นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Walfare

ถนนมิตรไมตรี
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Thanon Mitmaitri
Dindaeng
Bangkok 10400
Tel 0 2245 4310-4 สายด่วน 1546
www.labour.go.th E-mail : info@labour.mail.go.th
Update :


 

นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ
Mr.Peeraphat Pornsirilertkit
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2245 7787 Fax 0 2245 8229 ext. 2999
Peeraphat31@gmail.com
Update : 2014-10-13 07:23:53


 
นายสุวิทย์ สุมาลา
Mr.suvit sumala
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2245 8400 Fax 0 2245 8526
suvit.s @labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:08:59


 
นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล
Mrs.Kanchana Tawasilchaikul
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2246 2015 Fax 0 2245 8537
kanchana.t @labour.mail.go.th
Update : 2014-10-13 07:36:41


 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ
Mr.Varanon peetiwan
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2245 8260 Fax 0 2245 8356
Varanon.p @labour.mail.go.th
Update : 2014-10-13 07:39:57


 
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
Mr.Ananchai Uthaipattanachep
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
Chief of General Inspector
Tel 0 2246 9341 Fax 0 2246 9034 ext:2121
ananchai.u @labour.mail.go.th
Update : 2014-10-13 07:42:39


 
นายแสงเงิน ขาวลิขิต
Mr.Saenggern Kaowlikit
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2247 0837 Fax 0 2246 9034
saenggern.k@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:13:42


 

นายสุวิทยา จันทวงศ์
Mr.Suwittaya chantawong
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2246 9359 Fax 0 2246 9034 ext. 2122
suwittaya.c@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:17:16


 
นายปฐม เพชรมณี
Mr.Patom Phetmanee
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2246 3247 Fax 0 2246 9034
patom.p@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:19:01


 
นายอภิญญา สุจริตตานันท์
Mr.Apinya Sujarittanan
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2245 2452 Fax 0 2246 9034
apinya.s@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:22:00


 

นายอนุชน วรินทร์เสถียร
Mr.Anuchon Varinsatean
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2246 9359 Fax 0 2246 9034 ext. 2120
anuchon.v@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:23:45


 
นายมโนชญ์ แสงแก้ว
Mr.Manoch Seangkaew
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary The Office of the Secretary
Tel 0 2245 8541 Fax 0 2245 8556 ext. 2083
manoch.s@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:25:45


 
นางวัชรี มากหวาน
Mrs.Watcharee Markwarn
ผู้อำนวยการ กองบริการการคลัง
Director Finance Administration Division
Tel 0 2245 6680 Fax 0 2246 5497
watcharee.m@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:31:45


 

นางสาวภัทราวรรณ กลับกลายดี
MissPhatrawan Klubklaydee
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
Director Public Relation Group
Tel 0 2245 8932 Fax 02 245 8932
info@labour.mail.go.th
Update : 2012-03-15 14:26:01


 
นายอาทร นุ่นสังข์
Mr.Athon Nunsang
หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ
chief
Tel 0 2245 8685 Fax 0 2245 8685
athon@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:34:37


 
นางกรรณารัตน์ อรรจน์สาธิต
Mrs.kannarat Atsathit
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2246 6340 Fax 0 2245 7019 ext. 2100
kannarat.a@labour.mail.go.th
Update : 2012-03-15 16:52:02


 

นางสาวสุมาณี ณ อัมพร
MissSumanee Na umporn
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Management System Development Group
Tel 0 2246 0363 Fax 0 2246 0147 ext. 2143
sumanee@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:38:06


 
นางวลัยพร เหล่าวานิช
Mrs.Walaiporn Laowanich
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Administration Division
Tel 0 2246 3475 Fax 0 2246 3541 ext. 2210
walaiporn.l@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:41:10


 
นายชัยวัธน์ ศรมณี
Mr.Chaiwat Sornmanee
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
Director Personnel Development and Organizational Structure Group
Tel 0 2245 6939 Fax 0 2246 3541 ext.2224
chaiwat.s@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:43:09


 

นายเกริกไกร นาสมยนต์
Mr.Kroekkrai Nasomyon
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานวินัยและทะเบียนประวัติ
Director Personnel Discipline and Records Group
Tel 0 2245 1091 Fax 0 2246 3541 ext.2218
kroekkrai.n@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:45:43


 
นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
Mrs.Rapheephran Rattanaborrihan
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสวัสดิการและบำเหน็จความชอบ
Director Personnel Welfare Service and Records Group
Tel 0 2245 5867 Fax 0 2246 3541 ext.2227
rapheephran.r@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:47:51


 
นายจะวัน สุนันท์กิ่งเพชร
Mr.Jawan Sunankingpgtch
หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
chief Recruitment and Placement Group
Tel 0 2246 2770 Fax 0 2246 3541 ext.2214
jawan.s@labour.mail.go.th
Update : 2012-03-14 15:54:33


 

ว่าง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
Civil Servant Resources Development Group
Tel 0 2245 5867 Fax 0 2246 3541 ext.2230
@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:49:08


 
นายสมภพ ปราบณรงค์
Mr.Somphop Prabnarong
กองนิติการ
Legal Affairs Division
Tel 0 2246 7589 Fax 0 2246 7589 ext. 2255
somphop.p@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:32:03


 
นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์
Mr.sarmart patthamasukon
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาและยกร่างกฎหมาย
Director Legal Development and Drafting Group
Tel 0 2246 7606 Fax 0 2246 7589 ext. 2244
sarmart.p@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 15:09:48


 

นายครรชิต มโนวรางกูร
Mr.Kunchit manowarangkul
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา
Director Legal Affair Legal Affairs Advisory,Juristic Act and Contract Group
Tel 0 2246 7039 Fax 0 2246 7589 ext. 2258
kunchit.m@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 15:12:00


 
นายจเร พูลช่วย
Mr.jaray pullchow
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดีแพ่ง
Director Civil Case Group
Tel 0 2248 6585 Fax 0 2246 7589 ext. 2245
jaray.p@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 15:13:40


 
นายธิติพันธ์ ไตรธนสมบัติ
Mr.Thitiphan trithanasombat
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดีอาญา
Director Criminal Case Group
Tel 0 2245 7773 Fax 0 2246 7589 ext. 2249
thitiphan.t@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 15:15:46


 

นายอรรถกร นวลกระจ่าง
Mr.atthakorn nuankajang
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานอุธรณ์ และยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
Director Appeal, Seizure, Attachment and Auction Group
Tel 0 2246 2124 Fax 0 2246 7589 ext. 3009
atthakorn.n@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 15:17:20


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการแรงงาน
Director Labour Welfare Division
Tel 0 2245 9821 Fax 0 2245 9821 ext. 2040
@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 15:18:15


 
นางขนิษฐา วิเศษเผ่า
Mrs.Kanistha Wisespow
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
Director Labour Welfare Support Group
Tel 0 2420 4351 ext.16 Fax 0 2420 4352

Update : 2014-11-14 15:19:13


 

นางนิตยา โพธิ์สุข
Mrs.Nittaya Posuk
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงาน
Director Labour Welfare Strategy Group
Tel 0 2246 0080 Fax 0 2388 3804
nittaya.po@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 15:39:14


 
นายเกษมสันต์ เครือเจริญ
Mr.kaseamson kruacharaen
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
Director Labour Welfare Commitee Group
Tel 0 2245 6774
Update : 2014-11-14 16:53:39


 
นางสาวณัฐพร พิชยภิญโญ
Missnattaporn pitchayapinyo
หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
chief fund of labour Group
Tel 0 2246 0383 nattaporn.p@labour.go.th
Update : 2014-11-14 15:51:28


 

นางชไมพร สินธุประสิทธิ์
Mrs.Chamaiporn Sintupasit
ผู้อำนวยการ สำนักคุ้มครองแรงงาน
Director Labour Protection Bereau
Tel 0 2246 1622 Fax 0 2245 0998 ext. 2994
chamaiporn.s@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 15:57:57


 
ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน สำนักคุ้มครองแรงงาน
Senior Expert on Labour Protection Labour Protection Bureau
Tel 0 2245 7170 Fax 0 2246 2707 ext. 2270
@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:30:30


 
นางเบญจมาศ จัตตานนท์
Mrs.Benjamas Judtanon
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน
Director Women, Child labour and labour Protection Network Group
Tel 0 2246 7858 Fax 0 2246 8006
benjamas.j@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:02:00


 

นางมุกจรินทร์ สุทธิจินดาวงศ์
Mrs.Mukjarin Suthijindawong
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน
Director Labour Protection System Development Group
Tel 0 2246 6389 Fax 0 2246 2707
mukjarin.s@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:04:21


 
นายพงศ์เทพ เพชรโสม
Mr.Pongthep Phetsom
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน
Director Prevention and Problem Solving On Labour Protection Group
Tel 0 2246 8994 / 0 2246 2938 Fax 0 2246 8994
pongthep.p@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:06:24


 
นางสาวสุกัลยา แก้วสม
Misssukanya kaewsom
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
Director The Employee Welfare Fund Group
Tel 0 2246 2565 Fax 0 2245 6881
sukanya.k@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:08:49


 

ม.ล.เกษมสันต์ วรวุฒิ
M.L.kaseamson worrawut
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารแรงงานนอกระบบ
Director The administrative center Informal workers
Tel 0 2246 2707
Update : 2014-11-14 16:17:55


 
นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์
Mrkittipong laonnipon
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
Director Labour Standard Development Bereau
Tel 0 2245 4987 Fax 0 2245 4986 ext. 2307
kittipong laonnipon@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:22:47


 
นางโสภา เกียรตินิรชา
Mrs.Sopa keatniracha
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงานไทย สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
Senior Expert on Thai Labour Standard Labour Standard Development Bureau
Tel 0 2354 1642 Fax 0 2354 1642 ext.2330
sopa.k@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:24:04


 

นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์
Misskorrawan chongsathapornpan
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน
Director Thai Labour Standard System Development Group
Tel 0 2245 7175 Fax 0 2245 7211 ext. 2150
korrawan.c@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:27:09


 
นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา
Mrs.petcharat sodthipoka
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
Director Policy and Planning Group
Tel 0 2245 5188 Fax 0 2245 5226 ext.2304
petchrat.s@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:29:26


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน
Director Labour Standards Certification Group
Tel 0 2354 1642 Fax 0 2354 1642 ext. 2009
@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:33:14


 

นายศักดิ์ เศวตวงศ์
Mr.sak sawetwong
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน
Director Human Resources Development Group
Tel 0 2245 1371 Fax 0 2245 1372 ext.2328
sak.s@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:34:19


 
นางวิไลวรรณ โกยแก้วพริ้ง
Mrs.wilaiwan kownkeawpring
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
Director International Labour Standards Group
Tel 0 2246 5828 Fax 0 2246 6101 ext. 2191
wilaiwan.k@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:36:09


 
นางสาวสุนิสา ผิวนวล
Misssunisa Phiwnoul
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Group
Tel 0 2245 5981 Fax 0 22455981 ext.2312
sunisa.p@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:36:40


 

นายวชิระ ศรีบัวชุม
Mr.wachira sribuachum
ผู้อำนวยการ สำนักแรงงานสัมพันธ์
Director Labour Relations Bureau
Tel 0 2246 8392 Fax 0 2246 8393 ext. 2010
wachira.s@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:38:08


 
ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์
Senior Expert on Labour Relations Labour Relations Bureau
Tel 0 2245 7688 Fax 0 2246 8393 ext.2148
@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:39:01


 
ว่าที่พันตรียุทธการ โกษากุล
Acting Maj.yuttakarn kosakul
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
Director Labour Relations Development Group
Tel 0 2246 8825 Fax 0 2246 8825 ext. 2022
yuttakarn.k@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:45:46


 

นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
Missradklao chaowalit
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียนกลาง
Director Central Registration Group
Tel 0 2246 8993 Fax 0 2246 8993 ext. 2025
radklao.c@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:47:56


 
นายสมหวัง หมอยาดี
Mr.somwang moryadee
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานประนอมข้อพิพาท แรงงานและข้อขัดแย้ง
Director Labour Conciliations and Conflicts Group
Tel 0 2246 8455 Fax 0 2246 8455 ext. 2032
somwang.m@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:49:17


 
นายอุดม หฤษฎ์วงศ์
Mr.Udom haritwong
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
Director Labour Relations Promotion Group
Tel 0 2643 4470 Fax 0 2643 4471 ext. 3014
udom.h@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:50:26


 

นายเฉลิมทัต ตันโสภณ
Mr.Chaloemthat Tonsophon
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
Director State Enterprise Labour Relations Group
Tel 0 2245 9209 Fax 0 2245 9740 ext.2170
chaloemthat.t@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:52:25


 
นายวิสุทธิ์ คงสุจริต
Mr.Wisut Kongsujarit
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
Director Labour Relations Committee Group
Tel 0 2246 1725-8 ext.26 Fax 0 2246 1725-8
wisut.k@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:55:04


 
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
Mr.Todsaphon kritwongwiman
ผู้อำนวยการ สำนักความปลอดภัยแรงงาน
Director Occopational Safety and Health Bureau
Tel 024489161 Fax 024489152
todsaphon.k@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 17:01:14


 

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน สำนักความปลอดภัยแรงงาน
Senior Expert on Occopational Safety and Health Occopational Safety and Health Bureau
Tel 0 2448 8338 Fax 0 2448 9152

Update : 2012-03-15 16:58:52


 
นางสาวสุวดี ทวีสุข
Misssuwadee thaveesuk
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน
Director Occopational Safety and Health Strategy Group
Tel 0 2448 9128-39 ext.601 Fax 0 2448 9164
suwadee.t@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 17:04:01


 
นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์
Mrs.wantana nutpulwat
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
Director Occopational Safety and Health Promotion Group
Tel 0 2448 9128-39 ext.520 Fax 0 2448 9140
wantana.n@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 17:05:46


 

นายสุระ ว่องไพบูลย์
Mr.sura wongpaiboon
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน
Director Occopational Safety and Health Standard Development Group
Tel 0 2448 9128-39 ext.399 Fax 0 2448 9162
sura.w@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 17:07:03


 
นางสาวทองพันชั่ง อินทรลักษณ์
MissThongpunchung inthoralak
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน
Director Occopational Safety and Health Registration Group
Tel 0 2448 9128-39 ext.722 Fax 0 2448 9163
thongpunchung.i@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 17:16:19


 
นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร
Mr.saksil tulathorn
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน
Director Occopational Safety and Health Network Group
Tel 0 2448 9128-39 ext.710 Fax 0 2448 9143
saksil.t@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 17:17:31


 

นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา
Misssupaporn phomuscha
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยแรงงาน
Director Occopational Safety, Health and Environment Fund
Tel 0 2448 9128-39 ext.204 Fax 0 2448 9167
supaporn.p@labour.mail.go.th
Update : 2014-11-14 17:21:18


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400