นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Rights and Liberties Protection Department

120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
120 Moo 3 Rajaburi Direkriddhi Building ,The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th Changwattana Road Tung Song Hong
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 2817-18
www.rlpd.moj.go.th
Update : 2014-11-13 15:41:02


 

พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์
Pol. Col.Naras Savestanan
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Director General, Rights and Liberties Protection Department Rights and Liberties Protection Department
Tel 021412707 Fax 0 21439660
savestanan@yahoo.com
Update : 2014-11-13 15:31:43


 
นายไพฑูรย์ สว่างกมล
Mr.Paitoon Sawangkamol
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Deputy Director General, Department of Rights and Liberties Protection Department of Rights and Liberties Protection
Tel 021412706 Fax 021439660
paitoonsaw@moj.go.th
Update : 2014-11-13 15:31:11


 
นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
Ms.Pitikan Sithidej
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Deputy Director General, Department of Rights and Liberties Protection Rights and Liberties Protection Department
Tel 021412702 Fax 021439660
Pitikan@hotmail.com
Update : 2014-11-13 15:30:00


 

นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
Mr.Kerdchoke Kasamwongjit
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
Specialist of Rights and Liberties Protection
Kerdchoke07@hotmail.com
Update : 2014-11-13 15:19:27


 
นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
MissAimorn Siangyai
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
Specialist of Rights and Liberties Promotion
yingaim@hotmail.com
Update : 2014-11-13 15:32:47


 
นางจันทร์ชม จินตยานนท์
Mrs.Janchom Chintayananda
ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Director of Rights and Liberties Protection Division
Janchom.c@rlpd.go.th
Update : 2014-11-13 15:13:15


 

นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
Mrs.Nongporn Roongpetchwong
ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผุู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
Director of Rights and Liberties Protection Division Rights and Liberties Protection Division
Tel 0 2502 8191 Fax 0 2502 8224
nognporn.r@rlpd.mail.go.th
Update : 2014-11-13 15:28:59


 
นางสาวธนกร สถานานนท์
Mr.Thanakorn Stananoda
ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน สำนักงานคุ้มครองพยาน
Director of office of the Witness Protection Witness Protection
Thanakorn.s@rlpd.go.th
Update : 2014-11-13 15:11:23


 
นายสมชาย คมกริส
Mr.Somchai Komgrit
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
Director of Rights and Liberties Protection Division Rights and Liberties Protection Division
Tel 021412744 Fax 021439675-6
komgrit2000@hotmail.com
Update : 2014-11-13 15:27:14


 

นายวรากร โสมนะพันธุ์
Mr.Warakorn Somanabandhu
ผู้อำนวนการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
Director of Conflic Management and Promotions Division Conflic Management and Promotions Division
warakorn.s@rlpd.go.th
Update : 2014-11-13 15:46:15


 
นางสุจิตรา แก้วไกร
Mrs.Sujittra KaewKrai
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary Office of the Secretary
Tel 021412820 sujittra.k@rlpd.go.th
Update : 2014-12-02 11:09:35


 
นางเปรมยุดา ตั้งเจริญสุข
Mrs.Prameyuda Tangcharernsuk
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of Unit Adminmistrative system Development Adminmistrative system Development
Tel 02 141 2729 Fax 02 143 9664
prameyuda.t@rlpd.go.th
Update : 2014-12-02 11:08:32


 

นางโสมไสว แก้วกุลวนิช
Mrs.Somsawai Kaewkulwanich
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief of Internal Auditor Group Internal Auditor Group
somsawai.k@rlpd.go.th
Update : 2014-12-22 14:24:29


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400