นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Department of Special Investigation

128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
128 Moo 3, Chaeng Wattana Road
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2831 9888 ext. 51521,51529
Fax 0 2975 9888
WWW.DSI.GO.TH
Update : 2017-11-27 09:56:34


 

พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง
Pol.Col.Paisit Wongmuang
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอธิบดี
Director - General Office of the Director-General
Tel 0 2831 9888 ext. 55505
Update : 2017-11-27 10:04:13


 


รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานรองอธิบดี(1)
Deputy Director - General Office of the Deputy Director - General
Tel 0 2831 9888 ext. 55541 Fax 0 2975 9806

Update : 2019-11-29 09:00:57


 
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
Mr.Triyarith Temahivong
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานรองอธิบดี(2)
Deputy Director - General Office of the Deputy Director - General
Tel 0 2831 9888 ext. 55522 Fax 0 2975 9808

Update : 2018-12-27 10:55:38


 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานรองอธิบดี(3)
Deputy Director - General Office of the Deputy Director - General
Tel 0 2813 9888 ext. 55534 Fax 0 2143 8461

Update : 2019-11-29 09:01:15


 
พันตำรวจโทปกรณ์ สุชีวกุล
Pol.Lt.Col.Pakorn Sucheevakun
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานรองอธิบดี(4)
Deputy Director-General office of the Deputy Director-General
Tel 0 2831 9888 ext. 55513
Update : 2018-12-27 10:56:12


 
ว่าง ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ

Tel 0 2831 9888 ext.
Update : 2017-11-27 10:17:30


 

ร.ต.อ.ดุจเดือน อัตตโนรักษ์
Pol. Capt. W.Dutduern Attanoruk
หัวหน้า สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
Director Office of Special Case Experts
Tel 0 2831 9888 ext.55562
Update : 2018-10-16 13:03:36


 
ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ทับสาร
Pol. Capt.Channarong Tabsarn
ผู้อำนวยการส่วนตรวจ ๒ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ รักษาราชการแทน เลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2831 9888 ext. 51599 Fax 0 2975 9888

Update : 2019-10-25 11:53:12


 
นายสมบุญ ม้าหาญศึก
Mr.Sombun Mahunsuk
ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย
Director Bureau of Legal Affairs
Tel 0 2831 9888 ext. 51701
Update : 2018-10-16 13:01:05


 

พันตำรวจเอกอัครพล บุญโยปัษฎัมภ์
Pol.Col.Akarapol Punyopashtambha
ผู้อำนวยการ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
Director Bureau of Foreign Affairs and Transnational Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 50101 Fax 0 2975 9811

Update : 2019-07-05 13:29:11


 
พันตำรวจโทสุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์
Pol.Lt.Col.Supat Thamthanarug
ผู้อำนวยการ กองคดีค้ามนุษย์
Director Bureau of Human Trafficking Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 52001, 52002
Update : 2018-10-16 13:05:22


 
พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ
Pol.Maj.Yutthana Praedam
ผู้อำนวยการ กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
Director Bureau of Financial, Banking and Money Laundering Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 50301 Fax 0 2143 9013

Update : 2019-01-18 09:34:35


 

พันตำรวจโท (หญิง)พรทิพย์ ล. วีระพรรค
Pol.Lt.Col. W.Pornthip Lorwerapak
ผู้อำนวยการ กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
Director Bureau of Crime Relating to Submission of Bids to Government Agencies
Tel 0 2831 9888 ext. 51203, 51204 Fax 0 2575 4298

Update : 2018-10-16 13:06:33


 
ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล
Pol. Capt.Wisanu Chimtrakul
ผู้อำนวยการ กองคดีความมั่นคง
Dircetor Bureau of Security Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 50402, 50403, 50404 Fax 0 2143 9043

Update : 2019-10-11 08:31:24


 
นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์
Mr.Tanin Prempree
ผู้อำนวยการ กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค
Director Bureau of Consumer Protection Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 51301, 51302, 51397 Fax 0 2143 9036

Update : 2018-10-16 13:07:24


 

พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน
Pol.Lt.Col. Montree Bunyayothin
ผู้อำนวยการ กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Director Bureau of Natural Resources and Environment Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 50501, 50521
Update : 2018-10-16 13:07:47


 
พันตำรวจโทพเยาว์ ทองเสน
Pol.Lt.Col.Phayao Thongsen
ผู้อำนวยการ กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา
Director Bureau of Intellectual Property Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 50601, 50696 Fax 0 2975 9891

Update : 2018-10-16 13:08:11


 
พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ
Pol.Lt.Col.Wichai Suwanprasert
ผู้อำนวยการ กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Bureau of Technology and Cyber Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 50221, 50231 Fax 0 2975 9832

Update : 2018-10-16 13:08:41


 

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร
Mr.Piyasiri Wattanavarangkul
ผู้อำนวยการ กองคดีธุรกิจเงินนอกระบบ
Director Bureau of Illegal Financial Business Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 51101 Fax 0 2143 9038

Update : 2019-07-05 13:30:38


 
พันตำรวจโทอนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ
Pol.Lt.Col.Anurak Rojananirankit
ผู้อำนวยการ กองคดีภาษีอากร
Director Bureau of Taxation Crime
Tel 0 2831 9888 ext. 50700, 50701, 50702 Fax 0 2143 9019

Update : 2019-01-18 09:36:30


 
นางสุวิมล สายสุวรรณ
Mrs.Suwimol Saisuwan
ผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
Director Bureau of Technology and Information Inspection Center
Tel 0 2831 9888 ext. 50901 Fax 0 2975 9832

Update : 2019-08-08 14:31:58


 

นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง
Mr.Nikom Suwanrungruang
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Bureau of Policy and Strategy
Tel 0 2831 9888 ext. 51001 Fax 0 2143 9039
Nikom@dsi.go.th
Update : 2018-10-16 13:11:07


 
ร้อยตำรวจเอกปิยะ รักสกุล
Pol.Capt.Piya Raksakul
ผู้อำนวยการ กองบริหารคดีพิเศษ
Director Bureau of Special Case Management
Tel 0 2831 9888 ext. 51801 Fax 0 2831 9888

Update : 2018-10-16 13:11:37


 
พันตำรวจโทเชน กาญจนาปัจจ์
Pol.Lt.Col.Shane kanchanapach
ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
director Bureau of Regional Operation
Tel 0 2831 9888 ext. 50804, 50806, 51520
Update : 2018-10-16 13:12:10


 

พันตำรวจตรีจตุพล บงกชมาศ
Pol.Maj.Jatupol Bongkochmas
ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการพิเศษ
Director Bureau of Special Operation
Tel 0 2831 9888 ext. 51401, 51451
Update : 2018-10-16 13:14:37


 
นายพิพัฒน์ เพ็ญภาค
Mr.Pipat Penpak
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
Director Bureau of Development and Logistics
Tel 0 2831 9888 ext. 51601 Fax 0 2143 9031

Update : 2019-08-08 14:27:39


 
นางสาวณีรนุช ชูสม
Miss.Neeranuch Chousom
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Head Internal Audit Group
Tel 0 2831 9888 ext. 53101, 53102 Fax 0 2975 9884

Update : 2017-12-25 10:06:26


 

นางสาวสุรวรรณ บุญญาศิริรัตน์
Miss.Surawan boonyasirirat
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Head Administrative System Development Group
Tel 0 2831 9888 ext. 53201
Update : 2018-10-16 13:30:52


 
พันตำรวจโทสุทธิศักดิ์ จิตพิมลมาศ
Pol.Lt.Col.Sutthisak Jitpimonmas
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
Head Human Resources Management Division
Tel 0 2831 9888 ext. 52201, 52299 Fax 0 2975 9890

Update : 2018-10-16 13:27:49


 
นางสาวจันทร์วรีย์ กระดาษ
Miss.Janvaree Kradad
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ
Head Special Case Expenses Division
Tel 0 2831 9888 ext. 52301, 52303, 52307
Update : 2017-12-25 10:13:44


 

พันตำรวจโทสถาพร จตุวรพัฒน์
Pol.Lt.Col.Sathaporn Jatuwarapat
ผู้อำนวยการ ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว
Head Surveillance and Intelligence Division
Tel 0 2831 9888 ext. 52196
Update : 2018-10-16 13:18:32


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400