นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
Department of Probation

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Rajaburi Direkriddhi Bldg, Fl.4,6
Chaeng Wattana Rd., Laksi
Bangkok 10210
Tel 021414750
Fax 021438826

Update : 2017-12-27 11:40:21


 

นายประสาร มหาลี้ตระกูล
Mr.Prasarn Mahaleetrakul
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
Director General
Tel 0 21430688 Fax 0 2143 8800

Update : 2018-01-08 08:39:54


 
นางอัญชลี พัฒนสาร
Mrs.Anchalee Pattanasarn
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
Duputy Director General
Tel 0 2141 4708 Fax 0 2143 8804

Update : 2018-01-15 16:07:58


 
นายพยนต์ สินธุนาวา
MRPayont Sinthunava
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
Duputy Director General
Tel 0 2141 4700 / 0 2143 0700 Fax 0 2143 8804

Update : 2018-01-15 16:07:17


 

นายว่าง
Mr
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
Duputy Director General
Tel 0 2143 0699 / 0 2 141 4900 Fax 0 2143 8804

Update : 2018-09-28 16:17:35


 
นางสาวพวงทิพย์ นวลขาว
MissPoungtip Nuankaao
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสืบเสาะและพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ
Expert in Pre-sentence and Investigation
Tel 0 2413 0621 Fax 0 2143 8800

Update : 2018-09-28 16:20:24


 
นางว่าง
Mrs
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการควบคุมและสอดส่อง ผู้เชี่ยวชาญ
Expert in Supervision
Tel 0 2143 0617 Fax 0 2143 8800

Update : 2018-09-28 16:18:47


 

นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
MrsYossawan Boriboonthana
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ
Expert in Rehabilitation and Community Service
Tel 0 2143 0619 Fax 0 2143 8800

Update : 2018-09-28 16:27:57


 
นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย
MissPuongkaew Chuechoey
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
Probation Inspector
Tel 0 2143 0628 Fax 0 2143 8815

Update : 2018-01-15 15:50:50


 
นางสุดฤดี ศรีอรุณ
MrsSudrudee Sriaroon
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
Probation Inspector
Tel 0 2143 0627 Fax 0 2143 8812

Update : 2018-09-28 16:29:48


 

นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
MrsManeerat Boonrit
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
Probation Inspector

Update : 2018-01-09 10:59:23


 
นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์
MrsSuphaporn Onrit
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ


Update : 2018-01-09 11:10:38


 
นางพรประภา แกล้วกล้า
MrsPornprapa Klaewkra
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
Probation Inspector

Update : 2018-09-28 16:32:48


 

นายเศวตนันท์ สุขพันธ์
MrSawettanan Sukpan
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
Probation Inspector
Tel 0 2143 0624 Fax 0 2143 8812

Update : 2018-11-27 13:46:48


 
นางถิระวัฒน์ ศรีวิฑูรย์
Mrs.Tirawat Sriwitoon
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Adminmistrative system Group
Tel 0 2143 0631 Fax 0 2143 8821

Update : 2014-11-12 16:02:31


 
นางสาวสิริกุล ศรารัชต์
MissSiriegool Sararuch
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Auditor Group
Tel 0 2143 0629 Fax 0 2143 8819

Update : 2014-11-12 16:01:51


 

นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
Mrs.Yossawan Boriboonthana
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Sacretary Office of the secretary
Tel 0 2143 0633 Fax 0 2143 8822

Update : 2018-01-08 09:00:44


 
ว่าง

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Personnel Division
Tel 0 2141 4898 Fax 0 2143 8838

Update : 2018-11-28 15:26:21


 
นายอนันต์ สุรพัฒน์
Mr.Anan surapat
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director Strategic and Planning Division, Department of Probation
Tel 0 2143 0662 Fax 0 2143 8845

Update : 2018-07-17 13:18:58


 

นางสาวจินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ
MissJindarat Lemtae
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ
Director Information Technology And Communication Center
Tel 0 2143 0659 Fax 0 2143 8841

Update : 2018-01-16 09:47:46


 
นางสาวพวงทิพย์ นวลขาว
MissPuangtip Nuankaao
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
Director Humen Resource Development Center
Tel 0 2141 4799 Fax 0 2143 8838-39

Update : 2018-01-17 15:25:20


 
นางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา
MrsJamreng Sawatdeewat na ayuttaya
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
Director Drug Addicts Rehabilitation Development Division
Tel 0 2143 0671 Fax 0 2143 8850

Update : 2018-01-08 09:11:25


 

นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ
MrsPratip sangwattana
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ
Director Division of Promotion and Development of Probation Network
Tel 0 2143 0679 Fax 0 2143 8856

Update : 2018-07-17 13:19:50


 
นางนุสรา วงษ์สุวรรณ
Mrs.nuchsara wongsuwan
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาการคุมประพฤติ
Director Probation Development Bureau
Tel 0 2143 8866 Fax 0 2143 8867

Update : 2018-10-01 17:19:28


 
นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ
MrNontajet Nedpukkana
ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
Director Drug Addicts Rehabilitation Center
Tel 0 2598 1391 Fax 0 2598 1393

Update : 2018-11-28 15:27:32


 

นางอำไพ ชนะชัย
MrsAmpai Chanachai
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
Director Pattanee Drug Addicts Rehabilitation Center
Tel 0 7342 4800-2 Fax 0 7342 4800-2

Update : 2018-01-09 10:41:53


 
นางธารินี แสงสว่าง
Mrs.Tharinee Sangsawang
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1
Director Bangkok Probation office 1
Tel 0 2411 1848 Fax 0 2412 0085

Update : 2018-01-08 09:23:12


 
นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
MrsRapeeporn HimakulSrisombattrakal
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
Director Bangkok Probation office 2
Tel 0 2512 4746 Fax 0 2512 4925

Update : 2018-10-01 17:22:44


 

นายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล
Mr.Jakkrawot Sirifongnukun
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3
Director Bangkok Probation office 3
Tel 0 2457 3020 Fax 0 2457 3119

Update : 2018-01-08 09:34:37


 
นางนิตยา คงสุวรรณ
MrsNittaya Kongsuwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
Director Bangkok Probation office 4
Tel 0 2517 6624 Fax 0 2517 6624

Update : 2018-01-08 10:12:45


 
นายประทักษ์ ประทุมทิพย์
Mr.Pratak Pratumthip
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
Director Bangkok Probation office 5
Tel 0 2291 2840-42 Fax 0 2291 2840-42

Update : 2018-10-01 17:25:26


 

นางชนกพรรณ จินดามัง
MrsChanokphan Jindamang
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6
Director Bangkok Probation office 6
Tel 0 2142 3000 Fax 0 2142 3000

Update : 2018-01-08 09:49:56


 
นางวิทยารัตน์ ชาติปรีชากุล
MrsWitthayarat Chatpreechakun
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7
Director Bangkok Probation office 7
Tel 0 2541 2250-51 Fax 0 2541 2251

Update : 2018-01-08 09:55:19


 
นางกัญญารัตน์ บุญส่ง
Mrs.Kanyarat Bunsong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8
Director Bangkok Probation office 8
Tel 0 2416 8693 Fax 0 2416 8692

Update : 2018-01-08 09:58:20


 

นายองอาจ จันทรมณี
Mraongart jantaramanee
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9
Director Bangkok Probation office 9
Tel 0 2399 2254 (11) Fax 0 24399 2254

Update : 2018-04-04 10:41:37


 
นายนพรุจ ตันมงคล
MrNopparut Tonmomgkon
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10
Director Bangkok Probation Office10
Tel 0 2307 8428 #31 Fax 0 2307 8428#23,14

Update : 2018-01-09 09:52:56


 
นางสุมาลี มาดำ
Mrssumalee madum
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11
Director Bangkok Probation office 11
Tel 0 2409 5375 Fax 0 2409 4375

Update : 2018-10-01 17:26:18


 

นายธงชัย ไชยเดช
MrThongchai Chaiyadach
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12
Director Bangkok Probation office 12
Tel 0 2576 0321 Fax 0 2576 0322

Update : 2018-01-08 10:15:09


 
นายคงศักดิ์ ปานสอาด
MrKongsak Pansaart
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
Director Nonthaburi Probation Office
Tel 0 2580 3527 Fax 0 2580 0733

Update : 2018-01-08 10:21:24


 
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ
MrPaiboon Soonthonprasert
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
Director Samutprakan Probation Office
Tel 0 2707 7855 Fax 0 2707 7855 # 16,30

Update : 2018-01-09 09:56:39


 

นายสายยนต์ ปัญญาทา
Mr.Saiyont Panyata
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Phra Nakhon Si Ayutthaya Probation Office
Tel 0 2524 1119 Fax 0 3524 1119

Update : 2014-11-12 16:15:42


 
นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์
MissKrittha Muengsomboon
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
Director Lopburi Probation Office
Tel 0 3678 2208 - 9 Fax 0 3678 2209

Update : 2018-01-08 11:15:25


 
นายสิทธิชัย ชิขุนทด
MrSitthichai chikuntod
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
Director Chaibadan Branch of Lopburee Probation Office
Tel 0 3679 2071 Fax 0 3679 2071

Update : 2018-01-09 11:37:19


 

นายอารักษ์ วีระกะลัส
Mr.Veera Weerakalad
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
Director Saraburi Probation Office
Tel 0 3622 1290 Fax 0 3622 2108

Update : 2018-01-08 10:54:50


 
พันเอกศุภณัฐฐ์ หนูรุ่ง
Supphanat Noorung
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
Director Angthong Probation Office
Tel 0 3562 6394 Fax 0 3562 0393

Update : 2018-01-08 10:56:42


 
นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ
MrRompong Phonwattana
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
Director Pathumthani Probation Office
Tel 0 2581 3509 Fax 0 2581 3509

Update : 2018-07-09 09:08:13


 

นางสาวเบญจวรรณ ผลประเสริฐ
MissBenjawon Phonprasert
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
Director Tanyaburee Branch of Patumthanee Probation Office
Tel 0 2577 3834 Fax 0 2577 3834

Update : 2018-04-04 10:47:08


 
นายบุญเลิศ คงหอม
MrBoonlert Konghom
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
Director Singburi Probation Office
Tel 0 3652 1193 Fax 0 3652 4193

Update : 2018-08-02 15:24:11


 
นางสาวสิรินทร์ พุ่มงวม
MissSririn Phumngam
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
Director Chainat Probation Office
Tel 0 5641 5366 Fax 0 5641 5367

Update : 2018-07-09 14:47:48


 

นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
MrChaiwat Ranglek
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
Director Chonburi Probation Office
Tel 0 3839 7451 Fax 0 3839 7451

Update : 2018-10-01 17:27:34


 
นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์
MrsAnchalee Pongphitak
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
Director Chanthaburi Probation Office
Tel 0 3932 1403 Fax 0 3932 1403

Update : 2018-01-08 11:03:11


 
นางพวงชมพู เปรมประเสริฐ
Mrspoungchompoo pramprasert
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
Director Rayong Probation Office
Tel 0 3869 4115 Fax 0 3869 4098

Update : 2018-10-01 17:29:28


 

นายสุทัศน์ วิเชยละ
MrSutat Wichaila
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
Director Trat Probation Office
Tel 0 3952 3960 - 61 Fax 0 3952 3960 - 61

Update : 2018-09-11 15:23:33


 
นางสิญา ทองดี
Mrs.Siya Thongdee
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
Director Nakhonnayok Probation Office
Tel 0 3731 4856 Fax 0 3731 1613

Update : 2014-11-12 22:26:19


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
Director Chachoengsao Probation Office
Tel 0 3851 5751 Fax 0 3851 5751

Update : 2018-11-28 15:28:31


 

นายถาวร กูลศิริ
MrThawon Koonsiri
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
Director Prachinburi Probation Office
Tel 0 3721 1612 Fax 0 3721 1616

Update : 2018-01-08 11:17:30


 
นายวิชาญ สุขสวัสดิ์
Mr.Wicharn Soksawas
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
Director Kabinburi Branch of Prachinburi Probation Office
Tel 0 3728 8180 - 81 Fax 0 3728 8180 - 81

Update : 2014-11-12 15:04:33


 
นายผดุงศักดิ์ ศรีจันทร์
MrPhadungsak Srijan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
Director Sakaeo Probation Office
Tel 0 3742 5299 Fax 0 3742 5299

Update : 2018-01-08 11:21:48


 

นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฎ์
Mrpairoj puttivisit
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
Director Nakhon ratchasima Probation Office
Tel 0 4425 8809 Fax 0 4425 8813

Update : 2018-01-08 14:07:35


 
นางตะติมา นุ้ยฉิม
MrsTatima Nueychem
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
Director Srikiw Branch of Nakhonratchasima Probation Office
Tel 0 4429 0655 - 56 Fax 0 4429 0655 - 56

Update : 2018-01-09 09:59:49


 
สิบเอกมลชัย เทียนแนวนุ่ม
Mr.momchai Thannawnum
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
Director Buayai Branch of Nakhonratchasima Probation Office
Tel 0 4491 3883 Fax 0 4491 3881

Update : 2018-10-02 17:15:24


 

นายปฎิญญา แกะกระโทก
MrPatinya Kaekratok
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
Director Pimild Branh of Nakhonrtchasima Probation Office
Tel 0 4492 8032 Fax 0 4492 8032

Update : 2018-01-09 12:55:23


 
นายไพรัช ปฐมวงค์ไพรัช
MrPairat Pathomwongpairat
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
Director Ubonratchathani Probation Office
Tel 0 4524 0065 - 7 Fax 0 4524 0065-7

Update : 2018-01-09 10:03:24


 
นางสุนิสา เอมสมบุญ
Mrssunisa amsombun
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
Director Dadudom BranchUbonrchathani Probation Office
Tel 0 4521 0630 Fax 0 4531 0630

Update : 2018-10-02 17:16:31


 

นางดวงพร นิยะพักตร์
MrsDoungporn Niyapak
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
Director Surin Probation Office
Tel 0 4404 0900-2 Fax 0 4404 0903

Update : 2018-01-16 09:42:17


 
นายมานิตย์ แก้วโสพรม
MrManit Kaewsoprom
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
Director Buriram Probation Office
Tel 0 4466 6830 Fax 0 4466 6830

Update : 2018-01-09 13:09:36


 
นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์
MissPawana Thanakunarak
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
Director Nangrong Branch of Buriram Probation Office
Tel 0 4463 3527 Fax 0 4463 3216

Update : 2018-01-09 10:05:58


 

นายสุทิน ไชยวัฒน์
MrSutin Chaiwat
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
Director Sisaket Probation Office
Tel 0 4561 3187 Fax 0 4561 3187

Update : 2018-01-22 08:59:35


 
นางบุญเรือน กาฬเนตร
MrsBunrean Kanlaned
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีษะเกษ สาขากัณทรลักษณ์
Director Kantaralak Branch of Sisaket Probation Office
Tel 0 4582 6097 Fax 0 4582 6097

Update : 2018-01-09 13:15:36


 
ว่าที่ร้อยตรี สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี
Mr.Sittanat Sittibuasri
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
Director Yasothon Probation Office
Tel 0 4571 2304 Fax 0 4571 2304

Update : 2018-01-08 14:21:48


 

นางสาว
Miss
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
Director Amnatcharoen Probation Office
Tel 0 4552 3158 Fax 0 4552 3080

Update : 2018-10-02 17:20:07


 
นางชลาลัย ฤทธิรัตน์
Mrs.Chalalai Rittirat
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
Director Chaiyaphum Probation Office
Tel 0 4481 6300 - 1 Fax 0 4481 6300 - 1

Update : 2018-11-28 14:27:17


 
นางสาวกานต์สินี สุขสม
Misskansinee suksom
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
Director Phukeaw Branch of Chaiyaphum Probation Office
Tel 0 4484 4746 - 7 Fax 0 4484 4746

Update : 2018-10-02 17:22:00


 

นางณัฎฐกานต์ เหมัษฐิติ
Mrs.Nattakan Hamattiti
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
Director Khonkaen Probation Office
Tel 0 4324 6191 Fax 0 4324 6191

Update : 2018-01-08 14:38:54


 
นายเมธิน ศรีชัย
MrMatin Srichai
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
Chumpre Branch of Khonkaen Probation Office
Tel 0 4324 6191 Fax 0 4324 6191

Update : 2018-01-09 14:11:16


 
นางศิริพร ผาสุขดี
Mrs.Sriporn Phasukdee
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
Director Phayao Probation Office
Tel 0 5448 2390 Fax 0 5448 2390

Update : 2018-01-09 10:15:02


 

นางสาวนฤมล แสนทวีสุข
missnarumom santaweesuk
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
Director Phon Branch of Khonkaen Probation Office
Tel 0 4341 5978 Fax 0 4341 5978

Update : 2018-10-02 17:23:56


 
นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร
MrYuttapong Hirunmaporn
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
Director Udonthani Probation Office
Tel 0 4224 9404 Fax 0 4224 9404

Update : 2018-10-02 17:25:15


 
นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
Mrswarunya pawapootanon na mahasakam
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
Director Mahasarakham Probation Office
Tel 0 4372 1844 Fax 0 4372 1844

Update : 2018-11-28 14:30:39


 

นายวงศวัฒน์ ปัญญาวุฒิวงษ์
MrWongsawat Panyawuttiwong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
Director Payakkapomepisai Branch of Maharakham Probation Office
Tel 0 4302 7524 Fax 0 4302 7524

Update : 2018-01-09 14:19:11


 
นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
MrJittisan Wuttivet
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
Director Sakonnakhon Probation Office
Tel 0 4271 3364 Fax 0 4271 3364

Update : 2018-01-08 14:45:54


 
นางเยาวดี พันธ์หินกอง
MrsYaowadee Panhinkong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
Director Roiet Probation Office
Tel 0 4351 4194 Fax 0 4351 4193

Update : 2018-04-24 11:02:31


 

นางวราภรณ์ เปล่งแสง
.MrsWaraporn Plengseng
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
Director Kalasin Probation Office
Tel 0 4381 3538 Fax 0 4381 2969

Update : 2018-01-16 09:46:22


 
ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ แก้วจินดา
Pichet Kawjinda
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
Director Mukdahan Probation Office
Tel 0 4263 0801 Fax 0 4263 0801

Update : 2018-10-02 17:26:22


 
นายยุทธพร คุณารักษ์
Mr.Yuttaporn Kunarak
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
Director Nongbualamphu Probation Office
Tel 0 4231 6706 Fax 0 4231 2334

Update : 2018-01-08 14:51:22


 

นายประเวศ กันสุข
Mr.Praves Gunsuk
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
Director Nakhonphanom Probation Office
Tel 0 4252 1166 Fax 0 4252 1166

Update : 2014-11-13 09:08:21


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
Director Nongkhai Probation Office
Tel 0 4242 3966 Fax 0 4242 3966

Update : 2018-11-28 15:31:04


 
นายวิรัตน์ ศรีมงคล
MrWirat Srimongkol
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
Director Bungkan Probation Office
Tel 0 81849 4945 Fax 0 4249 2457

Update : 2018-09-11 15:20:42


 

ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ แก้วจินดา
Mrpichat kaewjinda
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
Director Loei Probation Office
Tel 0 4286 1225 - 6 #111 Fax 0 4286 1225 #104

Update : 2018-10-02 17:27:39


 
นางวันทนา คันทาเวช
Mrswantana kantavat
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
Director Chiangmai Probation Office
Tel 0 5323 5285 # 41 Fax 0 5323 5285 # 31

Update : 2018-10-02 17:28:39


 
นายวีรชาติ จันทจร
MrWeerachat Jantajon
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
Director Fang Branch of Chiangmai Probation Office
Tel 0 5338 2966 Fax 0 5338 2966

Update : 2018-01-09 10:11:37


 

นางสุรีย์ ภู่เพชร
MrsSuree Pupech
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
Director Chiangrai Probation Office
Tel 0 5315 2069 - 70 # 105 Fax 0 5315 2069 - 70 # 114

Update : 2018-01-08 15:55:20


 
นางสาวระยอง เวียงลอ
MissRayong Wenglor
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
Director Turng Branch of Chiangrai Probation Office
Tel 0 5379 5235 Fax 0 5379 5235

Update : 2018-10-02 17:29:31


 
นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ
MrsJirawan Chaiwat
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
Director Lampang Probation Office
Tel 0 5422 6171 # 15 Fax 0 5422 6172

Update : 2018-10-02 17:30:17


 

นางจิราพร เพิ่มพูล
MrsJeeraporn Phemphon
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
Director Phrae Probation Office
Tel 0 5452 2851 Fax 0 5452 2851

Update : 2018-01-09 10:13:49


 
นายชัยศิษฎ์ วังแวว
Mr.Chaisit Wongwew
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director Maehongson Probation Office
Tel 0 5361 2806 Fax 0 5362 0026

Update : 2018-09-11 15:26:28


 
นายนพดล ศรีทาเกิด
MrNoppadol sritaket
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
Director Lamphun Probation Office
Tel 0 5352 5517 Fax 0 5352 5517

Update : 2018-10-02 17:31:17


 

นายวรวุธ คันธาเวช
MrWorawut kantavat
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
Director Nan Probation Office
Tel 0 5475 0959 Fax 0 5475 0959

Update : 2018-01-08 16:00:43


 
นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์
Mrs.Supaporn Aonrit
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
Director Phitsanulok Probation Office
Tel 0 5524 1900 # 306 Fax 0 5524 1900

Update : 2014-11-13 11:43:02


 
นายไพโรจน์ พุทธวิศิษฐ์
Mrpairoj puttivisit
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
Director Nakhonsawan Probation Office
Tel 0 5622 2906 Fax 0 5622 2906

Update : 2018-10-02 17:32:10


 

นายอุทัย ทะริยะ
Mr.Uthai Tariya
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
Director Kamphaengphet Probation Office
Tel 0 5570 5208 # 35 Fax 0 5570 5208

Update : 2018-01-22 09:19:06


 
นางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ
MissNongyao Moonkraekam
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
Director Sukhothai Probation Office
Tel 0 5561 3197 Fax 0 5561 3197

Update : 2018-01-09 10:17:48


 
นางชมนารถ ดิสสงค์
Mrs.Chomnat Dissong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
Director Sawankalok Branch of Sukhothai Probation Office
Tel 0 5564 3996 Fax 0 5564 3996

Update : 2014-11-13 11:56:48


 

นายชิด ปาคำมา
Mr.Chit Pakunma
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
Director Phetchabun Probation Office
Tel 0 5672 0688 - 9 Fax 0 5672 0688

Update : 2018-01-08 16:09:52


 
นางราตรี เอียดคง
MrsRatree Aeadkong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชบูรณ์ สาขาหล่มสัก
Director Lomsak Branch of Phetchabun Probation Office
Tel 0 5670 4942 Fax 0 5670 4942

Update : 2018-01-08 16:11:33


 
นายประหยัด ไม้แพ
Mr.prayat Maipra
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
Director Phichit Probation Office
Tel 0 5661 3557 # 103 Fax 0 5661 3557 # 104

Update : 2018-09-11 15:28:36


 

นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร
MrYoungyut Thammanittayangkul
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
Director Tak Probation Office
Tel 0 5551 7638 # 106 Fax 0 5551 7638

Update : 2018-01-09 10:21:52


 
นายประเสริฐ อินทรัตน์
Mr.Prasert Intharat
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
Director Maesord Branch of Tak Probation Office
Tel 0 5553 4336 Fax 0 5553 6689

Update : 2014-11-13 12:11:21


 
นายสมศักดิ์ กิจนาคะเกศ
Mr.Somsak Kijnaka
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
Director Uttaradit Probation Office
Tel 0 5583 0838 Fax 0 5583 0838

Update : 2014-11-13 14:26:33


 

นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช
Mrs.Ladawan Rojjanapanich
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
Director Uthaithani Probation Office
Tel 0 5651 4136 Fax 0 5651 4135

Update : 2014-11-13 14:30:12


 
นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ
MrsSrijan Chalamkert
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
Director Nakhonpathom Probation Office
Tel 0 3434 0287 Fax 0 3434 0288

Update : 2018-01-09 10:23:52


 
นางดวงพร นิยะพักตร์
MrsDoungporn Niyapak
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
Director Suphanburi Probation Office
Tel 0 3552 2499 # 17 Fax 0 3552 2499 # 11

Update : 2018-11-27 13:49:00


 

นางสาว ดุษสิยา วงศ์วาสนา
MissDussiya Wongwassana
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
Director Kanchanaburi Probation Office
Tel 0 3456 4421 Fax 0 3456 4421

Update : 2018-01-22 08:56:51


 
นายดำริ ทองยม
MrDumrhi Thongyum
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
Director Phetchaburi Probation Office
Tel 0 3240 2411 Fax 0 3240 2411

Update : 2018-01-09 10:28:13


 
นายปรัชญา ไชยวรานุรักษ์
Mrpratchaya chaivaranurak
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director Prachuapkhirikhan Probation Office
Tel 0 3260 1961 - 62 Fax 0 3260 1961

Update : 2018-10-02 17:33:43


 

นายอภัย เอียดบัว
Mr.Apai Aertbou
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
Director Ratchaburi Probation Office
Tel 0 3232 5981 - 2 # 114 Fax 0 3232 5981

Update : 2018-10-02 17:34:29


 
นายนพพร บ่ายแสง
Mr.noppron Baisang
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
Director Samut songkhram Probation Office
Tel 0 3471 3303 Fax 0 3471 5721

Update : 2018-07-09 14:49:34


 
นายวันชัย ชนาลังการ
MrWanchai chanalungkan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
Director Samutsakhon Probation Office
Tel 0 3441 3966 - 67 Fax 0 3441 3966 - 67

Update : 2018-10-02 17:35:29


 

นางนริศา ปานสะอาด
Mrsnarisa Pansaart
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Suratthani Probation Office
Tel 0 7735 5371 - 72 Fax 0 7735 5371 - 72

Update : 2018-10-02 17:36:28


 
นายอธิพล มะหันตาพันธ์
Mr.Atipon Mahantaphan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
Director Samui Branch of Suratthani Probation Office
Tel 0 7741 9122 Fax 0 7741 8448

Update : 2014-11-13 16:10:56


 
นางวริญญา สัมพันธรัตน์
MrsWarinya Sampantarat
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
Director Chaiya Branch of Suratthani Probation Office
Tel 0 7743 1637 Fax 0 7743 1637

Update : 2018-01-22 10:25:13


 

นายคนอง รอดทอง
MrKanong Rodthong
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director Nakhon si thammarat Probation Office
Tel 0 7534 4783 Fax 0 7534 4783

Update : 2018-10-02 17:37:16


 
นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
Mr.Pipat Wongteerakitkosol
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
Director Tungson Branch of Nakhon si thammarat Probation Office
Tel 0 7542 4024 Fax 0 7542 4024

Update : 2018-01-09 09:24:12


 
นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
Misssungsiri Musika
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
Director Chumphon Probation Office
Tel 0 7765 8310 Fax 0 7765 8310

Update : 2018-05-08 09:41:58


 

นางสมใจ ธรรมเพชร
Mrssomchai tammapet
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
Director Langsuon Branch of Chumphon Probation Office
Tel 0 7754 1798 Fax 0 7754 4592

Update : 2018-10-02 17:38:15


 
นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์
Mr.Patchaya Chaivaranurak
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
Director Phuket Probation Office
Tel 0 7624 6239 Fax 0 7621 3730

Update : 2014-11-14 08:43:45


 
นายสนั่น ทองเนื้อขาว
Mr.Sanan Thongnearqkaw
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
Director Krabi Probation Office
Tel 0 7562 3141 Fax 0 7562 3139

Update : 2018-01-09 09:29:56


 

นางสาวจันทกร ดำเนินผล
Misschantakon Dumnanphon
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
Director Ranong Probation Office
Tel 0 7782 253876 Fax 0 7781 3567

Update : 2018-05-08 09:39:58


 
นายศักย์ ดิษฐาน
MrSak Distharn
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
Director Phangnga Probation Office
Tel 0 7648 1822 Fax 0 7648 1822

Update : 2018-01-09 09:32:15


 
นางนุสรา วงษ์สุวรรณ
Mrs.Nutsara Wongsuwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
Director Songkhla Probation Office
Tel 0 7432 1169 Fax 0 7432 1169

Update : 2014-11-14 09:01:22


 

นายธีรเดช แสงจันทร์
MrTeeradaet Sangjan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
Director Natawee Branch of Songkhla Probation Office
Tel 0 7437 3526 Fax 0 7437 1664

Update : 2018-01-09 09:39:00


 
นายบัญญัติ วงศ์สว่าง
Mr.Banyat Wongsawang
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
Director Trang Probation Office
Tel 0 7521 2930 Fax 0 7521 2948

Update : 2018-01-09 09:35:24


 
นางดวงจันทร์ ทองขาว
MrsDoungjan Thongkaw
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
Director Narathiwat Probation Office
Tel 0 7353 2046 Fax 0 7353 2046

Update : 2018-01-09 09:37:19


 

นายว่าง
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
Director Yala Probation Office
Tel 0 7336 1229 Fax 0 7336 1229

Update : 2018-10-02 17:39:15


 
นางสุจิตรา รัตนเสวี
Mrs.Sujittra Rattanasevee
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
Director Phatthalung Probation Office
Tel 0 7461 1118 Fax 0 7461 1118

Update : 2014-11-14 09:12:44


 
นายสัณฐาน รัตนะ
Mr.Santhan Rattana
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
Director Pattani Probation Office
Tel 0 7333 7359 Fax 0 7333 7359

Update : 2018-01-09 09:40:29


 

นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์
Mr.Teerapat Rodkwamtook
ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
Director Satun Probation Office
Tel 0 7471 1914 Fax 0 7471 1914

Update : 2014-11-14 09:19:51


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400