นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
The Office of the National Counter Corruption Commission

361
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
361
Amphur Muang Nonthaburi
Nonthaburi 11000
Tel 0 2528 4800
Fax 0 2528 4913
www.nacc.go.th
Update : 2012-03-15 15:50:44


 

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
Mr.Panthep Klanarongran
ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 2528 4861 Fax 0 2528 4804

Update : 2012-03-15 15:53:07


 
นายประสาท พงษ์ศิวาภัย
Mr.Prasart Pongsivapai
กรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 528 4867 Fax 0 2528 4807

Update : 2014-11-24 14:20:13


 
ศ.ภักดี โพธิศิริ
Prof.Pakdee Pothisiri
กรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 2528 4869 Fax 0 2528 4808

Update : 2012-03-15 15:59:11


 

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ
Prof.Vicha Mahakun
กรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 2528 4810 Fax 0 2528 4810

Update : 2014-11-24 14:19:08


 
นายวิชัย วิวิตเสวี
Mr.Vichai Vivitasevi
กรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 528 4811 Fax 0 2528 4811

Update : 2012-03-16 10:12:16


 
นายปรีชา เลิศกมลมาศ
Mr.Preecha Lertkamolmart
กรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 528 4986 Fax 0 2528 4812

Update : 2012-03-16 10:13:09


 

พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง

กรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 2528 4871/0 2528 4809 Fax 0 2528 4809

Update : 2014-11-24 20:32:34


 
นายณรงค์ รัฐอมฤต
Mr.Narong Rathamarit
กรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 2528 4863/ 0 2528 4805 Fax 0 2528 4863

Update : 2014-11-24 14:26:00


 
นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
Miss Supa Piyajitti
กรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 2528 4865 Fax 0 2528 4806

Update : 2014-12-01 21:28:57


 

นายสรรเสริญ พลเจียก
Mr.Sansern Poljieak
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
Secretary-General
Tel 0 2528 4875 / 0 2528 4876 Fax 0 2528 4876
sansern_pol@nacc.go.th
Update : 2014-11-24 20:55:18


 
นายวรวิทย์ สุขบุญ
Mr.Warawit Sukboon
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
Deputy Secretary-General
Tel 0 2528 4878 / 0 2528 4879 Fax 0 2528 4879
warawit_suk@nacc.go.th
Update : 2014-11-24 20:55:40


 
นายยงยุทธ มะลิทอง
Mr.Yongyuth Malithong
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
Deputy Secretary-General
Tel 0 2528 4897 yongyuth_mal@nacc.go.th
Update : 2014-11-24 20:56:04


 

นายประหยัด พวงจำปา
Mr.Prayat Puangjumpa
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
Deputy Secretary-General
Tel 0 2 528 4800 # 4404 prayat_pua@nacc.go.th
Update : 2014-11-24 20:57:28


 
นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร
Mr.Chairat Khanittabuth
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
Deputy Secretary-General
Tel 0 2528 4896 Fax 0 2528 4896
chairat_kha@nacc.go.th
Update : 2014-11-24 21:04:07


 
นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 2528 4890 Fax 0 2528 4890

Update : 2014-11-24 21:10:46


 

นายวรวิทย์ ทิพย์ธรรมธารา
Mr.Varavit Thipthamthara
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
Director
Tel 0 2528 4889 Fax 0 2528 4889
varavit_thi@nacc.go.th
Update : 2014-11-24 21:13:06


 
นางณัชชา เกิดศรี
Mrs.Natcha Kerdsri
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 2528 4800 # 4888 Fax 0 2528 4800 # 4888
natcha_ker@nacc.go.th
Update : 2014-11-24 21:14:59


 
นายกิตติ ลิ้มพงษ์
Mr.Kitti Limpong
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 2 528 4800 # 4882 kitti_lim@nacc.go.th
Update : 2014-12-01 21:25:45


 

นายภูมิวัฒน์ รัตนผล
Mr.Phumiwat Ratnaphol
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 2 528 4800 # 4901 phumiwat_rat@nacc.go.th
Update : 2014-12-01 21:26:13


 
นายอุทิศ บัวศรี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

Tel 0 2 528 4800 # 4410
Update : 2014-12-01 21:18:37


 
นายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านตรวจราชการ)

Tel 0 2 528 4800 # 4821
Update : 2014-12-01 21:19:18


 

นายประจวบ สวัสดิประสงค์

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านตรวจราชการ)

Tel 0 2 528 4800 # 4822
Update : 2014-12-01 21:19:49


 
นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านตรวจราชการ)

Tel 0 2 528 4800 # 4824
Update : 2014-12-01 21:20:18


 
นายพิเชฐ พุ่มพันธุ์

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านตรวจราชการ)

Tel 0 2 528 4800 # 4825
Update : 2014-12-01 21:20:41


 

นายสุโข ัอัศวสันติชัย

ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการ

Tel 0 2 528 4800 # 4994
Update : 2014-11-25 21:55:17


 
นายสุทธินันท์ สาริมาน

ผู้อำนวยการ สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต

Tel 0 2 528 4800 # 5803
Update : 2014-12-01 21:17:44


 
นายบุญแสง ชีระภากร

ผู้อำนวยการ สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

Tel 0 2282 3161 - 5 # 150
Update : 2014-11-25 21:58:54


 

นายธิติ เมฆวณิชย์

ผู้อำนวยการ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

Tel 0 2282 3161 - 5 # 511
Update : 2014-11-25 22:00:23


 
นายนิพนธ์ ธรรมศรี

ผู้อำนวยการ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน

Tel 0 2282 4600
Update : 2014-11-25 22:07:22


 
นายมนต์ชัย วสุวัต

ผู้อำนวยการ สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย

Tel 0 2280 0141
Update : 2014-11-25 22:10:15


 

นายพงศ์เอก วิจิตรกูล
Mr.Pongaek Vijitgool
ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบ

Tel 0 2282 3161 - 5 # 301 pongaek_vij@nacc.go.th
Update : 2014-12-01 21:25:21


 
นายธวัชชัย ศิริสธนพันธ์

ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง

Tel 0 2282 8203
Update : 2014-11-25 22:13:43


 
นายสมชัย ถิระวันธุ์
Mr.Somchai Tirawan
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการตรวจสอบภาคการเมืองส่วนท้องถิ่น
Director
Tel 0 2282 3161 - 5 # 405 somchai_tir@nacc.go.th
Update : 2014-11-25 21:48:44


 

นายสุกิจ บุญไชย

ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

Tel 0 2282 3161 - 5 # 512
Update : 2014-11-25 22:23:48


 
นายสนั่น ทองจีน

ผู้อำนวยการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1

Tel 0 2 528 4800 # 4939
Update : 2014-11-25 22:25:53


 
นายสมบุญ หาญเลิศฤทธิ์

ผู้อำนวยการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 2

Tel 0 2 528 4800 # 1300
Update : 2014-11-26 20:34:51


 

นายอดิศักดิ์ สาสนัส

ผู้อำนวยการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 3

Tel 0 2 528 4800 # 1314
Update : 2014-11-26 20:37:05


 
นายสมพล กาญจนโสภณ

ผู้อำนวยการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 4

Tel 0 2 528 4800 # 4995
Update : 2014-11-26 20:38:15


 
นายสมชาย ลือเรืองสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1

Tel 0 2 528 4800 # 1401
Update : 2014-11-26 20:40:02


 

นายเกตุชัย ธนเศรษฐ

ผู้อำนวยการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2

Tel 0 2 528 4800 # 4962
Update : 2014-11-26 20:41:44


 
นายอุดมศักดิ์ ดุลยประพันธ์

ผู้อำนวยการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 3

Tel 0 2 528 4800 # 1420
Update : 2014-11-26 20:42:58


 
นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ

Tel 0 2 528 4800 # 1500
Update : 2014-11-26 20:44:21


 

นายสุทธิ บุญมี

ผู้อำนวยการ สำนักการข่าวและกิจการพิเศษ

Tel 0 2 528 4800 # 1600
Update : 2014-11-26 20:45:24


 
นางสมพร สมผดุง

ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

Tel 0 2 528 4800 # 4931
Update : 2014-12-01 21:24:03


 
นายทวีป แดงวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานกลาง

Tel 0 2 528 4800 #5601
Update : 2014-11-26 20:50:04


 

นางพรเพ็ญ คมสัน

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานคลัง

Tel 0 2 528 4914
Update : 2014-11-26 20:51:46


 
นายนายนิวัติไชย เกษมมงคล

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

Tel 0 2 528 4800 # 2000
Update : 2014-11-26 20:53:05


 
นายชาตรี ทองสาริ

ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์

Tel 0 2528 4815
Update : 2014-11-26 20:54:03


 

นายอภินันทน์ ไพบูลย์
Mr.Apinun Paiboon
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการคณะกรรมการ
Director
Tel 0 2528 4800 # 1900 apinun_pai@nacc.go.th
Update : 2014-11-25 21:46:07


 
นายนิติพันธ์ุ ประจวบเหมาะ

ผู้อำนวยการ สำนักการต่างประเทศ

Tel 0 2 528 4800 # 4930
Update : 2014-12-01 21:23:19


 
นายพิเศษ นาคะพันธุ์

ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย

Tel 0 2 528 4800 # 4924
Update : 2014-12-01 21:40:07


 

นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรัตน์

ผู้อำนวยการ สำนักคดี

Tel 0 2 528 4800 # 4817
Update : 2014-11-26 20:56:46


 
นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง
Mr.Wanlop Yutithammadamrong
ผู้อำนวยการ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
Director
Tel 0 2528 4800 # 4430 wanlop_yut@nacc.go.th
Update : 2014-11-25 21:52:32


 
พ.ต.อ.อิทธิพล กิจสุวรรณ

ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel 0 2 528 4800 # 4981
Update : 2014-11-26 20:58:23


 

นางสาวพัชรี มีนสุข

ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Tel 0 2 528 4800 # 5814
Update : 2014-12-01 21:21:37


 
นายกวีพร จันทน์ขาว

ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการ

Tel 0 2 528 4800 # 5102
Update : 2014-12-01 21:22:22


 
นายสุรพงษ์ อินทรถาวร

ผู้อำนวยการ ศูนย์กำกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Tel 0 2 528 4800 # 4232, 4234
Update : 2014-11-26 21:03:21


 

นายจิรทีปต์ โชติสกุล

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่

Tel 075 622 307 Fax 075 622 304

Update : 2014-12-01 22:01:45


 
นายพงษ์ศักดิ์ รำไพ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Tel 034 600 263 Fax 034 600 264

Update : 2014-12-01 22:01:26


 
นายจำเนียร มูลสาร

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Tel 043 816 399 Fax 043 816 398

Update : 2014-12-01 22:03:28


 

นายโยธิน กาญจนศิลป์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Tel 055 705 0942/055 705 148 Fax 055 705 094

Update : 2014-12-01 22:05:45


 
นายประวิตร บุตรศรี

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น

Tel 043 468 736 -7 Fax 043 468 735

Update : 2014-12-01 22:09:24


 
นายมงคล ศิริจันทร์รัตนา

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี

Tel 039 302 575 - 7 Fax 039 302 575 - 7

Update : 2014-12-02 20:40:10


 

นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

Tel 038 086 023 - 5 Fax 038 086 023 - 5

Update : 2014-12-02 20:42:15


 
-- -

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี

Tel 038 288 379 - 80 Fax 038 288 379 - 80

Update : 2014-12-02 20:44:21


 
นางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ

Tel 044 124 696 -7 Fax 044 124 698

Update : 2014-12-02 20:47:12


 

นายสันติ ผ่องฉวี

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยนาท

Tel 056 411 945 -6 Fax 056 411 947

Update : 2014-12-02 20:50:31


 
นายพงษ์ศักดิ์ โชติพงศ์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร

Tel 077 658 246 - 8 Fax 077 658 247

Update : 2014-12-02 20:53:08


 
นายอนันต์ เพชรใหม่

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย

Tel 053 177 310 - 1 Fax 053 177 311

Update : 2014-12-02 20:55:02


 

นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประำจังหวัดเชียงใหม่

Tel 053 896 201 /053 896 029 Fax 053 896 203

Update : 2014-12-02 20:57:24


 
นายประทีป คงสนิท

ูผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

Tel 075 212 102 - 3 Fax 075 212 101

Update : 2014-12-02 21:01:29


 
นางสาวอรวรรณ สิทธิบุศย์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด

Tel 039 512 395 - 6 Fax 039 512 396

Update : 2014-12-02 21:03:51


 

นายสุวิทย์ เรวิก

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก

Tel 055 512 105 - 7 Fax 055 512 106

Update : 2014-12-02 21:05:46


 
นางจินตนา พลอยภัทรภิญโญ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก

Tel 037 311 461/037 311577 Fax 037 311 356

Update : 2014-12-02 21:12:23


 
นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม

Tel 034 272 652 Fax 034 272 654

Update : 2014-12-02 21:11:50


 

ว่าที่ ร.ท.ธเนศ ตระกูลสฤษดิ์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม

Tel 042 512 279/042 513 374 Fax 042 512 280

Update : 2014-12-02 21:15:38


 
นายมงคล สาริสุต

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

Tel 044 372 488 Fax 044 372 489

Update : 2014-12-03 21:55:05


 
นายพล ศรัทโธ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

Tel 075 432 205 - 6 Fax 075 432 204

Update : 2014-12-03 21:56:40


 

นายประทีป จูฑะศร

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์

Tel 056 881 492 Fax 056 881 494

Update : 2014-12-03 21:59:19


 
นางสาวชฎารัตน์ อรรฆอร

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรี

Tel 0 2 528 4800 # 5801/5802 Fax 0 2528 4847 - 8

Update : 2014-12-03 22:01:20


 
นายณัฐวุฒิ ขมประเสริฐTel 073 511 544 Fax 073 511 505

Update : 2014-12-03 22:05:23


 

นายสมปราชญ์ พลับแดง

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน

Tel 054 772 091 Fax 054 772 093

Update : 2014-12-03 22:06:42


 
นายมงคล มณีกิจ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ

Tel 042 491 110 Fax 042 491 721

Update : 2014-12-03 22:08:18


 
นายสุธรรม คุ้มทรัพย์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Tel 044 666 571 - 2 Fax 044 666 570

Update : 2014-12-03 22:11:35


 

นางสาวสมบุญ จุดใหญ่

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี

Tel 0 2581 4995 Fax 0 2581 4997

Update : 2014-12-03 22:13:22


 
นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Tel 032 603 622 Fax 032 603 623

Update : 2014-12-03 22:15:15


 
นายกิจติพงศ์ ขลิบแย้ม

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

Tel 037 214 151 Fax 037 214 152

Update : 2014-12-03 22:16:59


 

นายกริชศักดิ์ ดิลกพรหิรัณย์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี

Tel 073 337 526 -7 Fax 073 337 526

Update : 2014-12-03 22:19:43


 
นายสันติ จิตต์ปราณีชัย

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Tel 035 329 030 - 1 Fax 035 329 032

Update : 2014-12-03 22:21:54


 
นายณภัทร เตโช

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา

Tel 054 480 761 Fax 054 480 763

Update : 2014-12-03 22:24:58


 

นายอิศรพงษ์ อิศรพันธุ์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา

Tel 076 460 650 Fax 076 460 651

Update : 2014-12-03 22:27:02


 
นายศรชัย ชูวิเชียร

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง

Tel 074 613 726 Fax 074 613 727

Update : 2014-12-03 22:28:52


 
นายวัฒนชัย ส้มมี

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร

Tel 056 613 407 - 9 Fax 056 613 408

Update : 2014-12-03 22:30:34


 

นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก

Tel 055 247 930 Fax 055 247 932

Update : 2014-12-04 22:32:23


 
นายพุทธา ศรีคำภา

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี

Tel 032 401110 Fax 032 401110

Update : 2014-12-04 22:34:04


 
นายชัยภัทร วุฒิกิจโกศล

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Tel 056 725 514 Fax 056 725 516

Update : 2014-12-04 22:35:33


 

นายสมยศ กาสี

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

Tel 054 531 343 - 9 Fax 054 531 344

Update : 2014-12-04 22:37:45


 
นายทวิชาติ นิลกาญจน์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

Tel 076 680 054 - 5 Fax 076 210 405

Update : 2014-12-04 22:39:59


 
นายสิทธิชัย มานะเสถียร

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม

Tel 043 777 412 Fax 043 777 438

Update : 2014-12-04 22:42:33


 

นายวณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร

Tel 042 620 905 Fax 042 620 906

Update : 2014-12-04 22:45:06


 
นายกิตติคุณ ดั่นเจริญ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Tel 053 611 785 - 7 Fax 053 611 786

Update : 2014-12-04 22:48:02


 
นางสาวพรพรรณ ยุทธ์รัตนา

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร

Tel 045 712 801 Fax 045 712 802

Update : 2014-12-04 22:49:54


 

นายพงษ์สุรีย์ คารวานนท์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

Tel 073 203 916 Fax 073 203 917

Update : 2014-12-04 22:51:36


 
นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

Tel 043 513 138 - 9 Fax 043 513 138 - 9

Update : 2014-12-04 22:54:24


 
นายพายัพ คชพลายุกต์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

Tel 077 825 388 Fax 077 825 389

Update : 2014-12-04 22:56:06


 

พ.ต.ท.มาธวี ตรีมธุรกุล

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง

Tel 038 623 208 Fax 038 623210

Update : 2014-12-04 22:59:32


 
นางสาวนุชนาถ ด้วงสงฆ์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี

Tel 032 735 679 Fax 032 735 679

Update : 2014-12-04 23:02:38


 
นางจันทิรา จิตรชื่น

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี

Tel 036 770 263 - 4 Fax 036 770 265

Update : 2014-12-04 23:04:55


 

นางอรดี ไกรยุทศักดิ์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง

Tel 054 221 347 - 8 Fax 054 221 349

Update : 2014-12-04 23:07:40


 
นายรณรงค์ เสาเหม

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน

Tel 053 000 031 Fax 053 000032

Update : 2014-12-04 23:11:17


 
ว่าที ร.ต.สมบูรณ์ หัสดม

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย

Tel 042 844 552 Fax 042 844 554

Update : 2014-12-04 23:13:17


 

นายศุภชัย ไชยหงษ์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

Tel 045 617 785 Fax 045 617 170

Update : 2014-12-04 23:15:27


 
นายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร

Tel 042 716 698 Fax 042 716 697

Update : 2014-12-04 23:19:15


 
พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา

Tel 074 330 121 - 22 Fax 074 330 123

Update : 2014-12-04 23:21:43


 

นายปรีชานันต์ พุ่มเล็ก

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล

Tel 074 711 801/074 711 803 Fax 074 711 802

Update : 2014-12-04 23:23:24


 
นายพีร์ ฉัตรกันภัย

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Tel 0 380 0648 - 9 Fax 0 2170 7396 - 7

Update : 2014-12-04 23:25:18


 
นางสวรรยา รัตนราช

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

Tel 034 712 026 - 7 Fax 034 712 028

Update : 2014-12-04 23:27:22


 

นางมุกดา คุปตอาภากุล

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

Tel 034 496 340 - 1 Fax 034 496 342

Update : 2014-12-04 23:29:38


 
นายปรีดา บุญฉิม

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว

Tel 037 425 354 - 5 Fax 037 425 353

Update : 2014-12-04 23:32:04


 
นางสาวมาลัย สุจิภิญโญ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี

Tel 036 220 165 Fax 036 220 166

Update : 2014-12-04 23:34:16


 

นายธีรเดช พวงดอกไม้

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี

Tel 036 507 045/036 507 049 Fax 036 507 054

Update : 2014-12-04 23:36:37


 
นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย

Tel 055 611 154 Fax 055 611 156

Update : 2014-12-04 23:39:22


 
นางวริดา ตันบุญเอก

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

Tel 035 511 178 - 9 Fax 035 511 177

Update : 2014-12-04 23:41:14


 

นายโชติ มหาชัยฤทธิพร

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Tel 077 282 171 - 2 Fax 077 282 187

Update : 2014-12-04 23:43:07


 
นางสาวกฤษณี มหาวิรุฬ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

Tel 044 514 891 Fax 044 514 890

Update : 2014-12-04 23:45:26


 
นางแก้วตา ชัยมะโน

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย

Tel 042 411 560/042 411 590 Fax 042 422 580

Update : 2014-12-04 23:47:56


 

นายชัยยา ยอดสง่า

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Tel 042 316 772 - 3 Fax 042 316 776

Update : 2014-12-04 23:49:48


 
นางสาวภูริสุดา นิลวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง

Tel 035 613 822 Fax 035 613 823

Update : 2014-12-04 23:51:11


 
นางอนงค์ หุตานุกูล

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

Tel 045 523 253 Fax 045 523 254

Update : 2014-12-04 23:53:05


 

นายสุชาติ กรวยกิตานนท์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

Tel 042 246 174 Fax 042 246 173

Update : 2014-12-04 23:54:47


 
ว่าที ร.ต.สมบัติ พูลสงวน

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Tel 055 411 070 Fax 055 411 071

Update : 2014-12-04 23:56:59


 
นายสนธยา รักษาวงศ์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี

Tel 056 571 528 - 30 Fax 056 571 529

Update : 2014-12-04 23:58:28


 

นายชาญชัย พลศรี

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

Tel 045 242 747 - 8 Fax 045 242 749

Update : 2014-12-04 23:59:46


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400