นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Department of Skill Development

ถนนมิตรไมตรี
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Thanon Mitmaittri
Dindeang
Bangkok 10400
Tel 0 2245 1707-8
Fax 0 2248 3393
www.dsd.go.th

 

นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
Mr.prapan montrakarntiwong
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2247 6600 Fax 0 2247 0300
praphan@dsd.go.th


 
ม.ล.ปุณฑริก สมิติ
MLBruntrik smiti
รองอธิบดี
Deputy Directors-General
Tel 0 2245 1820 Fax 0 2248 3449


 
นายวิษณุ ปาณวร
Mr.Witsanu Panawon
รองอธิบดี
Deputy Directors-General
Tel 0 2247 6601 Fax 0 2245 7735


 

นายสมใจ บุญประสิทธิ์
Mr.Somjai Bunprasit
รองอธิบดี
Deputy Directors-General
Tel 0 2247 6602 Fax 0 2245 1180


 
นางมลิวัลย์ วรรณอาภา
Mrs.Maliwan Wanaapha
ผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General
Tel 0 2248 3385 Fax 0 2643 4979


 
นางนิตยา ศรลัมพ์
Mrs.Nitaya Sonlam
ผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General
Tel 0 2245 1704 Fax 0 2643 4979


 

นางเนตรนารี หนุนภักดี
Mrs.NetNari NunPhakdee
ผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General
Tel 0 2245 3178 Fax 0 2643 4979


 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General
Tel 0 2643 4979 Fax 0 2643 4979


 
นายวีรศักดิ์ ลดาคม
Mr.Weerasak Ladakhom
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2245 1705 Fax 0 2246 1931


 ฝ่ายสนับสนุนการอำนวยการ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

Tel 0 2246 1931 Fax 0 2246 1931


 
นางสาวชนิตร วัชรีโยธิน
Ms.Chanit Watchariyothin
ผู้อำนวยการ กุล่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2643 4987 Fax 0 2643 4987


 
นางผกาทิพย์ เผ่าวณิช
Mrs.PhakaThip PhaoWanit
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิชาชีพควบคุม
Director
Tel 0 2245 4837 Fax 0 2245 4837


 

พันโทหญิงรุ่งอรุณ เกิดโภคา
RungArun KoetPhoKha
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2643 4988 Fax 0 2643 4988


 
นายณรงค์ ฉ่ำบุญรอด
Mr.Narong Chambunrot
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2643 4980 Fax 0 2643 4980


 
ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ พรหมดำ
Mr.Somsak phromdam
ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
Director
Tel 0 2354 0281 Fax 0 2354 0281


 

นายสันโดษ เต็มแสวงเลิศ
Mr.Sandot Temsawaengloet
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
Director
Tel 0 2245 6894 Fax 0 2245 6894


 


ฝ่ายสนับสนุนการอำนวยการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

Tel 0 2245 2360 Fax 0 2245 2361


 
นายธวัช เบญจาทิกุล
Mr.Thawat Benchathikun
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฝึก
Director
Tel 0 2354 0280 Fax 0 2247 6608


 

นางสาวเกยูร คณารุ่งเรือง
Ms.Keyunkhana rungrueang
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
Director
Tel 0 2245 6622 Fax 0 2245 6622


 
นางอัญชนา เกษกานดา
Mrs.AnChana KetKanda
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ
Director
Tel 0 2245 4317 Fax 0 2245 4317


 
นายสิรวุฒ น้อยประเสริฐ
Mr.Sirawut Noiprasoet
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาสถานฝึกและครุภัณฑ์ฝึก
Director
Tel 0 2245 6563 Fax 0 2245 6563


 ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
Director
Tel 0 2245 6568 Fax 0 2245 6568


 
นายนางนฤมล คงไพบูลย์
Mrs.Naruemon Khongphaibun
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม

Tel 0 2247 0302 Fax 0 2247 0302


 


งานบริหารทั่วไป ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2248 3387 Fax 0 2248 3387


 งานสารบรรณ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2248 3389 Fax 0 2248 2289


 


งานประชุมฯ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2245 3560 Fax 0 2245 3560


 


งานอำนวยการและพิธีการ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2248 3387 Fax 0 2248 3387


 งานสวัสดิการ กพร. ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2248 3389 Fax 0 2248 2289


 


งานพัสดุ อาคารสถานที่ฯ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2248 3387 Fax 0 2248 3387


 


งานข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Tel 0 2245 4035 Fax 0 2245 4035


 งานส่งเสริมและเผยแพร่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Tel 0 2247 6606 Fax 0 2247 6606


 
นางธิดา ไวเวหา
Mrs. dhida Waiweha
ผู้อำนวยการ กองแผนงานและสารสนเทศ
Director
Tel 0 2643 4985 Fax 0 2643 4985


 


งานบริหารทั่วไป กองแผนงานและสารสนเทศ

Tel 0 2247 6603 Fax 0 2247 6603


 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายออกแบบระบบ

Tel 0 2246 1936 Fax 0 2246 1936


 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและวิทยาการคอมพิวเตอร์

Tel 0 2246 1936 Fax 0 2246 1936


 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Tel 0 2245 1859 Fax 0 2245 1859


 กองแผนงานและสารสนเทศ งานห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล

Tel 0 2245 1707 ต่อ 918 Fax 0 2245 1707 ต่อ 918


 
นายรำพึง ธรรมเจริญ
Mr.Ramphueng Thamcharoen
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
Director
Tel 0 2245 1773 Fax 0 2245 1773


 


กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2248 3671 Fax 0 2248 3671


 

นายอรรถพล สุวัธนเดชา
Mr.Attaphon Suwatthadecha
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2643 4977 Fax 0 2643 4977


 


กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน งานบริหารงานทั่วไป

Tel 0 2643 4977 Fax 0 2643 4977


 
นางประชุมพร ชีวประเสริฐ
Mrs. Prachumphon Chiwaprasoet
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2643 6036 Fax 0 2643 6036


 กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2643 6036 Fax 0 2643 6036


 
นางจริยาพร สุวรรณมงคล
Mrs.Chariyaporn Suwanmongkhon
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director
Tel 0 2643 4989 Fax 0 2643 4989


 


กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2643 4989 Fax 0 2643 4989


 

นางเอื้อมพร โศจิพลกุล
Mrs.Ueamporn Sochiphonkun
ผู้อำนวยการ กองคลัง

Tel 0 2643 4991 Fax 0 2643 4991


 


กองคลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป

Tel 0 2643 4991 Fax 0 2643 4991


 
นางวราวรรณ ภาปราชญ์
Mrs.warawan phaprat
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director
Tel 0 2247 0303 Fax 0 2247 0303


 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2247 0303 Fax 0 2247 0303


 
นายโฆสิทธิ์ แก้วพวง
Mr.Khosit Kaeophuang
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director
Tel 0 2245 1830 Fax 0 2245 1830


 


กลุ่มตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2245 1830 Fax 0 2245 1830


 

นายสุรพล พลอยสุข
Mr.Surapol Ploisuk
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานกฎหมาย
Director
Tel 0 2245 9469 Fax 0 2245 9469


 


กลุ่มงานกฎหมาย งานบริหารงานทั่วไป

Tel 0 2248 3867 Fax 0 2248 3867


 
นายเกรียงศักดิ์ ศรีทิพโพธิ์
Mr.Kriangsak Srithippho
ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์
Director
Tel 0 2245 1829 Fax 0 2245 1829


 กองวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2245 1829 Fax 0 2245 1829


 


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
Director
Tel 0 2315 3808 Fax 0 2315 3808


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2315 3780-809 Fax 0 2315 3808


 

นางจิราภรณ์ วงศาโรจน์
Mrs.Jiraphon Wongsaroj
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2390 2212 Fax 0 2390 2212


 
นางศิริกุล พึ่งสม
Mrs.Sirikun Phuengsom
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
Director
Tel 0 2595 4046-9 Fax 0 2595 4045


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 2595 4046-8 Fax 0 2595 4045


 
นางศิรินันท์ อ่อนละมูล
Mrs.Sirinan Onlamun
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี
Director
Tel 0 2577 5867-9 Fax 0 2577 5871


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 2577 5867-9 Fax 0 2577 5871


 

นางภาวนุช ฟุ้งลัดดา
Mrs.Phawanut FungLadda
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
Director
Tel 0 3541 2401 Fax 0 3541 2400


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 3541 2401 Fax 0 3541 2400


 
นางสาวชุติมา เหตานุรักษ์
Ms.Chutima Hetanurak
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
Director
Tel 0 3642 4946 Fax 0 3642 6948


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี งานบริหารทั่วไป

Tel 0 3642 4945 Fax 0 3642 6948


 
นายสมชาย เทียมสนิท
Mr.Somchai Tiamsanit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี
Director
Tel 0 3623 6294 Fax 0 3623 6296


 
นางฉันทนา ฤทธิรงค์
Mr.Chanthana Ritthirong
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
Director
Tel 0 3681 3662 Fax 0 3681 3661


 

นายธวัช เผ่าวณิช
Mr.Thawat Phaowanit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director
Tel 0 3536 0631-4 Fax 0 3536 0635


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
Director
Tel 0 3586 2026-9 Fax 0 3586 2026


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง งานบริหารทั่วไป

Tel 0 3586 2026-9 Fax 0 3586 2026


 

นายเสถียร พจน์โพธิ์ศรี
Mr.Sathian Photphosri
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
Director
Tel 0 3827 6445 Fax 0 3827 6445


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

Tel 0 3827 6445 Fax 0 3827 6445


 
นายประเสริฐ สงวนเดือน
Mr.Prasoet Sa-nguanduean
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
Director
Tel 0 3729 0380-1 Fax 0 3729 0383


 

ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์
Pramuan Suksathit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
Director
Tel 0 3952 1961-3 Fax 0 3952 2042


 
นายพจนารถ อรุณสิริศักดิ์
Mr.Photchanat Arunsirisak
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
Director
Tel 0 3885 1221-3 Fax 0 3885 1220


 
นายศักดิ์ชัย พูลสรรพสิทธิ์
Mr.Sakchai Phunsapsit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
Director
Tel 0 3936 8265-8 Fax 0 3936 8264


 

นายโฆษิต ถาวระ
Mr.Khosit ThaWara
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
Director
Tel 0 3868 3951-3 Fax 0 3868 3951 - 1


 
นายวินัย ขันติวิศิษฎ์
Mr.Winai Khantiwisit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
Director
Tel 0 3726 1627 Fax 0 3726 1628


 
นายทองหล่อ ต้อยปาน
Mr.Thonglor Toipan
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
Director
Tel 0 3232 8560 Fax 0 3233 7614


 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี งานบริหารงานทั่วไป

Tel 0 3233 7607-9 ,0 3233 7614 Fax 0 3233 7607-9 ,0 3233 7614


 
นายผ่อน สวิง
Mr.Phon Sawing
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
Director
Tel 0 3469 5055 Fax 0 3469 5056


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี งานบริหารงานทั่วไป

Tel 0 3469 5053 Fax 0 3469 5056


 

นายพิสิฐ พงศ์พัฒนกิจโชติ
Mr.Pisit pongPatnakitchot
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม
Director
Tel 0 3420 4700-2 Fax 0 3420 4699


 
นายจักรรัตน์ นิวาศะบุตร
Mr.Chakrat Niwasabut
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director
Tel 0 3260 3197-200 Fax 0 3260 3201


 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฎฐ์
Mrs.Chanyapat Sunthornpolachet
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
Director
Tel 0 3247 0391-3 Fax 0 3247 0391


 

นายสันติพงษ์ สนธิ
Mr.SantiPhong Sonthi
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
Director
Tel 0 3487 9318-20 Fax 0 3487 9318-20


 
นายสวรรค์ กุลชนก
Mr.Sawan Kunchanok
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
Director
Tel 0 3471 1284 Fax 0 3471 1284


 
นายวิโรจน์ ทิพย์อาภรณ์
Mr.Viroj ThipAporn
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
Director
Tel 0 4441 6946 Fax 0 4441 6946


 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา งานบริหารทั่วไป

Tel 0 4441 6950-2 Fax 0 4441 6950-2


 
นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์
Ms.Jiraporn Punyarit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
Director
Tel 0 4481 6023 Fax 0 4482 2070


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ งานบริหารทั่วไป

Tel 0 4482 2049 Fax 0 4482 2070


 

นางพจนันท์ ทองวัฒน์
Mrs.Pojanun Tongwat
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
Director
Tel 0 3739 8461-5 Fax 0 3739 8460


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ฝ่ายช่วยอำนวยการ

Tel 0 3739 8461 Fax 0 3739 8460


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
Director
Tel 0 4465 8162 Fax 0 4465 8090


 

นายวิชัย ผิวสอาด
Mr.Wichai Piwsaard
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์
Director
Tel 04457 1551-3 Fax 04457 1551-3


 


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น
Director
Tel 0 4346 8233 Fax 0 4346 8232


 
นางจินตนา ใจแสน
Mrs.Jintana Jaisan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
Director
Tel 0 4389 1491 Fax 0 4389 1492


 

เรืออากาศโทวิโรจน์ ภูมี
Viroj Phumi
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
Director
Tel 0 4280 1128 Fax 0 4280 1093


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ฝ่ายช่วยอำนวยการ

Tel 0 4280 1128 Fax 0 4280 1128


 
นายสังขดิษฐ์ สาลี
Mr.Sungkadit Salee
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
Director
Tel 0 4274 7252 Fax 0 4274 7252


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 4274 7198 Fax 0 4274 7252


 
นายกิตติภพ แสงฤทธิ์
Mr.Kittiphop Sangrit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
Director
Tel 0 4249 5006 Fax 0 4249 5077


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 4249 5078 Fax 0 4249 5077


 

นายปรัชญาพงศ์ พรหมพล
Mr.Pratyapong Prompol
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
Director
Tel 0 4237 8466,69 Fax 0 4237 8469


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
Director
Tel 0 4234 1629-30 Fax 0 4234 1630 ต่อ 106


 
นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ
Mr.Wasanchai Kaehawanya
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
Director
Tel 0 4397 1329 Fax 0 4397 1330


 

นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ
Mr.Kraisit Srisamran
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
Director
Tel 0 4249 1817 Fax 0 4249 1817


 
นายสุภพ ปิงตา
Mr.Suphop Pingta
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
Director
Tel 0 4531 9550 Fax 0 4531 9559


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี งานบริหารทั่วไป

Tel 0 4531 9550 Fax 0 4531 9550


 

นายประเสริฐ ละออประเสริฐสุข
Mr.Prasoet Loarpraseotsuk
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
Director
Tel 0 4251 1814 Fax 0 4251 1824


 
นายวีรศักดิ์ สุราสา
Mr.Weerasak Surasa
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
Director
Tel 0 4264 3765-9 Fax 0 4264 3769


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม งานบริหารทั่วไป

Tel 0 4251 1814 Fax 0 4251 1824


 

นายพงศ์ศักดิ์ มาศมาลัย
Mr.Pongsak Masmalai
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
Director
Tel 0 4571 4058 Fax 0 4571 4060-1


 
นายอรรถชัย สุกใส
Mr.Attachai Suksai
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
Director
Tel 0 4352 5008 Fax 0 4352 5008 ต่อ 103


 
นายภิญโญ สะตะพันธ์
Mr.Pinyo Satapan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
Director
Tel 0 4561 5864-6 Fax 0 4561 5864-6 ต่อ 107


 

นายสุธีร์ แสงจันทร์
Mr.Sutee Sanchan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Director
Tel 0 4552 3505-7 Fax 0 4552 3506


 
นายนพดล รอดเรืองเดช
Mr.Noppadol Rodruengded
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
Director
Tel 0 5680 2701-12 Fax 0 5680 2712


 
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด
Mr.Chalermpong Bunrod
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
Director
Tel 0 5570 5211 Fax 0 5570 5072


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายบริหารทั่วไป

Tel 0 5570 5071-2 Fax 0 5680 2712


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท
Director
Tel 0 5647 6749 Fax 0 5647 6752


 
นายชาคริตย์ เดชา
Mr.Chakrit Deecha
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
Director
Tel 0 5551 5248 Fax 0 5551 5249


 

นายประเสริฐ ธัญญเจริญ
Mr.Prasert Tanyacharoen
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
Director
Tel 0 5665 5253 Fax 0 5665 5256


 
นายไชยนรินทร์ ฟ้าภิญโญ
Mr.Chainarin Fahpinyo
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
Director
Tel 0 5698 1119-20 Fax 0 5698 1119


 


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
Director
Tel 0 5529 9270-4 Fax 0 5529 9277-8


 

นางศรีวิไล สวนกูล
Mrs.Sriwilai Suangul
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
Director
Tel 0 5460 0060-1 Fax 0 5460 0060


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
Director
Tel 0 5674 1323-6 Fax 0 5674 1323-6 ต่อ 11


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
Director
Tel 0 5466 0025-9 Fax 0 5466 0025-9 ต่อ 19


 

นายอวิรุทธ์ มุสิกบุตร
Mr.Awirutt Musikbut
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Director
Tel 0 5568 2567 Fax 0 5568 2567 ต่อ 102


 
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม
Mr.Damri Wiangphoem
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
Director
Tel 0 5542 8042-3 Fax 0 5542 8042


 
นางพนิดา ธนาภรณ์
Mrs.Panida Tanaporn
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
Director
Tel 0 5435 6681-4 Fax 0 5435 6680


 

นายชัย มีเดชา
Mr.Chai Medeecha
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
Director
Tel 0 5315 2043 Fax 0 5315 2049


 
นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ
Mrs.Achara Kaewgamchaicharoen
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
Director
Tel 0 5312 1002-3 Fax 0 5312 1001


 
นายชำนาญศิลป์ สุขยิ่ง
Mr.Chamnansilp Sukying
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
Director
Tel 0 5446 6003-5 Fax 0 5446 6005


 

นางสาวดารุณี แป้นเพ็ชร
Ms.Darunee Paenphet
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
Director
Tel 0 5377 7471 Fax 0 5377 7472


 
นายสง่า วงศ์ษาพาน
Mr.Sa-nga Wongsaphan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director
Tel 0 5368 6050 Fax 0 5368 6050


 
นางสายสุนีย์ กัณฑ์สุข
Mrs.Sunee Kansuk
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
Director
Tel 0 5353 7697-8 Fax 0 5353 7696


 

นายประจวบ ช่วยจันทร์
Mr.Prachuap Chuaichan
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี
Director
Tel 0 7721 1503 Fax 0 7721 1504


 
นางสมพร ศรีธูป
Mrs.Somporn Sritoop
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่
Director
Tel 0 75623 3679 Fax 0 7561 1626


 
นายไพโรจน์ ชาติศิริ
Mr.Pairoj Chartsiri
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร
Director
Tel 0 7755 3009 Fax 0 7755 3008


 

นายวิโรจน์ เกษมสัตย์
Mr.Viroj Kasensat
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director
Tel 0 7539 9298 Fax 0 7539 9297


 
นายรสพณ จันทร์เพ็ญ
Mr.Rosapon Chanphen
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
Director
Tel 0 7659 9331-5 Fax 0 7659 9331-5


 
นายอิลหยัต คชสวัสดิ์
Mr.InYat Khotsawat
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
Director
Tel 0 7627 3470-4 Fax 0 7627 3473


 

นายพรเสริฐ อางควนิช
Mr.Pornsert AngWanich
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง
Director
Tel 0 7782 4651 Fax 0 7782 4653


 
นางชญาดา สกุลวงศ์
Mrs.Chayada Sakulwong
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
Director
Tel 0 7433 6052-7 Fax 0 7433 6050


 
นายเจริญ ยิ่งล้ำ
Mr.Charoen Yinglam
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง
Director
Tel 0 7557 0542 Fax 0 7557 0544


 

นางอารี เตชะวันโต
Mrs.Aree Techawanto
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส
Director
Tel 0 7353 2128-129 Fax 0 7353 2129


 
นายสุชีพ สว่างชูลอย
Mr.Sucheep Sawangchuloy
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี
Director
Tel 0 7346 0125 Fax 0 7346 0119


 
นายศรวัสย์ มณีโลกย์
Mr.Sornwat Maneelok
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
Director
Tel 0 7468 2163 Fax 0 7468 2164


 ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา
Director
Tel 0 7320 3222 Fax 0 7320 3223


 
นายสัณหพจน์ บางต่าย
Mr.Sanhapoj Bangtai
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
Director
Tel 0 7472 3766 Fax 0 7472 3763


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607