นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์
Department of Corrections

เลขที่222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Thanon Nonthaburi 1, Tambon Suan Yai
Muang Nonthaburi
Nonthaburi 11000
Tel 0 2967 2222
www.correct.go.th
Update : 2014-11-28 14:57:33


 

นายวิทยา สุริยะวงค์
Mr.Vitaya Suriyawong
อธิบดี
Director General
Tel 02-967-3333 Fax 0 2967 3335

Update : 2014-11-26 16:03:42


 
นายวสันต์ สิงคเสลิต
Mr.Vason Singhkasalit
รองอธิบดี
Deputy Director General (Rehabilitations)
Tel 0 2967 3355 Fax 02-967-3356

Update : 2014-11-26 16:15:07


 
ว่าง
vacant
รองอธิบดี
Deputy Director General (Academic Affairs)
Tel 0 2967 3322, 0 2967 2222 ext. 208 Fax 0 2967 3322

Update : 2014-12-08 13:19:46


 

นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน์
Misspornpitr Norapoompipat
รองอธิบดี
Deputy Director General (Operations)
Tel 0819084553 Fax 02-967-3311
pornpitrn@hotmail.com
Update : 2014-11-28 14:31:45


 
ว่าง
vacant
รองอธิบดี
Senior Expert in Penology (Senior Denologist)

Update : 2014-12-08 13:20:37


 
นายสมภพ รุจจนเวท
Mr.Somphop Rujjanavet
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary to the Department Department of Corrections
Tel 0 2967 3300, 081-9082972 Fax 0 2967 3304
somphop@correct.go.th ,aiew@hotmail.com
Update : 2014-11-26 16:17:57


 

ว่าง
vacant
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
Correctional Inspectors Office of The Correctional Inspectors
Tel 0 2967 2405, 0 2967 2222 ext. 265
Update : 2014-12-08 13:21:09


 
นางกัลยาณี จันมา
Mrs.Kalayanee Chanma
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
Chief Inspector of the Department
Tel 081-9086435
Update : 2014-11-26 16:07:10


 
นางสาวเพลินใจ แต้เกษม
MissPloenjai Taekasem
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
Inspector ot the Department
Tel 0 2967 2402, 081-9084901 02-9672222 exp.262 www.ploenjai2501@gmail.com
Update : 2014-11-26 16:10:51


 

พันตำรวจโทวรชัย อารักษ์รัฐ
Pol.Ct.Col.Worachai Araksarath
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
Inspector ot the Department
Tel 081-6361010
Update : 2014-11-26 16:13:35


 
ว่าง
vacant
ผู้ตรวจราชการกรม

Tel 029672402,029672222ext 262
Update : 2014-12-08 13:21:52


 
ว่าง
vacant
ผู้ตรวจราชการกรม

Tel 0 2967 2403, 0 2967 2222 ext. 263
Update : 2014-12-08 13:22:27


 

นายอำนาจ ปรัชญาพันธ์
Mr.Amnaj Pratchayaphan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทัณฑวิทยา
Director Penology of bureau
Tel 0 2967 3377, 0 2967 2222 ext. 701 Fax 0 29673378

Update : 2014-11-28 14:29:05


 
นางพรทิพย์ โชคสมัย
Mrs.porntip Chokesamai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
Director Rehabilitation of Bureau
Tel 0 2967 3553, 0 2967 2222 ext. 501, 504 Fax 0 2967 3553
chokesamai@hotmail.com
Update : 2014-11-28 14:43:12


 
นายประเสริฐ อยู่สุภาพ
Mr.prasert yusupap
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทัณฑปฏิบัติ
Director Penological Operation Bureau
Tel 0 2967 3366, 0 2967 2222 ext. 601 Fax 0 2967 3367

Update : 2014-11-28 14:54:51


 

นายสมมาตย์ สุราช
Mr.Sommart Surach
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2967 3434, 0 2967 2222 ext. 401 Fax 0 2967 3434

Update : 2014-11-26 16:03:58


 
นางสาวพรพิมล ทองจันทร์
Missponpimon thongjan
ผู้อำนวยการกอง กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2967 3535, 0 2967 2222 ext 301 Fax 0 2967 3536
ponpimonth89@hotmail.com
Update : 2014-11-28 14:40:17


 
นายชาญ วชิรเดช
Mr.chan vachiradath
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0818663452, 0 2967 2222 ext 621 Fax 0 2967 3580
vachira76@Gmail.com
Update : 2014-11-28 14:46:48


 

นายสมศักดิ์ กิจวาสน์
Mr.Somsak Kijwas
ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ
Director Legal Affairs Division
Tel 0 2967 3358, 0 2967 2222 ext 541 Fax 0 2967 3359 - 60

Update : 2014-11-28 14:33:56


 
นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว
Mr.Somphop sangkvtkaew
ผู้อำนวยการกอง กองบริการทางการแพทย์
Director Medical Service Division
Tel 0 2967 3349, 0 2967 2222 ext. 101 Fax 0 2967 3350

Update : 2014-12-02 10:45:14


 
นางสาวจิตรวดี เอี่ยมทศานนท์
Missjitwadee eiamthsanondh
ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit
Tel 0 2967 3443, 0 2967 2222 ext. 421 Fax 0 2967 3443-4

Update : 2014-11-28 14:51:57


 

นางพัฃราภรณ์ ศโรภาส
Mrs.pacharaporn sarobhas
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
Director Correctional Staff Training Institute
Tel 0 2526 6470, 0 2967 2222 ext. 169 - 70 Fax 0 2526 6470

Update : 2014-12-02 11:51:39


 
นายเกียรติกร ปัทมทัตต์
Mr.Kiattikon Patthamathat
หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์
Secretary Office Of Ethical Value Promotion
Tel 0 2967 6017, 0 2967 2222 ext 320 Fax 02 967 6134
Ethics.correct@gmail.com
Update : 2014-12-02 11:53:11


 
นายมงคล จันทะจร
Mr.Mongknol juntajhone
หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
Director Administration Development Office
Tel 0 2525 2627, 0 2967 2222 ext. 703 Fax 0 2525 2629
mark_thone@hotmail.com
Update : 2014-11-28 14:37:43


 

นายณรงค์ หนูคง
Mr.narong Hnukong
ผู้อำนวยการกองโยธาและสิ่งแวดล้อม กองโยธาและสิ่งแวดล้อม
Director Public works and environment division
Tel 0853360909 Fax 02 9673389
narong_bbyahoo.co.th
Update : 2014-11-28 14:25:04


 
นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์
Mrs.saovakon jeasadaruk
ผู้อำนวยการกอง กองสังคมสงเคราะห์
Director Bureau Of Social Work
Tel 0 2967 3556, 0 2967 2222 ext. 512 Fax 0 2967 3556
saowak@hotmail.com
Update : 2014-11-28 14:18:20


 
นายสุเมตต์ รัตนา
Mr.Sumet Rattana
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Director Office Of Drug Prevention And Suppression
Tel 0 2967 3379, 0 2967 2222 ext. 750 Fax 0 2527 3641-2
SUMET077@gmail.com
Update : 2014-12-02 11:27:11


 

นายศุภโชค ควรฦาชัย
Mr.Supachoke Khuanruechai
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์
Director Special Operation Unit Department Of Corrections
Tel 02 967 3393 SUPACHOKE@CORRECT.GO.TH
Update : 2014-12-02 11:32:22


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400