นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
Office of Public Sector Anti-Corruption Commission

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
99 Moo 4 Software Park Building 14th Floor,Chaengwattana Rd., Klong Gluar
Pak-kred
Nonthaburi 11120
Tel 02-502-6670-80
Fax 02-502-6132
www.pacc.go.th
Update : 2014-10-17 11:25:23


 

นายโสภณ จันเทรมะ
Mr.Sopon Chandema
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ


Update : 2014-10-17 13:42:17


 
นายกนก พรรณรักษา
Mr.Kanok Phanraksa
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ


Update : 2014-10-17 13:44:14


 
นายถวิล อินทรักษา
Mr.Thavil Intaraksa
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ


Update : 2014-10-17 13:45:54


 

นายประสิทธิ์ แสนศิริ
Mr.Prasit Saensiri
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ


Update : 2014-10-17 13:47:01


 
นายปรีชา จำปารัตน์
Mr.Prija Champaratna
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ


Update : 2014-10-17 13:48:06


 
นายประยงค์ ปรียาจิตต์
Mr.Prayong Preeyachitt
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
Secretary-General,Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
Tel 02-502-6668 Fax 02-502-6667
prayong.p@pacc.go.th
Update : 2014-10-17 11:25:44


 

นาย ฉัตร์ชัย ยอดอุดม
Mr.Chadchai Yodudom
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
Deputy Secretary-General,Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
Tel 02-502-6843 Fax 02-502-6825
chadchai.y@pacc.go.th
Update : 2014-10-17 11:27:54


 
นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์
Mr.Puttipong Lertsatit
ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการ
Director General Administration Bereau
Tel 02-502-6067 Fax 02-502-6132
puttipong.l@pacc.go.th
Update : 2014-10-17 14:05:38


 
นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์
Mr.Kriengkrai Suebsumpan
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director of Bureau of Policy and Strategy
Tel 02-502-6407 Fax 02-502-6506
kriengkrai@pacc.go.th
Update : 2014-10-17 14:01:10


 

นางรมณี กลั่นบิดา
Mrs.Rommanee Klunbida
ผู้อำนวยการ สำนักคุ้มคริงและป้องกัน
Director of Protection and Prevention Bureau
Tel 02-502-6344 Fax 02-502-6634
rommanee.k@pacc.go.th
Update : 2014-10-17 14:12:09


 
พันตำรวจเอกกษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์
Pol.Col.Kasidit Permpoonwiwat
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information Technology and Communication Center
Tel 02-502-6210 Fax 02-502-6321
kasidit.p@pacc.go.th
Update : 2014-10-17 14:22:52


 
นายวิสาร หทัยธรรม
Mr.Visarn Hathaitham
ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ
Director,Foreign Affairs Division
Tel 02-502-6171 Fax 02-502-6132
visarn.h@pacc.go.th
Update : 2014-10-17 13:55:47


 

นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค
Mrs.Jantawan Hunsapilomchok
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Management System Development Group
Tel 02-502-6531 Fax 02-502-6132
jantawan.t@hotmail.com
Update : 2014-11-28 15:57:04


 
นางปานณิชา ธิลาศัย
Mrs.Pannicha Tilasai
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit
Tel 02-502-6558 Fax -
pannicha.t@pacc.go.th
Update : 2014-10-17 14:28:56


 
นายประสิทธิ์ ทักษะกรวงศ์
Mr.Prasit Thaksakornwong
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานกฎหมาย
Director of Legal Affairs Group
Tel 02-502-6567 Fax 02-502-6585
prasit.t@pacc.go.th
Update : 2014-10-17 14:34:47


 

นายนพดล เพชรสว่าง
Mr.Nopadol Petchsawang
ผู้อำนวยการ สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1
Director,Bureau of Suppression of Corruption In Public Sector 1
Tel 02-502-6609 Fax 02-502-6626
nopadol.p@pacc.go.th
Update : 2014-10-27 10:46:17


 
พันตำรวจโทสิริพงษ์ ศรีตุลา
Pol.Lt.Col.Siripong Sritula
ผู้อำนวยการ สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2
Director,Bureau of Suppression of Corruption In Public Sector 2
Tel 02-502-6597 Fax 02-502-6626
siripong.s@pacc.go.th
Update : 2014-10-27 11:03:50


 
พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์
Lt.Col.Korntip Daroj
ผู้อำนวยการ สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3
Director,Bureau of Suppression of Corruption In Public Sector 3
Tel 02-502-6637 Fax 02-502-6649
korntip.d@pacc.go.th
Update : 2014-10-27 11:06:11


 

พันตำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล
Pol.Lt.Col.Wannop Somjintanakul
ผู้อำนวยการ สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4
Director,Bureau of Suppression of Corruption In Public Sector 4
Tel 02-502-6651 Fax 02-502-6654
wannop.s@pacc.go.th
Update : 2014-10-27 11:08:53


 
พันตำรวจโทชัยวิณ เสมาทอง
Pol.Lt.Col.Chaiwin Semathong
ผู้อำนวยการ สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5
Director,Bureau of Suppression of Corruption In Public Sector 5
Tel 02-502-6655-6 Fax 02-502-6662
chaiwin.s@pacc.go.th
Update : 2014-10-27 11:11:15


 
พันตำรวจโทสมศักดิ์ แววพานิช
Pol.Lt.Col.Somsak Vaewpanich
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1
Director,Office of Anti-Corruption in Public Area 1
Tel 035-353666 Fax 035-353667
somsak.v@pacc.go.th
Update : 2014-10-27 11:20:32


 

พันตำรวจโทเทอดศักดิ์ พุฒซ้อน
Pol.Lt.Col.Terdsak Putson
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2
Director,Office of Anti-Corruption in Public Area 2
Tel 038-328234 Fax 038-328233
terdsak.p@pacc.go.th
Update : 2014-11-28 16:07:15


 
พันตำรวจโทสามารถ ไชยณรงค์
Pol.Lt.Col.Samart Chainarong
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3
Director,Office of Anti-Corruption in Public Area 3
Tel 044-465054 Fax 044-465053
samart.c@pacc.go.th
Update : 2014-11-14 10:29:36


 
พันตำรวจเอกพิเชษฐ์ เวชพันธุ์
Pol.Col.Pichet Wetchaphan
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4
Director,Office of Anti-Corruption in Public Area 4
Tel 043-468709-10 Fax 043-468708
pichet.w@pacc.go.th
Update : 2014-11-14 14:09:30


 

นายกฤษณ์ กระแสเวส
Mr.Krit Krasawes
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5
Director,Office of Anti-Corruption in Public Area 5
Tel 053-904722 Fax 053-904724
krit.k@pacc.go.th
Update : 2014-11-14 11:02:16


 
นายพิสิฏฐ์ สกาญจนชัย
Mr.Pisit Sakanchanachai
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6
Director,Office of Anti-Corruption in Public Area 6
Tel 055-248052 Fax 055-248053
pisit.s@pacc.go.th
Update : 2014-11-14 10:32:28


 
นางสายสวาท รัตนานุกูล
Mrs.Saysawart Rattananukul
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 7
Director,Office of Anti-Corruption in Public Area 7
Tel 034-272338 Fax 034-272340
saysawart.r@pacc.go.th
Update : 2014-11-14 15:41:03


 

นายอภินันท์ นาวิกนันทน์
Mr.Apinan Navicanantana
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8
Director,Office of Anti-Corruption in Public Area 8
Tel 077-206185 Fax 077-206184
apinan.n@pacc.go.th
Update : 2014-11-14 10:37:55


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400