นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Department of Skill Development

ถนนมิตรไมตรี
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Thanon Mitmaittri
Dindeang
Bangkok 10400
Tel 0 2245 1707-8
Fax 0 2248 3393
www.dsd.go.th
Update : 2012-02-23 16:20:06


 

นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
Mr.prapan montrakarntiwong
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2247 6600 Fax 0 2247 0300
praphan@dsd.go.th
Update : 2012-03-04 22:53:58


 
ม.ล.ปุณฑริก สมิติ
MLBruntrik smiti
รองอธิบดี
Deputy Directors-General
Tel 0 2245 1820 Fax 0 2248 3449

Update : 2012-03-04 22:46:51


 
นายวิษณุ ปาณวร
Mr.Witsanu Panawon
รองอธิบดี
Deputy Directors-General
Tel 0 2247 6601 Fax 0 2245 7735

Update : 2012-03-04 22:53:06


 

นายสมใจ บุญประสิทธิ์
Mr.Somjai Bunprasit
รองอธิบดี
Deputy Directors-General
Tel 0 2247 6602 Fax 0 2245 1180

Update : 2012-03-04 22:57:11


 
นางมลิวัลย์ วรรณอาภา
Mrs.Maliwan Wanaapha
ผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General
Tel 0 2248 3385 Fax 0 2643 4979

Update : 2012-03-04 23:03:10


 
นางนิตยา ศรลัมพ์
Mrs.Nitaya Sonlam
ผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General
Tel 0 2245 1704 Fax 0 2643 4979

Update : 2012-03-04 23:05:27


 

นางเนตรนารี หนุนภักดี
Mrs.NetNari NunPhakdee
ผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General
Tel 0 2245 3178 Fax 0 2643 4979

Update : 2012-03-04 23:07:56


 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General
Tel 0 2643 4979 Fax 0 2643 4979

Update : 2012-03-04 23:22:47


 
นายวีรศักดิ์ ลดาคม
Mr.Weerasak Ladakhom
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2245 1705 Fax 0 2246 1931

Update : 2012-03-05 10:32:21


 ฝ่ายสนับสนุนการอำนวยการ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

Tel 0 2246 1931 Fax 0 2246 1931

Update : 2012-03-05 10:35:23


 
นางสาวชนิตร วัชรีโยธิน
Ms.Chanit Watchariyothin
ผู้อำนวยการ กุล่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2643 4987 Fax 0 2643 4987

Update : 2012-03-05 10:40:52


 
นางผกาทิพย์ เผ่าวณิช
Mrs.PhakaThip PhaoWanit
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิชาชีพควบคุม
Director
Tel 0 2245 4837 Fax 0 2245 4837

Update : 2012-03-05 11:03:21


 

พันโทหญิงรุ่งอรุณ เกิดโภคา
RungArun KoetPhoKha
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2643 4988 Fax 0 2643 4988

Update : 2012-03-05 11:20:10


 
นายณรงค์ ฉ่ำบุญรอด
Mr.Narong Chambunrot
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2643 4980 Fax 0 2643 4980

Update : 2012-03-05 11:08:57


 
ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ พรหมดำ
Mr.Somsak phromdam
ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
Director
Tel 0 2354 0281 Fax 0 2354 0281

Update : 2012-03-05 11:11:31


 

นายสันโดษ เต็มแสวงเลิศ
Mr.Sandot Temsawaengloet
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
Director
Tel 0 2245 6894 Fax 0 2245 6894

Update : 2012-03-05 11:14:42


 


ฝ่ายสนับสนุนการอำนวยการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

Tel 0 2245 2360 Fax 0 2245 2361

Update : 2012-03-05 11:23:29


 
นายธวัช เบญจาทิกุล
Mr.Thawat Benchathikun
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฝึก
Director
Tel 0 2354 0280 Fax 0 2247 6608

Update : 2012-03-05 11:26:48


 

นางสาวเกยูร คณารุ่งเรือง
Ms.Keyunkhana rungrueang
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
Director
Tel 0 2245 6622 Fax 0 2245 6622

Update : 2012-03-05 11:36:05


 
นางอัญชนา เกษกานดา
Mrs.AnChana KetKanda
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ
Director
Tel 0 2245 4317 Fax 0 2245 4317

Update : 2012-03-06 11:05:32


 
นายสิรวุฒ น้อยประเสริฐ
Mr.Sirawut Noiprasoet
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาสถานฝึกและครุภัณฑ์ฝึก
Director
Tel 0 2245 6563 Fax 0 2245 6563

Update : 2012-03-06 11:08:43


 ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
Director
Tel 0 2245 6568 Fax 0 2245 6568

Update : 2012-03-06 11:10:01


 
นายนางนฤมล คงไพบูลย์
Mrs.Naruemon Khongphaibun
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม

Tel 0 2247 0302 Fax 0 2247 0302

Update : 2012-03-06 11:14:12


 


งานบริหารทั่วไป ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2248 3387 Fax 0 2248 3387

Update : 2012-03-06 11:15:44


 งานสารบรรณ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2248 3389 Fax 0 2248 2289

Update : 2012-03-06 11:18:47


 


งานประชุมฯ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2245 3560 Fax 0 2245 3560

Update : 2012-03-06 11:20:13


 


งานอำนวยการและพิธีการ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2248 3387 Fax 0 2248 3387

Update : 2012-03-06 11:21:15


 งานสวัสดิการ กพร. ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2248 3389 Fax 0 2248 2289

Update : 2012-03-08 22:48:46


 


งานพัสดุ อาคารสถานที่ฯ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ

Tel 0 2248 3387 Fax 0 2248 3387

Update : 2012-03-08 22:50:09


 


งานข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Tel 0 2245 4035 Fax 0 2245 4035

Update : 2012-03-08 22:51:14


 งานส่งเสริมและเผยแพร่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Tel 0 2247 6606 Fax 0 2247 6606

Update : 2012-03-08 22:52:11


 
นางธิดา ไวเวหา
Mrs. dhida Waiweha
ผู้อำนวยการ กองแผนงานและสารสนเทศ
Director
Tel 0 2643 4985 Fax 0 2643 4985

Update : 2012-03-08 22:54:50


 


งานบริหารทั่วไป กองแผนงานและสารสนเทศ

Tel 0 2247 6603 Fax 0 2247 6603

Update : 2012-03-08 22:56:01


 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายออกแบบระบบ

Tel 0 2246 1936 Fax 0 2246 1936

Update : 2012-03-08 22:58:00


 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและวิทยาการคอมพิวเตอร์

Tel 0 2246 1936 Fax 0 2246 1936

Update : 2012-03-08 23:00:26


 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Tel 0 2245 1859 Fax 0 2245 1859

Update : 2012-03-08 23:01:48


 กองแผนงานและสารสนเทศ งานห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล

Tel 0 2245 1707 ต่อ 918 Fax 0 2245 1707 ต่อ 918

Update : 2012-03-08 23:04:29


 
นายรำพึง ธรรมเจริญ
Mr.Ramphueng Thamcharoen
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
Director
Tel 0 2245 1773 Fax 0 2245 1773

Update : 2012-03-08 23:06:19


 


กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2248 3671 Fax 0 2248 3671

Update : 2012-03-08 23:07:30


 

นายอรรถพล สุวัธนเดชา
Mr.Attaphon Suwatthadecha
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2643 4977 Fax 0 2643 4977

Update : 2012-03-08 23:09:20


 


กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน งานบริหารงานทั่วไป

Tel 0 2643 4977 Fax 0 2643 4977

Update : 2012-03-08 23:10:25


 
นางประชุมพร ชีวประเสริฐ
Mrs. Prachumphon Chiwaprasoet
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2643 6036 Fax 0 2643 6036

Update : 2012-03-08 23:12:54


 กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2643 6036 Fax 0 2643 6036

Update : 2012-03-08 23:14:26


 
นางจริยาพร สุวรรณมงคล
Mrs.Chariyaporn Suwanmongkhon
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director
Tel 0 2643 4989 Fax 0 2643 4989

Update : 2012-03-08 23:16:04


 


กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2643 4989 Fax 0 2643 4989

Update : 2012-03-14 11:55:46


 

นางเอื้อมพร โศจิพลกุล
Mrs.Ueamporn Sochiphonkun
ผู้อำนวยการ กองคลัง

Tel 0 2643 4991 Fax 0 2643 4991

Update : 2012-03-08 23:29:42


 


กองคลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป

Tel 0 2643 4991 Fax 0 2643 4991

Update : 2012-03-14 11:57:24


 
นางวราวรรณ ภาปราชญ์
Mrs.warawan phaprat
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director
Tel 0 2247 0303 Fax 0 2247 0303

Update : 2012-03-14 12:00:17


 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2247 0303 Fax 0 2247 0303

Update : 2012-03-14 12:01:33


 
นายโฆสิทธิ์ แก้วพวง
Mr.Khosit Kaeophuang
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director
Tel 0 2245 1830 Fax 0 2245 1830

Update : 2012-03-14 12:03:42


 


กลุ่มตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2245 1830 Fax 0 2245 1830

Update : 2012-03-14 12:05:38


 

นายสุรพล พลอยสุข
Mr.Surapol Ploisuk
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานกฎหมาย
Director
Tel 0 2245 9469 Fax 0 2245 9469

Update : 2012-03-14 12:10:02


 


กลุ่มงานกฎหมาย งานบริหารงานทั่วไป

Tel 0 2248 3867 Fax 0 2248 3867

Update : 2012-03-14 12:09:26


 
นายเกรียงศักดิ์ ศรีทิพโพธิ์
Mr.Kriangsak Srithippho
ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์
Director
Tel 0 2245 1829 Fax 0 2245 1829

Update : 2012-03-14 12:14:14


 กองวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2245 1829 Fax 0 2245 1829

Update : 2012-03-14 12:15:39


 


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
Director
Tel 0 2315 3808 Fax 0 2315 3808

Update : 2012-03-19 10:09:48


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2315 3780-809 Fax 0 2315 3808

Update : 2012-03-14 12:36:47


 

นางจิราภรณ์ วงศาโรจน์
Mrs.Jiraphon Wongsaroj
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร


Update : 2012-03-14 14:00:29


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2390 2212 Fax 0 2390 2212

Update : 2012-03-19 10:11:59


 
นางศิริกุล พึ่งสม
Mrs.Sirikun Phuengsom
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
Director
Tel 0 2595 4046-9 Fax 0 2595 4045

Update : 2012-03-19 10:17:12


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 2595 4046-8 Fax 0 2595 4045

Update : 2012-03-19 10:18:43


 
นางศิรินันท์ อ่อนละมูล
Mrs.Sirinan Onlamun
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี
Director
Tel 0 2577 5867-9 Fax 0 2577 5871

Update : 2012-03-19 10:21:03


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 2577 5867-9 Fax 0 2577 5871

Update : 2012-03-19 10:22:15


 

นางภาวนุช ฟุ้งลัดดา
Mrs.Phawanut FungLadda
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
Director
Tel 0 3541 2401 Fax 0 3541 2400

Update : 2012-03-19 10:24:34


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 3541 2401 Fax 0 3541 2400

Update : 2012-03-19 10:25:33


 
นางสาวชุติมา เหตานุรักษ์
Ms.Chutima Hetanurak
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
Director
Tel 0 3642 4946 Fax 0 3642 6948

Update : 2012-03-19 10:27:54


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี งานบริหารทั่วไป

Tel 0 3642 4945 Fax 0 3642 6948

Update : 2012-03-19 10:28:49


 
นายสมชาย เทียมสนิท
Mr.Somchai Tiamsanit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี
Director
Tel 0 3623 6294 Fax 0 3623 6296

Update : 2012-03-19 10:43:54


 
นางฉันทนา ฤทธิรงค์
Mr.Chanthana Ritthirong
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
Director
Tel 0 3681 3662 Fax 0 3681 3661

Update : 2012-03-19 10:46:04


 

นายธวัช เผ่าวณิช
Mr.Thawat Phaowanit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director
Tel 0 3536 0631-4 Fax 0 3536 0635

Update : 2012-03-19 10:48:49


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
Director
Tel 0 3586 2026-9 Fax 0 3586 2026

Update : 2012-03-19 10:50:17


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง งานบริหารทั่วไป

Tel 0 3586 2026-9 Fax 0 3586 2026

Update : 2012-03-19 10:51:59


 

นายเสถียร พจน์โพธิ์ศรี
Mr.Sathian Photphosri
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
Director
Tel 0 3827 6445 Fax 0 3827 6445

Update : 2012-03-19 10:55:51


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

Tel 0 3827 6445 Fax 0 3827 6445

Update : 2012-03-19 10:57:13


 
นายประเสริฐ สงวนเดือน
Mr.Prasoet Sa-nguanduean
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
Director
Tel 0 3729 0380-1 Fax 0 3729 0383

Update : 2012-03-19 23:16:28


 

ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์
Pramuan Suksathit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
Director
Tel 0 3952 1961-3 Fax 0 3952 2042

Update : 2012-03-19 23:15:03


 
นายพจนารถ อรุณสิริศักดิ์
Mr.Photchanat Arunsirisak
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
Director
Tel 0 3885 1221-3 Fax 0 3885 1220

Update : 2012-03-19 23:13:28


 
นายศักดิ์ชัย พูลสรรพสิทธิ์
Mr.Sakchai Phunsapsit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
Director
Tel 0 3936 8265-8 Fax 0 3936 8264

Update : 2012-03-19 23:11:48


 

นายโฆษิต ถาวระ
Mr.Khosit ThaWara
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
Director
Tel 0 3868 3951-3 Fax 0 3868 3951 - 1

Update : 2012-03-19 23:18:06


 
นายวินัย ขันติวิศิษฎ์
Mr.Winai Khantiwisit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
Director
Tel 0 3726 1627 Fax 0 3726 1628

Update : 2012-03-19 23:20:31


 
นายทองหล่อ ต้อยปาน
Mr.Thonglor Toipan
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
Director
Tel 0 3232 8560 Fax 0 3233 7614

Update : 2012-03-19 23:22:13


 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี งานบริหารงานทั่วไป

Tel 0 3233 7607-9 ,0 3233 7614 Fax 0 3233 7607-9 ,0 3233 7614

Update : 2012-03-19 23:23:48


 
นายผ่อน สวิง
Mr.Phon Sawing
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
Director
Tel 0 3469 5055 Fax 0 3469 5056

Update : 2012-03-19 23:26:07


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี งานบริหารงานทั่วไป

Tel 0 3469 5053 Fax 0 3469 5056

Update : 2012-03-19 23:27:55


 

นายพิสิฐ พงศ์พัฒนกิจโชติ
Mr.Pisit pongPatnakitchot
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม
Director
Tel 0 3420 4700-2 Fax 0 3420 4699

Update : 2012-03-19 23:30:40


 
นายจักรรัตน์ นิวาศะบุตร
Mr.Chakrat Niwasabut
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director
Tel 0 3260 3197-200 Fax 0 3260 3201

Update : 2012-03-19 23:32:11


 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฎฐ์
Mrs.Chanyapat Sunthornpolachet
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
Director
Tel 0 3247 0391-3 Fax 0 3247 0391

Update : 2012-03-19 23:34:14


 

นายสันติพงษ์ สนธิ
Mr.SantiPhong Sonthi
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
Director
Tel 0 3487 9318-20 Fax 0 3487 9318-20

Update : 2012-03-19 23:35:26


 
นายสวรรค์ กุลชนก
Mr.Sawan Kunchanok
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
Director
Tel 0 3471 1284 Fax 0 3471 1284

Update : 2012-03-19 23:36:50


 
นายวิโรจน์ ทิพย์อาภรณ์
Mr.Viroj ThipAporn
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
Director
Tel 0 4441 6946 Fax 0 4441 6946

Update : 2012-03-19 23:38:27


 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา งานบริหารทั่วไป

Tel 0 4441 6950-2 Fax 0 4441 6950-2

Update : 2012-03-19 23:39:16


 
นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์
Ms.Jiraporn Punyarit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
Director
Tel 0 4481 6023 Fax 0 4482 2070

Update : 2012-03-19 23:41:14


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ งานบริหารทั่วไป

Tel 0 4482 2049 Fax 0 4482 2070

Update : 2012-03-19 23:44:29


 

นางพจนันท์ ทองวัฒน์
Mrs.Pojanun Tongwat
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
Director
Tel 0 3739 8461-5 Fax 0 3739 8460

Update : 2012-03-19 23:46:38


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ฝ่ายช่วยอำนวยการ

Tel 0 3739 8461 Fax 0 3739 8460

Update : 2012-03-19 23:47:50


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
Director
Tel 0 4465 8162 Fax 0 4465 8090

Update : 2012-03-19 23:50:10


 

นายวิชัย ผิวสอาด
Mr.Wichai Piwsaard
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์
Director
Tel 04457 1551-3 Fax 04457 1551-3

Update : 2012-03-19 23:51:58


 


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น
Director
Tel 0 4346 8233 Fax 0 4346 8232

Update : 2012-03-19 23:52:56


 
นางจินตนา ใจแสน
Mrs.Jintana Jaisan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
Director
Tel 0 4389 1491 Fax 0 4389 1492

Update : 2012-03-19 23:54:18


 

เรืออากาศโทวิโรจน์ ภูมี
Viroj Phumi
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
Director
Tel 0 4280 1128 Fax 0 4280 1093

Update : 2012-03-19 23:56:26


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ฝ่ายช่วยอำนวยการ

Tel 0 4280 1128 Fax 0 4280 1128

Update : 2012-03-22 14:40:10


 
นายสังขดิษฐ์ สาลี
Mr.Sungkadit Salee
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
Director
Tel 0 4274 7252 Fax 0 4274 7252

Update : 2012-03-22 14:42:03


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 4274 7198 Fax 0 4274 7252

Update : 2012-03-22 14:43:17


 
นายกิตติภพ แสงฤทธิ์
Mr.Kittiphop Sangrit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
Director
Tel 0 4249 5006 Fax 0 4249 5077

Update : 2012-03-22 14:46:50


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 4249 5078 Fax 0 4249 5077

Update : 2012-03-22 14:47:47


 

นายปรัชญาพงศ์ พรหมพล
Mr.Pratyapong Prompol
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
Director
Tel 0 4237 8466,69 Fax 0 4237 8469

Update : 2012-03-22 14:51:41


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
Director
Tel 0 4234 1629-30 Fax 0 4234 1630 ต่อ 106

Update : 2012-03-22 14:55:16


 
นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ
Mr.Wasanchai Kaehawanya
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
Director
Tel 0 4397 1329 Fax 0 4397 1330

Update : 2012-03-22 14:57:41


 

นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ
Mr.Kraisit Srisamran
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
Director
Tel 0 4249 1817 Fax 0 4249 1817

Update : 2012-03-22 14:59:51


 
นายสุภพ ปิงตา
Mr.Suphop Pingta
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
Director
Tel 0 4531 9550 Fax 0 4531 9559

Update : 2012-03-22 15:04:12


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี งานบริหารทั่วไป

Tel 0 4531 9550 Fax 0 4531 9550

Update : 2012-03-22 20:00:24


 

นายประเสริฐ ละออประเสริฐสุข
Mr.Prasoet Loarpraseotsuk
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
Director
Tel 0 4251 1814 Fax 0 4251 1824

Update : 2012-03-22 20:02:51


 
นายวีรศักดิ์ สุราสา
Mr.Weerasak Surasa
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
Director
Tel 0 4264 3765-9 Fax 0 4264 3769

Update : 2012-03-22 20:12:24


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม งานบริหารทั่วไป

Tel 0 4251 1814 Fax 0 4251 1824

Update : 2012-03-22 20:10:46


 

นายพงศ์ศักดิ์ มาศมาลัย
Mr.Pongsak Masmalai
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
Director
Tel 0 4571 4058 Fax 0 4571 4060-1

Update : 2012-03-22 20:13:48


 
นายอรรถชัย สุกใส
Mr.Attachai Suksai
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
Director
Tel 0 4352 5008 Fax 0 4352 5008 ต่อ 103

Update : 2012-03-22 20:15:24


 
นายภิญโญ สะตะพันธ์
Mr.Pinyo Satapan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
Director
Tel 0 4561 5864-6 Fax 0 4561 5864-6 ต่อ 107

Update : 2012-03-22 20:16:55


 

นายสุธีร์ แสงจันทร์
Mr.Sutee Sanchan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Director
Tel 0 4552 3505-7 Fax 0 4552 3506

Update : 2012-03-22 20:24:12


 
นายนพดล รอดเรืองเดช
Mr.Noppadol Rodruengded
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
Director
Tel 0 5680 2701-12 Fax 0 5680 2712

Update : 2012-03-22 20:26:07


 
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด
Mr.Chalermpong Bunrod
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
Director
Tel 0 5570 5211 Fax 0 5570 5072

Update : 2012-03-22 20:27:48


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายบริหารทั่วไป

Tel 0 5570 5071-2 Fax 0 5680 2712

Update : 2012-03-22 20:29:03


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท
Director
Tel 0 5647 6749 Fax 0 5647 6752

Update : 2012-03-22 20:32:45


 
นายชาคริตย์ เดชา
Mr.Chakrit Deecha
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
Director
Tel 0 5551 5248 Fax 0 5551 5249

Update : 2012-03-22 20:34:39


 

นายประเสริฐ ธัญญเจริญ
Mr.Prasert Tanyacharoen
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
Director
Tel 0 5665 5253 Fax 0 5665 5256

Update : 2012-03-22 20:36:41


 
นายไชยนรินทร์ ฟ้าภิญโญ
Mr.Chainarin Fahpinyo
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
Director
Tel 0 5698 1119-20 Fax 0 5698 1119

Update : 2012-03-22 20:38:17


 


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
Director
Tel 0 5529 9270-4 Fax 0 5529 9277-8

Update : 2012-03-22 20:39:17


 

นางศรีวิไล สวนกูล
Mrs.Sriwilai Suangul
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
Director
Tel 0 5460 0060-1 Fax 0 5460 0060

Update : 2012-03-22 20:42:20


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
Director
Tel 0 5674 1323-6 Fax 0 5674 1323-6 ต่อ 11

Update : 2012-03-22 20:43:27


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
Director
Tel 0 5466 0025-9 Fax 0 5466 0025-9 ต่อ 19

Update : 2012-03-22 20:44:35


 

นายอวิรุทธ์ มุสิกบุตร
Mr.Awirutt Musikbut
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Director
Tel 0 5568 2567 Fax 0 5568 2567 ต่อ 102

Update : 2012-03-22 20:46:31


 
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม
Mr.Damri Wiangphoem
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
Director
Tel 0 5542 8042-3 Fax 0 5542 8042

Update : 2012-03-22 20:48:54


 
นางพนิดา ธนาภรณ์
Mrs.Panida Tanaporn
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
Director
Tel 0 5435 6681-4 Fax 0 5435 6680

Update : 2012-03-22 20:50:43


 

นายชัย มีเดชา
Mr.Chai Medeecha
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
Director
Tel 0 5315 2043 Fax 0 5315 2049

Update : 2012-03-22 20:52:31


 
นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ
Mrs.Achara Kaewgamchaicharoen
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
Director
Tel 0 5312 1002-3 Fax 0 5312 1001

Update : 2012-03-22 20:54:14


 
นายชำนาญศิลป์ สุขยิ่ง
Mr.Chamnansilp Sukying
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
Director
Tel 0 5446 6003-5 Fax 0 5446 6005

Update : 2012-03-22 20:55:52


 

นางสาวดารุณี แป้นเพ็ชร
Ms.Darunee Paenphet
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
Director
Tel 0 5377 7471 Fax 0 5377 7472

Update : 2012-03-25 23:51:46


 
นายสง่า วงศ์ษาพาน
Mr.Sa-nga Wongsaphan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director
Tel 0 5368 6050 Fax 0 5368 6050

Update : 2012-03-25 23:49:24


 
นางสายสุนีย์ กัณฑ์สุข
Mrs.Sunee Kansuk
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
Director
Tel 0 5353 7697-8 Fax 0 5353 7696

Update : 2012-03-25 23:54:48


 

นายประจวบ ช่วยจันทร์
Mr.Prachuap Chuaichan
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี
Director
Tel 0 7721 1503 Fax 0 7721 1504

Update : 2012-03-26 00:16:47


 
นางสมพร ศรีธูป
Mrs.Somporn Sritoop
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่
Director
Tel 0 75623 3679 Fax 0 7561 1626

Update : 2012-03-26 00:19:29


 
นายไพโรจน์ ชาติศิริ
Mr.Pairoj Chartsiri
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร
Director
Tel 0 7755 3009 Fax 0 7755 3008

Update : 2012-03-26 00:22:30


 

นายวิโรจน์ เกษมสัตย์
Mr.Viroj Kasensat
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director
Tel 0 7539 9298 Fax 0 7539 9297

Update : 2012-03-26 00:24:06


 
นายรสพณ จันทร์เพ็ญ
Mr.Rosapon Chanphen
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
Director
Tel 0 7659 9331-5 Fax 0 7659 9331-5

Update : 2012-03-26 00:26:37


 
นายอิลหยัต คชสวัสดิ์
Mr.InYat Khotsawat
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
Director
Tel 0 7627 3470-4 Fax 0 7627 3473

Update : 2012-03-26 00:34:00


 

นายพรเสริฐ อางควนิช
Mr.Pornsert AngWanich
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง
Director
Tel 0 7782 4651 Fax 0 7782 4653

Update : 2012-03-26 00:38:37


 
นางชญาดา สกุลวงศ์
Mrs.Chayada Sakulwong
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
Director
Tel 0 7433 6052-7 Fax 0 7433 6050

Update : 2012-03-26 00:40:37


 
นายเจริญ ยิ่งล้ำ
Mr.Charoen Yinglam
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง
Director
Tel 0 7557 0542 Fax 0 7557 0544

Update : 2012-03-26 00:43:44


 

นางอารี เตชะวันโต
Mrs.Aree Techawanto
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส
Director
Tel 0 7353 2128-129 Fax 0 7353 2129

Update : 2012-03-26 00:45:58


 
นายสุชีพ สว่างชูลอย
Mr.Sucheep Sawangchuloy
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี
Director
Tel 0 7346 0125 Fax 0 7346 0119

Update : 2012-03-26 00:48:37


 
นายศรวัสย์ มณีโลกย์
Mr.Sornwat Maneelok
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
Director
Tel 0 7468 2163 Fax 0 7468 2164

Update : 2012-03-26 00:51:12


 ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา
Director
Tel 0 7320 3222 Fax 0 7320 3223

Update : 2012-03-26 00:52:44


 
นายสัณหพจน์ บางต่าย
Mr.Sanhapoj Bangtai
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
Director
Tel 0 7472 3766 Fax 0 7472 3763

Update : 2012-03-26 00:54:46


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400