นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน    สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
เมือง นนทบุรี 11000
88/28 Moo 4 Thanon Tivanonth
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2956 2345 โทรสายด่วน 1506
www. sso.go.th

 

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ
Mr.Jirasuk Sugandhajati
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
Secretary-General
Tel 0 2956 2024 Fax 0 2526 1959
jirasuk_su@yahoo.com


 
ดร.อำมร เชาวลิต
Ammorn Chaovalit.Ph.D.
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม
Adviser on Efficiency
Tel 0 2956 2008 Fax 0 2526 1622
ammorm_c@hotmail.com


 
นางดุษฎี อัมรานุรักษ์
Mrs.Dussadee Aumaranurak
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2956 2005-6 Fax 0 2968 7505
aumaranurak@yahoo.com


 

ดร.อารักษ์ พรหมณี
Arrug Phrommanee,Ph.D.
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2956 2012-4 Fax 0 2968 7562
arrug.p@sso.go.th


 
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
Mr.Suradej Waleeittikul
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2956 2019 Fax 0 2968 7506
suradej.w@sso.go.th


 
นางสาวจิราภรณ์ ลีสุวัฒน์
MissChiraporn Leesuwat
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2030 Fax 0 2526 1209
Chiraporn@sso.go.th


 

นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์
Mr.Ruxsak Chotchaisathit
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2036 Fax 0 2526 1209
pm.sso40@gmail.com


 
นางสาวบุญจันทร์ ไทยทองสุข
MissBoonchan Thaitongsuk
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2040 Fax 0 2526 1209


 
นางสุรัสวดี จันทรัตน์
Mrs.Surasvadee Chantharat
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2038 Fax 0 2526 1209


 

นางอบทิพย์ พุกกะวรรณะ
Mrs.Obtip Pukkavanna
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2034 Fax 0 2526 1209
obtip1952@hotmail.com


 
นางสุพัชรี มีครุฑ
Mrs.Supatcharee Meekrut
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2032-3 Fax 0 2526 1209
supat_m1@yahoo.com


 
-ว่าง-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม
Expert on Social Security
Tel 0 2956 2120 Fax 0 2968 7594


 

นางสาววิภาพร มีแสง
MissWipaporn Meesang
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary The Office of the Secretary
Tel 0 2956 2050 Fax 0 2526 0658
wipaporn.m@sso.go.th


 
นางเมธินี จิตติชานนท์
Mrs.Methinee Chittichanon
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Administration Division
Tel 0 2956 2130 Fax 0 2526 7561
matinee.j@sso.go.th


 
นางพูนผล บุญไทย
Mrs.Poonphol Boonthai
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
Director Finance Accounting and Investment Bureau
Tel 0 2956 2450, 0 2526 1278 Fax 0 2526 1297, 0 2968 7549


 

-ว่าง-

ผู้อำนวยการ สำนักเงินสมทบ
Director Contributions Bureau
Tel 0 2525 3193 Fax 0 2525 0132


 
นางสมพร ทองชื่นจิตต์
Mrs.Somporn Thongchuenchit
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ
Director Inspection Bureau
Tel 0 2956 2570 Fax 0 2527 2291
somporn.t@sso.go.th


 
นายสืบวงศ์ พัฒนางกูร
Mr.Suebvong Pattanangkurn
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information and Communication Technology Bureau
Tel 0 2527 7842 Fax 0 2527 7843
s.pat.5@hotmail.com


 

นายโกวิท สัจจวิเศษ
Mr.Kowit Sachavisad
ผู้อำนวยการ กองนิติการ
Director Legal Affairs Division
Tel 0 2956 2650 Fax 0 2525 1897


 
นางสมทรง ศิริรักษ์
Mrs.Somsong Sirirak
ผู้อำนวยการ สำนักสิทธิประโยชน์
Director Benefits Bureau
Tel 0 2956 2280 Fax 0 2525 2455


 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์
Director Medical Service System Management Bureau
Tel 0 2525 2487 Fax 0 2525 2496


 

นางเมธินี จิตติชานนท์
Mrs.Methinee Chittichanon
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนงาน
Director Policy and Planning Division
Tel 0 2956 2170 Fax 0 2527 3256
matinee.j@sso.go.th


 
นางธนพร เมธาวิกุูล
Mrs.Thanaporn Methawikul
ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
Director
Tel 0 2956 2722 Fax 0 2525 2535
Methana_p@hotmail.com


 
นางอัญชลี เตชะนิยม
Mrs.Anshalee Techaniyom
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2956 2690, 0 2968 7577 Fax 0 2525 2797
anchalee.t@sso.go.th


 

นางสาวบุษกร วงศ์สุวรรณ
MissBusakorn Wongsuwan
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Management System Development Group
Tel 0 2956 2210 Fax 0 2968 7563
bussakorn.w@sso.go.th


 
นางเซี่ยมกี่ นิลทองคำ
Mrs.Sieamgee Nilthongkum
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการลงทุน
Director The Office of investment Management
Tel 0 2956 2411 Fax 0 2956 2423


 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Division
Tel 0 2956 2900 Fax 0 2525 1722


 

นางทัศนีย์ มะโนปัญญา
Mrs.Tasanee Manophunya
ผู้อำนวยการ กองฝึกอบรม
Director Training Division
Tel 0 2956 2313 Fax 0 2956 2315
tasanee21@yahoo.com


 
นางสาวไพลิน จินดามณีพร
MissPailin Jindamaneeporn
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารนิเทศ
Director Information Center
Tel 0 2956 2548 Fax 0 2525 2887
pilin_jinda@hotmail.com


 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2968 7550 Fax 0 2968 7558


 

นางสมศรีเมือง วงศ์ชูชาติ
Mrs.Somsrimuang Wongchuchart
ผู้อำนวยการ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
Director Office of Stability Promotion for Informal Sector
Tel 0 2956 2120 Fax 0 2968 7594


 
นางมณี สุขสมัย
Mrs.Manee Suksamai
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
Director The Social Security Bangkok Office Area 1
Tel 0 2622 2526 Fax 0 2622 2527
manee.s.@sso.go.th


 
นางอารมย์ พรหมสามพราน
Mrs.Arom Promsampran
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
Director The Social Security Bangkok Office Area 2
Tel 0 2954 2587 Fax 0 2954 4869
arom.p@sso.go.th, aromp2000@yahoo.com


 

นางสาวธนพร ชัยเวช
Miss.Thanaporn Chaiwach
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
Director The Social Security Bangkok Office Area 3
Tel 0 2248 4866 Fax 0 2245 3907


 
นางจินตนา ยงพฤกษา
Mrs.Jintana Yongpruksa
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
Director The Social Security Bangkok Office Area 4
Tel 0 2634 0979 Fax 0 2634 0997
jintana.yo@sso.go.th


 
นายกัมพล ต่อธนกุล
Mr.Kumpon Tortanakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
Director The Social Security Bangkok Office Area 5
Tel 0 2476 8721 Fax 0 2476 8871
kumpon58@yahoo.com


 

นายวิริยะ จันกลิ่น
Mr.Wiriya Chanklin
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
Director The Social Security Bangkok Office Area 6
Tel 0 2455 4897 Fax 0 2455 4898


 
นางเพชรรัตน์ นรเดชานนท์
Mrs.Petcharat Noradachanon
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
Director The Social Security Bangkok Office Area 7
Tel 0 2415 7371 Fax 0 2415 8488


 
นางรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร
Mrs.Rungnirund Angkamadhakorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
Director The Social Security Bangkok Office Area 8
Tel 0 2743 3789 Fax 0 2743 3817
Rungnirund.a@sso.go.th


 

นางพรพรรณ ศุภนคร
Mrs.Pornpun Suppanakorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
Director The Social Security Bangkok Office Area 9
Tel 0 2379 2926 Fax 0 2379 2836
pornpun.s@sso.go.th


 
นางสาวอำพันธุ์ ธุววิทย์
MissAumpun Thuvavit
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
Director The Social Security Bangkok Office Area 10
Tel 0 2517 9034 Fax 0 2517 9035
aumpun.t@sso.go.th


 
นางเบญจพจน์ นิ่มสวัสดิ์
Mrs.Benjaphoj Nimsawat
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11
Director The Social Security Bangkok Office Area 11
Tel 0 2294 5455 Fax 0 2294 5504


 

นางศศิธร ศรีดำ
Mrs.Sasithorn Sridam
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
Director The Social Security Bangkok Office Area 12
Tel 0 2332 2122 Fax 0 2311 6530


 
นางศิรินันท์ รัตนากร
Mrs.Sirinant Rattanakorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
Director The Industrial Rehabillitation Centre, Pathumthani
Tel 0 2567 0847-9 Fax 0 2567 0847 ext. 100


 
นางสาวอมรา หาญณรงค์
MissAmara Harnnarong
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดระยอง
Director The Industrial Rehabillitation Centre Rayong
Tel 0 3887 7074 Fax 0 3889 7500
aharnnarong@hotmail.com


 

นางสาวลัดดา แซ่ลี้
MissLadda Saelee
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดขอนแก่น
Director The Industrial Rehabillitation Centre Konkan
Tel 0 4337 0590-2 Fax 0 4337 0590-2 Ext 119
ladda_saelee@yahoo.com


 
ม.ร.ว.วิจิตรา พูนทวีธรรม
M.R.Vichitra Poontaveethom
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดเชียงใหม่
Director The Industrial Rehabillitation Northern Centre Chiang Mai
Tel 0 5301 6850 ext. 101 Fax 0 5301 6853


 
นายชัย มีเดชา
Mr.Chai Medacha
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย
Director Chiangrai Centre of Skill Development
Tel 0 5315 2042 ext. 102 Fax 0 5315 2049


 

นายชำนาญศิลป์ สุขยิ่ง
Mr.Chamnansilp Sookying
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน
Director Lamphun Centre of Skill Development
Tel 0 5353 7697-8 ext. 102 Fax 0 5353 7696


 
นายอรรถพล สุวัธนเดชา
Mr.Attapol Suwattanadeja
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director Maehongson Centre of Skill Development
Tel 0 5368 6050 Fax 0 5368 6053


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400