นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Department of Juvenile Observation and Protection

อาคารเลขที่ 120 ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หมู่ 3 ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Rajaburi Direkriddhi Building , 120 Moo 3, 5 th Floor, Jaengwattana Rd., Tungsonghong Sub-district
Laksi
Bangkok /Thailand 10210
Tel 0 2141 6470
Fax 0 2143 8471
www.djop.moj.go.th
Update : 2014-10-07 10:34:51


 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Director - General
Tel 0 2141 6451 Fax 0 2143 8465

Update : 2014-10-20 14:02:54


 
นาง กิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์
Mrs.Kingkarn Boonprasit
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ฝ่ายบริหาร)
Deputy Director General (Administrartive)
Tel 0 2141 6453 Fax 0 2143 8466

Update : 2014-10-20 14:13:20


 
นาย สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
Mr.Sahakarn Petchnarin
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน(ฝ่ายพัฒนา)
Deputy Director - General (Development)
Tel 0 2141 6454-55 Fax 0 2143 8466

Update : 2014-10-20 14:18:03


 รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน(ฝ่ายวิชาการ)
Deputy Director - General (Technical)
Tel 0 2141 6457 Fax 0 2143 8466

Update : 2014-10-20 15:14:39


 
นางวิมัย ศรีจันทรา
Mrs.Wimai Seechantha
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็ก
Juvenile Development Expert
Tel 0-2141-3563 Fax 0-2143-8467

Update : 2012-02-23 11:06:13


 
น.ส.อรพรรณ เลาห์ตถพงษ์ภูริ
MissArapan Lowhattapungpuri
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมฯ
Juvenile Justice System Development Expert
Tel 0-2141-3562 Fax 0-2143-8467

Update : 2012-02-23 11:07:19


 

นาง ทัศนาวิไล ไกรนรา
Mrs. Tasanawilai Krainara
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
Inspector - General
Tel 0-2141-6461 Fax 0-2143-8468

Update : 2014-10-21 10:34:01


 
นางรัชดาวรรณ ศิริไพบูลย์
Mrs.Rachadawan Siripaibool
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary of the Department Office of the Secretary
Tel 0-2141-6468 Fax 0-2143-8472

Update : 2014-10-20 15:20:13


 
นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ
Mr.Phupong Koonchanumcham
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
Director Office of Juvenile Justice System Development
Tel 0-2141-6595 Fax 0-2143-8488

Update : 2014-10-21 10:35:40


 

นางทัศนาวิไล ไกรนรา
Mrs.Tessannavilay Krainarar
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
Director Bangkok Observation and Protection Centre
Tel 0 2575 0098 ext. 122 Fax 0 2575 0091

Update : 2012-02-23 11:29:34


 
นายนิพนธ์ เพชรพลอย
Mr.Niphon Phetploy
ผู้อำนวยการ ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา
Director Ban Metta Juvenile Remand Home
Tel 0 2574 3888 ext. 111 Fax 0 2573 7166

Update : 2012-03-15 14:12:45


 
นายศักดิ์ชัย ค้ำชู
Mr.Sakchai Khumchoo
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
Director Ban Karuna Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 2325 2030 ext. 101 Fax 0 2325 2032

Update : 2012-03-15 14:13:06


 

นางไพวรรณ รัตนบวร
Mrs.Paiwan Rattanabawon
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุฑิตา
Director Ban Mutita Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0-2361-8625 Fax 0-23928625

Update : 2012-02-23 11:37:40


 
นายอานนท์ ภาคำ
Mr.Arnon Pakham
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
Director Ban Ubekka Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 2383 9221 Fax 0 2393 3034

Update : 2012-02-23 11:38:44


 
นายเสรีย์ เชี่ยวชาญ
Mr.Saree Chounchan
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
Director Ban Pranee Juvenile Vocational Training Center for Girls
Tel 0-3438-5566-7 Fax 0-3438-5566-7

Update : 2012-02-23 11:41:29


 

นางพรรณี อติโพธิ์
Mrs.Pannee Atipon
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย สิรินธร
Director Sirindhorn Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 3429 8338-9 Fax 0 3429 8340 ext.114

Update : 2012-03-08 10:18:39


 
นางทิชา ณ นคร
Mrs.Ticha Na Nakorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก
Director Ban Knjahapisek Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 3424 6247 Fax 0 3424 6254

Update : 2012-02-23 11:46:41


 
นางสุดาพร บุญโนทก
Mrs.Sudaporn Boonnotok
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nonthaburi Province
Tel 0 2588 3958 Fax 0 2588 3958

Update : 2012-02-23 11:49:36


 

นางณัฐภัสสร สุนทรธนะวัฒณ์
Mrs.Napatsorn Sutorntanawat
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phathum Thani Province
Tel 0 2593 3787 Fax 0 2593 3787

Update : 2012-03-08 10:19:33


 
นายสุธรรม ชาญสุวิทยานันท์
Mr.Suthom Chansuwittayanan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Samutprakan Province
Tel 0-2174-4023-8 ext.1201 Fax 0 2174-4023-8 ext. 1108

Update : 2012-03-15 14:14:17


 
นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย
Mr.Noppasin Nachaiploy
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Maehongson Province
Tel 0 5361 3225 ext. 13 Fax 0 5361 3226

Update : 2012-02-23 13:25:11


 

นายเกษม แก้วจินดา
Mr.Kasem Keawjinda
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chiang Mai Province
Tel 0 5329 9485 ext. 101 Fax 0 5329 9485

Update : 2012-03-15 14:15:11


 
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
Miss.Siriprakay Worraprecha
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (7), Chiang Mai Province
Tel 0 5329 7612 Fax 0 5329 7612

Update : 2012-02-23 13:27:06


 
น.ส.กรรณิกา วัชรินทร์
MissKaninka Watcharin
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chiang Rai Province
Tel 0 5375 0862 Fax 0 5375 0862

Update : 2012-02-23 13:29:51


 

นายมนัส ทามะนิตย์
Mr.Manat Tamanit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phayao Province
Tel 0 5448 4232-3 ext. 14 Fax 0 5448 4231

Update : 2012-03-15 14:19:38


 
นางสุมาลี ญาณภาพ
Mrs.Sumalee yannaphep
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Lampang Province
Tel 0 5433 5503 ext. 12 Fax 0 5433 5504

Update : 2012-02-23 13:31:33


 
นายมนัส เฉียวกุล
Mr.Manat Cheawkun
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูน
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Lamphun Province
Tel 0 5358 4710-1 ext. 107 Fax 0 5358 4710-1

Update : 2012-02-23 13:32:47


 

นายโสภา เย็นแจ่ม
Mr.Sopa Yenjam
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Tak Province
Tel 0 5551 7391 ext. 13 Fax 0 5551 7393

Update : 2012-02-23 13:34:09


 
นายทศพร ฟ้อนบำเรอ
Mr.Todsaporn Fonbumrean
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Kamphaengpet Province
Tel 0 5571 4577-8 ext. 104 Fax 0 5571 4576

Update : 2012-03-15 14:22:17


 
นายสุริยัน เหลืองอร่าม
Mr.Suriyan Leangaram
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Uttaradit Province
Tel 0 5541 1518 Fax 0 5541 1518

Update : 2012-03-15 14:23:30


 

นายชาย สัมมาพฤษกิจ
Mr.Chay Sammaphruksakit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nan Province
Tel 0 5471 1728-29 ext. 103 Fax 0 5471 1730

Update : 2012-02-23 13:45:00


 
นายคเชนทร์ ผูกทอง
Mr.Kachen Puktong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดแพร่
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phrae Province
Tel 0 5462 7684 Fax 0 5462 7653

Update : 2012-03-15 14:23:51


 
นางจารุณี สุวรรณเตมีย์
Mrs.Jarunee Suwantemee
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phitsanulok Province
Tel 0 555532-2635, 0 5532 - 2617 Fax 0 5532-2619

Update : 2012-03-08 10:20:57


 

นายเจริญ น้อยพินิจ
Mr.Jalearn Noiphinit
หัวหน้า หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก
Director Juvenile Remand Home Centre of Phitsanulok
Tel 0 5532 2635
Update : 2012-03-08 10:21:22


 
นายพิภัช วรายุส
Mr.Pipat Watrayut
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุโขทัย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Sukhothai Province
Tel 0 5561 2472 ext. 105 Fax 0 5561 0693

Update : 2012-02-23 13:51:21


 
นายทวี โสนนอก
Mr.Tawee Slonnork
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonsawan Province
Tel 0 5624 5273-4 ext. 111 Fax 0 5624 5272

Update : 2012-02-23 13:53:46


 

นายทรงพล ธรรมครองอาตม์
Mr.Songphol Tarmgrongartama
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (6) Nakhonsawan Province
Tel 0 5624 5562 ext. 15 Fax 0 5624 5561

Update : 2012-03-08 10:25:26


 
นายวรชาติ ปัญญายงค์
Mr.Warachart Panyayong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพิจิตร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phichit Province
Tel 0 5661 3156-8 ext. 13 Fax 0 5661 3156-8

Update : 2012-03-08 10:25:42


 
นางนุสรา แสนนาม
Mrs.Nuchsara Sannam
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Petchabun Province
Tel 0 5672 0177 ext. 222 Fax 0 5672 5499

Update : 2012-02-23 14:02:31


 

นายชูเกียรติ บุญทัน
Mr.Chukriat Boonthan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุทัยธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Uthaithani Province
Tel 0 5657 1832-34 Fax 0 5657 1832-34

Update : 2012-02-23 14:03:21


 
นางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร
Miss.Sutisa Satnlen
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยนาท
Director Juvenile Observation andProtection Centre of Chatnat Province
Tel 0 5641 5541 ext. 11 Fax 0 5641 5541

Update : 2012-03-08 10:26:51


 
นาง พนิดา บัวสุวรรณ
Miss.Panida Beawsuwan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chachoengsao Province
Tel 0 3851 7170 ext 103 Fax 0 3851 4565

Update : 2012-03-08 10:28:17


 

นางสุปรียา จรัสไพบูลย์
Mrs.Supreeya Jaratpaiboon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Rayong Province
Tel 0 3861 2274 ext. 112 Fax 0 3862 2578

Update : 2012-02-23 14:12:46


 
นางนงลักษณ์ หมื่นเทพ
Mr.Nonglarksa Mernthep
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง
Director Juvenile Remand Home Centre of Rayong
Tel 0 3861 2311 ext. 151
Update : 2012-03-08 10:29:17


 
นายวิชิต ภิรมยาภรณ์
Mr.Vichit Phiromyaphon
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (1) Royong Province
Tel 0 3862 4168 ext. 111 Fax 0 3862 4169

Update : 2012-02-23 14:18:49


 

นายวานิช คล้ายสงคราม
Mr.Wanit Klaysongkram
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chonburi Province
Tel 0 3826 3171 Fax 0 3816 0450

Update : 2012-03-08 10:30:10


 
นายธนเดช ศรีวิเชียร
Mr.Thanadhet Sriwichean
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
Director Juvenile Remand Home Centre of Chonburi
Tel 0 3826 3172
Update : 2012-03-08 10:30:28


 
นางจันทนา วิธีเจริญ
Mrs.Jantana Viteejalearn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านบึง
Director Ban Bueng Juvenile Vocational Training Centre for Boys
Tel 0 3816 0451-3 Fax 0 3816 0454

Update : 2012-02-23 14:22:23


 

นายปัญญา จันทร์ละออ
Mr.Panya Jantlaor
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chanthaburi Province
Tel 0 3932 4304-5 ext. 10 Fax 0 3932 4165

Update : 2012-03-08 10:32:51


 


สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
Juvenile Remand Home Centre of Chanthaburi
Tel 0 3932 4304-5 ext. 40 Fax 0 3932 4165

Update : 2012-03-08 10:37:13


 
นายฤทธา สังขศิลา
Mr.Rittha Sangkhasila
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระแก้ว
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Srakaeo Province
Tel 0 3742 5504-5 Fax 0 3742 5504-5

Update :


 

นางสาวดวงพร อุกฤษณ์
Miss.Dungporn unkrit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปราจีนบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Prachinburi Province
Tel 0 3721 4722-3 ext.11 Fax 0 3721 4721

Update : 2012-03-08 10:35:06


 
นางจินนารี ธนพรภิบาลชน
Mrs.Jinnaree Thanapornpibanchon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตราด
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Trat Province
Tel 0 3952 4008-10 ext. 105 Fax 0 3952 4009

Update : 2012-03-08 10:36:19


 
นายเลิศศักดิ์ บุญสุข
Mr.Lertsak Boonsuk
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Ratchaburi Province
Tel 0 3237 3609 Fax 0 3237 3611

Update : 2012-02-23 14:26:48


 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
Juvenile Remand Home Centre of Ratchaburi
Tel 0 3237 3613
Update : 2012-03-08 10:36:57


 
นายยุทธนันท์ ยิ้มพูลทรัพย์
Mr.Yutanan Yimpoonsap
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี
Director Regiona Juvenile Vocational Training Centre (2), Ratchaburi Province
Tel 0 3237 3373 Fax 0 3237 3612

Update :


 
นายจรรยา แผนสมบูรณ์
Mr.Janya Phansomboon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Kanchanaburi Province
Tel 0 3453 1271 ext. 109 Fax 0 3453 1251

Update : 2012-02-23 14:48:41


 

นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง
Miss.Kanokwan Tungjitbumrung
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonpathom Province
Tel 0 3437 5072 Fax 0 3437 5011

Update : 2012-03-08 10:38:33


 
นายอำพันธ์ นิโรธา
Mr.Umpan Nirota
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
Director Juvenile Remand Home Centre of Nakhonpathom
Tel 0 3437 5010 ext. 15
Update : 2012-03-08 10:39:16


 
นายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล
Mr.Siripong Kanganawalaykun
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Suphanburi Province
Tel 0 3549 4724 ext. 15 Fax 0 3549 4724

Update : 2012-02-23 15:12:31


 

นายประยุทธ อ่อนพานิช
Mr.Prayut Onpanit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Samutsakorn Province
Tel 0 3442 3472 - 3 ext. 25 Fax 0 3442 3474

Update : 2012-03-08 10:40:31


 
นายประพาส จำเขียน
Mr.Praphat Jamkhen
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสงคราม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Samutsongkhram Province
Tel 0 3471 6039 ext. 15 Fax 0 3471 6125

Update : 2012-02-23 15:13:07


 
นางบุษศา ประพันธ์
Mrs.Busa Prapan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Petchaburi Province
Tel 0 3240 1279-80 ext. 206 Fax 0 3240 1278

Update : 2012-02-23 15:14:27


 

พ.จ.ต.พงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์
Chief Petty Officer Third Class Pungpan Keawpim
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Prachuabkhirikhan Province
Tel 0 3260 1713 Fax 0 3260 1873

Update : 2012-03-12 15:03:23


 
พ.จ.ต.ธานี แสงสง่า
Chief Petty Officer Third Class Tanee Sangsayang
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสิงห์บุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Singburi Province
Tel 0 3652 3765-7 Fax 0 3652 3765-7

Update : 2012-03-12 14:51:17


 
นางสาว ปภาดา มีชูเสพย์
Miss.Papada Meechusap
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phra Nakorn Sri Ayuthaya Province
Tel 0 3588 1583 Fax 0 3588 1583

Update : 2012-03-12 14:52:38


 

นายนิพนธ์ เพ็ชรพลอย
Mr.Nipon Petploy
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Juvenile Remand Home Centre of Phra Nakorn Sri Ayuthaya Province
Tel 0 3588 1583
Update : 2012-03-12 14:53:10


 
นางสาวนันทนัช อุปริรัตน์
Miss.Nantanat Uparirat
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Phra Nakorn Sri Ayudhaya Vocational Training Centre
Tel 0 3588 1578 Fax 0 3588 1578

Update : 2012-03-12 14:53:40


 
นาง พัชรินทร์ บัวแก้ว
Mrs.Patcharin Buakeaw
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอ่างทอง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Angthong Province
Tel 0 3561 3438 Fax 0 3561 3512

Update : 2012-03-12 14:54:45


 

นาย คมกฤช ศิริตระกูล
Mr.Komkrit Siritrakun
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลพบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Lopburi Province
Tel 0 3642 2873 Fax 0 3642 1805

Update : 2012-03-12 14:55:51


 
นางนลินนาถ ไกรนรา
Mrs.Nalinnat Krainarar
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครนายก
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonnayok Province
Tel 0 3731 4253 Fax 0 3731 4231

Update : 2012-02-23 15:18:45


 
นางลักษณเลิศ นันทิพาณิชย์
Mrs.Laksanalert Nantipanich
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonratchasima Province
Tel 0 4422 2434 Fax 0 4422 2436

Update : 2012-03-12 14:56:56


 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
Juvenile Remand Home Centre of Nakhonratchasima Province
Tel 0 4422 2434-5
Update : 2012-03-12 14:58:24


 
นายศรีนรา ไกรนรา
Mr.Srinara Krainarar
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (3), Nakhonratchasima Province
Tel 0 4422 2321-2 Fax 0 4421 4104

Update : 2012-02-23 15:22:04


 
นายปิยะ ทั่งสุสังข์
Mr.Piya Tungsusang
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Buriram Province
Tel 0 4463 7190 Fax 0 4463 7189

Update : 2012-02-23 15:24:01


 

นายรัตนะ วรบัณฑิต
Mr.Rattana Worrabandit
หัวหน้า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Bengkan Province
Tel 0 4249 2946 Fax 0 4249 2936

Update : 2012-03-12 15:00:58


 
นายฉัตรพงษ์ กิตติพร
Mr.Chatpung Kittiporn
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Saraburi Province
Tel 0 3636 9595 ext.13 Fax 0 3636 9465

Update : 2012-02-23 15:26:35


 
น.ส.รุจิรา ณรัฐกิจ
MissRujira Narattakit
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
Director Juvenile Remand Home Centre of Saraburi
Tel 0 3636 9596 ext. 14
Update : 2012-03-12 15:03:51


 

นาย ประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์
Mr.Prasongchai Triyasut
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chaiyaphum Province
Tel 0 4481 9478 Fax 0 4481 6951 ext. 8

Update : 2012-02-23 15:30:02


 
นายสังเวียน ขันตี
Mr.Sungweng kandee
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุรินทร์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Surin Province
Tel 0 4471 3914 Fax 0 4471 3916

Update : 2012-03-15 14:28:45


 
นายเจริญ นันทะระ
Mr.Jalearn Nuntara
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Khonkaen Province
Tel 0 4320 3372 Fax 0 4320 3300

Update : 2012-02-23 15:31:52


 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
Juvenile Remand Home Centre of Khonkaen
Tel 0 4320 3199
Update : 2012-03-12 15:12:00


 
นายชาญศักดิ์ จริยวิทยานนท์
Mr.Chansak Jariyawittayanon
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (4), Khonkaen Province
Tel 0 4324 4363 Fax 0 4320 3012

Update : 2012-03-12 15:13:18


 
พ.อ.อ.จรินทร์ อภิบาลศรี
Flight Sergeant Frist Class Jarin Apibansri
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Udonthani Province
Tel 0 4220 1212 Fax 0 4220 1217

Update : 2012-02-23 15:41:34


 

นายภาคภูมิ ภูชะ
Mr.Phakpoom Pucha
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
Director Juvenile Remand Home Centre of Udonthani
Tel 0 4220 1214 Fax 0 4220 1217

Update :


 
นายบุญเลิศ แก้วจันทร์
Mr.Boonlert Keawjan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Roi et Province
Tel 0 4362 4254 Fax 0 4362 4254

Update : 2012-02-23 15:43:04


 
นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
Mr.Pornsit Wirod
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Sakonnakhon Province
Tel 0 4271 3730 ext. 12 Fax 0 4271 3730

Update : 2012-03-12 15:13:58


 

นางฉอ้อน สวยรูป
Mrs.Chaon Suairub
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Mahasarakham Province
Tel 0 4372 3201 Fax 0 4327 3201

Update : 2012-02-23 15:45:04


 
ส.ต.ท.วิญญา พิทักษ์ชาติ
Police Corporal Winya Pitakchart
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดมุกดาหาร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Mukdahan Province
Tel 0 4261 4969 Fax 0 4261 4969

Update : 2012-02-23 15:47:51


 
นายพิทักษ์ พันธมาศ
Mr.Pitak Pantamas
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Yasothon Province
Tel 0 4571 5684 ext. 101 Fax 0 4571 5686

Update : 2012-03-12 15:14:20


 

นายสุรัสวดี เกษรจันทร์
Mr.Susatsawadee Kosonnjan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองคาย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nongkhai Province
Tel 0 4246 1090 ext. 16 Fax 0 4246 1090-2 ext. 11

Update : 2012-03-12 15:16:11


 
นายสุนทร เสาร์ทอง
Mr.Sunthorn Sawthong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nongbualamphu Province
Tel 0 4231 2693-4 Fax 0 4231 2694

Update : 2012-03-12 15:17:03


 
นายเกษมสันต์ อัมพันธ์
Mr.Kasamsan Umpan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Ubonratchathani Province
Tel 0 4520 0532 ext. 101 Fax 0 4520 0531

Update : 2012-02-23 14:44:40


 

นายดอนดง บริบูรณ์
Mr.Dondong Boriboon
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
Director Juvenile Remand Home Centre of Ubonratchathani
Tel 0 4520 0532 ext. 22 Fax 0 4520 0531

Update : 2012-03-12 15:17:28


 
นาย ชาญศักดิ์ จริยวิทยานนท์
Mr.Chansak Jariyawittayanon
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (5), Ubonratchathani Province
Tel 0 4520 0709 Fax 0 4520 0706-7

Update : 2012-03-15 14:35:08


 
นาย กฤตเดช ศรีอักษร
Mr.Krittidat Sriauksorn
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonphanom Provice
Tel 0 4258 7136 ext. 105 Fax 0 4258 7136

Update : 2012-03-15 14:33:03


 

นาย สำเริง ยิ้มย่อง
Mr.Sumreng yimyong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Amnatcharoen Province
Tel 0 4552 3086 Fax 0 4552 3086

Update : 2012-03-12 15:23:04


 
นายพัชรพล สมจร
Mr.Patcharapon Somjorn
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Sisaket Province
Tel 0 4561 6734 Fax 0 4561 7564

Update : 2012-03-12 15:24:01


 
นายประเสริฐ สงขาว
Mr.Prasert Sungkhao
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาฬสินธุ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Kalasin Province
Tel 0 4381 6484 Fax 0 4381 6484

Update : 2012-03-12 15:26:09


 

นายศักดิ์ดา สีคำมื้อ
Mr.Sakda Seekhammur
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเลย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Loei Province
Tel 0 4281 1242 ext. 15 Fax 0 4281 1973

Update : 2012-02-23 14:50:53


 
น.ส.รวี คูหามุข
MissPawee Khuhomuk
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Suratthani Province
Tel 0 7740 5476 Fax 0 7740 5476

Update : 2012-03-12 15:26:28


 
นางสาว กชนิภา ทวิชสังข์
Miss.Kochanipa Tawisank
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Juvenile Remand Home Centre of Suratthani
Tel 0 7740 5147
Update : 2012-03-12 15:28:03


 

นายแสงประทีป โกมลบุตร
Mr.Sangprateep Komonbud
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (8), Suratthani Province
Tel 0 7740 5576 Fax 0 7740 5146

Update : 2012-03-15 14:36:02


 
นายชาตรี ทวีทรัพย์
Mr.Chatee Taweesap
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phuket Province
Tel 0 7625 0353 Fax 0 7625 0352

Update : 2012-03-12 15:30:34


 
นายณรงค์ศักดิ์ อิ่มด้วง
Mr.Narongsak Aimduong
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
Director Juvenile Remand Home Centre of Phuket
Tel 0 7625 0353 Fax 0 7625 0352

Update :


 

นายสุขพร อุดมสิน
Mr.Sukporn Udomsin
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonsithammarat Province
Tel 0 7539 9539 ext. 11 Fax 0-7539-9539

Update : 2012-03-15 14:36:34


 
นางนลินนาถ มาลีเลศ
Mrs.Nalinnat Maleelat
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director Juvenile Remand Home Centre of Nakhonsithammarat Province
Tel 0 7539 9568 ext. 14
Update : 2012-03-12 15:41:22


 
นางสุมนา จงรุ่งโรจน์
Mrs.Summana Jongrungroj
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Songkhla Province
Tel 0 7431 1808 Fax 0 7432 5028

Update :


 

นางประไพ รักขพันธ์
Mrs.Prapai Rakkhaphan
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
Director Juvenile Remand Home Centre of Songkhla
Tel 0 7431 3704 ext. 18
Update :


 
น.ส.เกษมา นิมะพันธ์
MissGatesama Nimaphan
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre (9), Songkhla Province
Tel 0 7432 7252 Fax 0 7431 2394

Update : 2012-02-23 15:09:35


 
นางสาวอัมมร การชะนันท์
Miss.Ummorn Kanchanan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสตูล
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Satun Province
Tel 0 7472 4682-4 ext 109 Fax 0 7472 4682-4

Update : 2012-03-12 15:42:41


 

นายปรีดีอนันต์ ติยานนท์
Mr.Preedeeanan Tiyanon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Pattani Province
Tel 0 7346 0385 Fax 0 7346 0388

Update : 2012-03-12 16:07:12


 
นายวัฒนาทร ชูใหม่
Mr.Wattanatorn Chumai
หัวหน้า สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี
Director Juvenile Remand Home Centre of Pattani
Tel 0 7346 0386 ext. 105
Update : 2012-03-12 16:09:52


 
นายวงศ์ศักดิ์ ประเทียบอินทร์
Mr.Wongsak Peateapin
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Trang Province
Tel 0 7557 1438 Fax 0 7557 1436

Update : 2012-03-15 14:37:03


 

นายชัยนรินทร์ จันทร์เอี่ยม
Mr.Chainarin Janaiam
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Yala Province
Tel 0 7324 0382 ext. 201 Fax 0 7324 0153

Update : 2012-03-12 16:12:12


 
นาย นราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์
Mr.Narasak Sungsriboonsit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน จังหวัดนราธิวาส
Director Juvenile Observation and ProtectionCentre of Narathiwat Province
Tel 0 7353 2048- 9 Fax 0 7353 2050

Update : 2012-03-15 14:37:31


 
นางยุพิน องอาจ
MrsYupin Ongart
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพัทลุง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phatthalung Province
Tel 0 7467 1873 ext. 14 Fax 0 7467 4875

Update : 2012-03-12 16:14:40


 

นาง อุไรวรรณ บุญฤทธิ์
Mrs.Uriwan Boonyarit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระนอง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Ranong Province
Tel 0 7781 2790 Fax 0 7781 2790

Update : 2012-03-12 16:15:34


 
นางสุดารัตน์ นพรัตน์
Mrs.Sudarat Nopparat
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกระบี่
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Krabi Province
Tel 0 7570 0784 Fax 0 7570 0184

Update : 2012-02-23 15:29:02


 
นายพงษ์พนา ทองมี
Mr.Pongpona Tongmee
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชุมพร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chumphon Province
Tel 0 7753 4599 ext. 15 Fax 0 7753 4600

Update : 2012-03-12 16:16:21


 

นางสาว นิตยา แสงสี
Miss.Nittaya Sangsri
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพังงา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phangnga Province
Tel 0 7646 0623-24 ext. 17 Fax 0 7646 0623

Update : 2012-03-12 16:17:43


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400