นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน    สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
เมือง นนทบุรี 11000
88/28 Moo 4 Tivanonth Rd. T.Talardkwan
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2956 2345 โทรสายด่วน 1506
www. sso.go.th

 

ดร.อำมร เชาวลิต
Ammorn Chaovalit.Ph.D.
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
Secretary-General
Tel 0 2956 2024-26 Fax 0 2526 1959
ammorn_c@hotmail.com


 
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
Mr.Suradej Waleeittikul
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม
Adviser on Efficiency
Tel 0 2956 2017-9 Fax 0 2968 7506
suradej.w@sso.go.th


 
ดร.อารักษ์ พรหมณี
Arrug Phrommanee.Ph.D.
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2956 2012-14 Fax 0 2968 7562
arrug.p@sso.go.th


 

นางสุพัชรี มีครุฑ
Mrs.Supatcharee Meekrut
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2956 2007-9 Fax 0 2968 7551
supat_m1@yahoo.com


 


รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General


 
นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์
Mr. Ruxsak Chotchaisathit
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2036 Fax 0 2526 1209
pm.sso40@gmail.com


 

นางสมทรง ศิริรักษ์
Mrs.Somsong Sirirak
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2030 Fax 0 2526 1209
somsong@hotmail.com


 
นายสืบวงศ์ พัฒนางกูร
Mr. Suebvong Pattanangkurn
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2040 Fax 0 2526 1209
s.pat.5@hotmail.com


 
นายชนัชฌ์ จันทรเจริญ
Mr. Chanat Chantorncharoen
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2038 Fax 0 2526 1209
chanat.c@sso.go.th


 

นายโกวิท สัจจวิเศษ
Mr. Kowit Sachavisad
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2034 Fax 0 2526 1209
kowit.s@sso.go.th


 
นางประไพจิตร อ้นจู
Mrs.Prapaijit Aongu
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2032 Fax 0 2526 1209
prapaijit.on@sso.go.th


 
นางเพชรรัตน์ นรเดชานนท์
Mrs.Petcharat Noradachanon
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม
Expert on Social Security
Tel 0 2956 2020-1 Fax 0 2956 2021
petcharatsso@hotmail.com


 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
Mr.Boonsong Thapchaiyuth
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary The Office of the Secretary
Tel 0 2956 2050 Fax 0 2526 0658


 
นายครรชิต จารุพันธ์

ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Administration Division
Tel 0 2956 2130 Fax 0 2526 7561


 
นางสาววิภาพร มีแสง
MissWipaporn Meesang
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
Director Finance Accounting and Investment Bureau
Tel 0 2956 2450 Fax 0 2526 1297
wipaporn.m@sso.go.th


 

นางจินตนา ยงพฤกษา
Mrs.Jintana Yongpruksa
ผู้อำนวยการ สำนักเงินสมทบ
Director Contributions Bureau
Tel 0 2956 2250 Fax 0 2525 0132
jintana.yo@sso.go.th


 
นายวิรัช อมรวินิต
Mr.Wirat Amornwinit
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ
Director Inspection Bureau
Tel 0 2956 2570 Fax 0 2527 2291
wirat2557@gmail.com


 
นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information and Communication Technology Bureau
Tel 0 2956 2335 Fax 0 2527 7843
duangporn.p@sso.go.th


 

นาย สงวน วงศ์สัมพันธ์สุข
Mr. Sanguan Wongsumpansook
ผู้อำนวยการ กองนิติการ
Director Legal Affairs Division
Tel 0 2956 2650 Fax 0 2525 1897
sanguan.w@sso.go.th


 
นายชัยวัฒน์ พันธ์พานิช
Mr.Chaivat Phunpanich
ผู้อำนวยการ สำนักสิทธิประโยชน์
Director Benefits Bureau
Tel 0 2956 2281 Fax 0 2525 2455
chaivat.ph@sso.go.th


 
นางเพ็ชรา ถาวระ

ผู้อำนวยการ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์
Director Medical Service System Management Bureau
Tel 0 2956 2490 Fax 0 2525 2496
petchara.ta@sso.go.th


 

นายกัมพล ต่อธนกุลา
Mr. Kumpon Tortanakul
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนงาน
Director Policy and Planning Division
Tel 0 2956 2170 Fax 0 2527 3256
kumpon58@yahoo.co.th


 
นางสาวเกตุธริน ไชยศรี
MissKettarin Chaisri
ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
Director
Tel 0 2956 2722 Fax 0 2525 2535
k_pintong@hotmail.com


 
นายเรวัต พิพัฒน์วงศ์เจริญ
Mr.Rawat Pipatwongcharoen
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2956 2690 Fax 0 2525 2797
rawat.p@sso.go.th


 

นางสาวบุษกร วงศ์สุวรรณ
MissBusakorn Wongsuwan
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Management System Development Group
Tel 0 2956 2210 Fax 0 2968 7563
busakorn.w@sso.go.th


 
นางนิยดา เสนีย์มโนมัย
Mrs. Niyada Seneemanomai
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการลงทุน
Director The Office of investment Management
Tel 0 2956 2410 Fax 0 2956 2423
niyada.s@sso.go.th


 
นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ

ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Division
Tel 0 2956 2900 Fax 0 2525 1722


 

นางทัศนีย์ มะโนปัญญา
Mrs.Tasanee Manophunya
ผู้อำนวยการ กองฝึกอบรม
Director Training Division
Tel 0 2956 2313 Fax 0 2956 2315
tasanee21@yahoo.com


 
นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์
Mr.Nuntachai Punyasurarit
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารนิเทศ
Director Information Center
Tel 0 2956 2548 Fax 0 2525 2887


 
นางสมศรีเมือง วงศ์ชูชาติ
Mrs.Somsrimuang Wongchuchart
ผู้อำนวยการ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
Director Office of Stability Promotion for Informal Sector
Tel 0 2956 2120 Fax 0 2968 7594
mindssoo@hotmail.com


 

นางอัญชลี เตชะนิยม

ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2968 7550 Fax 0 2968 7558
anchalee.t@sso.go.th


 
นางเซี่ยมกี่ นิลทองคำ
Mrs.Sieamgee Nilthongkum
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
Director The Social Security Bangkok Office Area 1
Tel 0 2622 2525 Fax 0 2622 2526
sieamgee@yahoo.co.th


 
นายพนัส กรีสุระเดช

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
Director The Social Security Bangkok Office Area 2
Tel 0 2954 2587 Fax 0 2954 4869
panas.k@sso.go.th


 

นายพิษณุ รังษีวงศ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
Director The Social Security Bangkok Office Area 3
Tel 0 2248 4866 Fax 0 2245 3907
pisanu.ra@gmail.com


 
นางนันทิยา พัวพันธุ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
Director The Social Security Bangkok Office Area 4
Tel 0 2634 0979 Fax 0 2634 0997
nuntiya.ph@sso.go.th


 


ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
Director The Social Security Bangkok Office Area 5
Tel 0 2476 8721 Fax 0 2476 8871


 

นางสาวไพลิน จินดามณีพร
MissPailin Jindamaneeporn
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
Director The Social Security Bangkok Office Area 6
Tel 0 2455 4897 Fax 0 2455 4898
pilin_jinda@hotmail.com


 
นายวิริยะ จันกลิ่น
Mr.Wiriya Chanklin
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
Director The Social Security Bangkok Office Area 7
Tel 0 2415 7371 Fax 0 2415 8488
wiriya.c@sso.go.th


 
นางรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร
Mrs.Rungnirund Angkamadhakorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
Director The Social Security Bangkok Office Area 8
Tel 0 2743 3789 Fax 0 2743 3817
rungnirund.a@sso.go.th, arungnirund1@yahoo.com


 

นางพรพรรณ ศุภนคร
Mrs.Pornpun Suppanakorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
Director The Social Security Bangkok Office Area 9
Tel 0 2379 2926 Fax 0 2379 2836
pornpun.s@sso.go.th


 
นายชัชวาลย์ ชินธรรม

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
Director The Social Security Bangkok Office Area 10
Tel 0 2517 9034 Fax 0 2517 9035
chatchawan.c@sso.go.th


 
นางเบญจพจน์ นิ่มสวัสดิ์
Mrs.Benjaphoj Nimsawat
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11
Director The Social Security Bangkok Office Area 11
Tel 0 2294 5455 Fax 0 2294 5504
benjaphoj.n@sso.go.th


 

นายบรรเจิด เตียวกุล

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12
Director The Social Security Bangkok Office Area 12
Tel 0 2332 2122 Fax 0 2311 6530
bunjerd.te@sso.go.th


 
นางศิรินันท์ รัตนากร
Mrs.Sirinant Rattanakorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
Director The Industrial Rehabillitation Centre, Pathumthani
Tel 0 2567 0847-9 Fax 0 2567 0847 ext. 100
srinun2505 @hotmail.com


 
นางสาวมนณิชาภัทร์ มาลากิจ
MissMonnichapat Malakit
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดระยอง
Director The Industrial Rehabillitation Centre Rayong
Tel 0 3887 7074 Fax 0 3889 7500
malakit2498@hotmail.com


 

นายแสวง เชิดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดขอนแก่น
Director The Industrial Rehabillitation Centre Konkan
Tel 0 4337 0590-2 Fax 0 4337 0590-2 Ext 119
-


 
นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์

ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดเชียงใหม่
Director The Industrial Rehabillitation Northern Centre Chiang Mai
Tel 0 5301 6850 ต่อ 101 Fax 0 5301 6853


 
นายชัยฤทธิ์ พลละเอียด

ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดสงขลา
Director The Industrial Rehabillitation Centre Songkhla
Tel 074 333 417 chairit.p@sso.go.th


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400