นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน    สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
เมือง นนทบุรี 11000
88/28 Moo 4 Thanon Tivanonth
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2956 2345 โทรสายด่วน 1506
www. sso.go.th

 

ดร.อำมร เชาวลิต
Ammorn Chaovalit.Ph.D.
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
Secretary-General
Tel 0 2956 2024-25 Fax 0 2526 1959
ammorm_c@hotmail.com


 
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
Mr.Suradej Waleeittikul
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม
Adviser on Efficiency
Tel 0 2956 2012-14 Fax 0 2968 7562
suradej.w@sso.go.th


 
นางสุพัชรี มีครุฑ
Mrs.Supatcharee Meekrut
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2956 2007-09 Fax 0 2968 7505
supat_m1@yahoo.com


 รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General


 


รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General


 
นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์
Mr.Ruxsak Chotchaisathit
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2036 Fax 0 2526 1209
pm.sso40@gmail.com


 

นางสมทรง ศิริรักษ์
Mrs.Somsong Sirirak
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2030 Fax 0 2526 1209
Somsong.si@hotmail.com


 
นายสืบวงศ์ พัฒนางกูร
Mr.Suebvong Pattanangkurn
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2040 Fax 0 2526 1209
suebvong.p@sso.go.th


 
นายชนัชฌ์ จันทรเจริญ
Mr.Chanat
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2038 Fax 0 2526 1209
Chanat.c@sso.go.th


 

นายโกวิท สัจจวิเศษ
Mr.Kowit Sachavisad
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2034 Fax 0 2526 1209
kowit.2499@hotmail.com


 
นางประไพจิตร อ้นจู
Mrs.Prapaijit Onju
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2032 Fax 0 2526 1209
prapaijit.on@sso.go.th


 
นางเพชรรัตน์ นรเดชานนท์
Mrs.Petcharat Noradachanon
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม
Expert on Social Security
Tel 0 2956 2120-21 Fax 0 2956 2021
petcharatsso@hotmail.com


 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
Mr.Boonsong
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary The Office of the Secretary
Tel 0 2956 2050 Fax 0 2526 0658
sakda_chokdee@hotmail.com


 
นายครรชิต จารุพันธุ์
Mr.
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Administration Division
Tel 0 2956 2130 Fax 0 2526 7561
bananamorgan@gmail.com


 
นางสาววิภาพร มีแสง
MissWipaporn Meesang
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
Director Finance Accounting and Investment Bureau
Tel 0 2956 2450 Fax 0 2526 1297
wipaporn.m@sso.go.th


 

นางจินตนา ยงพฤกษา
Mrs.Jintana Yongpruksa
ผู้อำนวยการ สำนักเงินสมทบ
Director Contributions Bureau
Tel 0 2956 2250 Fax 0 2525 0132
jintana.yo@sso.go.th


 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ฐิตวัฒนกุล
Miss
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ
Director Inspection Bureau
Tel 0 2956 2570 Fax 0 2527 2291


 
นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์
MissDuangporn
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information and Communication Technology Bureau
Tel 0 2956 2335 Fax 0 2527 7843
Duangporn.p@sso.go.th


 

นายสงวน วงศ์สัมพันธ์สุข
Mr.
ผู้อำนวยการ กองนิติการ
Director Legal Affairs Division
Tel 0 2956 2650 Fax 0 2525 1897


 
นายชัยวัฒน์ พันธ์พานิช
Mr.Chaivat
ผู้อำนวยการ สำนักสิทธิประโยชน์
Director Benefits Bureau
Tel 0 2956 2281 Fax 0 2525 2455
Chaivat.ph@sso.go.th


 
นางเพ็ชรา ถาวระ
Mrs.Petchara
ผู้อำนวยการ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์
Director Medical Service System Management Bureau
Tel 0 2525 2490 Fax 0 2525 2496
Petchra.ta@sso.go.th


 

นายกัมพล ต่อธนกุล
Mr.Kumpon Tortanakul
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนงาน
Director Policy and Planning Division
Tel 0 2956 2170 Fax 0 2527 3256
kumpon58@yahoo.com


 
นางสาวเกตุธริน ไชยศรี
Miss
ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
Director
Tel 0 2956 2722 Fax 0 2525 2535
k_pintong@hotmail.com


 
นายเรวัต พิพัฒน์วงศ์เจริญ
Mr.Rawat
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2956 2690 Fax 0 2525 2797
Rawat.p@sso.go.th


 

นายสมศักดิ์ คณาประเสริฐกุล

ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Management System Development Group
Tel 0 2956 2210 Fax 0 2968 7563


 
นางนิยดา เสนีย์มโนมัย
MissNiyada
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการลงทุน
Director The Office of investment Management
Tel 0 2956 2410 Fax 0 2956 2423
niyada.s@sso.go.th


 
นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ
MissUsa
ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Division
Tel 0 2956 2900 Fax 0 2525 1722
usa.th@sso.go.th


 

นางทัศนีย์ มะโนปัญญา
Mrs.Tasanee Manophunya
ผู้อำนวยการ กองฝึกอบรม
Director Training Division
Tel 0 2956 2313 Fax 0 2956 2315
tasanee21@yahoo.com


 
นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์
Mr.Nontachai
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารนิเทศ
Director Information Center
Tel 0 2956 2548 Fax 0 2525 2887
nontachai.2010@hotmail.com


 
นางอัญชลี เตชะนิยม
Mrs.Anshalee Techaniyom
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2968 7550 Fax 0 2968 7558
anchalee.t@sso.go.th


 

นางสมศรีเมือง วงศ์ชูชาติ
Mrs.Somsrimuang Wongchuchart
ผู้อำนวยการ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
Director Office of Stability Promotion for Informal Sector
Tel 0 2956 2121 Fax 0 2968 7594
mindsoo@hotmail.com


 
นางเซี่ยมกี่ นิลทองคำ
Mrs.Sieamgee Nilthongkum
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
Director The Social Security Bangkok Office Area 1
Tel 0 2622 2525 Fax 0 2622 2526
sieamgee@yahoo.co.th


 
นายพนัส กรีสุระเดช

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
Director The Social Security Bangkok Office Area 2
Tel 0 2954 2577 Fax 0 2954 4869


 

นายพิษณุ รังษีวงศ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
Director The Social Security Bangkok Office Area 3
Tel 0 2248 4866 Fax 0 2245 3907


 
นางนันทิยา พัวพันธุ์
Mrs.
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
Director The Social Security Bangkok Office Area 4
Tel 0 2634 0979 Fax 0 2634 0979


 
นางสาวบุษกร วงศ์สุวรรณ
MissBusakorn Wongsuwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
Director The Social Security Bangkok Office Area 5
Tel 0 2476 8721 Fax 0 2476 8871
bussakorn.w@sso.go.th


 

นางสาวไพลิน จินดามณีพร
MissPillin Jindamaneeporn
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
Director The Social Security Bangkok Office Area 6
Tel 0 2455 4897 Fax 0 2455 4898
pilln_jinda@hotmail.com


 
นายวิริยะ จันกลิ่น
Mr.Wiriya Chanklin
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
Director The Social Security Bangkok Office Area 7
Tel 0 2415 7371 Fax 0 2415 8488


 
นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์
Mrs.
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
Director The Social Security Bangkok Office Area 8
Tel 0 2743 3789 Fax 0 2743 3817


 

นางพรพรรณ ศุภนคร
Mrs.Pornpun Suppanakorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
Director The Social Security Bangkok Office Area 9
Tel 0 2379 2926 Fax 0 2379 2836
pornpun.s@sso.go.th


 
นายชัชวาลย์ ชินธรรม

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
Director The Social Security Bangkok Office Area 10
Tel 0 2517 9034 Fax 0 2517 9035


 
นางเบญจพจน์ นิ่มสวัสดิ์
Mrs.Benjaphoj Nimsawat
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11
Director The Social Security Bangkok Office Area 11
Tel 0 2294 5455 Fax 0 2294 5504


 

นายบรรเจิด เตียวกุล
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
Director The Social Security Bangkok Office Area 12
Tel 0 2332 2122 Fax 0 2311 6511


 
นางศิรินันท์ รัตนากร
Mrs.Sirinant Rattanakorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
Director The Industrial Rehabillitation Centre, Pathumthani
Tel 0 2567 0847-9 Fax 0 2567 0847
srinun2505@hotmail.com


 
นางสาวมนณิชาภัทร์ มาลากิจ
Miss
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดระยอง
Director The Industrial Rehabillitation Centre Rayong
Tel 0 3887 7074 Fax 0 3889 7500
malakit2498@hotmail.com


 

นายแสวง เชิดชัยภูมิ
Mr.
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดขอนแก่น
Director The Industrial Rehabillitation Centre Konkan
Tel 0 4337 0590-2 Fax 0 4337 0590-2


 
นางอัจฉรา บัวทอง
Mrs.
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
Director The Industrial Rehabillitation Northern Centre Chiang Mai
Tel 0 5301 6854 Fax 0 5301 6853


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607