นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Department of Juvenile Observation and Protection

อาคารเลขที่ ๑๒๐ ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หมู่ ๓ ชั้น ๕ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Rajaburi Direkriddhi Building , 120 Mu 3, 5 th Floor, Jaengwattana Rd., Tungsonghong Sub-district
Laaksi
Bangkok /Thailand 10210
Tel 0 2141 6470
Fax 0 2143 8471
www2.djop.moj.go.th

 

นายฐานิส ศรียะพันธ์
Mr.Thanis Sriyaphan
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Director - General
Tel 0 2141 6451 Fax 0 2143 8465
Thanis Sriyaphan@gmail.com


 


รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ฝ่ายบริหาร)
Deputy Director - General (Administrative)
Tel 0 2141 6453 Fax 0 2143 8466


 
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
Mr.sahakan pechnarint
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน(ฝ่ายพัฒนา)
Deputy Director - General (Development)
Tel 0 2141 3557 Fax 0 2143 8466


 

นายสุนทร เพิงมาก
Mr.Sunthorn Perngmak
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน(ฝ่ายวิชาการ)
Deputy Director - General (Technical)
Tel 0 2141 6457 Fax 0 2143 8466


 
นางวิมัย ศรีจันทรา
Mrs.Wimai Seechantha
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็ก
Juvenile Development Expert
Tel 0-2141-3563 Fax 0-2143-8467


 
น.ส.อรพรรณ เลาห์ตถพงษ์ภูริ
MissArapan Lowhattapungpuri
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมฯ
Juvenile Justice System Development Expert
Tel 0-2141-3562 Fax 0-2143-8467


 

นางไพวรรณ รัตนบวร
Mrs.Paiwan Rattanabawon
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
Inspector - General
Tel 0-2141-6461 Fax 0-2143-8468


 
นางรัชดาวรรณ ศิริไพบูลย์
Mrs.Rachadawan Siripaibool
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary of the Department Office of the Secretary
Tel 0-2141-6468 Fax 0-2143-8471


 
นายอภิชาติ จารุศิริ
Mr.Apichart Jarusiri
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
Director Office of Juvenile Justice System Development
Tel 0-2141-6495 Fax 0-2143-8488


 

นางอำภา สว่างเมฆมรกต
Mrs.Ampa Swangmakmorakod
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
Director Bangkok Observation and Protection Centre
Tel 0 2361 08626 Fax 0 2361 8625


 
นายประวิทย์ สุทธิโกเศศ
Mr.Pravit Sutthikoses
หัวหน้าหน่วยบริการธนบุรี หน่วยบริการธนบุรี
Section chief Cheit Thonburi province Observatior and Protection Centre Bangkok
Tel 02 8876220 Fax 02 8876120


 
นายมณฑล ปัญจพล
Mr.Monthol Panchaphol
ผู้อำนวยการ ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา
Director Ban Metta Juvenile Remand Home
Tel 0 2361 2043 Fax 0 1361 2044


 

นายศักดิ์ชัย ค้ำชู
Mr.Sakchai Khumchoo
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
Director Ban Karuna Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 2325 2030 ext. 101 Fax 0 2325 2032


 
นางปรีดา ดีโยธา
Mrs.Preda Deeyota
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุฑิตา
Director Ban Mutita Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 3424 6259 Fax 0 3424 6258


 
นางสาวปภาดา มีชูเสพย์
Miss.Paphada Meeshuseph
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
Director Ban Ubekka Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 2383 9221 Fax 0 2393 3034


 

นางพรรณี อติโพธิ
Mrs.Phunnee Atibodhi
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
Director Ban Pranee Juvenile Vocational Training Center for Girls
Tel 0-3438-5566 Fax 0-3438-5567


 
นายเสรีย์ เชี่ยวชาญ
Ms.Saree Cheocharn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย สิรินธร
Director Sirindhorn Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 3429 8338 Fax 0 3429 8337


 
นางทิชา ณ นคร
Mrs.Ticha Na Nakorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก
Director Ban Knjahapisek Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 3424 6247 Fax 0 3424 6254


 

นางสุดาพร บุญโนทก
Mrs.Sudaporn Boonnotok
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nonthaburi Province
Tel 0 2588 3958 Fax 0 2588 3958


 
นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒณ์
Mrs.Natpasssorn Suntorntanawat
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phathum Thani Province
Tel 0 2581 7909 Fax 0 2593 3787


 
นายสุธรรม ชาญสุวิทยานันท์
Mr.Suthom Chansuvityanant
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Samutprakan Province
Tel 0-2174-4023-8 ext.12011 Fax 0 2174-4023-8


 

นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย
Mr.Noppasin Nachaiploy
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Maehongson Province
Tel 0 5329 9485 ext. 101 Fax 0 5329 9485


 
นายเกษม แก้วจินดา
Mr.Kasem Keawjinda
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chiang Mai Province
Tel 0 5329 9485 ext. 101 Fax 0 5329 9485


 
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
Miss.Siriprakai Worapreecha
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (7), Chiang Mai Province
Tel 0 5329 7612 Fax 0 5329 9952


 

นางสาวกรรณิกา วัชรินทร์
MissKannika Watcharin
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chiang Rai Province
Tel 0 5375 0860 Fax 0 5375 0862


 
นายมนัส ทามะนิตย์
Mr.Manat Tamanit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phayao Province
Tel 0 5448 4232-3 ext. 14 Fax 0 5448 4231


 
นางสาวสุมาลี ญาณภาพ
Miss.Sumalee yannapap
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Lampang Province
Tel 0 5433 5503 ext. 12 Fax 0 5433 5504


 

นายมนัส เฉียวกุล
Mr.Manat Cheokul
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูน
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Lamphun Province
Tel 0 5351 0694-5 ext. 107 Fax 0 5358 4710-1


 
นายชูเกียรติ บุญทัน
Mr.Chukaeit Boontan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Tak Province
Tel 0 5551 7765 ext. 13 Fax 0 5551 7393


 
นายทัศพร ฟ้อนบำเรอ
Mr.Tadsaporn Fonbumrean
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Kamphaengpet Province
Tel 0 5571 4577-8 ext. 104 Fax 0 5571 4576


 

นายสุริยัน เหลืองอร่าม
Mr.Suriyan Leangaram
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Uttaradit Province
Tel 0 5583 0834-6 Fax 0 5583 0835


 
นายชาย สัมมาพฤษกิจ
Mr.Chay Sammaphruksakil
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nan Province
Tel 0 5471 1728-29 ext. 103 Fax 0 5471 1730


 
นายคเชนทร์ ผูกทอง
Mr.Kachen Phuktong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดแพร่
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phrae Province
Tel 0 5462 2155 Fax 0 5462 2166


 

นางจารุณี สุวรรณเตมีย์
Mrs.Jarunee Suwantemee
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phitsanulok Province
Tel 0 555532-2635, 0 5532 - 2617 Fax 0 5532-2619


 
นายพิภัช วรายุส
Mr.Pipat Watrayut
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุโขทัย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Sukhothai Province
Tel 0 5561 2472 ext. 105 Fax 0 5561 0693


 
นายทวี โสนนอก
Mr.Tawee Sanhonok
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonsawan Province
Tel 0 5624 5273-4 ext. 111 Fax 0 5624 5272


 

นายทรงพล ธรรมครองอาตม์
Mr.Songpol Thamkrongart
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (6) Nakhonsawan Province
Tel 0 5624 5562 Fax 0 5624 5561


 
นายวรชาติ ปัญญายงค์
Mr.Warachart Panyayong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพิจิตร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phichit Province
Tel 0 5661 3156-8 ext. 13 Fax 0 5661 3156-8


 
นางนุสรา แสนนาม
Mrs.Nuchsara Sannam
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Petchabun Province
Tel 0 5672 0177 ext. 222 Fax 0 5672 5499


 

นางนุสรา แสนนาม
Mrs.Nootsara Sannam
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุทัยธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Uthaithani Province
Tel 0 5657 1832-34 Fax 0 5657 1832-34


 
นางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร
Miss.Sutisa Sartnen
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยนาท
Director Juvenile Observation andProtection Centre of Chatnat Province
Tel 0 5641 5542 Fax 0 5641 5541


 
นาง พนิดา บัวสุวรรณ
Miss.Panida Buasuwan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chachoengsao Province
Tel 0 3851 7171 ext 103 Fax 0 3851 4565


 

นางฤทธา สังขศิลา
Mr.Rittha Sangkhasila
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Rayong Province
Tel 0 3861 2274 Fax 0 3862 2578


 
นายวิชิต ภิรมยาภรณ์
Mr.Vichit Phiromyaphon
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (1) Royong Province
Tel 0 3862 4168 ext. 111 Fax 0 3862 4169


 
นายฉัตรพงษ์ กิตติพร
Mr.Chatpung Kittiporn
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chonburi Province
Tel 0 3826 3171 Fax 0 3816 0450


 

นางจันทนา วิธีเจริญ
Mrs.Chantana Witeecharoen
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านบึง
Director Banbueng Juvenile Vocational Training Centre
Tel 0 3816 0451-3 Fax 0 3816 0454


 
นางสุปรีญา จรัสไพบูลย์
Mr.Supreya Jarustpaiboon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chanthaburi Province
Tel 0 3932 4304-5 ext. 10 Fax 0 3932 4165


 
นายสุรัสวดี เกษรจันทร์
Mr.Surutswadee Kasornchan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระแก้ว
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Srakaeo Province
Tel 0 3742 5504-5 Fax 0 3742 5504-5


 

นางสาวดวงพร อุกฤษณ์
Miss.Duagporn Ukris
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปราจีนบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Prachinburi Province
Tel 0 3721 4722-3 ext.11 Fax 0 3721 4721


 
นางจินนารี ธนพรภิบาลชน
Mrs.Jinnaree Thanapornpibanchon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตราด
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Trat Province
Tel 0 3952 4008-10 ext. 105 Fax 0 3952 4009


 
นายเลิศศักดิ์ บุญสุข
Mr.Lertsak Boonsuk
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Ratchaburi Province
Tel 0 3237 3609 Fax 0 3237 3611


 

นายบุญเลิศ แก้วจันทร์
Mr.Boonlert Keawchan
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี
Director Regiona Juvenile Vocational Training Centre (2), Ratchaburi Province
Tel 0 3237 3373 Fax 0 3237 3612


 
นายจรรยา แผนสมบูรณ์
Mr.Chanya Pansomboon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Kanchanaburi Province
Tel 0 3453 1271 ext. 109 Fax 0 3453 1251


 
นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง
Miss.Kanokwan Tungjitbumrung
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonpathom Province
Tel 0 3437 5072 Fax 0 3437 5011


 

นายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล
Mr.Siripong Kanganawalaikun
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Suphanburi Province
Tel 0 3549 4724 ext. 15 Fax 0 3549 4724


 
นายประยุทธ อ่อนพานิช
Mr.Prayut Onpanit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Samutsakorn Province
Tel 0 3442 3472 - 3 ext. 25 Fax 0 3442 3474


 
นายประพาส จำเขียน
Mr.Prapas Chumkhian
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสงคราม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Samutsongkhram Province
Tel 0 3471 6039 ext. 15 Fax 0 3471 6125


 

นางบุษศา ประพันธ์
Mrs.Bussa Prapan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Petchaburi Province
Tel 0 3240 1279-80 ext. 06 Fax 0 3240 1278


 
นางโสภา เย็นแจ่ม
Mrs. Sopa Yenjam
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Prachuabkhirikhan Province
Tel 0 3260 1713 Fax 0 3260 1873


 
พ.จ.ต.ธานี แสงสง่า
Chief Petty Officer Third Class Thanee Sengsanga
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสิงห์บุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Singburi Province
Tel 0 3652 3765-7 Fax 0 3652 3765-7


 

นาย วงศ์ศักดิ์ ประเทียบอินทร์
Mr.Wongsak Partibin
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phra Nakorn Sri Ayuthaya Province
Tel 0 3588 1577 Fax 0 3588 1583


 
นางสาวนันทนัช อุปริรัตน์
Miss.Nanthanat Uparirat
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Phra Nakorn Sri Ayudhaya Vocational Training Centre
Tel 0 3588 1578 Fax 0 3588 1578


 
นาง พัชรินทร์ บัวแก้ว
Mrs.Patcharin Buakeaw
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอ่างทอง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Angthong Province
Tel 0 3561 3438 Fax 0 3561 3512


 

นาย คมกฤช ศิริตระกูล
Mr.Komkrit Siritrakun
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลพบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Lopburi Province
Tel 0 3642 2873 Fax 0 3642 1805


 
นางนลินนาถ ไกรนรา
Mrs.Nalinnat Krainarar
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครนายก
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonnayok Province
Tel 0 3731 4253 Fax 0 3731 4231


 
นางลักษณเลิศ นันทิพานิชย์
Mrs.Laksanalerd Nuntipanith
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonratchasima Province
Tel 0 4422 2434 Fax 0 4422 2436


 

นายศรีนรา ไกรนรา
Mr.Srinara Krainara
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (3), Nakhonratchasima Province
Tel 0 4422 2321-2 Fax 0 4421 4104


 
นายปิยะ ทั่งสุสังข์
Mr.Piya Tangsusang
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Buriram Province
Tel 0 4463 7202 Fax 0 4463 7189


 


หัวหน้า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Bengkan Province
Tel 0 4249 2946-8 Fax 0 4249 2936


 

นายปัญญา จันทร์ละออ
Mr.Panya Jantlaor
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Saraburi Province
Tel 0 3636 9595 ext.13 Fax 0 3636 9465


 
ส.ต.ท.วิญญา พิทักษ์ชาติ
Police Corporal Winya Pitakchart
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chaiyaphum Province
Tel 0 4481 6948 Fax 0 4481 6951 ext. 8


 
นายสังเวียน ขันตี
Mr.Sungweng kandee
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุรินทร์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Surin Province
Tel 0 4471 3914 Fax 0 4471 3916


 

นางฉอ้อน สวยรูป
Mrs.Chaon Suayroop
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Khonkaen Province
Tel 0 4320 3299 Fax 0 4320 3300


 
นายวานิช คล้ายสงคราม
Mr.Wanit Klaisongkram
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (4), Khonkaen Province
Tel 0 4324 4363 Fax 0 4320 3012


 
นายเจริญ นันทะระ
Mr.Jaruen Nantara
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Udonthani Province
Tel 0 4220 1212 Fax 0 4220 1216


 

นายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์
Mr.Prasongchai Triyasut
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Roi et Province
Tel 0 4362 4254 Fax 0 4362 4254


 
นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
Mr.Pornsit Wirote
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Sakonnakhon Province
Tel 0 4271 3730 ext. 14 Fax 0 4271 3730


 
นายรัตนะ วรบัณฑิต
Mr.Rattana Worrabandit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Mahasarakham Province
Tel 0 4372 3201 Fax 0 4327 3201


 

พ.อ.อ.จรินทร์ อภิบาลศรี
Flight Sergenatn Frist Class Jarin Apibansri
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดมุกดาหาร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Mukdahan Province
Tel 0 4261 4969 Fax 0 4261 4969


 
นายพิทักษ์ พันธมาศ
Mr.Pitak Pantamad
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Yasothon Province
Tel 0 4571 5684 ext. 101 Fax 0 4571 5686


 


ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองคาย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nongkhai Province
Tel 0 4246 1090 ext. 16 Fax 0 4246 1090-2


 

นายสุนทร เสาร์ทอง
Mr.Sunthorn Saothong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nongbualamphu Province
Tel 0 4231 2693-4 Fax 0 4231 2694


 
นายเกษมสันต์ อัมพันธ์
Mr.Kasemsun Ampun
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Ubonratchathani Province
Tel 0 4520 0532 ext 101 Fax 0 4520 0531


 
นาย ชาญศักดิ์ จริยวิทยานนท์
Mr.Chansak Jariyavidyanont
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (5), Ubonratchathani Province
Tel 0 4520 0709 Fax 0 4520 0706-7


 

นาย กฤตเดช ศรีอักษร
Mr.Krittidat Sriauksorn
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonphanom Provice
Tel 0 4258 7136 ext. 105 Fax 0 4258 7136


 
นาย สำเริง ยิ้มย่อง
Mr.Sumroeng yimyong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Amnatcharoen Province
Tel 0 4552 3086 Fax 0 4552 3086


 
นายพัชรพล สมจร
Mr.Patcharapol Somchon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Sisaket Province
Tel 0 4561 6734 Fax 0 4561 7564


 

นายประเสริฐ สงขาว
Mr.Prasert Songkhao
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาฬสินธุ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Kalasin Province
Tel 0 4381 6482-4 Fax 0 4381 6482-4


 
นายศักดิ์ดา สีคำมื้อ
Mr.Sakda Srikhammeu
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเลย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Loei Province
Tel 0 4281 1242 ext. 15 Fax 0 4281 1973


 
น.ส.รวี คูหามุข
MissRawee Khuhamuk
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Suratthani Province
Tel 0 7740 5347 Fax 0 7740 5476


 

นายแสงประทีป โกมลบุตร
Mr.Sangprateep Komalabutra
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (8), Suratthani Province
Tel 0 7740 5576 Fax 0 7740 5146


 
นายชาตรี ทวีทรัพย์
Mr.Chatee Taweesap
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phuket Province
Tel 0 7625 0353 Fax 0 7625 0352


 
นายสุขพร อุดมสิน
Mr.Sukporn Udomsin
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonsithammarat Province
Tel 0 7539 9539 ext. 11 Fax 0-7539-9539


  
นาสาวอัมมร การชะนันท์
MissAmmorn Karnchanan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Songkhla Province
Tel 0 7459 8843-6 Fax 0 7459 8777


 
น.ส.เกษมา นิมะพันธ์
MissGatesama Nimaphan
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (9), Songkhla Province
Tel 0 7431 2391 Fax 0 7431 2391


 

พ.จ.ต.พงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์
Chief Petty Officer Third Class Pungpun Keawpim
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสตูล
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Satun Province
Tel 0 7472 4682-4 ext 109 Fax 0 7472 4682-4


 
นายปรีดีอนันต์ ติยานนท์
Mr.Predeeanan Tiyanont
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Pattani Province
Tel 0 7346 0385 Fax 0 7346 0388


 
นายวัฒนาทร ชูใหม่
Mr.Wattanatorn Chumai
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี
Director Juvenile Remand Home Centre of Pattani
Tel 0 7346 0386 ext. 105


 

นางจุไรวรรณ บุญฤทธิ์
Mrs.Juraiwan Boonyarit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Trang Province
Tel 0 7557 1439 Fax 0 7557 1436


 
นายชัยนรินทร์ จันทร์เอี่ยม
Mr.Chainarin Janiam
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Yala Province
Tel 0 7324 0382 ext. 201 Fax 0 7324 0153


 
นาย นราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์
Mr.Narasak Songsriboonsit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน จังหวัดนราธิวาส
Director Juvenile Observation and ProtectionCentre of Narathiwat Province
Tel 0 7353 2048- 9 Fax 0 7353 2050


 

นางยุพิน องอาจ
MrsYupin Ongart
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพัทลุง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phatthalung Province
Tel 0 7467 1873 ext. 14 Fax 0 7467 4875


 
นาง อุไรวรรณ บุญฤทธิ์
Mrs.Uriwan Boonyarit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระนอง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Ranong Province
Tel 0 7781 2790 Fax 0 7781 2790


 
นางสุดารัตน์ นพรัตน์
Mrs.Sudarat Nopparat
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกระบี่
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Krabi Province
Tel 0 7570 0184 Fax 0 7570 0184


 

นายพงษ์พนา ทองมี
Mr.Pongpana Tongmee
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชุมพร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chumphon Province
Tel 0 7753 4599 ext. 15 Fax 0 7753 4600


 
นางสาว นิตยา แสงสี
Miss.Nittaya Sangsri
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพังงา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phangnga Province
Tel 0 7646 0623-24 ext. 17 Fax 0 7646 0623


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400