นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน    กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน
Department of Employment

ถนนมิตรไมตรี
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Thanon Mitmaitri
Dindaeng
Bangkok 10400
Tel 0 2247 9423, 0 2248 4743 สายด่วน 1694
Fax 0 2248 4743
www.doe.go.th
Update : 2012-03-23 17:01:32


 

นายสุเมธ มโหสถ
Mr.Sumet Mahosot
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2248 6866 Fax 0 2245 2986

Update : 2014-10-01 10:46:36


 
นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์
Ms.Anchalee Sintuphant
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2248 6832 Fax 0 2246 9340

Update : 2015-09-03 09:13:53


 
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์
Mr.Anurak Tossarat
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2248 6869 Fax 0 2245 3689

Update : 2014-10-01 10:52:16


 

นายธีรพล ขุนเมือง
Mr.
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2245 3098 Fax 0 2248 6605

Update : 2015-09-03 09:14:58


 
นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล
Mr.
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2245 6829 Fax 0 2245 9154
-
Update : 2015-09-03 09:18:17


 
นายสมบัติ นิเวศรัตน์
Mr.
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2247 7276 Fax 0 2245 9154
sombat_nivesrat@hotmail.com
Update : 2015-09-03 09:20:39


 

นางอารุณี จิตรปฏิมา
Mrs.
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2248 5691 Fax 0 2245 9154
aruneechit@yahoo.com
Update : 2015-09-03 09:22:03


 
นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์

ผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2245 9068 Fax 0 2245 9154
saksakol_jin@hotmail.com
Update : 2015-09-03 09:45:56


 


ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2245 9068 Fax 0 2245 9154

Update : 2014-10-01 11:08:58


 

-

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2248 6674 Fax 0 2245 9154

Update : 2012-03-23 16:13:48


 
นายโกมินทร์ ชาวนาใต้
Mr.Komintr Chawnatai
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ กองส่งเสริมการมีงานทำ
Director of Employment Promotion Division
Tel 0 2248 6751 Fax 0 2354 0087

Update : 2014-10-01 11:28:57


 
นายบุญเลิศ ธีระตระกูล
Mr.Boonlert Theeratrakul
ผู้อำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กองวิจัยตลาดแรงงาน
Director of Labour Market Research Division
Tel 0 2245 7549 Fax 0 2245 7549

Update : 2012-03-23 16:25:09


 

นายสมบัติ นิเวศรัตน์
Mr.Sombat Nivesrat
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
Director of Office of Overseas Employment Administration
Tel 0 2245 6499 Fax 0 2245 6500
sombat_nivesrat@hotmail.com
Update : 2014-10-01 11:31:13


 
นายพิชิต นิลทองคำ
Mr.Pichit Nilthongkum
ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
Director of Office of Foreign Workers Administration
Tel 0 2354 1725 Fax 0 2354 1725

Update : 2014-10-10 11:26:45


 
นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์
Mr.Saksakol jindasawat
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
Director of Employment Service System Development Division
Tel 0 2245 1693 Fax 0 2245 1823
saksakol_jin@hotmail.com
Update : 2014-10-01 11:26:49


 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
Mr.Suchat Pornchaiwiseskul
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทำ
Senior Expert on Employment Promotion
Tel 0 2248 6751 Fax -
suchatporn9@gmail.com
Update : 2014-10-01 12:43:54


 
นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช
Mr.Viwat jiraphanvanich
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
Senior Expert on Overseas Employment Administration
Tel 0 2245 1207 Fax 0 2245 9440
viwatvanit@hotmail.com
Update : 2014-10-01 13:22:15


 
นางเพียงภาพ วิทยชำนาญกุล
Mrs.Piengpahp Withyachumnarnkul
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
Senior Expert on Foreign Workers System Management
Tel 0 2354 1382 Fax -

Update : 2014-10-01 11:18:41


 

นางชญาภา ประเสริฐอัมพร
Mrs.Chayapa Prasertamporn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยตลาดแรงงาน
Senior Expert on Labour Market Research
Tel 0 2246 3050
Update : 2014-10-01 11:21:16


 
นางสาวหรรษา โอเจริญ
Ms.Hansa Ocharoen
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
Senior Expert on Employment Service System Development
Tel 0 2248 5475 hansa_o@doe.go.th
Update : 2014-10-01 15:45:51


 


ผู้อำนวยการกองนิติการ กองนิติการ
Director of Legal Affairs Division
Tel 0 2245 2834 Fax 0 2248 4637

Update : 2014-10-01 11:27:23


 

นางสาวอุทัยวรรณ บัวครื้น
Ms.Uthaiwan Buakrun
ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ กองแผนงานและสารสนเทศ
Director of Planning and Information Division
Tel 0 2245 3591 Fax 0 2245 3591
uthaibua@gmail.com
Update : 2014-10-01 11:24:58


 
นายนพดล พลอยอยู่ดี
Mr.Noppadon Proyyoudee
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary
Tel 0 2245 2906 Fax 0 2248 6839
noppadon.2501@gmail.com
Update : 2014-10-01 11:23:28


 
นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล
Mr.Cherdsak Wisutthikul
ผู้อำนวยการกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
Director of Inspection and Job Seekers Protection Division
Tel 0 2248 2270 Fax 0 2248 2270
Cherdsak_W@yahoo.com
Update : 2014-10-01 11:34:33


 

นางสาววันทนี สุนทรวรางคณา
Ms.Wantanee Sunthornvarangkana
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief of Internal Audit Unit
Tel 0 2245 2921, 0 2248 6833 Fax 0 2245 2921

Update : 2012-03-23 17:14:08


 
นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
Mrs.Vichulada Jainkiatfu
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of Administration System Development Group
Tel 0 2246 4504 Fax 0 2246 4504
Vichuladajai@doe.go.th
Update : 2014-10-10 11:27:54


 
นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์
Ms.Bunyawee Kwaipan
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
Director of Office of Migrant Workers Repatriation Fund
Tel 0 2273 8210 Fax 0 2273 8217
Bunyawee.k_369@hotmail.com
Update : 2014-10-10 11:29:34


 

นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์
Mr.Sommart Anantarasub
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
Director of Computer Administration Center
Tel 0 2354 0099 Fax 0 2354 0091
sommart@doe.go.th
Update : 2014-10-01 12:35:43


 
นาวสาวมยุรี เมฆกิตติกุล
Ms.Mayuree Mekkittikul
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
Director of Personnel Division
Tel 0 2245 2082 Fax 0 2245 2058
mayuree_m@hotmail.com
Update : 2014-10-10 11:30:25


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400