นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Central Institute of Forensic Science

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2142 3491,0 2142 3492
Fax 0 2143 9068
www.cifs.moj.go.th
Update : 2012-04-03 17:12:35


 

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
KhunyingPorntip Rojanasunan, M.D.
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Director - General Central Institute of Forensic Science
Tel 02-412-3488 Fax 02-143-9049
Projanasunan@hotmail.com, www.cifs.moj.go.th
Update : 2014-10-15 13:39:26


 
นายศักยา ชูใหม่
Mr.Sakkaya Choomai
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 02-142-3655 Fax 02-143-9136
sakkaya.cifs@gmail.com, www.cifs.moj.go.th
Update : 2014-10-15 09:26:51


 
พันตำรวจโทสุพจน์ นาคเงินทอง
Pol.Lt.Col.Suphoj Nakngocnthong
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 02-142-3486 Fax 02-143-9136
Spu_tox@hotmail.com, www.cifs.moj.go.th
Update : 2014-10-15 09:26:12


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400