นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    กรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
Legal Execution Department

189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
189/1 Thanon Bangkunnon
Bangkok Noi
Bangkok 10700
Tel 0 2881 4999
www.led.go.th Cable Adress : DEPLEXE Bangkok 10700
Update : 2012-03-15 11:06:44


 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
Msruenvadee suwanmongkol
อธิบดีกรมบังคับคดี
Director - General
Tel 02 881 4800 Fax 02 433 6011
ruenvade@led.go.th
Update : 2014-11-26 11:51:57


 
นางรสพร สุขสมพร
Mrs.Rosporn suksomporn
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
Deputy Director - General
Tel 0 2881 4802 Fax 0 2433 6011
Rosporn@led.go.th
Update : 2014-11-26 12:02:04


 
นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์
MrsKhwanrapee Julapimpun
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
Deputy Director - General
Tel 0 2881 4806 Fax 0 2887 5113
Khwanrapee@led.go.th
Update : 2014-11-26 12:01:32


 

นางภาวดี ศิริเมธารักษ์
MrsPavadee Sirimetharak
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง
Legal Execution of Civil Case Specialist
Tel 02 435 7660 Fax 02 881 4807
pavadee@led.go.th
Update : 2014-11-26 12:03:28


 
นางกันยา สุริฉันท์
MrsKanya Surichan
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
Legal Execution of Bankruptcy Case Specialist
Tel 0 2881 4940 Fax 0 2881 4807
Kanya@led.go.th
Update : 2014-11-26 13:20:03


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
Legal Execution of Bankruptcy Case Specialist
Tel 02 881 4812 Fax 02 881 4813
-
Update : 2014-11-26 13:29:30


 

-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
Legal Execution of Bankruptcy Case Specialist
Tel 02 887 5074 Fax 02 881 4813
-
Update : 2014-11-26 13:30:09


 
ม.ล.ผกาพรรณ สันติกุญชร
M.L.Pakaphan Santikunchorn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
Legal Execution of Accounting Case Specialist
Tel 0 2881 4811 Fax 0 2881 4811
pakaphan@led.go.th
Update : 2012-03-15 13:20:14


 
นางรัตนาวดี สมบูรณ์
Mrs.Ratanavadee Somboon
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
Chief of Inspector - General
Tel 0 2435 1531 Fax 0 2435 1534
ratanavadee@led.go.th
Update : 2014-11-26 13:33:14


 

นายปรีชา วงศ์อนันต์นนท์
Mr.Preecha wonganannon
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector - General
Tel 0 2435 1532 Fax 0 2435 1534
preecha@led.go.th
Update : 2014-11-26 13:39:36


 
นางศศิวิมล ธนศานติ
MsSasivimol Tanasarnti
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector - General
Tel 02 887 5001 Fax 02 435 1534
Sasivimol@led.go.th
Update : 2014-11-26 13:41:38


 
นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์
Mr.Songthum Poonkasemsup
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector - General
Tel 02 887 5129 Fax 02 435 1534
songthum@led.go.th
Update : 2014-11-26 13:43:22


 

นายศิธร วรรณแสง
Mr.Sitorn Wannasaeng
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector - General
Tel 02 887 5128 Fax 02 435 1534
sitorn@led.go.th
Update : 2014-11-26 13:46:18


 
นายพีระ อัครวัตร
Mr.Peera Augkarawat
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector - General
Tel 0 2435 1533 Fax 0 2435 1534
peera@led.go.th
Update : 2014-11-26 13:45:53


 
นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรี
MissSomtawil Nontasawatsee
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief of Internal Auditor Group Internal Auditor Group
Tel 0 2434 1363 Fax 0 2434 1367
somthawin@led.go.th
Update : 2012-04-12 00:22:26


 

นายธรา เทียนประทีป
Mr.Thara Taenprateep
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of Public Sector Development Group Public Sector Development Group
Tel 0 2887 5152 Fax 0 2887 5151
thara@led.go.th
Update : 2014-11-26 13:54:23


 
นางเสงี่ยม กิจโกศล
Mrs.Sangiam Kitkosol
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2435 7399 Fax 0 2433 0570
sangiam@led.go.th
Update : 2014-11-26 14:03:30


 
นางสาวรัตนา วิมุกตานนท์
MissRatana Vimuktananda
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2881 4852 Fax 0 2433 0800
ratana@led.go.th
Update : 2012-04-12 00:23:05


 

นาง.วิไล เพ็ชรประดับฟ้า
Mrs.Wilai petchpradupfa
ผู้อำนวยการ กองคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์
Director Division of Distribution of Proceeds and Dividends
Tel 0 2881 4868 Fax 0 2434 1505
wilai8ha@led.go.th
Update : 2014-11-26 14:48:03


 
นางสายพิณ ศิริไพศาล
Mrs.Saipin Siripaisaln
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 02 881 4818 Fax 02 881 4930
saipin@led.go.th
Update : 2012-03-15 13:47:21


 
นางพิมพ์ประไพ วิบูลย์
Mrs.Pimprapai Viboon
ผู้อำนวยการ กองบังคับคดีล้มละลาย 1
Director Official Receivers Division 1
Tel 0 2424 5125 Fax 0 2881 4985
pimprapai@led.go.th
Update : 2014-11-26 15:02:33


 

นางสาวอัมพร สุวรรโณ
MsAmporn suwanno
ผู้อำนวยการ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
Director Official Receivers Division 2
Tel 0 2424 6278 Fax 0 2887 5047
amporn.s@led.go.th
Update : 2014-11-26 15:03:01


 
นางสาววีณา จันทร์อารักษ์
MissVeena Janarak
ผู้อำนวยการ กองบังคับคดีล้มละลาย 3
Director Official Receivers Division 3
Tel 0 2424 6278 Fax 0 2887 5047
veena8@led.go.th
Update : 2014-11-26 15:50:00


 
นางฉวีวรรณ จิรสิทธิ์
MrsChaweewan Jirasit
ผู้อำนวยการ กองบังคับคดีล้มละลาย 4
Director Official Receivers Division 4
Tel 0 2424 9218 Fax 0 2881 4916
chaweewan@led.go.th
Update : 2014-11-26 16:04:11


 

นางสายรุ้ง มารมย์
MrsSairung Marom
ผู้อำนวยการ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
Director Official Receivers Division 5
Tel 0 2424 9863 Fax 0 2881 4923
sairung@led.go.th
Update : 2014-11-26 16:06:30


 
นางกันยา สุริฉันท์
Mrs.Kanya Surichan
ผู้อำนวยการ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
Director Official Receivers Division 5
Tel 0 2424 9863 Fax 0 2424 9863
kanya8@led.go.th
Update : 2012-03-15 15:46:38


 
นางรัตนา รัตนพัฒนากุล
Mrs.Rattana Ratttanapattanakul
ผู้อำนวยการ กองยึดทรัพย์สิน
Director Seizure of Property Division
Tel 0 2424 3550 Fax 0 2881 4879
rattana @led.go.th
Update : 2012-03-15 15:52:38


 

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
Mrs.Aranya Thongnamtakho
ผู้อำนวยการ กองอายัดทรัพย์สิน
Director Property Attachment Division
Tel 0 2424 4088 Fax 0 2881 4885
aranya @led.go.th
Update : 2012-03-15 15:55:26


 
นายไกรสร สิงหราชวราพันธ์
Mr.Kraisorn SingharajWarapan
ผู้อำนวยการ สำนักงานวางทรัพย์กลาง
Director Central Deposit of Property Office
Tel 0 2887 5141 Fax 0 2887 5140
kraisorn_s@led.go.th
Update : 2012-03-15 16:00:10


 
นางรสพร สุขสมพร
Mrs.Rosporn Sooksomporn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
Director Business Reorganization Office
Tel 0 2887 5092 Fax 0 2887 5106
rosporn@led.go.th
Update : 2012-04-12 17:22:06


 

นางจงจิตร์ ทองพันธุ์
Mrs.Jongjit Thongpan
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีพื้นที่ เขตมีนบุรี
Director Min Buri Legal Execution Office
Tel 0 2540 5524-5 Fax 0 2517 7989
jonjit@led.go.th
Update : 2012-04-02 16:06:01


 
นางกตมล ทัลวัลลิ์
Mrs.Katamon Tallawan
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
Director Krabi Legal Execution Office
Tel 0 7563 1313-4 Fax 0 7562 3092
katamon@led.go.th
Update : 2012-04-10 15:50:26


 
นางชนิดา เพชรโปรี
Mrs. Chanida Petpore
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดกาญจนบุรี
Director Kanchanaburi Legal Execution Office
Tel 0 3456 4363 Fax 0 3456 4358
chanida@led.go.th
Update : 2012-04-10 15:57:48


 

นายธวัชชัย คล้ายผูก
Mr.Thawatchai Khlaiphook
หัวหน้าส่วนย่อย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนย่อยทองผาภูมิ
Head Kanchanaburi Legal Execution Office Thong Pha Phum Unit
Tel 0 3459 9140 Fax 0 3459 9832
thawatchai@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:26:25


 
นายสำราญ สกุลดี
Mr.Samran Sakuldee
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดกาฬสินธุ์
Director Kalasin Legal Execution Office
Tel 0 4382 0206 Fax 0 4381 1567
samran@led.go.th
Update : 2012-04-10 17:23:11


 
นาย เสกสรร สุขแสง
Mr.Seaksan Suksaeng
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดกำแพงเพชร
Director Kamphaeng Phet Legal Execution Office
Tel 0 5571 3140-1 Fax 0 5571 3142
seaksan@led.go.th
Update : 2012-04-11 11:39:32


 

นายคมกริช สุขเสถียร
Mrs.Komgrit Suksathian
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น
Director Khon Kaen Legal Execution Office
Tel 0 4324 3405 Fax 0 4332 3405
komgrit@led.go.th
Update : 2012-04-11 11:42:38


 
นางบุญญาภา เสนามนตรี
Mrs.Boonyapa Senamontri
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
Director Khon Kaen Legal Execution Office bPol Branch
Tel 0 4341 5687 Fax 0 4341 5755
boonyapa@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:28:42


 
นายพูมบัณฑิต ผิวสอาด
Mr.Poombundit Phiwsa-ard
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
Director Chantha Buri Legal Execution Office
Tel 0 3932 3163 Fax 0 3932 3162
poombundit@led.go.th
Update : 2012-04-11 11:50:51


 

นายธนิต ลิ้มเจริญชัย
Mr.Tanitd Limcharoenchai
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดฉะเชิงเทรา
Director Chachoengsao Legal Execution Office
Tel 0 3851 3250-2 Fax 0 3851 3252
tanid8@led.go.th
Update : 2012-04-11 12:05:08


 
นายวัลลภ ศรัณยวณิชย์
Mr.Wanlop Sarunyawanit
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
Director Chonburi Legal Execution Office
Tel 0 3845 5933-5 Fax 0 3845 5936
wanlop@led.go.th
Update : 2012-04-11 12:13:49


 
นายไกยวัลย์ จิระกุล
Mr.kraiwan Jirakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
Director Chonburi Legal Execution Office Pattaya Branch
Tel 0 3825 1758-9 Fax 0 3825 2245
kraiwan@led.go.th
Update : 2012-04-11 13:06:28


 

นายศิริพงษ์ กำจัดภัย
Mr.Siripong Kamjadpai
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
Director Chai - Nat Legal Execution Office
Tel 0 5641 4357-9 Fax 0 5641 4357
siripong@led.go.th
Update : 2012-04-11 12:20:51


 
นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์
Mr.Suttichai Klosawat
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
Director Chaiyaphum Legal Execution Office
Tel 0 4481 7225-6 Fax 0 4482 2318
suttichai@led.go.th
Update : 2012-04-11 12:25:46


 
นายสุเมษ เทียนไพบูลย์
Mr.Sumet theanpaiboon
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
Director Chaiyaphum Legal Execution Office Phukiao Branch
Tel 0 4486 1468 Fax 0 4486 1293
sumet@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:30:12


 

นายสัมพันธ์ ศรีลัด
Mr.Samphan Srilad
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
Director Chumphon Legal Execution Office
Tel 0 7750 2760 Fax 0 7750 3853
sampan@led.go.th
Update : 2012-04-11 12:27:04


 
นายสุรศักดิ์ รัตนไชย
Mr.surasak Rattanachai
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
Director Chumphon Legal Execution Office Lungsoun Branch
Tel 0 7754 4264 Fax 0 7754 1258
surasak@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:32:29


 
นายธนพร โปธานนท์
Mr.Thanaporn Potanon
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงราย
Director Chiang Rai Legal Execution Office
Tel 0 5371 6080-1 Fax 0 5371 5508
thanaporn@led.go.th
Update : 2012-04-11 14:43:40


 

นางสาวปุณยภรณ์ วุฒิอิ่น
Mrs.Poonyaporn Wuttiin
หัวหน้าส่วนย่อย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิงจังหวัดเชียงรา ส่วนย่อยเทิง
Head Chiang Rai Legal Execution Office Thoeng Unit
Tel 0 5379 5400 Fax 0 5379 5956
poonyaporn@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:34:21


 
นายชัยวิทย์ อรรถานนท์
Mr.Chaivit Attanont
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่
Director Chiang Mai Legal Execution Office
Tel 0 5327 4743 Fax 0 5327 3454
chaiwit@led.go.th
Update : 2012-04-11 13:10:52


 
นายกิตติพศ ตันประเสริฐ
Mr.Kittipot Tanprasert
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
Director Chiang Mai Legal Execution Office Fang Branch
Tel 0 5345 1206 Fax 0 5345 1851
kittipoj@led.go.th
Update : 2012-04-11 14:39:33


 

นายมโหสถ รามรังสฤษฏิ์
Mr.Mahosot
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
Director Trang Legal Execution Office
Tel 0 7521 1771-3 Fax 0 7521 1771
mahosot@led.go.th
Update : 2012-04-11 13:22:54


 
-- -
-- -
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
Director Tart Legal Execution Office
Tel 0 3952 3981-2 Fax 0 3952 3980

Update : 2012-04-11 13:23:35


 
นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
MissPanadda Sintuwisut
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
Director Tak Legal Execution Office
Tel 0 5551 3765 Fax 0 5551 2968
panadda@led.go.th
Update : 2012-04-11 21:08:18


 

นางสาวอัจฉรา ชิตทะวงศ์
Mrs.Autchara Chittawng
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
Director Tak Legal Execution Office Mae Sot Branch
Tel 0 5553 5700-2 Fax 0 5553 5703
autchara@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:38:31


 
นายประสงค์ ศรีสุโท
Mr.Prasong Srisutho
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครนายก
Director Nakhon Nayok Legal Execution Office
Tel 0 3731 1167 Fax 0 3731 1852
prasong@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:40:01


 
นางสาวสายรุ้ง มารมย์
Miss Sairung Marom
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครปฐม
Director Nakhon Pathom Legal Execution Office
Tel 0 3421 6437 Fax 0 3424 3905
sairung@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:42:29


 

นายสุวิพัฒน์ พูลทองคำ
Mr.Suwipat Poonthongkham
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครพนม
Director Nakhon Phanom Legal Execution Office
Tel 0 4251 5461-3 Fax 0 4251 5462
suwipat@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:44:51


 
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด
Mrs.Chalermchai Buachan At
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครราชสีมา
Director Nakhon Ratchasima Legal Execution Office
Tel 0 4424 3161 Fax 0 4425 1702
chalermchai@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:48:05


 
นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์
Mr.Sinchai Khumsriwong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
Director Nakhon Ratchasima Legal Execution Office Sikhiu Branch
Tel 0 4441 1434 Fax 0 4441 2475
sinchai@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:51:27


 

นายพรรวินท์ หงิมดี
Mr.Phornrawin Ngimdee
หัวหน้าส่วนย่อย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยบัวใหญ่
Head Nakhon Ratchasima Legal Execution Office Bua Yai Unit
Tel 0 4446 2993 Fax 0 4446 2994
phornrawin@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:15:50


 
น.ส.มรรยาท มิตรกูล
MissManyart Mitgool
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
Director Nakhon Si Thammarat Legal Execution Office
Tel 0 7534 0374-5 Fax 0 7534 0373
manyat@led.go.th
Update : 2012-04-11 15:57:00


 
นายสุระชัย วงศ์สวัสดิ์
Mr.Surachai Wongsawat
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
Director Nakhon Si Thammarat Legal Execution Office Thungsong Branch
Tel 0 7577 0155 Fax 0 7577 0157
surachai@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:04:39


 

นางสาวธิดารัตน์ ทักษ์แก้ว
MissThidarat Takkaew
หัวหน้าส่วนย่อย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนย่อยปากพนัง
Head Nakhon Si Thammarat Legal Execution Office Pakpanang Unit
Tel 0 7551 8628 Fax 0 7551 8626
thidarat@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:24:33


 
นายเลิศพันธุ์ เทียนทอง
Mr.Lerdphan Taentong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครสวรรค์
Director Nakhon Sawan Legal Execution Office
Tel 0 5622 6602 Fax 0 5622 6601
lerdphan@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:25:57


 
นายนภดล สีตะปะดล
Mr.Noppadol Sitapadol
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
Director Nonthaburi Legal Execution Office
Tel 0 2526 9945-52 Fax 0 2526 9950
noppadol@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:33:53


 

นายพรชัย ศรีดำรงค์
Mr.Pornchai Sridumrong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนราธิวาส
Director Narathiwat Legal Execution Office
Tel 0 7353 2739-40 Fax 0 7353 2738
pornchai@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:37:46


 
นายไพบูลย์ ดิสสงค์
Mr.Phaiboon Ditsong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
Director Nan Legal Execution Office
Tel 0 5477 4470-1 Fax 0 5477 4468
@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:39:59


 
น.ส.บุญล้อม ประเสริฐสุทธิ์
MissBoonlom Prasertsuti
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
Director Burirum Legal Execution Office
Tel 0 4461 4338-9 Fax 0 4461 4337
boonlom@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:42:20


 

นายฉัตรชัย เต็มเปี่ยม
Mr.Chatchai Tempeam
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
Director Burirum Legal Execution Office Nangrong Branch
Tel 0 4462 4608-10 Fax 0 4462 4610
chatchai@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:55:08


 
นายศรัณย์ ปัญญาดิลก
Mr.Saran Panyadilok
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
Director Pathum Thani Legal Execution Office
Tel 0 2567 6940-1 Fax 0 2567 6942
sarun8@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:45:20


 
นายบรรพต ลุพรหมมา
Mr.Banpot Lupromma
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
Director Pathum Thani Legal Execution Office Thanyaburi Branch
Tel 0 2531 2818 Fax 0 2523 7654
banpot@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:51:45


 

นายอุทาน จิตจำนงค์
Mr.Utan Jitchamnong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director Prachuab Khiri Khan Legal Execution Office
Tel 0 3260 2272-4 Fax 0 3260 2272
utan_8@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:52:35


 
นายวิชัย อังคณาวิศัลย์
Mr.Wichai Angkanawisalya
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดปราจีนบุรี
Director Prachinburi Legal Execution Office
Tel 0 3721 5794-5 Fax 0 3721 5796
wichai@led.go.th
Update : 2012-04-11 16:55:27


 
นางสาวจันทนา กิตตินารถ
Misschantana Kittinat
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
Director Prachinburi Legal Execution Office Kabinburi Branch
Tel 0 3728 8099-100 Fax 0 3728 8098
chantana@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:51:36


 

นางสาวนภสร สุ่มทอง
Missnapasorn Soomthong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี
Director Phattani Legal Execution Office
Tel 0 7333 5161-3 Fax 0 7333 5161
napasorn@led.go.th
Update : 2012-04-11 17:00:27


 
นายชนินทร์ สุตีกษณะ
Mr.Chanin Sutikasana
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Phra Nakhon Si Ayutthaya Legal Execution Office
Tel 0 3524 4319-20 Fax 0 3524 4321
chanin@led.go.th
Update : 2012-04-11 17:15:13


 
นางสาววรรษชล ชัมภูชนะ
Misswansachon Chumphuchana
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
Director Phang-Nga Legal Execution Office
Tel 0 7646 0616-7 Fax 0 7646 0618
wansachon@led.go.th
Update : 2012-04-11 17:21:17


 

-- -
-- -
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
Director Phattalung Legal Execution Office
Tel 0 7462 1542 Fax 0 7461 1619

Update : 2012-04-11 16:46:32


 
นายศักดิ์ชาย รวยดี
Mr.Sakchai Ruaydee
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
Director Phichit Legal Execution Office
Tel 0 5661 3107 Fax 0 5665 0947
sakchai@led.go.th
Update : 2012-04-11 17:28:12


 
นายสมชาย เทพรักษ์
Mr.Somchai Theparak
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดพิษณุโลก
Director Phitsanulok Legal Execution Office
Tel 0 5524 5081 Fax 0 5525 9537
somchai_t@led.go.th
Update : 2012-04-11 17:29:33


 

นายสำเนา สุวรรณสัมพันธ์
Mr.Samnao Suwansamphan
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเพชรบุรี
Director Petchaburi Legal Execution Office
Tel 0 3242 8001-3 Fax 0 3242 8001
samnao@led.go.th
Update : 2012-04-11 17:31:41


 
นายอภิรมย์ ทับทิมอ่อน
Mr.Apirom Thubtimaon
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเพชรบูรณ์
Director Phetchabun Legal Execution Office
Tel 0 5672 3045 Fax 0 5672 3045
apirom@led.go.th
Update : 2012-04-11 21:12:07


 
นางสุวรีย์ พาพิทักษ์
Mrs.Suwaree Papitak
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
Director Phetchabun Legal Execution Office Lomsak Branch
Tel 0 5670 4416 Fax 0 5670 4289
suwaree@led.go.th
Update : 2012-04-11 21:52:08


 

นางสาวสุภาพ ระหงษ์
MissSuphab Rahong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่
Director Phrae Legal Execution Office
Tel 0 5462 7579-80 Fax 0 5462 7581
suphab@led.go.th
Update : 2012-04-11 21:17:43


 
-- -
-- -
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
Director Phayao Legal Execution Office
Tel 0 5448 4501-3 Fax 0 5448 4504

Update : 2012-04-11 21:20:27


 
นายสันทัด ประสานวรรณ
Mr.Sunthad Prashanwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
Director Phuket Legal Execution Office
Tel 0 7621 7090-1 Fax 0 7621 5589
sunthad@led.go.th
Update : 2012-04-11 21:21:14


 

นายวิรัช กุลเพชรประสิทธิ์
Mr.Wirat Kulphetprasit
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดมหาสารคาม
Director Maha Sarakham Legal Execution Office
Tel 0 4372 3724 Fax 0 4372 3672
wirach@led.go.th
Update : 2012-04-11 21:26:16


 
นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์
Mr.Thamawit Nawachainant
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director Mae Hong Son Legal Execution Office
Tel 0 5361 3626 Fax 0 5361 3628
Thamawit@led.go.th
Update : 2012-04-11 21:35:29


 
นายเกษม พันธุ์คำ
Mr.Kasem Punkum
หัวหน้าส่วนย่อย สำนักงานบังคับคดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
Head Mae Hong Son Legal Execution Office Maesariang Branch
Tel 0 5368 1079 Fax 0 5368 2745
kasem@led.go.th
Update : 2012-04-11 21:42:10


 

นายดุษดี โรจนวิภาต
Mr.Dusadee Rotchanawiiphat
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดมุกดาหาร
Director Mukdahan Legal Execution Office
Tel 0 4261 3771-2 Fax 0 4261 3773
dusadee@led.go.th
Update : 2012-04-11 21:49:55


 
นายคมเดช ชูวงศ์
Mr.Komdech Choowong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
Director Yala Legal Execution Office
Tel 0 7336 1256-8 Fax 0 7323 1256
komdech@led.go.th
Update : 2012-04-11 21:56:31


 
นายไพศาล รัตนไตร
Mr.Paisarn Rattanatrai
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
Director Yala Legal Execution Office Betong Branch
Tel 0 7323 4625-6 Fax 0 7323 4626
paisarn@led.go.th
Update : 2012-04-12 00:10:22


 

นายนิพัธ วิวัฒน์วานิช
Mr.Nipat Vivatvanit
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
Director Yasothon Legal Execution Office
Tel 0 4571 4066 Fax 0 4571 4067
nipat8@led.go.th
Update : 2012-04-11 21:58:00


 
นางวาสนา ปักกาโร
Mrs.wassana Pakkaro
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
Director Roi Et Legal Execution Office
Tel 0 4351 4320-2 Fax 0 4351 4320
@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:02:15


 
นางวรรณา ชัยโกศล
Mrs.Wanna Chaikosol
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
Director Ranong Legal Execution Office
Tel 0 7786 2032-4 Fax 0 7786 2101
wanna8@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:11:14


 

นายสุเทพ ฑีฆายุโก
Mr.Suthep Teekayuko
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
Director Rayong Legal Execution Office
Tel 0 3862 0888 Fax 0 3862 1850
suthep@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:15:46


 
นางสนธยา ตินโนเวช
Mrs.Sontaya Tinnoviet
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
Director Ratchaburi Legal Execution Office
Tel 0 3232 6011-2 Fax 0 3232 1313
sonthaya@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:16:41


 
น.ส.สุธัญญา ตั้งสิตาพร
MissSuthanya Tangsitaporn
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
Director Lopburi Legal Execution Office
Tel 0 3641 1057, 0 3641 3037 Fax 0 3641 3975
suthanya@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:18:59


 

นายภิญโญ ลิ่มอรุณ
Mr.Pinyo Limaroon
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
Director Lopburi Legal Execution Office Chaibadan Branch
Tel 0 3646 2054 Fax 0 3646 2059
pinyo@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:21:47


 
นายจุมพล สุขมั่น
Mr.Jumphol Sukhmon
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
Director Lampang Legal Execution Office
Tel 0 5422 4920 Fax 0 5422 5217
jumphol@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:23:22


 
นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล
Mr.Songsin Piromkul
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
Director Lamphun Legal Execution Office
Tel 0 5352 5515-6 Fax 0 5352 5515
songsin@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:27:19


 

นางสาว รัชนี บุญเรือง
Mrs.Ratchanee Boonrueang
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
Director Loei Legal Execution Office
Tel 0 4281 5471 Fax 0 4281 4913
ratchanee@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:29:31


 
นายครรชิต ทิพผล
Mr.Kanchit Tippol
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดศรีสะเกษ
Director Sri - Saket Legal Execution Office
Tel 0 4561 3186 Fax 0 4561 2522
kanchit@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:30:24


 
นายดนัย นนทะชาติ
Mr.Danai Nonthachat
หัวหน้าส่วนย่อย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนย่อยกันทรลักษ์
Head Sri – Saket Legal Execution Office Kanthararak Unit
Tel 0 4466 2495 Fax 0 4466 2012
danai@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:35:15


 

นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
Mr.Chana Phromphithakkun
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสกลนคร
Director Sakon Nakhon Legal Execution Office
Tel 0 4273 2343 Fax 0 4271 2384
chana8@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:36:32


 
นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
Mr.viwatanachai Worarojphlathip
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
Director Sakon Nakhon Legal Execution Office Swang Dandin Branch
Tel 0 4273 2147-9 Fax 0 4273 7407
viwatanachai@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:41:37


 
นายอนุชิต เสียงใหญ่
Mr.Anuchit Siangyai
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
Director Songkhla Legal Execution Office
Tel 0 7432 4569 Fax 0 7432 4569
anuchit@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:46:02


 

นางญาณิศา เดชศิริ
Mrs.Yanisa Detsiri
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
Director Songkhla Legal Execution Office Natawee Branch
Tel 0 7437 3018 Fax 0 7437 3017
yanisa@led.go.th
Update : 2012-04-12 00:18:45


 
นางศุภกาญจน์ มากทอง
Mrs.Supakan Maktong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
Director Saturn Legal Execution Office
Tel 0 7472 3590-1 Fax 0 7472 3592
supakan@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:56:10


 
นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย
MissPitchaya Turdqwanchai
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
Director Samutprakan Legal Execution Office
Tel 0 2387 1731-2 Fax 0 2387 1634
pitchaya@led.go.th
Update : 2012-04-11 22:58:53


 

นางสาวนิรมล สุขวิไล
MissNiramol Sukvilai
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสมุทรสงคราม
Director Samut Songkhram Legal Execution Office
Tel 0 3471 6256 Fax 0 3471 4513
niramon@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:03:29


 
นางภาวดี ศิริเมธารักษ์
Mrs.Pawadee Sirimatarak
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสมุทรสาคร
Director Samut Sakhon Legal Execution Office
Tel 0 3482 0263 Fax 0 3442 7019
pavadee@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:04:18


 
นางนิระนุตร ตั้งก่อสกุล
Mrs.Niranute Tangkoskul
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
Director Sa Kaew Legal Execution Office
Tel 0 3724 2175 Fax 0 3724 2192
niranute@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:04:58


 

นายสมเจตน์ สุกกสังค์
Mr.Somjete Sukkasang
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
Director Saraburi Legal Execution Office
Tel 0 3621 2160, 0 3623 1251 Fax 0 3621 2066
somjete@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:08:28


 
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
Mrs.Tussanee Pao-in
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
Director Singburi Legal Execution Office
Tel 0 3650 7251-3 Fax 0 3650 7252
tussanee@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:09:39


 
นายสมบัติ จิ๋วแย้ม
Mr.Sombat Jeawyam
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
Director Sukhothai Legal Execution Office
Tel 0 5562 1790 Fax 0 5562 1792
sombat@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:12:18


 

นายยรรยง เอทอุฬารพันธ์
Mr.yunyong Etulanpun
หัวหน้าส่วนย่อย สำนักงานบังสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ส่วนย่อยสวรรคโลก
Head Sukhothai Legal Execution Office Sawankalok Unit
Tel 0 5564 3419 Fax 0 5564 3700
yunyong@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:16:34


 
นายทร ชาวพิจิตร
Mr.Ton Chowpijith
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสุพรรณบุรี
Director Suphanburi Legal Execution Office
Tel 0 3552 3390-1 Fax 0 3552 3392
thorn8@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:17:26


 
นายบุญส่ง สนทมิโน
Mr.Boonsong Sontamino
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสุราษฎ์ธานี
Director Surat Thani Legal Execution Office
Tel 0 7728 6188 Fax 0 7728 6188
boonsong@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:18:11


 

-- -
-- -
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
Director Surat Thani Legal Execution Office Ko Samui Branch
Tel 0 7741 8035 Fax 0 7741 8034

Update : 2012-04-11 23:21:40


 
นางวันทนีย์ เขียวย้อย
Mrs.Wantanee Kheawyoi
หัวหน้าส่วนย่อย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยไชยา
Head Surat Thani Legal Execution Office Chaiya Unit
Tel 0 7743 5493 Fax 0 7743 5576
wantanee@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:26:49


 
นายพุฒิพงศ์ รัตนธรรมมา
Mr.Puttipong Rattanatumma
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
Director Surin Legal Execution Office
Tel 0 4451 4527-8 Fax 0 4451 4526
puttipong@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:30:26


 

นายเจริญ สมสุข
Mr.Charoen Somsuk
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
Director Surin Legal Execution Office Rattanaburi Branch
Tel 0 4459 9056 Fax 0 4459 9575
charoen@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:35:44


 
นายอาณัติ สีหะวัฒนะ
Mr.Anat Sihawatthana
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดหนองคาย
Director Nong Khai Legal Execution Office
Tel 0 4242 3201-2 Fax 0 4242 3203
arnant@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:40:56


 
นายมานะฉัตร นาที
Mr.Manachat Natee
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
Director Bueng Kan Legal Execution Office
Tel 0 4249 1938 Fax 0 4249 1965
manachat@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:43:17


 

นายนิรันดร พิชยพาณิชย์
Mr.Nirundorn Phichayapanit
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดหนองบัวลำภู
Director Nongbualamphoo Legal Execution Office
Tel 0 4231 1747 Fax 0 4231 17520 4231 1752
nirundorn@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:45:38


 
นางศรีสุดา มารแพ้
Mrs.Srisuda Marnpae
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
Director Angthong Legal Execution Office
Tel 0 3562 6171, 0 3561 4038 Fax 0 3561 4658
srisuda@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:46:29


 
นายสาธิต ศุภเมธี
Mr.Satit Supamethee
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอุดรธานี
Director Udon Thani Legal Execution Office
Tel 0 4224 6018 Fax 0 4224 6019
satit8@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:47:22


 

นายวิเชียร ทรายทอง
Mr.Wichian Saithong
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอุตรดิตถ์
Director Uttaradit Legal Execution Office
Tel 0 5541 3784 Fax 0 5541 3784
wichian@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:48:23


 
นายไพบูลย์ เมฆมานะ
Mr.paiboon Mekmana
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอุทัยธานี
Director Uthaitani Legal Execution Office
Tel 0 5652 4559 Fax 0 5651 3165
paiboon@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:50:18


 
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์
MissRatchaneekorn Pongmetin
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
Director Ubon Ratchathani Legal Execution Office
Tel 0 4524 4254 Fax 0 4524 1816
ratchaneekorn@led.go.th
Update : 2012-04-12 00:12:30


 

นายธรรมชาติ บัวงาม
Mr.Tamachat Buangam
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
Director Ubon Ratchathani Legal Execution Office Det Udom Branch
Tel 0 4536 1910 Fax 0 4536 1910
tamachat@led.go.th
Update : 2012-04-11 23:58:12


 
นางสุจิตรา รุจิพิพัฒน์
Mrs.Suchitra Rujipipat
ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอำนาจเจริญ
Director Amnat Charoen Legal Execution Office
Tel 0 4552 3081-4 Fax 0 4552 3083
suchitra@led.go.th
Update : 2012-04-12 00:14:48


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400