นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน    สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
เมือง นนทบุรี 11000
88/28 Moo 4 Tiwanont Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2956 2345 โทรสายด่วน 1506
www. sso.go.th
Update : 2014-11-14 14:50:24


 

นางปราณิน มุตตาหารัช
Mrs.Pranin Muttaharach
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
Secretary-General
Tel 0 2956 2024-25 Fax 0 2526 1959
pranin_@mol.go.th
Update : 2014-12-11 10:43:51


 
นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์
Mr.Ruxsak Chotchaisathit
รก.ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
Adviser on Efficiency
Tel 0 2956 2007-09 Fax 0 2968 7505
pm.sso40@gmail.com
Update : 2015-03-24 09:12:27


 
นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์
Mr.Ruxsak Chotchaisathit
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2956 2007-09 Fax 0 2968 7505
pm.sso40@gmail.com
Update : 2014-10-13 10:52:57


 

พันตำรวจตรี หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร
Pol.Maj.Romayong Surakitbunharn
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General

Update : 2015-03-03 09:41:10


 
นายโกวิท สัจจวิเศษ
Mr.Kowit Sachavisad
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
kowit.2499@hotmail.com
Update : 2015-03-03 10:21:13


 
นายสืบวงศ์ พัฒนางกูร
Mr.Suebvong Pattanangkurn
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2036 Fax 0 2526 1209
suebvong.p@sso.go.th
Update : 2014-10-13 10:55:17


 

นางสาววิภาพร มีแสง
MissWipaporn Meesang
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2034 Fax 0 2526 1209
wipaporn.m@sso.go.th
Update : 2014-11-14 11:12:19


 
นายชัยวัฒน์ พันธ์พานิช
Mr.Chaivat Phumpanich
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2032 Fax 0 2526 1209
Chaivat.ph@sso.go.th
Update : 2014-11-14 11:13:35


 
นางประไพจิตร อ้นจู
Mrs.Prapaijit Onju
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2040 Fax 0 2526 1209
prapaijit.on@sso.go.th
Update : 2014-10-13 10:58:41


 ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2030 Fax 0 2526 1209

Update : 2015-03-03 10:21:29


 


ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2038 Fax 0 2526 1209

Update : 2015-03-03 10:20:03


 
นางเพชรรัตน์ นรเดชานนท์
Mrs.Petcharat Noradachanon
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม
Expert on Social Security
Tel 0 2956 2120-21 Fax 0 2956 2021
petcharatsso@hotmail.com
Update : 2014-10-13 11:09:14


 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
Mr.Boonsong Thapchaiyuth
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary The Office of the Secretary
Tel 0 2956 2050 Fax 0 2526 0658
sakda_chokdee@hotmail.com
Update : 2014-10-13 11:11:18


 
นายครรชิต จารุพันธุ์
Mr.Kunchit Jarupund
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Administration Division
Tel 0 2956 2130 Fax 0 2526 7561
bananamorgan@gmail.com
Update : 2014-10-13 11:13:06


 
นางอำพันธ์ ธุววิทย์
MissAumpun Thuvavit
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
Director Finance Accounting and Investment Bureau
Tel 0 2956 2450 Fax 0 2526 1297
aumpun.t@sso.go.th
Update : 2014-11-20 14:24:42


 

นางจินตนา ยงพฤกษา
Mrs.Jintana Yongpruksa
ผู้อำนวยการ สำนักเงินสมทบ
Director Contributions Bureau
Tel 0 2956 2250 Fax 0 2525 0132
jintana.yo@sso.go.th
Update : 2014-10-13 11:13:57


 
นางสาวธนพร ชัยเวช
MissThanaporn Chaiwach
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ
Director Inspection Bureau
Tel 0 2956 2570 Fax 0 2527 2291
thanaporn.ch@sso.go.th
Update : 2014-11-19 10:02:42


 
นางอารมย์ พรหมสามพราน
Mrs.Arom Promsampran
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information and Communication Technology Bureau
Tel 0 2956 2335 Fax 0 2527 7843
arom2000@yahoo.com
Update : 2014-11-19 10:01:30


 

นายสงวน วงศ์สัมพันธ์สุข
Mr.Sanguan Wonghumpansook
ผู้อำนวยการ กองนิติการ
Director Legal Affairs Division
Tel 0 2956 2650 Fax 0 2525 1897
sanguan.w@sso.go.th
Update : 2014-10-13 13:01:16


 
นางรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร
Mrs.Rungnirund Angkamathakorn
ผู้อำนวยการ สำนักสิทธิประโยชน์
Director Benefits Bureau
Tel 0 2956 2281 Fax 0 2525 2455
arungnirund1@yahoo.com
Update : 2014-11-19 10:07:40


 
นางเพ็ชรา ถาวระ
Mrs.Petchara Tavara
ผู้อำนวยการ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์
Director Medical Service System Management Bureau
Tel 0 2525 2490 Fax 0 2525 2496
Petchra.ta@sso.go.th
Update : 2014-10-13 13:44:23


 

นางพรพรรณ ศุภนคร
Mrs.Pornpun Suppanakorn
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนงาน
Director Policy and Planning Division
Tel 0 2956 2170 Fax 0 2527 3256
pornpan.s@sso.go.th
Update : 2014-11-14 11:18:03


 
นางสาวเกตุธริน ไชยศรี
MissKettarin Chaisri
ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
Director Office of the Workman´s Compensation Fund
Tel 0 2956 2722 Fax 0 2525 2535
k_pintong@hotmail.com
Update : 2014-10-15 11:50:56


 
นายเรวัต พิพัฒน์วงศ์เจริญ
Mr.Rawat Pipatwongcharoen
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2956 2690 Fax 0 2525 2797
Rawat.p@sso.go.th
Update : 2014-10-13 13:12:00


 

นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ

ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Management System Development Group
Tel 0 2956 2210 Fax 0 2968 7563
nantinee.s@sso.go.th
Update : 2015-03-24 09:10:58


 
นางนิยดา เสนีย์มโนมัย
Mrs.Niyada Seneemanomai
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการลงทุน
Director The Office of investment Management
Tel 0 2956 2410 Fax 0 2956 2423
niyada.s@sso.go.th
Update : 2014-10-15 11:54:28


 
นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ
MissUsa Theeravittayalert
ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Division
Tel 0 2956 2900 Fax 0 2525 1722
usa.th@sso.go.th
Update : 2014-10-13 14:06:55


 

นางสาวศรีสอางค์ แสงสุวรรณ

ผู้อำนวยการ กองฝึกอบรม
Director Training Division
Tel 0 2956 2313 Fax 0 2956 2315

Update : 2014-11-14 11:19:00


 
นางสาวสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี
Mrs.Sujin Yenjidratanavalee
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารนิเทศ
Director Information Center
Tel 0 2956 2548 Fax 0 2525 2887
sujin.y@sso.go.th
Update : 2014-12-11 11:22:15


 
นางอัญชลี เตชะนิยม
Mrs.Anshalee Techaniyom
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2968 7550 Fax 0 2968 7558
anchalee.t@sso.go.th
Update : 2014-10-13 14:08:50


 

นายศิลา แก้วตะพันธ์

ผู้อำนวยการ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
Director Office of Stability Promotion for Informal Sector
Tel 0 2956 2121 Fax 0 2968 7594
seal@sso.go.th
Update : 2015-02-03 09:03:25


 
นางเซี่ยมกี่ นิลทองคำ
Mrs.Siemgee Nilthongkum
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
Director The Social Security Bangkok Office Area 1
Tel 0 2622 2525 Fax 0 2622 2526
sieamgee@yahoo.co.th
Update : 2015-02-03 08:59:42


 
นายพนัส กรีสุระเดช

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
Director The Social Security Bangkok Office Area 2
Tel 0 2954 2577 Fax 0 2954 4869

Update : 2014-10-13 15:29:12


 

นายพิษณุ รังษีวงศ์
Mr.Pisanu Rangseewong
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
Director The Social Security Bangkok Office Area 3
Tel 0 2248 4866 Fax 0 2245 3907
Pisanu.ra@gmail.com
Update : 2014-11-20 14:00:13


 
นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
Director The Social Security Bangkok Office Area 4
Tel 0 2634 0979 Fax 0 2634 0979

Update : 2014-11-14 11:20:29


 
นางสาวบุษกร วงศ์สุวรรณ
MissBusakorn Wongsuwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
Director The Social Security Bangkok Office Area 5
Tel 0 2476 8721 Fax 0 2476 8871
bussakorn.w@sso.go.th
Update : 2014-10-13 15:29:41


 

นางสาวไพลิน จินดามณีพร
MissPillin Jindamaneeporn
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
Director The Social Security Bangkok Office Area 6
Tel 0 2455 4897 Fax 0 2455 4898
pilln_jinda@hotmail.com
Update : 2014-10-13 15:27:44


 
นายกัมพล ต่อธนกุล
Mr.Kumpon Tortanakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
Director The Social Security Bangkok Office Area 7
Tel 0 2415 7371 Fax 0 2415 8488
kumpon58@yahoo.com
Update : 2014-11-14 11:22:10


 
นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
Director The Social Security Bangkok Office Area 8
Tel 0 2743 3789 Fax 0 2743 3817

Update : 2014-10-13 15:28:35


 


.
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
Director The Social Security Bangkok Office Area 9
Tel 0 2379 2926 Fax 0 2379 2836

Update : 2015-02-13 10:00:50


 
นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์
MissKuangporn Pornpitakpan
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
Director The Social Security Bangkok Office Area 10
Tel 0 2517 9034 Fax 0 2517 9035
Duangporn.p@sso.go.th
Update : 2014-11-14 11:23:44


 
นางเบญจพจน์ นิ่มสวัสดิ์
Mrs.Benjaphoj Nimsawat
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11
Director The Social Security Bangkok Office Area 11
Tel 0 2294 5455 Fax 0 2294 5504

Update : 2014-10-13 15:30:36


 

นายพันธ์เทพ เปาริก

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
Director The Social Security Bangkok Office Area 12
Tel 0 2332 2122 Fax 0 2311 6511
punthep.p@sso.go.th
Update : 2014-11-14 11:25:19


 
นางศิรินันท์ รัตนากร
Mrs.Sirinant Rattanakorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
Director The Industrial Rehabillitation Centre, Pathumthani
Tel 0 2567 0847-9 Fax 0 2567 0847
srinun2505@hotmail.com
Update : 2014-10-13 15:30:52


 
นางสาวมนณิชาภัทร์ มาลากิจ
MissMonnichapat Malakit
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
Director The Industrial Rehabillitation Centre Rayong
Tel 0 3887 7074 Fax 0 3889 7500
Monnichapat.Malakit@gmail.com
Update : 2015-02-03 09:13:57


 

นางอดาพร สมพงษ์

ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
Director The Industrial Rehabillitation Centre Konkan
Tel 0 4337 0590-2 Fax 0 4337 0590-2

Update : 2014-11-14 11:27:44


 
นางอัจฉรา บัวทอง
Mrs.Achara Buathong
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
Director The Industrial Rehabillitation Northern Centre Chiang Mai
Tel 0 5301 6854 Fax 0 5301 6853
Neightberry@yahoo.com
Update : 2014-10-13 17:07:56


 
นายไชยฤทธิ์ พลละเอียด
Mr.Chairit Pholla-iad
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา
Director The Industrial Rehabillitation South Centre Songkhla
Tel 0 7433 3417 Fax 0 7433 3418
Chairit.p@sso.go.th
Update : 2014-10-14 13:35:46


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400