นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Department of Special Investigation

128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
128 Moo 3, Chaeng Wattana Road
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2831 9888 ext. 1207,1212
Fax 0 2975 9888
WWW.DSI.GO.TH
Update : 2016-02-01 09:32:03


 

พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง
Pol.Col.Paisit Wongmuang
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอธิบดี
Director - General Office of the Director-General
Tel 0 2831 9888 ext. 1135
Update : 2016-10-26 08:34:03


 
พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
Pol.Col.Songsak Raksaksakul
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานรองอธิบดี(1)
Deputy Director - General Office of the Deputy Director - General
Tel 0 2831 9888 ext. 1120 Fax 0 2975 9806

Update : 2017-05-01 14:32:52


 
พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล
Pol.Maj.Suriya Singhakamol
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานรองอธิบดี(2)
Deputy Director - General Office of the Deputy Director - General
Tel 0 2831 9888 ext. 1140,1107 Fax 0 2975 9808

Update : 2017-05-01 14:33:49


 

พันตำรวจโทประวุธ วงษ์สีนิล
Pol.Lt.Col.Prawut Wongseenin
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานรองอธิบดี(3)
Deputy Director - General Office of the Deputy Director - General
Tel 0 2142 2830 Fax 0 2143 8461

Update : 2017-05-01 14:35:29


 
พันตำรวจโทกรวัชร์ ปานประภากร
Pol.Lt.Col.Korrawat Panprapakorn
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานรองอธิบดี(4)
Deputy Director-General office of the Deputy Director-General
Tel 0 2831 9888 ext. 1121
Update : 2017-05-01 14:36:52


 
ว่าง ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ

Tel 0 2831 9888 ext. 1017
Update : 2017-05-01 14:45:18


 

พันตำรวจโทเบญจพล จันทวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

Tel 0 2831 9888 ext.1017
Update : 2016-10-26 08:36:00


 
นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์
Mr.Peerapat Engpongpan
ผู้บัญชาการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0 2831 9888 ext. 1211 Fax 0 2975 9888

Update : 2015-05-12 17:36:08


 
พันตำรวจโทพันเลิศ ตั้งศรีไพโรจน์
Pol.Lt.Col.Punlert Tungpairoje
ผู้อำนวยการกลุ่มคดีความเห็นแย้ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองกฎหมาย
Director Legal Affairs Division
Tel 0 2831 9888 ext. 3082
Update : 2016-12-29 11:16:02


 

พันตำรวจโทไพศิษฐ์ สังคหะพงศ์
Pol.Lt.Col.Paisith Sungkahapong
ผู้บัญชาการ สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
Director Bureau of Foreign Affairs and Transnational Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 8004 Fax 0 2975 9811
Songsak_r@dsi.go.th
Update : 2016-10-26 08:36:15


 
พันตำรวจโทปกรณ์ สุชีวกุล
Pol.Lt.Col.Pakorn Sucheevakun
ผู้บัญชาการ สำนักคดีการเงินการธนาคาร
Director Bureau of Financial and Banking Crime
Tel 0 2142 2699 Fax 0 2143 9013

Update : 2016-10-26 08:36:30


 
พันตำรวจโทถิรพล พิณเมืองงาม
Pol.Lt.Col.Tirapol Pinmuangngarm
ผู้บัญชาการ สำนักคดีความมั่นคง
Dircetor Bureau of Security Crime
Tel 0 2142 2791 Fax 0 2143 9043

Update : 2016-10-26 08:36:45


 

พันตำรวจโทมนตรี บุญโยธิน
Pol.Lt.Col. Montree Bunyayothin
ผู้บัญชาการ สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
Director Bureau of Consumer Protection and Environment Crime
Tel 0 2142 2950 Fax 0 2143 9036

Update : 2017-05-01 14:40:41


 
พันเอกพินิจ ตั้งสกุล
Col.Pinit Tungsakul
ผู้บัญชาการ สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา
Director Bureau of Intellectual Property Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 2026 Fax 0 2975 9891

Update : 2016-11-14 09:38:49


 
พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ

ผู้บัญชาการ สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Director,Bureau of Technology and Cyber Crime Bureau of Technology and Cyber Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 1958 Fax 0 2975 9832

Update : 2017-05-01 14:45:54


 

พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ

ผู้บัญชาการ สำนักคดีภาษีอากร
Director Bureau of Taxation Crime
Tel 0 2142 2774 Fax 0 2143 9019
@dsi.go.th
Update : 2017-05-01 14:39:46


 
พันตำรวจโทพเยาว์ ทองเสน
Pol.Lt.Col.Phayao Thongsen
ผู้บัญชาการ สำนักคดีอาญาพิเศษ 1
Director Bureau of Special Crime One
Tel 0 2142 2835 Fax 0 2143 9038

Update : 2016-10-26 08:37:59


 
พันตำรวจโทบรรณฑูรย์ ฉิมกรา
Pol.Lt.Col.Bantoon Chimgra
ผู้บัญชาการ สำนักคดีอาญาพิเศษ 2
Director Bureau of Special Crime Two
Tel 0 2575 4299 Fax 0 2575 4298

Update : 2017-05-01 14:46:20


 

พันตำรวจโทสุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์

ผู้บัญชาการ สำนักคดีอาญาพิเศษ ๓
Director Bureau of Special Crime
Tel 0 2575 4310 ext. 2900
Update : 2017-05-01 14:41:54


 
พันตำรวจโทอนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ
Pol.Lt.Col.Anurak Rojananirankit
ผู้บัญชาการ สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
Director Bureau of Technology and Information Inspection Center
Tel 0 2831 9888 ext. 7010 Fax 0 2975 9832

Update : 2016-10-26 08:38:32


 
นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง
Mr.Nikom Suwanrungruang
ผู้บัญชาการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Bureau of Strategy and Policy Planning
Tel 0 2142 2821 Fax 0 2143 9039
Nikom@dsi.go.th
Update : 2016-03-03 10:19:23


 

พันตำรวจโทเชน กาญนาปัจจ์

ผู้บัญชาการ สำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
director Bureau of Regional Operation Center
Tel 0 2142 2884
Update : 2017-05-01 14:42:24


 
พันตำรวจตรีจตุพล บงกชมาศ

ผู้บัญชาการ สำนักปฏิบัติการพิเศษ
Director Bureau of Special Operation
Tel 0 975 9888 4014
Update : 2016-10-26 08:39:07


 
พันตำรวจโท (หญิง)พรทิพย์ ล. วีระพรรค

ผู้บัญชาการ สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
Director Bureau of Development and Logistics
Tel 0 2142 2999 Fax 0 2143 9031

Update : 2017-05-01 14:38:53


 

นางสาวณีรนุช ชูสม

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2 75 9884, 0 2831 9888 ext. 8013 Fax 0 2975 9884

Update : 2016-10-04 10:24:20


 
นางสาวสุรวรรณ บุญญาศิริรัตน์
Ms.Surawan boonyasirirat
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Special Case Inquiry Offcial Senior Professional Level Administrative System Development Group
Tel 0 2142 2823-7
Update : 2016-12-28 14:13:55


 
พันตำรวจตรีวรณัน ศรีล้ำ
Pol.Maj.Worranan Srilum
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารคดีพิเศษ
Director Special Case Management Center
Tel 0 2831 9888 ext. 1968 Fax 0 2831 9888
Worranan@dsi.go.th
Update : 2016-10-26 08:39:32


 

ว่าง ว่าง

ผู้อำนวยการ กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ
Director Specail Case Expenses Group
Tel 0 2831 9888 ext. 1344
Update : 2016-10-04 10:23:38


 
พันตำรวจโทสุทธิศักดิ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อำนวยการส่วนคดีภาษีอากร 1 สำนักคดีภาษีอากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Human Resources Management Group
Tel 0 2831 9888 ext. 2024 Fax 0 2975 9890

Update : 2016-11-03 10:17:27


 
พันตรีจรัล แสงหิรัญ

ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษากฎหมาย 3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มคดีความเห็นแย้ง
Dissenting Opinion Case Group
Tel 0 2831 9888 ext. 3071
Update : 2016-12-30 09:28:18


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400