นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม
Office of Justice Affairs

อาคารอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
9th Fl. Ratthaprasasanabhakti Building Government Complex
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 3666
Fax 0 2143 8933
www.oja.go.th
Update : 2014-10-07 10:37:22


 

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
Mr.Pasit Asawawattanaporn
ผู้อำนวยการสำนักงาน (นักบริหารสูง) สำนักผู้บริหาร
Director-General, Office of Justice Affairs Executive Offices
Tel 0 21413699 Fax 0 2143 8463
a_pasit@oja.go.th
Update : 2015-09-11 13:47:27


 
นายสมณ์ พรหมรส
Mr.Somn Promaros
รองผู้อำนวยการสำนักงาน (นักบริหารต้น) สำนักผู้บริหาร
Deputy Director-General Executive Offices
Tel 0 2141 3767 Fax 0 2143 8934
p_somn@oja.go.th
Update : 2014-12-25 09:58:34


 
นายวัลลภ นาคบัว
Mr.Wallop Nakbua
รองผู้อำนวยการสำนักงาน (นักบริหารต้น) สำนักผู้บริหาร
Deputy Director - General Executive Offices
Tel 0 2141 3696 Fax 0 2143 9381
n_wallop@oja.go.th
Update : 2014-12-25 09:59:06


 

นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์
Mrs.Narintip Siravanich
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม (นักวิชาการยุติธรรมเชี่ยวชาญ) สำนักผู้บริหาร
Senior Expert in Justice System Development Executive Offices
Tel 021413669 Fax 021438933
s_narintip @oja.go.th
Update : 2015-11-13 11:25:32


 
นายดนุพล ชื่นอารมณ์
Mr.Danuphol Chuenareroms
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ) สำนักผู้บริหาร
Senior Expert in Computer Technician Executive Offices
Tel 021413720 Fax 021438337
c_danuphol@oja.go.th
Update : 2015-11-13 11:26:02


 
น.ส.ดวงหทัย แนวพนิช
Ms.Duanghatai Naewpanich
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ผู้อำนวยการสูง) สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
Director,Institute for Justice Research and Development Institute for Justice Research and Development
Tel 0 21413700 Fax 0 2143 8935
n_duanghatai@oja.go.th
Update : 2016-04-11 09:56:31


 

นายชาตรี จันทร์เพ็ญ
Mr.Chatree Junpen
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม (ผู้อำนวยการสูง) สำนักนโบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม
Director, Bureau of Justice Policy and Planning Coordination Bureau of Justice Policy and Planning Coordination
Tel 021413749 Fax 021438931
j_chatree@oja.go.th
Update : 2014-12-30 14:51:15


 
นางศิวากร คูรัตนเวช
Mrs.Sivakorn Kuratanavej
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (ผู้อำนวยการสูง) สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
Director, Justice Officials Training Institute Justice Office Training Institute
Tel 0 2141 3747 Fax 0 2143 8932
k_sivakorn@oja.go.th
Update : 2014-12-30 14:51:56


 
นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม
Mrs.Usajanploy Boonpium
เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary to The Department Office of Secretary
Tel 0 2141 3665 Fax 0 2143 8933
b_usajanploy@oja.go.th
Update : 2016-04-11 09:36:15


 

นายสายชล ยังรอด
Mr.Saichon Youngrod
ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ (ผู้อำนวยการต้น) กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ
Director, Division of National Justice Commission Secretariat Division of National Justice Commission Secretariat
Tel 0 2141 3777 Fax 0 2143 8930
y_saichon@oja.go.th
Update : 2014-12-30 14:41:10


 
นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน
Mr.Chaisuwat Thungngern
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม(นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ) ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
Chief,Center for Justice Statistics (Justice Affairs Officer Senior Specialist) Center for Justice Statistics
Tel 021413691 Fax 0 2143 8935
t_chaisuwat@oja.go.th
Update : 2016-04-11 09:45:54


 
นายทศพร จุลศิริ
Mr.Thosporn Julsiri
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม
Training Officer (Senior Specialist) Bureau of Justice Policy and Planning
Tel 021413719 Fax 021438931

Update : 2014-12-30 11:29:04


 

นายอัสนีย์ สังขเนตร
Mr.Assanee Sangkhanate
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
Justice Affairs Officer (Senior Specialist) (Institute for Justice Research and Development
Tel 021413797 Fax 0 2143 8935
s_assanee@oja.go.th
Update : 2014-12-30 11:55:36


 
น.ส.จิติยา พฤกษาเมธานันท์
Ms.Jitiya Purksamatanan
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
Justice Affairs Officer (Specialist) Institute for Justice Research and Development
Tel 021413700 Fax 0 2143 8935
p_jitiya@oja.go.th
Update : 2014-12-30 11:59:59


 
นางสาว ปริยานุช จริงจิตร
Ms.Priyanuch Jingjit
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม
Justice Affairs Officer (Senior Specialist) Bureau of Justice Policy and Planing Coordination
Tel 021413658 Fax 0 2143 8931
j_priyanuch@oja.go.th
Update : 2016-04-11 09:59:34


 

นางสาวอรวรรณ ปานคง
Ms.Orawan Pankong
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
Justice Affairs Officer (Senior Specialist) Division of National Commission on Justice Administration Development Secretariat
Tel 021413751 Fax 0 2143 8930
p_orawan@oja.go.th
Update : 2015-11-13 11:28:32


 
นางสาววริตฐภรณ์ อนุหนายนน์
Ms.Waritthaporn Anuhanayon
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief, Public Sector Development Group (Justice Affairs Officer Senior Specialist) (Public Sector Development Group)
Tel 021413695 Fax 0 2143 8934
a_waritthaporn@oja.go.th
Update : 2014-12-30 14:47:24


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400