นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Department of Juvenile Observation and Protection

อาคารเลขที่ 120 ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หมู่ 3 ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Rajaburi Direkriddhi Building , 120 Moo 3, 5 th Floor, Jaengwattana Rd., Tungsonghong Sub-district
Laksi
Bangkok /Thailand 10210
Tel 0 2141 6470
Fax 0 2143 8471
www.djop.moj.go.th
Update : 2014-10-07 10:34:51


 

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
Mr.Wisit Wisitsora-at
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Director - General
Tel 0 2141 6451 Fax 0 2143 8465
wisit@moj.go.th , w_wisit@yahoo.com
Update : 2015-12-17 10:32:17


 
นาย สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
Mr.Sahakarn Petchnarin
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน(1)
Deputy Director - General (1)
Tel 0 2141 6454-55 Fax 0 2143 8466
sahakarn2006@yahoo.co.th
Update : 2015-12-16 10:46:38


 
นาง กิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์
Mrs.Kingkarn Boonprasit
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2)
Deputy Director - General (2)
Tel 0 2141 3556 Fax 0 2143 8466
kukkai 2122@hotmail.com
Update : 2015-12-16 10:46:52


 

นายลิขิต ลีลาชุติพงศ์
Mr.Likhit Leelachutipong
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน(ฝ่ายวิชาการ)
Deputy Director - General (Technical)
Tel 0 2141 3558 Fax 0 2143 8466

Update : 2015-06-23 13:46:50


 
นาง อำภา สว่างเมฆมรกต
Mrs. Ampa Swangmakmorakod
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
Inspector - General
Tel 0-2141-6461 Fax 0-2143-8468

Update : 2015-12-16 11:06:29


 


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็ก
Juvenile Development Expert
Tel 0-2141-3563 Fax 0-2143-8467

Update : 2015-12-16 10:47:35


 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมฯ
Juvenile Justice System Development Expert
Tel 0-2141-3562 Fax 0-2143-8467

Update : 2015-12-16 10:48:06


 
นางรัชดาวรรณ ศิริไพบูลย์
Mrs.Rachadawan Siripaibool
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
Director Office of Juvenile Justice System Development
Tel 0-2141-6595 Fax 0-2143-8488

Update : 2015-12-16 10:49:37


 
นายรัตนะ วรบัณฑิต
Mr.Rattana Worabundit
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary of the Department Office of the Secretary
Tel 0-2141-6468 Fax 0-2143-8472
rattana_937@yahoo.co.th
Update : 2015-12-16 10:50:50


 

นาย ศรีนรา ไกรนรา
Mr.Srinara Krainarar
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
Director Bangkok Observation and Protection Centre
Tel 0 2361 8626 Fax 0 2361 8625

Update : 2015-12-16 11:09:19


 
นาย ธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว
Mr.Thanawut Phokean
ผู้อำนวยการ ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา
Director Ban Metta Juvenile Remand Home
Tel 0 2361 2043 Fax 0 2361 2044

Update : 2015-12-16 11:10:35


 
นายศักดิ์ชัย ค้ำชู
Mr.Sakchai Khumchoo
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
Director Ban Karuna Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 2325 2030 ext. 101 Fax 0 2174 4033

Update : 2015-12-16 11:12:01


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
Director Ban Mutita Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 3434 2593 Fax 0 3434 2592

Update : 2015-12-16 11:15:40


 
นาย ฉัตรพงษ์ กิตติพร
Mr.Chatpong Kittiporn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
Director Ban Ubekka Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 3434 2625 ext. 104 Fax 0 3434 2625

Update : 2015-12-16 11:14:23


 
นาง ณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์
Mrs.Natpassorn Suntomtanawat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
Assistant Director Ban Pranee Juvenile Vocational Training Center for Girls
Tel 0 3438 5566 Ext. 503 Fax 0 3438 5567

Update : 2015-12-16 11:16:51


 ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย สิรินธร
Director Sirinthorn Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 3429 8338 Fax 0 3429 8337

Update : 2015-12-16 11:17:35


 
นางทิชา ณ นคร
Mrs.Thicha Na Nakorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก
Director Ban Knjahapisek Juvenile Vocational Training Center for Boys
Tel 0 3434 2589-90 Fax 0 3434 2589

Update : 2014-11-04 13:33:02


 
นางจันทนา วิธีเจริญ
Mrs.Chantana Witeecharoen
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านบึง
Director Ban Bueng Juvenile Vocational Training Centre for Boys
Tel 0 3816 0454 Fax 0 3816 0454

Update : 2015-12-16 11:18:32


 

นางสาว ปภาดา มีชูเสพย์
Miss.Paphada Meeshuseph
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Phra Nakorn Sri Ayudhaya Vocational Training Centre
Tel 0 3588 15821 - 2 Fax 0 3588 1581

Update : 2015-12-16 11:20:27


 
นายเกษมสันต์ อัมพันธ์
Mr.Kasemsun Ampunt
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre 1
Tel 0 3862 4168 Fax 0 3862 4169

Update : 2015-12-16 11:21:03


 
นายฤทธา สังขศิลา
Mr.Ritta Sangkasila
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Rayong Province
Tel 0 3861 2274 Ext. 112 Fax 0 3862 2578

Update : 2014-11-05 10:48:47


 

นางสุปรียา จรัสไพบูลย์
Mrs.Supreya Jarusphiboon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chanthaburi Province
Tel 0 3932 4304-05 Ext.10 Fax 0 3932 4165

Update : 2014-11-05 09:55:56


 
นางสาวดวงพร อุกฤษณ์
Miss.Dungporn Ukrit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปราจีนบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Prachinburi Province
Tel 0 3721 4723 Ext. 11 Fax 0 3721 4721

Update : 2014-11-05 11:03:46


 
นาง สุรัสวดี เกษรจันทร์
Mrs.Suruswadee Kasornchan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระแก้ว
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Srakaeo Province
Tel 0 3742 5504-6 Fax 0 3742 5504-6

Update : 2014-11-05 11:06:54


 

นายชัยนรินทร์ จันทร์เอี่ยม
Mr.Chainarin Janiam
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chonburi Province
Tel 0 3816 0450 Fax 0 3816 0450

Update : 2014-11-04 13:49:02


 
นางจินนารี ธนพรภิบาลชน
Mrs.Jinnaree Thanapornpibanchon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตราด
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Trat Province
Tel 0 3592 4008-10 Ext. 301 Fax 0 3952 4008

Update : 2014-11-05 10:50:53


 
นายบุญเลิศ แก้วจันทร์
Mr.Boonlert Kaewchan
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2
Director Regiona Juvenile Vocational Training Centre 2
Tel 0 3237 3616 Ext. 101 Fax 0 3237 3612

Update : 2014-11-05 14:24:19


 

พ.จ.ต.ธานี แสงสง่า
Chief Petty Officer Third Class Thanee Sangsanga
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Ratchaburi Province
Tel 0 3237 3609-11 Ext. 18 Fax 0 3237 36609-11 Ext. 14

Update : 2014-11-05 10:33:46


 
นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง
Miss.Kanogwan Tungjidbumrung
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonpathom Province
Tel 0 3437 5010 Fax 0 3437 5011

Update : 2014-11-07 14:48:00


 
นาง นลินนาถ ไกรนรา
Mrs.Nalinnat Krainara
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Samutsakorn Province
Tel 0 3442 3472 - 3 Ext. 25 Fax 0 3442 3474

Update : 2014-11-05 10:00:33


 

นาง โสภา เย็นแจ่ม
Mrs. Sopa Yenjam
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Prachuabkhirikhan Province
Tel 0 3260 1713 Fax 0 3260 1873

Update : 2014-11-04 09:54:18


 
นายประพาส จำเขียน
Mr.Prapas Chumkhian
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสงคราม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Samutsongkhram Province
Tel 0 3471 6124 Ext. 275 Fax 0 3471 6125

Update : 2014-11-04 14:54:20


 
นายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล
Mr.Siripong Kanganawalaykun
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Suphanburi Province
Tel 0 3549 4725 Ext. 11 Fax 0 3549 4724 Ext. 15

Update : 2014-11-05 10:24:26


 

นายจรรยา แผนสมบูรณ์
Mr.Chanya Pansomboon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Kanchanaburi Province
Tel 0 3453 1271 Ext. 109 Fax 0 3453 1251

Update : 2014-11-10 13:12:27


 
นางบุษศา ประพันธ์
Mrs.Bussa Prapun
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Petchaburi Province
Tel 0 3240 1279-80 Ext. 105 Fax 0 3240 1278

Update : 2014-11-05 10:58:54


 
นายศรีนรา ไกรนรา
Mr.Srinara Krainarar
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre 3
Tel 0 4422 2321 Fax 0 4421 4104

Update : 2014-11-04 13:23:30


 

นางลักษณเลิศ นันทิพาณิชย์
Mrs.Laksanalerd Nuntipanith
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonratchasima Province
Tel 0 4422 2434 Fax 0 4422 2436

Update : 2014-11-06 11:21:37


 
นายสังเวียน ขันตี
Mr.Sangvian Khantee
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุรินทร์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Surin Province
Tel 0 4404 0911 Fax 0 4404 0913

Update : 2014-11-11 08:53:33


 
นายปิยะ ทั่งสุสังข์
Mr.Piya Tangsusang
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Buriram Province
Tel 0 4463 7190 Ext. 107 Fax 0 4463 7189

Update : 2014-11-10 08:17:35


 

นายปัญญา จันทร์ละออ
Mr.Panya Chanlaor
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Saraburi Province
Tel 0 3636 9595-7 Ext. 95 Fax 0 3636 9465

Update : 2014-11-04 14:34:13


 
สิบตำรวจโทวิญญา พิทักษ์ชาติ
Pol.Cpl.Winya Pitackchat
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chaiyaphum Province
Tel 0 4481 947 Ext. 111 Fax 0 4481 6951

Update : 2014-12-30 10:31:21


 
นายวานิช คล้ายสงคราม
Mr.Wanich Klaisongkarm
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre 4
Tel 0 4324 4363 Ext. 11 Fax 0 4320 3012

Update : 2014-11-05 12:26:00


 

นางฉอ้อน สวยรูป
Mrs.Chaon Sauyroop
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Khonkaen Province
Tel 0 4320 3299 Ext. 112 Fax 0 4320 3300

Update : 2014-11-05 12:30:10


 
นายประเสริฐ สงขาว
Mr.Prasert Sungkhao
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาฬสินธุ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Kalasin Province
Tel 0 4381 6484 Ext. 102 Fax 0 4381 6482-4

Update : 2014-11-05 12:32:45


 
ดร.รัตนะ วรบัณฑิต
Dr.Rattana Worabundit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Mahasarakham Province
Tel 0 4372 3201 Fax 0 4327 3201

Update : 2014-11-10 08:23:38


 

นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
Mr.Pornsit Wirote
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Sakonnakhon Province
Tel 0 4271 3730 Ext. 12 Fax 0 4271 3730

Update : 2014-11-05 12:39:14


 
นายพัชรพล สมจร
Mr.Phatchraphol Somjorn
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nongbualamphu Province
Tel 0 4231 2693 Fax 0 4231 2694

Update : 2014-11-05 12:41:39


 
นายศักดิ์ดา สีคำมื้อ
Mr.Sakda Srikhammeu
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเลย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Loei Province
Tel 0 4281 1242 Ext. 15 Fax 0 4281 1973

Update : 2014-11-05 12:48:05


 

นายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์
Mr.Prosongchai Triyasut
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Roi et Province
Tel 0 4362 4254 Fax 0 4362 4254

Update : 2014-11-05 12:46:44


 
นาย เจริญ นันทะระ
Mr.Jaruen Nantara
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Udonthani Province
Tel 0 4220 1212 Fax 0 4220 1217

Update : 2014-11-07 10:40:10


 
นายชัชวาล ราชขันธ์
Mr.Chatchawan Rachakun
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองคาย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nongkhai Province
Tel 0 4246 1090 Ext. 16 Fax 0 4246 1090 Ext. 11

Update : 2014-11-06 11:19:46


 

นางนันทนา พันธุ์ชื่น
Mrs.Nuntana Panchuen
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Bengkan Province
Tel 0 4249 2946 Fax 0 4249 2947

Update : 2014-12-30 10:42:37


 
นาย ชาญศักดิ์ จริยวิทยานนท์
Mr.Chansak Jariyavidyanont
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre 5
Tel 0 4520 0709 Fax 0 4520 0708

Update : 2014-11-11 14:45:10


 
นายฉัตรพงษ์ กิตติพร
Mr.Chatpong Kittiporn
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Ubonratchathani Province
Tel 0 4520 0532 Ext. 101 Fax 0 4520 0531

Update : 2014-11-11 10:51:06


 

นาย สุนทร เสาร์ทอง
Mr.Sutorn Saotong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonphanom Provice
Tel 0 4258 7136 Fax 0 4258 7136

Update : 2014-11-11 13:54:06


 
นายดอนดง บริบูรณ์
Mr.Dondong Borriboon
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Sisaket Province
Tel 0 4561 6732 Fax 0 4561 7564

Update : 2014-11-06 11:23:17


 
นาย เชฏฐกฤท วรจันทร์
Mr. Chattakit Wrorachan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดมุกดาหาร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Mukdahan Province
Tel 0 4261 4969 Fax 0 4261 4969

Update : 2014-11-06 13:19:47


 

นาย สำเริง ยิ้มย่อง
Mr.Samroeng Yimyong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Amnatcharoen Province
Tel 0 4552 3086 Fax 0 4552 3086

Update : 2014-11-07 11:28:09


 
นายพิทักษ์ พันธมาศ
Mr.Pitak Pantamad
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Yasothon Province
Tel 0 4571 5684 Fax 0 4517 5686

Update : 2014-11-11 08:48:43


 
นายทรงพล ธรรมครองอาตม์
Mr.Songpol Thamkrongart
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre 6
Tel 0 5624 5562 Ext. 12 Fax 0 5624 5561

Update : 2014-11-04 13:24:55


 

นายทวี โสนนอก
Mr.Tawee Sanhonok
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonsawan Province
Tel 0 5624 5274 Ext. 111 Fax 0 562 4 5272

Update : 2014-11-10 13:17:59


 
นางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร
Miss.Sutisa Sartnen
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยนาท
Director Juvenile Observation andProtection Centre of Chatnat Province
Tel 0 5641 5542 Fax 0 5641 5541

Update : 2014-11-04 13:58:54


 
นาย กฤติเดช ศรีอักษร
Mr.Krittidej Sriagsorn
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phitsanulok Province
Tel 0 5532 2617 Fax 0 5532 2618

Update : 2014-11-10 13:10:33


 

นางนุสรา แสนนาม
Mrs.Nootsara Sannam
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุทัยธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Uthaithani Province
Tel 0 5657 1832 Fax 0 5657 1832

Update : 2014-12-30 11:13:00


 
นายทศพร ฟ้อนบำเรอ
Mr.Tasporn Fonbamrue
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Kamphaengpet Province
Tel 0 5571 4577 Ext. 104 Fax 0 5571 4576

Update : 2014-11-07 14:36:40


 
นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์
Mr.Khomgrish Saengchan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพิจิตร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phichit Province
Tel 0 5661 3156-8 Ext. 13 Fax 0 5661 3156-8

Update : 2014-11-04 09:50:11


 

นางอาทิตยา หมื่นเทพ
Mrs.Atittaya Muanteep
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Petchabun Province
Tel 0 5672 930 Ext. 222 Fax 0 5672 5499

Update : 2014-11-04 09:40:29


 
นายพิภัช วรายุส
Mr.Pipach Warayut
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุโขทัย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Sukhothai Province
Tel 0 5561 2472 ext. 105 Fax 0 5561 0693

Update : 2014-11-04 09:51:31


 
นายชูเกียรติ บุญทัน
Mr.Chukaeit Boontan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Tak Province
Tel 0 5551 7765 Ext. 13 Fax 0 5551 7393

Update : 2014-11-04 09:35:50


 

นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
Miss.Siriprakay Worraprecha
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre 7
Tel 0 5329 7043 Ext. 17 Fax 0 5329 7612

Update : 2014-11-04 13:25:22


 
นายเกษม แก้วจินดา
Mr.Kasem Keawjinda
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chiang Mai Province
Tel 0 5329 8409 Ext. 101 Fax 0 5329 9934

Update : 2014-11-04 09:31:18


 
นาง กรรณิกา วัชรินทร์
Mrs.Kannika Watcharin
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chiang Rai Province
Tel 0 5375 0860 Ext.150 Fax 0 5375 0862

Update : 2014-11-07 10:35:18


 

นายมนัส ทามะนิตย์
Mr.Manat Tamanit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phayao Province
Tel 0 5448 4323-33 Ext. 14 Fax 0 5448 4321

Update : 2014-11-10 08:38:32


 
นางสุมาลี ญาณภาพ
Miss.Sumalee Yanapap
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Lampang Province
Tel 0 5433 5503 ext. 12 Fax 0 5433 5504

Update : 2014-12-30 11:19:55


 
นายมนัส เฉียวกุล
Mr.Manat Cheokul
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูน
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Lamphun Province
Tel 0 5353 4694-5 Fax 0 5351 0694-5

Update : 2014-11-11 08:50:16


 

นายสุริยัน เหลืองอร่าม
Mr.Suriyan Luangaram
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Uttaradit Province
Tel 0 5583 0834 Fax 0 5583 0835

Update : 2014-11-04 09:44:58


 
นายชาย สัมมาพฤษกิจ
Mr.Chai Samapruksakit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nan Province
Tel 0 5471 1728 Ext. 103 Fax 0 5471 1730

Update : 2014-11-07 15:10:25


 
นายคเชนทร์ ผูกทอง
Mr.Kachan Puktong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดแพร่
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phrae Province
Tel 0 54622 2155 Fax 0 5462 2166

Update : 2014-11-04 09:37:56


 

นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย
Mr.Noppasin Nachaiploy
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Maehongson Province
Tel 0 5361 3227 ext. 13 Fax 0 5361 3226

Update : 2014-11-10 08:22:15


 
นายแสงประทีป โกมลบุตร
Mr.Sangprateep Komalabutra
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre 8
Tel 0 7740 5576 Fax 0 7740 5146

Update : 2014-11-10 13:13:58


 
นางสาวรวี คูหามุข
Miss.Rawee Khuhamuk
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Suratthani Province
Tel 0 7740 5147 Fax 0 7740 5476

Update : 2014-12-30 13:15:03


 

นางสาวกชนิภา ทวิชสังข์
Miss.Kodchanipa Thawitsang
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชุมพร
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chumphon Province
Tel 0 7753 4599 Ext. 14 Fax 0 7753 4600

Update : 2014-11-04 10:18:02


 
นางสาว นิตยา แสงสี
Miss.Nittaya Sangsree
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพังงา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phangnga Province
Tel 0 7646 0624 Fax 0 7646 0623

Update : 2014-11-04 10:16:02


 
นางสาว จุไรวรรณ บุญฤทธิ์
Miss.Juraiwan Bunrit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonsithammarat Province
Tel 0 7539 9567 Ext. 107 Fax 0 7532 4541

Update : 2014-11-04 10:06:41


 

นายชาตรี ทวีทรัพย์
Mr.Chatree Tawesap
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phuket Province
Tel 0 7625 0353 Fax 0 7625 0352

Update : 2014-11-04 10:22:51


 
นาย วัฒนาทร ชูใหม่
Mr.Wattanathorn Choomai
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระนอง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Ranong Province
Tel 0 7781 2792 Fax 0 7781 2790

Update : 2014-11-04 10:28:54


 
นางสุดารัตน์ นพรัตน์
Mrs.Sudarat Noppharat
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกระบี่
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Krabi Province
Tel 0 7570 0784 Fax 0 7570 0184

Update : 2014-11-04 10:25:01


 

น.ส.เกษมา นิมะพันธ์
Miss. Kessama Nimaphan
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9
Director Regional Juvenile Vocational Training Centre 9
Tel 0 7431 2391 Fax 0 7431 2391

Update : 2014-12-30 11:34:31


 
นางสาวอัมมร การชะนันท์
Miss.Ammorn Karnchanan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Songkhla Province
Tel 0 7459 8846 Fax 0 7459 8777

Update : 2014-11-04 10:33:45


 
นายบุญถิ่น พุทธสุภะ
Mr.Boontin Puttasupa
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Yala Province
Tel 0 7324 0383 Ext.201 Fax 0 7324 0153

Update : 2014-11-04 10:19:45


 

นาย พงษ์พนา ทองมี
Mr.Pongpana Tongmee
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสตูล
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Satun Province
Tel 0 7472 4624 Ext. 114 Fax 0 7472 4682-4

Update : 2014-11-10 10:10:22


 
นายปรีดีอนันต์ ติยานนท์
Mr.Predeeanan Tiyanont
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Pattani Province
Tel 0 7346 0385 - 9 Ext. 102 Fax 0 7346 0388

Update : 2014-11-10 13:06:56


 
นาย นราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์
Mr.Narasak Songsriboonsit
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน จังหวัดนราธิวาส
Director Juvenile Observation and ProtectionCentre of Narathiwat Province
Tel 0 7353 2048 Fax 0 7353 2050

Update : 2014-11-04 10:11:55


 

นางยุพิน องอาจ
Mrs.Yupin Ongart
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพัทลุง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phatthalung Province
Tel 0 7467 1873-4 Fax 0 7467 1875

Update : 2014-11-04 10:09:44


 
พ.จ.ต.พงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์
Chief Petty Officer Third Class Pongpun Kaewpim
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Trang Province
Tel 0 7557 1439 Fax 0 7557 1436

Update : 2014-11-04 09:57:57


 
นาย ศักดิ์ชัย ค้ำชู
Mr.Sakchai Khumchoo
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 10
Director Regiona Juvenile Vocational Training Centre 10
Tel 0 2174 4030 - 2 Ext. 101 Fax 0 2174 4030

Update : 2014-11-05 14:37:55


 

นายสุธรรม ชาญสุวิทยานันท์
Mr.Sutham Chansuvityanant
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Samutprakan Province
Tel 0 2174 4024 Fax 0 2174 4023

Update : 2014-11-04 09:00:41


 
นางสุดาพร บุญโนทก
Mrs.Sudaporn Boonnotok
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nonthaburi Province
Tel 0 2525 0376 Fax 0 2525 0376

Update : 2014-11-04 08:58:58


 
นางณัฐภัสสร สุนทรธนะวัฒน์
Mrs.Natpassorn Sutorntanawat
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phathum Thani Province
Tel 0 2581 7909 Fax 0 2593 3787

Update : 2014-11-10 13:15:29


 

นาย ประยุทธ อ่อนพานิช
Mr.Prayout Onparnict
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครนายก
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonnayok Province
Tel 0 3731 4253 Fax 0 3731 4231

Update : 2014-11-05 11:02:00


 
นาง พนิดา บัวสุวรรณ
Mrs.Panida Buasuwan
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Chachoengsao Province
Tel 0 3851 7170 Ext. 103 Fax 0 3851 4565

Update : 2014-11-04 13:57:13


 
นาย คมกฤช ศิริตระกูล
Mr.Khomkrit Siritragoon
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11
Director Regiona Juvenile Vocational Training Centre 11
Tel 0 3677 6010 Fax 0 3677 6011

Update : 2014-11-05 14:46:48


 

นาย คมกฤช ศิริตระกูล
Mr.Komkrit Siritrarkun
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลพบุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Lopburi Province
Tel 0 3678 2204 Ext. 105 Fax 0 3678 2203

Update : 2014-11-11 08:46:36


 
นายวงศ์ศักดิ์ ประเทียบอินทร์
Mr.Wongsak Partibin
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Phra Nakorn Sri Ayuthaya Province
Tel 0 3588 1583 Ext. 17 Fax 0 3588 1583

Update : 2014-11-04 13:46:09


 
นาง พัชรินทร์ บัวแก้ว
Mrs.Patcharin Buakeaw
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอ่างทอง
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Angthong Province
Tel 0 3561 3438 Fax 0 3561 3512

Update : 2012-03-12 14:54:45


 

นาย วรชาติ ปัญญายงค์
Mr.Worachat Panyayong
ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสิงห์บุรี
Director Juvenile Observation and Protection Centre of Singburi Province
Tel 0 3652 3765-7 Ext. 102 Fax 0 3652 3765-7 Ext. 114

Update : 2014-11-05 10:54:39


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400