นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Office of the Narcotics Control Board

เลขที่ 5 ถนนดินแดง
พญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
5 Din Daeng Road
Phyathai
Bangkok 10400
Tel 0 2247 0901-19
www.oncb.go.th E-mail : webmaster@oncb.go.th
Update : 2014-11-06 13:14:39


 

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
Mr.Permpong Chaovalit
เลขาธิการ ป.ป.ส.
Secretary - General, NCB
Tel 0 2645 8300 Fax 0 2245 9072
Perm_oncb@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:45:06


 
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
Mr.Vittawan Sunthornkajit
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
Deputy Secretary - General, NCB
Tel 0 2645 8344 Fax 0 2245 9089
vittawans@Yahoo.com
Update : 2014-11-10 14:10:00


 
นางสาวรัชนีกร สรสิริ
MissRachanikorn Sarasiri
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
Deputy Secretary - General, NCB
Tel 0 2645 8309 Fax 0 2245 9078
rachanikorn@gmail.com
Update : 2014-10-28 15:53:28


 

-ว่าง-

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
Deputy Secretary - General, NCB

Update : 2014-10-28 15:55:04


 
นายณรงค์ รัตนานุกูล
Mr. Narong Rattananukul
ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Senior Narcotics Control Advisor
Tel 0 2645 8306 Fax 0 2245 9078
narongr@oncb.go.th
Update : 2014-10-28 15:59:23


 
นายวินัย มณฑาพงษ์
Mr.Winai Monthapongs
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
Senior Legal Advisor
Tel 0 2645 8310 Fax 0 2247 2940
WINAIM@ONCB.GO.TH
Update : 2014-10-28 16:11:24


 

- ว่าง -

ที่ปรึกษาด้านการปราบปรามยาเสพติด


Update : 2014-10-28 16:14:25


 
นางสาวชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ
MissChuanpit Choomwattana
ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
Senior Narcotics Prevention Advisor
Tel 0 2645 8356 Fax 0 2247 2940
nchoomwa@gmail.com
Update : 2014-10-28 16:13:17


 
น.ส.จุตินาฎ เย็นบำรุง
MissChutinat Yenbamroong
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group
Tel 0 2645 8358 ext. 1058 Fax 0 2247 2941

Update : 2014-11-05 14:26:52


 

น.ส.นันทพร พงศ์อิศวรานันท์
MissNuntaporn Pong-issawaranun
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Group
Tel 0 2247 0901 ext. 1059 Fax 0 2640 9351
nuntapornp@oncb.go.th
Update : 2014-10-29 15:23:37


 
นายธนากร คัยนันท์
Mr.Thanakorn Kaiyanunta
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Department Secretary General Administration Bureau
Tel 0 2245 9405 Fax 0 2245 9405
thanakornk@oncb.go.th
Update : 2014-11-07 13:50:17


 
นางสาวสุวพักตร์ พนมวัน ณ อยุธยา
Miss Suwapak Panomwan na ayudhya
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 2247 0101 ext. 1198 Fax 0 2245 9350
Suwapak.pan@gmail.com
Update : 2014-10-30 14:04:37


 

นางสาวิตรี นันตา
Mrs.Savitree Nunta
ส่วนอำนวยการผู้บริหาร
Executive Affairs Division
Tel 0 2245 9072 Fax 0 2245 9072
savitreenunta@gmail.com
Update : 2014-11-10 14:11:57


 
นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์
Mrs.Jeeraphan Karnjanapradit
ส่วนบริหารงานคลัง
Finance and Accounting Division
Tel 0 2247 0101 ext. 1042 Fax 0 2245 9350
JEERAPHANK@yahoo.co.th
Update : 2014-10-30 14:05:02


 
นางประทุม ตันสกุล
Mrs.Partoom Tunsukal
ส่วนบริหารพัสดุและอาคารสถานที่
Supplies Buildings and Ground Division
Tel 0 2247 0101 ext. 1102 Fax 0 2245 9350

Update : 2014-11-05 14:32:55


 

นางวารุณี ตระกูลรังสิ
Mrs.Warunee Trakunrangsi
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
Tel 0 2247 0101 ext. 1182 Fax 0 2245 9882

Update : 2014-10-30 14:05:25


 
นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์
MissChanpen Chitviwat
ส่วนสื่อสารองค์กร
Public Relations Division
Tel 0 2247 0901 ext.1053 Fax 0 2245 9350
Fullmoon_chit@hotmail.com
Update : 2014-11-05 14:34:19


 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย
Director Legal Affairs Bureau
Tel 0 2247 0901-19 ext. 1014 Fax 0 2245 9413

Update : 2014-11-05 14:36:29


 ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 2245 9087, 0 2247 0901-19 ext. 3539
Update : 2014-10-30 13:59:19


 
นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์
Mr.Mana Siripithayawat
ส่วนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
Legal Research and Development Division
Tel 0 2247 0901-19 ext. 3535 Fax 0 2245 9413
Manaw@oncb.go.th
Update : 2014-11-10 14:17:23


 
นายสิทธิชัย ไชยผดุง
Mr.Sitichai Chaiphadung
ส่วนกฎหมายและนิติการทั่วไป
Legal Services Division
Tel 0 2247 0901-19 ext. 3531 Fax 0 2640 9346

Update : 2014-11-05 14:46:28


 

นายสมศักดิ์ ประมงกิจ
Mr.Somsak Pramongkit
ส่วนกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมาย
Case Control and Supervision Division
Tel 0 2247 0901-19 ext. 3530 Fax 0 2640 9346
Somsakp@oncb.go.th
Update : 2014-11-05 14:48:07


 
นายสุทธิมา เกิดสุข
Mr.Sutthima Kerdsook
ส่วนประสานกำกับติดตามเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
Competent Officer Affairs Division
Tel 0 2247 0901 - 19 ext.3554 Fax 0 2245 9413
Sutthimak@oncb.go.th
Update : 2014-11-05 14:50:49


 
นายอาคม คงสาหร่าย
Mr.Akom Kongsarai
ส่วนอำนวยการสิทธิประโยชน์
Rewards Control Division
Tel 0 2247 0901-19 ext. 3537 Fax 0 2245 9413
Akomk@oncb.go.th
Update : 2014-11-05 14:52:10


 

-ว่าง-

ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Centre
Tel 0 2640 9344
Update : 2014-10-30 14:19:01


 
นางอุไรวรรณ สถานานนท์
Mrs.Uraiwan Stananonta
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 2246 6054 Fax 02 -2466054 / 02- 2472942
uraiwans@oncb.go.th
Update : 2014-11-05 10:48:25


 
น.ส.ชมเชย ภัทรปกรณ์ศรี
MissChomcheay Pattrarapagornsri
ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 1
Application Analysis and Development 1 Division
Tel 02 2470080 Fax 02 2472942
chomcheayp@oncb.go.th
Update : 2014-11-10 14:19:38


 

ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ปัญจวุฒิพัฒน์
Sub.Lt.Niran Panjawudthipat
ส่วนเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการและระบบความช่วยเหลือ
IT System and User Support Division
Tel 02-2459407, 02-2458368 , 02- 2499886 Fax 02-2472942
niranp@oncb.go.th
Update : 2014-11-10 14:21:47


 
น.ส.ขนิษฐา หลิมวณิชย์
MissKhanita Limvanit
ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 2
Application Analysis and Development 2 Division
Tel 0 2640 9345 Fax 02-2472942
khanithal@oncb.go.th
Update : 2014-11-05 15:00:55


 
-ว่าง-

ส่วนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์
IT Development and Data communication Division

Update : 2014-11-05 15:02:51


 

นางปทุมรัตน์ พงศ์ภัสสร
Mrs.Patoomrat Pongpassorn
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Director Human Resource Development Institute on Narcotics Control Human Resource Development Institute on Narcotics Control
Tel 0 2245 9409, 0 2247 0101 ext. 1024
Update : 2014-10-30 14:23:22


 
นายนิรันดร์ สาโรวาท
Mr.Nirun Sarovat
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 2640 9350, 0 2247 0101 ext. 3406
Update : 2014-10-30 14:31:09


 
นางชุลีพร พิเศษกุล
Mrs.Chuleeporn Pisetkul
ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติด
HRD on Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 2245 9404, 0 2247 0101 ext. 3334
Update : 2014-10-30 14:34:20


 

นางพรทิพย์ สุทธิกลม
Mrs.Porntip Suthiklom
ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร
HRD on Management Division
Tel 0 2245 9883, 0 2247 0101 ext. 3324
Update : 2014-10-30 14:40:01


 
นางสาวนวลลออ ณ มหาไชย
MissNuanla-ore Na Mahachai
ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันยาเสพติด
HRD on Drug Demand Reduction Division
Tel 0 2245 9883, 0 2247 0101-19 ext 3321
Update : 2014-11-10 14:25:50


 
นายนิรันดร์ สาโรวาท
Mr.Nirun Sarovat
ส่วนพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากร
HRD Technical and Technology Developmedndt Division
Tel 0 2245 9409 02 2247 0101 ext. 3318
Update : 2014-11-10 14:27:10


 

นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์
MissKanyanan Kongpatnitiroj
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
Director Narcotics Analysis and Technical Services Institute Narcotics Analysis and Technical Services Institute
Tel 0 2591 0279 Fax 0 2591 0399
kanyanank@oncb.go.th
Update : 2014-10-30 14:47:46


 
นางกาญจนา ชูทอง
Mrs. Kanjana Choothong
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 2591 0399 Fax 0 2591 0399
kanjanachoo@hotmail.co.th
Update : 2014-11-05 15:06:50


 
นางสาวสุภาวดี บุญญาพิทักษ์
Miss Supawadee Boonyapitaks
ส่วนวิชาการทางวิทยาศาสตร์
Narcotic Scientific Technical Division
Tel 0 2591 0456 Fax 0 2591 0399
wade_25@hotmail.com
Update : 2014-11-05 15:07:34


 

น.ส.วิภาดา ปานออก
MissWipada Panok
ส่วนวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยาเสพติด
Narcotic Characteristics Identification Division
Tel 0 2591 0014 Fax 0 2591 0014
Wiphadap@gmail.com
Update : 2014-11-10 14:30:33


 
นางสาวราตรี ศรีมาก
MissRatree Srimak
ส่วนตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
Narcotics Analysis services Division
Tel 082 782 0443 Fax 0 2591 0399
Ratree1708@hotmail.com
Update : 2014-11-10 14:31:23


 
นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์
Mr.Pipop Chamnivikaipong
ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
Director Narcotic Crops Survey and Monitoring Institute Narcotic Crops Survey and Monitoring Institute
Tel 0 5311 2585 Fax 0 5311 2475
chamnicnx_1@yahoo.com,pipopc@oncb.go.th
Update : 2014-10-30 15:35:05


 

นางทิพาพร ทัศนภักดิ์
Mrs.Tipaporn Tassanapak
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 5311 2585 Fax 0 5311 2475
ting_happylife@hotmail.com
Update : 2014-10-30 15:38:12


 
นางวริศรา ยาสมุทร
Mrs.Varisara Yasamuth
ส่วนวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
Technical Support and Foreign Affair Cooperation Division
Tel 0 5311 2585 Fax 0 5311 2475
varikeng@yahoo.com
Update : 2014-10-30 15:45:01


 
นายปรัญชา ทวีกุล
Mr.Pratchaya Thaweekun
ส่วนสำรวจพืชเสพติด
Narcotic Crops Survey Division
Tel 0 5311 2585, 0 5311 2475 Fax 0 5311 2475
Pruchaya_fus@hotmail.com
Update : 2014-10-30 15:49:17


 

นายวีระพล ใจจันทร์
Mr.Wiraporn Chaichan
ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Geographic Information Technology Division
Tel 0 5311 2585 Fax 0 5311 2475
weerapol.j@oncb.mail.go.th
Update : 2014-11-05 15:12:52


 
นางภัทราภรณ์ เชาวลิต
Mrs.Patraporn Chaovalit
ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ
Director Foreign Affairs Bureau Foreign Affairs Bureau
Tel 0 2245 9080, 0 2247 0901 ext. 1016
Update : 2014-10-31 09:02:57


 
นายจเร ผกผ่า
Mr.Jarae Pokpa
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 2247 0901 ext. 1061
Update : 2014-10-31 08:53:41


 

นางอรนุช สังขวรรณะ
Mrs.Oranooch Sungkhawanna
ส่วนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและพหุภาคี
International Organizations and Multilateral Cooperation Division
Tel 0 2247 0901 ext. 1603
Update : 2014-11-05 13:30:07


 
นางมยุรฉัตร พันธุศาสตร์
Mrs.Mayurashatr Pandhusastr
ส่วนความร่วมมือในกรอบทวิภาคี
Bilateral Cooperation Division
Tel 0 2247 0901 ext. 1064
Update : 2014-11-10 14:56:52


 
นางสาวมาลัย ประสาทสงค์
MissMalai Prasartsong
ส่วนความร่วมมือกับอาเซียน
ASEAN Cooperation Division
Tel 0 2247 0901 ext. 1430
Update : 2014-10-31 09:10:01


 

นายนิยม เติมศรีสุข
Mr.Niyom Termsrisuk
ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. กทม. สำนักงาน ปปส. กทม.
Director angkok Area Narcotics Control Office Bangkok Area Narcotics Control Office
Tel 0 2588 5037-9 ext 1203 Fax 0 2589 7964
n_termsrisuk@hotmail.com
Update : 2014-11-05 15:23:26


 
นายสืบสกุล สอนใจ
Mr.Suebsakul Sornjai
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 2954 5660 Fax 0 2589 7964
asokun@hotmail.com
Update : 2014-11-10 14:58:23


 
-ว่าง-

ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง
Intelligence Analysis and Surveillance Division
Tel 0 2588 5037 - 9 ext.1409 Fax 0 2580 1412

Update : 2014-10-31 13:47:02


 

นายจักรี เปรมสมิทธ์
Mr.Chakkree Premsmit
ส่วนประสานพื้นที่
Areas Coordination Division
Tel 0 0580 1605 Fax 0 2580 2528
chakkreep@hotmail.com
Update : 2014-10-31 13:42:40


 
นายชวัติ ชูเทศะ
Mr.Chavat Choothesa
ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 2588 5037 -9 ext.1401 Fax 0 2589 5016
chavatchoothesa@hotmail.com
Update : 2014-11-05 15:33:53


 
นางสาวมาลา แก้วโกมินทวงษ์
Miss Mala kaewkomintavong
ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ
Properties Examination and Fine Enforcement Division
Tel 0 2588 5037-9 ext 1401 Fax 0 2580 2965
Malak@oncb.go.th
Update : 2014-11-05 15:26:43


 

นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน
Mr.Pisut Phungrn
ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 1 สำนักงาน ปปส. ภาค 1
Director Narcotics Control Office Region 1 Narcotics Control Office Region 1
Tel 0 2954 7230
Update : 2014-10-31 13:58:52


 
นายประวิทย์ จ๋วงพานิช
Mr. Prawit Jhangbhanich
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 2954 7230
Update : 2014-10-31 14:00:42


 
นายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์
Mr.Yukon Phongpairojana
ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง
Intelligence Analysis and Surveillance Division
Tel 0 2954 7230
Update : 2014-10-31 14:07:05


 

-ว่าง-

ส่วนประสานพื้นที่
Areas Coordination Division
Tel 0 2580 3126
Update : 2014-10-31 14:10:50


 
นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์
Mr.Saguansak Sriwattanapong
ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 2954 7230
Update : 2014-11-05 15:31:09


 
นายชัชวาล บุญเก็บทอง
Mr.Chatchawai Boongeapthong
ส่วนตรวจสอบทรัพทย์สินและบังคับโทษปรับ
Properties Examination and Fine Enforcement Division
Tel 0 2954 7230
Update : 2014-11-05 15:36:31


 

นายธงชัย ไชยพรหม
Mr.Thongchai Chaiprom
ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 2 สำนักงาน ปปส. ภาค 2
Director Narcotics Control Office Region 2 Narcotics Control Office Region 2
Tel 0 3846 7845 ext.2014
Update : 2014-10-31 14:18:52


 
นายธีระศักดิ์ พูลคล้าย
Mr.Teerasak Poolklai
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 3846 7840 - 3 ext.1024
Update : 2014-10-31 14:20:54


 
นายสุรเดช ละเต๊ะซัน
Mr.Suradech Latehsun
ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง
Intelligence Analysis and Surveillance Division
Tel 0 3846 7840 - 3 ext.3008
Update : 2014-10-31 14:27:26


 

นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง
MissAreepak Ngernbamroong
ส่วนประสานพื้นที่
Areas Coordination Division
Tel 0 3846 7840 -3 ext.1012
Update : 2014-11-10 15:00:07


 
นายไกรเลิศ ดาวเรือง
Mr.Krailert Daoruang
ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 3846 7840 - 3 ext.2001
Update : 2014-11-05 15:40:31


 
นายพัฒนพันธุ์ สุขยิ่ง
Mr.Pattanapan Sukying
ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ
Properties Examination and Fine Enforcement Division
Tel 0 3846 7840-3 ext.2999
Update : 2014-11-10 15:01:25


 

นายอุดร ห่อทองคำ
Mr.Udron Horthongkam
ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 3 สำนักงาน ปปส. ภาค 3
Director Narcotics Control Office Region 3 Narcotics Control Office Region 3
Tel 0 4432 7015 -7 ext.214 Fax 0 4432 7107-8
Or3@oncb.go.th
Update : 2014-10-31 14:37:35


 
นายกอบศักดิ์ ใจแสน
Mr.Kobsak Jaisen
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 044 327015-17 ext. 121 , 081- 8884375, 089-4614546 Fax 044 327107-08
kobsakj@oncb.go.th
Update : 2014-11-05 09:49:28


 
นายสมบัติ ปุณณโอภาส
Mr.Sombat Punnaopas
ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง
Intelligence Analysis and Surveillance Division
Tel 0 4432 7015 - 7 ext.205 Fax 0 4432 7107-8
Sombatp@hotmail.com
Update : 2014-10-31 15:40:49


 

นายอำนาจ เหล่ากอที
Mr.Amnat Laokortee
ส่วนประสานพื้นที่
Areas Coordination Division
Tel 0 4432 7015 - 7 ext.101 Fax 0 4432 7107-8
Visanu12@hotmail.com
Update : 2014-10-31 15:50:02


 
นายกฤติพงศ์ บุญผา
Mr.Kritiphong Boonpha
ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 4432 7015 - 7 ext.401 Fax 0 4432 7107-8
kritiphongb@oncb.go.th
Update : 2014-10-31 15:56:47


 
-ว่าง-

ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ
Properties Examination and Fine Enforcement Division

Update : 2014-11-10 15:03:29


 

นายสงคราม ขำต้นวงษ์
Mr.Songkram Khumtonwong
ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 4 สำนักงาน ปปส. ภาค 4
Director Narcotics Control Office Region 4 Narcotics Control Office Region 4
Tel 0 4324 1029 sk_ktw@yahoo.com
Update : 2014-11-03 09:56:42


 
นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์
Mr.Ruangyot Rattanauradinthra
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 4324 1029 ruang1959@gmail.com
Update : 2014-11-03 09:57:47


 
นายณรงค์ วรหาญ
Mr.Narong Vorahan
ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง
Intelligence Analysis and Surveillance Division
Tel 0 4324 1029 kikkuk293@hotmail.com
Update : 2014-11-10 15:04:49


 

นายอดุล ประยูรสิทธิ
Mr.Adul Prayoonsit
ส่วนประสานพื้นที่
Areas Coordination Division
Tel 0 4324 1029
Update : 2014-11-03 11:10:23


 
นายภิญโญ โฆสิต
Mr.Phinyo Khosit
ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 4324 1029 kosit07@hotmail.com
Update : 2014-11-03 11:14:38


 
นายนายพงศ์ศิริ ชื่นบาน
Mr.Pongsiri Chunbarn
ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ
Properties Examination and Fine Enforcement Division
Tel 0 4324 6790 ext. 217 Fax 0 4324 6790
Chanoncb@gmail.com
Update : 2014-11-10 15:05:12


 

นายวิชัย ไชยมงคล
Mr.Wichai Chaimongkhon
ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 สำนักงาน ปปส. ภาค 5
Director Narcotics Control Office Region 5 Narcotics Control Office Region 5
Tel 0 5311 2468-9 ext.100 Fax 0 5311 2465

Update : 2014-11-10 15:06:16


 
นางปรียภรณ์ สีหะกุลัง
Mrs.Preeyaporn Srihakulung
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 5311 2468-9 ext. 200 Fax 0 5311 2465

Update : 2014-11-03 13:21:55


 
- ว่าง -

ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง
Intelligence Analysis and Surveillance Division
Tel 0 5311 2468-9 ext.500 Fax 0 5311 2465

Update : 2014-11-03 13:43:47


 

นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์
Mr.Vathin Domronglourhapan
ส่วนประสานพื้นที่
Areas Coordination Division
Tel 0 5311 2468 ext.400 Fax 0 5311 2465

Update : 2014-11-03 13:46:35


 
นายวัฒนา เกิดผล
Mr.Watana Kerdpo
ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 5311 2468-9 ext. 300 Fax 0 5311 2465

Update : 2014-11-03 13:51:18


 
นายสุชีพ คชรินทร์
Mr.Sucheep Kotcharin
ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ
Properties Examination and Fine Enforcement Division
Tel 0 5311 2468-9 ext.308 Fax 0 5311 2465

Update : 2014-11-05 15:51:46


 

นายนายชลัยสิน โพธิเจริญ
Mr.Chlaisin Bodhicharoen
ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 6 สำนักงาน ปปส. ภาค 6
Director Narcotics Control Office Region 6 Narcotics Control Office Region 6
Tel 0 5536 8165-9 ext. 6201 Fax 0 5536 8165-9 ext. 6100
chalaisinb@gmail.com
Update : 2014-11-03 14:07:23


 
นายกิตติชัย เหลืองกำจร
Mr.Kittichai Loungkumjon
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 5536 8165-9 ext. 6101 Fax 0 5536 8165-9 ext. 6100
kittichail@yahoo.com
Update : 2014-11-03 14:06:52


 
นายประสงค์ รัตนพันธ์
Mr.Prasong Rattanapan
ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง
Intelligence Analysis and Surveillance Division
Tel 0 5536 8165-9 ext. 6501 Fax 0 5536 8165-9 ext. 6100
prasongr@oncb.go.th
Update : 2014-11-03 14:17:26


 

-ว่าง-

ส่วนประสานพื้นที่
Areas Coordination Division
Tel 0 5536 8165-9 ext.6401 Fax 0 5536 8165-9 ext.6100

Update : 2014-11-04 14:52:19


 
-ว่าง-

ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 5536 8165-9 ext. 6203 Fax 0 5536 8165-9 ext. 6100

Update : 2014-11-04 14:53:33


 
นายฉลาด ศรีรักษา
Mr.Chalard Sriraksa
ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ
Properties Examination and Fine Enforcement Division
Tel 0 5536 8165-9 ext. 6301 Fax 0 5536 8165-9 ext. 6307
Schalard@hotmail.com
Update : 2014-11-05 15:53:58


 

นายสุนทร วินัยบดี
Mr.Sunthorn Vinaibordee
ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 7 สำนักงาน ปปส. ภาค 7
Director Narcotics Control Office Region 7 Narcotics Control Office Region 7
Tel 0 2589 6495 Fax 0 2589 6495

Update : 2014-11-10 15:08:44


 
นางวรรณภา แก้วอยู่
Mrs.Wannapha Keawyoo
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 2589 6495 Fax 0 2589 6495

Update : 2014-11-03 15:16:03


 
นางจิตติมา บุญเก็บทอง
Mrs.Jittima Boonkebthong
ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง
Intelligence Analysis and Surveillance Division
Tel 0 2589 6495 Fax 0 2589 6495

Update : 2014-11-03 15:19:08


 

นางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์
MissPornthip Jampong
ส่วนประสานพื้นที่
Areas Coordination Division
Tel 0 2589 9682 Fax 0 2589 6495

Update : 2014-11-03 15:20:42


 
นายวรเชษฐ์ สัจจาลักษณ์
Mr.Worachate Sajjaluksana
ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 2589 6495 Fax 0 2589 6495

Update : 2014-11-03 15:24:39


 
นายวัฒนา จอมพลาพล
Mr.Watana Jomplapon
ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ
Properties Examination and Fine Enforcement Division
Tel 2 2589 6495 Fax 0 2589 6495

Update : 2014-11-05 15:56:36


 

นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย
Mr.Weerawat Tengamnuay
ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 8 สำนักงาน ปปส. ภาค 8
Director Narcotics Control Office Region 8 Narcotics Control Office Region 8
Tel 0 7760 2927-9 ext. 888 Fax 0 7760 2926
weerawatt@oncb.go.th
Update : 2014-11-03 15:50:21


 
นายธวัช ทองมณี
Mr.Thawat Thongmanee
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 7760 2927-9 ext.200 Fax 0 7760 2926
thawatt@oncb.go.th
Update : 2014-11-03 15:53:10


 
นายประสาร หยงสตาร์
Mr.Prasarn Yongstar
ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง
Intelligence Analysis and surveillance Division
Tel 0 7760 2927-9 ext.(500) Fax 0 7760 2926
prasarny@oncb.go.th
Update : 2014-11-10 15:10:47


 

นายพิสุทธิ์ เจริญฤทธิ์
Mr.Pisut Charoenrit
ส่วนประสานพื้นที่
Areas Coordination Division
Tel 0 7760 2927-9ext.(300) Fax 0 7760 2926
pisutc@oncb.go.th
Update : 2014-11-04 14:37:03


 
นายสราวุธ ภักดี
Mr.sarawut Pakdee
ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 7760 2927-9 ext.(400) Fax 0 7760 2926
sarawutp@oncb.go.th
Update : 2014-11-06 15:57:06


 
นายพีระ กาญจนพงศ์
Mr.peera kanjanapong
ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ
Properties Examination and Fine Enforcement Division
Tel 0 7760 2927-9 ext. (100) Fax 0 7760 2926
peerak@nocb.go.th
Update : 2014-11-10 15:11:31


 

นายสุรพล ภัทรปกรณ์
Mr.Suraphon Pattarapagorn
ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 9 สำนักงาน ปปส. ภาค 9
Director Narcotics Control Office Region 9 Narcotics Control Office Region 9
Tel 0 7431 2088
Update : 2014-11-10 15:12:16


 
นายสมบูรณ์ ชุมภูทอง
Mr.Somboon Chumpoothong
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 7431 2088
Update : 2014-11-04 15:06:57


 
นายสรรพสาร สิงหเศรษฐ
Mr.Sapphasarn Singhaset
ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง
Intelligence Analysis and surveillanc Division
Tel 0 7431 2088
Update : 2014-11-10 16:08:06


 

นายพงศธร ธรรมชาติ
Mr.Pongsathorn Thammachart
ส่วนประสานพื้นที่
Areas Coordination Division
Tel 0 7431 2088
Update : 2014-11-04 15:11:10


 
นายสันติชัย ดนหรอหมาน
Mr.Santichai Donromarn
ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 7431 2088
Update : 2014-11-05 16:05:56


 
นายมนตรี ศรีสมัย
Mr.Montri Srisamai
ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ
Properties Examination and Fine Enforcement Division
Tel 0 7431 2088
Update : 2014-11-05 16:04:28


 

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย
Mr.Sirinya Sitdhichai
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
Director Asset Seizure Bureau
Tel 0 2247 0901-19 ext.1018 Sirinyas@oncb.go.th
Update : 2014-11-10 15:23:09


 
นายพงศ์พันธ์ พัฒนภักดี
Mr.Pongpan Pattanapakdee
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
Expert on Narcotic Asset Seizure
Tel 0 2247 0901 ext. 3505 Phongpunp@oncb.go.th
Update : 2014-11-04 15:43:39


 
นางวัชรี สุวรรณไฉไล
MissWacharee Suwanchailai
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 02 247 0901-19 ext.3524 Wacharees@oncb.go.th
Update : 2014-11-04 15:51:55


 

นางอัญชลี อินอ่ำ
Mrs.Unchalee In - am
ส่วนกลั่นกรองและประสานการตรวจสอบ
Properties Examination Case Control Division
Tel 0 2247 0901-19 ext. 3514 Unchaleei@oncb.go.th
Update : 2014-11-10 15:13:41


 
นายสุดชาย ถนอมเกียรติ
Mr.Sudchai Tanomkiat
ส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน 1
Properties Examination 1 Division
Tel 0 2247 0901-19 ext. 3501 Sudchait@oncb.go.th
Update : 2014-11-04 16:00:56


 
พ.ต.ท.อารยา โตมอญ
Pol.Lieutennant Colonel Araya Tomorn
ส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน 2
Properties Examination 2 Division
Tel 02 247 0901-19 ext.3505 Arayat@oncb.go.th
Update : 2014-11-04 16:06:24


 

นายไพศาล กันทะเตียน
Mr.Paisarn Kantatian
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ
Properties Examination Committee Affairs Division
Tel 0 2247 0901-19 ext. 3520 Paisank@oncb.go.th
Update : 2014-11-04 15:47:50


 
นายพงษ์ธร พัฒนภักดี
Mr.Pongtorn Pattanapukdee
ส่วนบริหารและจัดการทรัพย์สิน
Seized Asset Management Division
Tel 02 247 0901-19 ext 3509 Pongtornp@oncb.go.th
Update : 2014-11-04 16:14:55


 
นางสาวสิริพรรณ โพธิ์ทอง
MissSiripan Pothong
ส่วนบริหารงานกองทุน
Narcotics Control Fund Management Division
Tel 02 247 0901-19 ext.1067 Siripanp@oncb.go.th
Update : 2014-11-04 16:20:57


 

ว่าง

ส่วนบังคับโทษปรับ
Fine Enforcement Division
Tel 02 247 0901-19 ext. 1057
Update : 2014-11-04 16:26:45


 
นายสิทธิศักดิ์ กัลยาณประดิษฐ์
Mr.Sithisak Kallayanapradit
ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักปราบปรามยาเสพติด
Director Narcotics Law Enforcement Bureau Narcotics Law Enforcement Bureau
Tel 0 2247 0901-19ext.1022
Update : 2014-11-04 16:41:49


 
นางสาวอภิญญา นาคสวัสดิ์
MissApinya Naksawad
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 2247 0901-19 ext. 1033
Update : 2014-11-04 16:43:53


 

นางอาภากร วงศ์ศรวณีย์
Ms.Arpakorn Wongsarawanee
ส่วนการข่าวและฐานข้อมูล
Intelligence and Database Division
Tel 0 2247 0901-19 ext. 1047
Update : 2014-11-05 16:15:04


 
นายถาวร เนียมนำ
Mr.Thaworn Niamnam
ส่วนข่าวกรองยุทธการ
Operation Intelligence Division
Tel 0 2247 0901-19 ext.1076
Update : 2014-11-05 16:16:01


 
นายโชติพันธ์ จุลเพชร
Mr.Chotipun Jullapech
ส่วนข่าวกรองยุทธศาสตร์
Strategic Intelligence Division
Tel 0 2247 0901-19ext.1036
Update : 2014-11-05 08:26:24


 

นายสิทธิศักดิ์ วัจนะรัตน์
Mr.Sitthisak Watjanarat
ส่วนประสานการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ
International Cooperation on Narcotics Law Enforcement Division
Tel 0 2247 0901-19 ext.1046
Update : 2014-11-05 16:18:55


 
นางพธู ชินะโรจน์
Mrs.Phatoo Chinaroj
ส่วนเทคโนโลยีการสืบสวน
Investigation Technology Division
Tel 0 2247 0901-19 ext. 8888
Update : 2014-11-05 16:20:08


 
นายอุดมชัย โลหณุต
Mr.Udomchai Lohanuit
ส่วนสืบสวนทางการเงิน
Financial Investigation Division
Tel 0 2247 0901-19 ext. 1074
Update : 2014-11-10 15:16:30


 

นายพงษ์ธร ศรีไพรวรรณ
Mr.Phongthorn Sripraiwan
ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 1
Narcotics Suppression Division 1
Tel 0 2237 6776 , 0 2237 6777
Update : 2014-11-05 08:48:18


 
นายสุคนธ์ ชูทอง
Mr.Sukhon Choothong
ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 2
Narcotics Suppression Division 2
Tel 02 235 7228 30 ext. 200
Update : 2014-11-05 08:47:00


 
นางอัญชลี ศิริทรัพย์
Mrs.Anchalee Sirisabphya
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
Director Drug Demand Reduction Bureau
Tel 0 2246 2023 Fax 0 2245 9889
anchalees@icloud.com
Update : 2014-11-05 10:04:03


 

นายสุนทร ชื่นศิริ
Mr.Sunthorn Chuinsiri
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Strategy and Administration Division
Tel 0 2245 9889 Fax 0 2245 9889
sun61.chu@gmail.com
Update : 2014-11-05 10:06:47


 
นางสาวสุพจนี ชุติดำรง
MissSupodjanee Chutidamrong
ส่วนวิชาการด้านยาเสพติด
Narcotics Control Technical Support Division
Tel 0 2245 9084 Fax 0 2245 9084
noonokth@gmail.com
Update : 2014-11-05 10:19:37


 
ม.ล.พรวิศิษฎ์ วรวรรณ
M.L.Pornvisid Voravan
ส่วนพัฒนาและประสานการป้องกัน 1(สังคม)
Prevention Development and Coordination 1 Division ( Civil Society )
Tel 0 2245 9083 Fax 0 2245 9083
pornvisid@yahoo.com
Update : 2014-11-10 15:19:41


 

นางสาวอรอนงค์ ลาภภูวนารถ
MissOrnanong Larpphuvanart
ส่วนพัฒนาและประสานการป้องกัน 2 ( สถานศึกษา )
Prevention Development and Coordination 2 Division 2 ( Educational Institute )
Tel 0 2644 4589 Fax 0 2644 4589
ornanong_vanart@yahoo.com
Update : 2014-11-05 16:33:53


 
น.ส.นฤมล กมลวาทิน
MissNaruemon Kamolwathin
ส่วนพัฒนาและประสานการบำบัดรักษา
Treatment Development and Coordination Division
Tel 0 2245 9888 Fax 0 2245 9888
drb_oncb@hotmail.com
Update : 2014-11-10 15:21:23


 
นางปะภาสี คัยนันท์
Mrs.Pabhasi Kaiyanunta
ส่วนพัฒนาและประสานการบำบัดรักษา
Treatment Development and Coordination Division
Tel 0 2245 9888 Fax 0 2245 9888
pabhasik.zy@gmail.com
Update : 2014-11-05 16:37:13


 

นางนฤมล ช่วงรังษี
Mrs.Naramon Chuangrungsi
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์
Director Narcotics Control Strategy Bureau
Tel 0 2247 0901 ext.1030 Fax 0 2245 9880
paw_oncb@hotmail.com
Update : 2014-11-05 08:53:56


 
นางสมพิศ แสงบุญเกิด
Mrs.Sompit Sangboonkert
ส่วนอำนวยการยุทธศาสตร์
Administration Division
Tel 0 2247 0901 ext. 1303 Fax 0 2245 9880
tukoncb@windowlive.com
Update : 2014-11-05 16:23:32


 
นายสุวิทย์ ธฤตกูร
Mr.Suwit Takitkul
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
Planing and Budgeting Division
Tel 0 2247 0901 ext. 1313 Fax 0 2245 9079
plan.oncb2013@hotmail.com
Update : 2014-11-05 16:24:37


 

นายอนุกูล รักษ์ธรรมเสมอ
Mr.Anukul Rugtumsamer
ส่วนข้อมูลและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
Drug Vigilance Division
Tel 0 2247 0901 ext.1331 Fax 0 2245 9884
r.anukul@yahoo.com
Update : 2014-11-05 09:08:09


 
นายศิริสุข ยืนหาญ
Mr.Sirisuk Yoenhan
ส่วนติดตามและประเมินผล
Monitoring and Evaluation Division
Tel 0 2247 0901 ext. 1323 Fax 0 2245 5288 , 0 2640 9342
poo1966@yahoo.com
Update : 2014-11-10 15:25:13


 
ว่าที่ร.ต.สุคิด ลั่นซ้าย
Sub Lt.Sukid Lunsai
ส่วนพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
Strategy and Policy Development Division
Tel 0 2247 0901 ext. 1302 Fax 0 2245 9880
sukidl@oncb.go.th
Update : 2014-11-05 09:17:52


 

นางสาวสุนันทา ปิยะกาญจน์
MissSunanta Piyakarn
ส่วนอำนวยการคณะกรรมการระดับนโยบาย
Narcotics Control Board Affairs Division
Tel 0 2247 0901 ext.1310 Fax 0 2245 9352
meepiyakarn@gmail.com
Update : 2014-11-05 09:22:00


 
นางสาวเปรียบเดือน ประเสริฐศักดิ์
MissPreabduean Prasertsak
ส่วนอำนวยการประสานท้องถิ่น
Community and Local Authority Coordination Division
Tel 0 2247 0901 ext.1320 Fax 0 2245 9881
luckae@hotmail.com
Update : 2014-11-05 09:25:28


 
นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
Mr.Permpong Chaovalit
เลขาธิการ ป.ป.ส. ( หัวหน้าสำนักงาน ) ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ศปก. ป.ป.ส. )
Secretary - General,NCB Office of the Narcotics Control Board Operation Center
Tel 0 247 0901-19
Update : 2014-11-10 15:40:09


 ห้องเผ้าสังเกตการณ์

Tel 0 2247 0901-19 ext. 2416
Update : 2014-11-10 15:38:52


 


ฝ่ายอำนวยการกลาง

Tel 0 2247 0901-19 ext. 1080 , 0 2640 9348
Update : 2014-11-10 15:37:10


 


ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยี

Tel 0 2247 0901-17 ext. 1079
Update : 2014-11-10 15:38:15


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400