นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน    สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Office of the Permanent Secretary

ถนนมิตรไมตรี
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tanon Mitmaitri
Dindaeng
Bangkok 10400
Tel 02232 1462-4 สายด่วน 1506
www.mol.go.th
Update : 2012-03-13 09:47:33


 

นายนคร ศิลปอาชา
Mr.Nakorn Silpa-archa
ปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary
Tel 026434452 Fax 022474270
nakorn_sil@yahoo.com
Update : 2014-11-10 10:17:06


 
นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์
MissPannee Sriyudhsak
รองปลัดกระทรวงแรงงาน(รอโปรดเกล้า) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Deputy Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary
Tel 022458195 Fax 026434391
pannee@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-10 11:21:00


 
ดร.อารักษ์ พรหมณี
Ph.DArrug Phrommanee
รองปลัดกระทรวงแรงงาน(รอโปรดเกล้า) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Deputy Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary
Tel 022321094 Fax 022468438
arrug.p@mol.go.th
Update : 2014-11-12 13:33:07


 

นายวินัย ลู่วิโรจน์
Mr.Winai Luewirojn
รองปลัดกระทรวงแรงงาน(รอโปรดเกล้า) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Deputy Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary
Tel 022311057 Fax 026434453
winai_lue@hotmail.com
Update : 2014-11-10 11:29:12


 
นายประวิทย์ เคียงผล
Mr.Pravit Khiengpol
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Inspectors-General Office of the Permanent Secretary
Tel 022321123 Fax 022453756
Pravit@doe.go.th
Update : 2014-11-10 10:29:43


 
นายวิษณุ ปาณวร
Mr.Wisanu Panaworn
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Inspectors-General Office of the Permanent Secretary
Tel 022321117 Fax 022452300
Wisanu@dsd.go.th
Update : 2014-11-10 10:34:27


 

นายกรีฑา สพโชค
Mr.Kreeta Sopchoak
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Inspectors-General Office of the Permanent Secretary
Tel 022321133 Fax 026434479
Kreeta084@hotmail.com
Update : 2014-11-10 10:37:03


 
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
Mr.Suradej Waleeittikul
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Inspectors-General Office of the Permanent Secretary
Tel 022321119 Fax 022454018
w.suradej55@gmail.com
Update : 2014-11-12 13:41:23


 
ว่าง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Inspectors-General Office of the Permanent Secretary

Update : 2014-11-10 11:01:49


 

ว่าง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Inspectors-General Office of the Permanent Secretary

Update : 2014-11-10 11:01:33


 
ว่าง

รก. ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Labour Academic Advisor Office of the Permanent Secretary

Update : 2014-11-10 11:01:08


 
นายสมเกียรติ บุญทอง
Mr.Somkiate Boonthong
ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Senior Legal Advisor Office of the Permanent Secretary
Tel 022321071 Fax 022476291
-
Update : 2014-11-10 10:11:29


 

นายสมศักดิ์ พิรินยวง
Mr.Somsak Phirinyuang
ผู้อำนวยการกอง สำนักบริหารกลาง
Director Central Administration Gureau
Tel 022321096 Fax 026434461
pirinyuang@hotmail.com
Update : 2014-11-10 10:43:57


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center

Update : 2012-03-08 14:39:28


 
นางลักขณา บุญสนอง
Mrs.Lukkana Boonsanong
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจและประเมินผล
Director Monitoring and Evaluation Bureau
Tel 022321101 Fax 026434476
-
Update : 2014-11-10 10:47:26


 

นางเพชรรัตน์ สินอวย
Mrs.Petcharat Sinauy
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Policy and Strategy Bureau
Tel 022321266 Fax 022482026
Petcharat2502@hotmail.com
Update : 2014-11-12 13:42:29


 
นายวิวัฒน์ ตังหงส์
Mr.Vivathana Thanghong
ผู้อำนวยการ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director Bureau of Coordination For International Cooperation
Tel - Fax 026434473
vthanghong@yahoo.com
Update : 2014-11-10 11:02:30


 
นางวรรณี ศรีอุทัย
Mrs.Wannee Sriutai
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Bureau
Tel 022321360 Fax 026434376
wannee_auan@hotmail.co.th
Update : 2014-11-10 10:55:19


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400