probation Office
Tel 0 4224 9404 Fax 0 4224 9404

Update : 2014-11-13 08:33:34


 
นายคงศักดิ์ ปานสอาด
Mr.Kongsak Pansaard
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
Director Mahasarakham Probation Office
Tel 0 4372 1844 Fax 0 4372 1844

Update : 2014-11-13 08:35:45


 

นางวันทนา คันธาเวช
Mrs.Wantana Kantavete
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
Director Sakonnakhon Probation Office
Tel 0 4271 3364 Fax 0 4271 3364

Update : 2014-11-13 08:44:26


 
นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี
Mr.Teeranit Limparangsee
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
Director Roiet Probation Office
Tel 0 4351 4194 Fax 0 4351 4193

Update : 2014-11-14 11:58:09


 
นายเศวตนันท์ สุขพันธ์
Mr.Sawettanan Sukpan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
Director Kalasin Probation Office
Tel 0 4381 3538 Fax 0 4381 2969

Update : 2014-11-13 08:57:07


 

ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ แก้วจินดา
Pichet Kawjinda
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
Director Mukdahan Probation Office
Tel 0 4263 0801 Fax 0 4263 0801

Update : 2014-11-13 09:00:29


 
นายยุทธพร คุณารักษ์
Mr.Yuttaporn Kunarak
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
Director Nongbualamphu Probation Office
Tel 0 4231 2334 - 35 Fax 0 4231 2334

Update : 2014-11-13 09:06:10


 
นายประเวศ กันสุข
Mr.Praves Gunsuk
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
Director Nakhonphanom Probation Office
Tel 0 4252 1166 Fax 0 4252 1166

Update : 2014-11-13 09:08:21


 

นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
Mr.Jittisarn Wuttivet
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
Director Nongkhai Probation Office
Tel 0 4242 3966 Fax 0 4242 3966

Update : 2014-11-13 09:10:35


 
นายวินัย เรืองขจร
Mr.Winai Ruengkajorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
Director Bungkan Probation Office
Tel 0 4249 1305 Fax 0 4249 7980

Update : 2014-11-13 09:15:59


 
นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
Mrs.Waranya Pawaputanon na mahasarakham
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
Director Loei Probation Office
Tel 0 4286 1225 - 6 #111 Fax 0 4286 1225 #104

Update : 2014-11-13 09:19:29


 

นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร
Mr.Thepprom Onsribud
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
Director Chiangmai Probation Office
Tel 0 5323 5285 # 41 Fax 0 5323 5285 # 31

Update : 2014-11-13 10:45:39


 
นางรัชนี กันทะสี
Mrs.Ratchanee Kantasri
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
Director Fang Branch of Chiangmai Probation Office
Tel 0 5338 2966 Fax 0 5338 2966

Update : 2014-11-13 10:47:50


 
นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร
Mr.Apitoon Pupech
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
Director Chiangrai Probation Office
Tel 0 5315 2069 - 70 # 105 Fax 0 5315 2069 - 70 # 114

Update : 2014-11-13 10:55:45


 

นายชัยศิษฏ์ วังแวว
Mr.Chaiyasit Wangwaw
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
Director Turng Branch of Chiangrai Probation Office
Tel 0 5379 5235 Fax 0 5379 5235

Update : 2014-11-13 10:58:06


 
นางสุรีย์ ภู่เพชร
Mrs.Suree Pupech
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
Director Lampang Probation Office
Tel 0 5422 6171 # 15 Fax 0 5422 6172

Update : 2014-11-13 11:01:32


 
นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร
Mr.Yongyut Tammanittayanggul
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
Director Phrae Probation Office
Tel 0 5452 2851 Fax 0 5452 2851

Update : 2014-11-13 11:06:04


 

นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ
Mrs.Jirawan Chaiwut
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
Director Phayao Probation Office
Tel 0 5448 2390 Fax 0 5448 2390

Update : 2014-11-13 11:11:58


 
นายนพดล ศรีทาเกิด
Mr.Noppadol Sritakerd
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director Maehongson Probation Office
Tel 0 5361 2806 Fax 0 5362 0026

Update : 2014-11-13 11:16:09


 
นางสาวญาดา มนทมาส
MissYada Montamas
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
Director Lamphun Probation Office
Tel 0 5352 5517 Fax 0 5352 5517

Update : 2014-11-13 11:18:24


 

-ว่าง-

ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
Director Nan Probation Office
Tel 0 5475 0959 Fax 0 5475 0959

Update : 2014-11-13 11:21:01


 
นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์
Mrs.Supaporn Aonrit
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
Director Phitsanulok Probation Office
Tel 0 5524 1900 # 306 Fax 0 5524 1900

Update : 2014-11-13 11:43:02


 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
Director Nakhonsawan Probation Office
Tel 0 5622 2906 Fax 0 5622 2906

Update : 2014-11-13 11:44:55


 

นายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์
Mr.Veerasak Chaising
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
Director Kamphaengphet Probation Office
Tel 0 5570 5208 # 35 Fax 0 5570 5208

Update : 2014-11-13 11:50:45


 
นางเยาวดี พันธ์หินกอง
Mrs.Yaowadee Panhinkong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
Director Sukhothai Probation Office
Tel 0 5561 3197 Fax 0 5561 3197

Update : 2014-11-13 11:53:57


 
นางชมนารถ ดิสสงค์
Mrs.Chomnat Dissong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
Director Sawankalok Branch of Sukhothai Probation Office
Tel 0 5564 3996 Fax 0 5564 3996

Update : 2014-11-13 11:56:48


 

นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฎ์
Mr.Pairoj Puttawisit
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
Director Phetchabun Probation Office
Tel 0 5672 0688 - 9 Fax 0 5672 0688

Update : 2014-11-13 11:59:00


 
นายชิด ปาคำมา
Mr.Chit Pakamma
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชบูรณ์ สาขาหล่มสัก
Director Lomsak Branch of Phetchabun Probation Office
Tel 0 5670 4942 Fax 0 5670 4942

Update : 2014-11-13 12:01:01


 
นายนพพร บ่ายแสง
Mr.Nopporn Baysang
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
Director Phichit Probation Office
Tel 0 5661 3557 # 103 Fax 0 5661 3557 # 104

Update : 2014-11-13 12:03:59


 

นางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ
MissNongyao Moonkraekam
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
Director Tak Probation Office
Tel 0 5551 7638 # 106 Fax 0 5551 7638

Update : 2014-11-13 12:08:29


 
นายประเสริฐ อินทรัตน์
Mr.Prasert Intharat
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
Director Maesord Branch of Tak Probation Office
Tel 0 5553 4336 Fax 0 5553 6689

Update : 2014-11-13 12:11:21


 
นายสมศักดิ์ กิจนาคะเกศ
Mr.Somsak Kijnaka
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
Director Uttaradit Probation Office
Tel 0 5583 0838 Fax 0 5583 0838

Update : 2014-11-13 14:26:33


 

นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช
Mrs.Ladawan Rojjanapanich
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
Director Uthaithani Probation Office
Tel 0 5651 4136 Fax 0 5651 4135

Update : 2014-11-13 14:30:12


 
นางธารินี แสงสว่าง
Mrs.Tharinee Sangsawang
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
Director Nakhonpathom Probation Office
Tel 0 3434 0287 Fax 0 3434 0288

Update : 2014-11-13 14:37:08


 
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ
Mr.Paiboon Suntonprasert
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
Director Suphanburi Probation Office
Tel 0 3552 2499 # 17 Fax 0 3552 2499 # 11

Update : 2014-11-13 14:42:27


 

นางสุธาทิพย์ ศรีโหร
Mrs.Suthathip Srihorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
Director Kanchanaburi Probation Office
Tel 0 3456 4421 Fax 0 3456 4421

Update : 2014-11-13 14:44:45


 
นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ
Mrs.Srijan Chalermprakeart
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
Director Phetchaburi Probation Office
Tel 0 3240 2411 Fax 0 3240 2411

Update : 2014-11-13 14:49:43


 
นายดำริ ทองยม
Mr.Damri Thongyom
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director Prachuapkhirikhan Probation Office
Tel 0 3260 1961 - 62 Fax 0 3260 1961

Update : 2014-11-13 14:53:05


 

นายประสาร สง่าแสง
Mr.Prasarn Sangarsang
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
Director Ratchaburi Probation Office
Tel 0 3232 5981 - 2 # 114 Fax 0 3232 5981

Update : 2014-11-14 09:41:23


 
นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ
Mr.Nontajit Netpukkana
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
Director Samut songkhram Probation Office
Tel 0 3471 3303 Fax 0 3471 5721

Update : 2014-11-13 15:08:32


 
นางพาณี วลัยใจ
Mrs.Panee Walaijai
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
Director Samutsakhon Probation Office
Tel 0 3441 3966 - 67 Fax 0 3441 3966 - 67

Update : 2014-11-13 15:13:27


 

นายโกมล เสรยางกูล
Mr.Komol Serayangkul
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Suratthani Probation Office
Tel 0 7735 5371 - 72 Fax 0 7735 5371 - 72

Update : 2014-11-13 16:06:38


 
นายอธิพล มะหันตาพันธ์
Mr.Atipon Mahantaphan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
Director Samui Branch of Suratthani Probation Office
Tel 0 7741 9122 Fax 0 7741 8448

Update : 2014-11-13 16:10:56


 
นางนริศา ปานสอาด
Mrs.Narisa Pansaard
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director Nakhon si thammarat Probation Office
Tel 0 7534 4783 Fax 0 7534 4783

Update : 2014-11-13 16:14:33


 

นายศักย์ ดิษฐาน
Mr.Sak Distharn
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
Director Tungson Branch of Nakhon si thammarat Probation Office
Tel 0 7542 4024 Fax 0 7542 4024

Update : 2014-11-13 16:16:47


 
นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา
Mrs.Dussiya Wongwassana
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
Director Chumphon Probation Office
Tel 0 7765 8310 Fax 0 7765 8310

Update : 2014-11-14 08:34:01


 
นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
MissSongsiri musika
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
Director Langsuon Branch of Chumphon Probation Office
Tel 0 7754 1798 Fax 0 7754 4592

Update : 2014-11-14 08:38:52


 

นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์
Mr.Patchaya Chaivaranurak
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
Director Phuket Probation Office
Tel 0 7624 6239 Fax 0 7621 3730

Update : 2014-11-14 08:43:45


 
นายสมหมาย จรัสแสงวรกุล
Mr.Sommai Jarassangvorrakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
d Krabi Probation Office
Tel 0 7562 3141 Fax 0 7562 3139

Update : 2014-11-14 08:49:52


 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
Director Ranong Probation Office
Tel 0 7782 2502 Fax 0 7781 3567

Update : 2014-11-14 09:23:16


 

นายฉวี อินทระ
mChawee Intara
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
Director Phangnga Probation Office
Tel 0 7648 1822 Fax 0 7648 1822

Update : 2014-11-14 08:54:20


 
นางนุสรา วงษ์สุวรรณ
Mrs.Nutsara Wongsuwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
Director Songkhla Probation Office
Tel 0 7432 1169 Fax 0 7432 1169

Update : 2014-11-14 09:01:22


 
นางดวงจันทร์ ทองขาว
Mrs.Doungjan Thongkaw
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
Director Natawee Branch of Songkhla Probation Office
Tel 0 7437 3526 Fax 0 7437 1664

Update : 2014-11-14 09:04:17


 

นายบัญญัติ วงศ์สว่าง
Mr.Banyat Wongsawang
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
Director Trang Probation Office
Tel 0 7557 0546 Fax 0 7557 0546

Update : 2014-11-14 09:06:20


 
นายนพดล นมรักษ์
Mr.Noppadol Nomrak
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
Director Narathiwat Probation Office
Tel 0 7353 2046 Fax 0 7353 2046

Update : 2014-11-14 09:08:48


 
นายบัญชา หนูประดิษฐ์
Mr.Bancha Noopradit
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
Director Yala Probation Office
Tel 0 7336 1229 Fax 0 7336 1229

Update : 2014-11-14 09:10:29


 

นางสุจิตรา รัตนเสวี
Mrs.Sujittra Rattanasevee
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
Director Phatthalung Probation Office
Tel 0 7461 1118 Fax 0 7461 1118

Update : 2014-11-14 09:12:44


 
นายคนอง รอดทอง
Mr.Kanong Rodthong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
Director Pattani Probation Office
Tel 0 7333 7359 Fax 0 7333 7359

Update : 2014-11-14 09:14:37


 
นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์
Mr.Teerapat Rodkwamtook
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
Director Satun Probation Office
Tel 0 7471 1914 Fax 0 7471 1914

Update : 2014-11-14 09:19:51


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400