นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Justice (Public Organization))

93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ชั้น 15 -16
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
93/1 GPF Witthayu Towers Building B, 15 - 16 th Floor
Witthayu Road, Lumpinee,PathumWan
Bangkok 10330
Tel 02-118-9400
Fax 02-118-9426
www.tijthailand.org
Update : 2014-12-09 10:49:41


 

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
Dr.Kittipong Kittayarak
ผู้อำนวยการ
Executive Director, thailand Institute of Justice
Tel 021189414 Fax 021189426

Update : 2015-04-17 13:42:38


 
นายนัทธี จิตสว่าง
Mr.Nathee Chitsawang
รักษาการ รองผู้อำนวยการ

Tel 021189411 Fax 021189426
nathee_nt@yahoo.com
Update : 2014-12-09 10:45:01


 
พันโทปณต แสงทับทิม
Lt.Col.Panot Sangtubtim
ผู้อำนวยการ สำนักบริหาร
Director Office of Manegment
Tel 021189416 Fax 021189426
boypanot@hotmail.com
Update : 2015-04-17 13:51:24


 

นางสาวโสมนัส เจือศรีกุล
MissSommanat Juaseekoon
ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
Director Office of Strategu and Planning
Tel 021189421 Fax 021189425
sommanat.j@gmail.com
Update : 2015-04-17 13:48:42


 
นายพิเศษ สอาดเย็น
Mr.Phiset Sa-ardyen
ผู้อำนวยการ สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย
Director Office of External Relations and Policy Coordination
Tel 021189422 Fax 021189426
sphiset@gmail.com
Update : 2015-04-17 13:52:39


 
ว่าง
VACANT
ผู้อำนวยการ สำนักข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้
Director Office of Knowledge Management
Fax 021189426

Update : 2014-12-09 12:52:47


 

ว่าง
VACANT
หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit
Fax 021189426

Update : 2014-12-09 12:54:32


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400