นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน    สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
เมือง นนทบุรี 11000
88/28 Moo 4 Tiwanont Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2956 2345 โทรสายด่วน 1506
www. sso.go.th
Update : 2015-04-01 14:23:54


 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
Secretary-General
Tel 0 2956 2024-25 Fax 0 2526 1959

Update : 2015-10-01 09:39:56


 
นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์
Mr.Ruxsak Chotchaisathit
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
Adviser on Efficiency
Tel 0 2956 2007-09 Fax 0 2968 7505
pm.sso40@gmail.com
Update : 2015-10-01 09:41:05


 
พันตำรวจตรีหญิงรมยง สุรกิจบรรหาร
Pol.Maj.Romayong Surakitbunharn
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2956 2012 Fax 0 2968 7562

Update : 2015-10-01 10:07:43


 

นายโกวิท สัจจวิเศษ
Mr.Kowit Sachavisad
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2956 2017 Fax 0 2968 7506
kowit.2499@hotmail.com
Update : 2015-04-01 14:02:44


 


รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General

Update : 2015-10-01 09:40:24


 
นางเพ็ชรา ถาวระ
Mrs.Petchara Tavara
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2042 Fax 0 2526 1209
petchara.ta@sso.go.th
Update : 2015-04-01 13:48:39


 

นางเพชรรัตน์ นรเดชานนท์
Mrs.Petcharat Noradachanon
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2040 Fax 0 2526 1209
petcharatsso@hotmail.com
Update : 2015-06-11 14:02:37


 
นางสาววิภาพร มีแสง
MissWipaporn Meesang
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2034 Fax 0 2526 1209
wipaporn.m@sso.go.th
Update : 2015-04-01 14:17:48


 
นางประไพจิตร อ้นจู
Mrs.Prapaijit Onju
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2956 2040 Fax 0 2526 1209
prapaijit.on@sso.go.th
Update : 2015-04-01 14:18:19


 ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General

Update : 2015-10-01 09:41:42


 


ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General

Update : 2015-10-01 09:41:51


 
นางนิยดา เสนีย์มโนมัย
Mrs.Niyada Seneemanomai
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม
Expert on Social Security
Tel 0 2956 2120-21 Fax 0 2956 2021
niyada.s@sso.go.th
Update : 2015-10-01 09:43:43


 

นายมนตรี กรรทมาศ

เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary The Office of the Secretary
Tel 0 2956 2050 Fax 0 2526 0658
montri.k@sso.go.th
Update : 2015-10-01 09:44:43


 
นางพรพรรณ ศุภนคร
Mrs.Pornpun Suppanakorn
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Administration Division
Tel 0 2956 2130 Fax 0 2526 7561
pornpan.s@sso.go.th
Update : 2015-10-01 10:06:18


 
นางอำพันธ์ ธุววิทย์
MissAumpun Thuvavit
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
Director Finance Accounting and Investment Bureau
Tel 0 2956 2450 Fax 0 2526 1297
aumpun.t@sso.go.th
Update : 2015-04-01 14:18:35


 

นางสาวธนพร ชัยเวช
MissThanaporn Chaiwach
ผู้อำนวยการ สำนักเงินสมทบ
Director Contributions Bureau
Tel 0 2956 2250 Fax 0 2525 0132
thanaporn.ch@sso.go.th
Update : 2015-06-11 14:05:07


 
นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์
MissDuangporn Pornpitakpan
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ
Director Inspection Bureau
Tel 0 2956 2570 Fax 0 2527 2291
duangporn.p@sso.go.th
Update : 2015-06-11 14:12:44


 
นางอารมย์ พรหมสามพราน
Mrs.Arom Promsampran
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information and Communication Technology Bureau
Tel 0 2956 2335 Fax 0 2527 7843
arom2000@yahoo.com
Update : 2015-04-01 14:18:46


 

นายสงวน วงศ์สัมพันธ์สุข
Mr.Sanguan Wonghumpansook
ผู้อำนวยการ กองนิติการ
Director Legal Affairs Division
Tel 0 2956 2650 Fax 0 2525 1897
sanguan.w@sso.go.th
Update : 2015-04-01 14:18:53


 
นางรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร
Mrs.Rungnirund Angkamathakorn
ผู้อำนวยการ สำนักสิทธิประโยชน์
Director Benefits Bureau
Tel 0 2956 2281 Fax 0 2525 2455
arungnirund1@yahoo.com
Update : 2015-04-01 14:19:00


 
นางชลอลักษณ์ แก้วพวง

ผู้อำนวยการ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์
Director Medical Service System Management Bureau
Tel 0 2525 2490 Fax 0 2525 2496
chaloulak.k@sso.go.th
Update : 2015-04-01 13:53:34


 

นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล
Mr.Somsak Apiwantanaku
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนงาน
Director Policy and Planning Division
Tel 0 2956 2170 Fax 0 2527 3256
somsak.a@sso.go.th
Update : 2015-10-01 10:08:43


 
นางสาวเกตุธริน ไชยศรี
MissKettarin Chaisri
ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
Director Office of the Workman´s Compensation Fund
Tel 0 2956 2722 Fax 0 2525 2535
k_pintong@hotmail.com
Update : 2015-04-01 14:19:11


 
นายเรวัต พิพัฒน์วงศ์เจริญ
Mr.Rawat Pipatwongcharoen
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2956 2690 Fax 0 2525 2797
Rawat.p@sso.go.th
Update : 2015-04-01 14:19:17


 

นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ
MissNantinee Sapsiri
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Management System Development Group
Tel 0 2956 2210 Fax 0 2968 7563
nantinee.s@sso.go.th
Update : 2015-04-01 13:57:50


 


ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการลงทุน
Director The Office of investment Management
Tel 0 2956 2410 Fax 0 2956 2423

Update : 2015-10-01 09:47:40


 
นางสาววัฒนา เกิดเพชร์

ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Division
Tel 0 2956 2900 Fax 0 2525 1722
kwattan@sso.go.th
Update : 2015-10-01 10:10:08


 

นายสาทิตย์ สาลีผล

ผู้อำนวยการ กองฝึกอบรม
Director Training Division
Tel 0 2956 2313 Fax 0 2956 2315

Update : 2015-10-01 09:48:54


 
นางสาวสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี
Mrs.Sujin Yenjidratanavalee
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารนิเทศ
Director Information Center
Tel 0 2956 2548 Fax 0 2525 2887
sujin.y@sso.go.th
Update : 2015-04-01 14:19:34


 
นางอำพัน สีหไตร

ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2968 7550 Fax 0 2968 7558

Update : 2015-10-01 09:52:24


 

เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา

ผู้อำนวยการ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
Director Office of Stability Promotion for Informal Sector
Tel 0 2956 2121 Fax 0 2968 7594
suphaporn.y@sso.go.th
Update : 2015-10-01 09:53:33


 
นางสาวเรวดี เชยกลิ่น

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
Director The Social Security Bangkok Office Area 1
Tel 0 2622 2525 Fax 0 2622 2526
ravadee.c@sso.go.th
Update : 2015-10-01 09:54:24


 
นายพนัส กรีสุระเดช

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
Director The Social Security Bangkok Office Area 2
Tel 0 2954 2577 Fax 0 2954 4869
panas@sso.go.th
Update : 2015-04-01 14:20:01


 ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
Director The Social Security Bangkok Office Area 3
Tel 0 2248 4866 Fax 0 2245 3907

Update : 2015-10-01 09:56:13


 
นางภานันท์ ภาณุทัต

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
Director The Social Security Bangkok Office Area 4
Tel 0 2634 0979 Fax 0 2634 0979

Update : 2015-10-01 09:55:20


 
นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
Director The Social Security Bangkok Office Area 5
Tel 0 2476 8721 Fax 0 2476 8871

Update : 2015-10-01 09:56:50


 

นางอุสนีย์ ศิลปศร

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
Director The Social Security Bangkok Office Area 6
Tel 0 2455 4897 Fax 0 2455 4898
ausanee.s@sso.go.th
Update : 2015-10-01 10:00:34


 
นายกัมพล ต่อธนกุล
Mr.Kumpon Tortanakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
Director The Social Security Bangkok Office Area 7
Tel 0 2415 7371 Fax 0 2415 8488
kumpon58@yahoo.com
Update : 2015-04-01 14:20:40


 
นางสุลีลา อ่อนอำไพ

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
Director The Social Security Bangkok Office Area 8
Tel 0 2743 3789 Fax 0 2743 3817

Update : 2015-06-11 14:14:46


 

นายครรชิต จารุพันธ์
Mr. Kunchit Jarupund
ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
Director The Social Security Bangkok Office Area 9
Tel 0 2379 2926 Fax 0 2379 2836
bananamorgan@gmail.com
Update : 2015-05-22 09:11:40


 
นางกรรณิการ์ พฤกษชาติ

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
Director The Social Security Bangkok Office Area 10
Tel 0 2517 9034 Fax 0 2517 9035

Update : 2015-06-11 14:17:07


 
นายพรเทพ ศิริไพบูลย์

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11
Director The Social Security Bangkok Office Area 11
Tel 0 2294 5455 Fax 0 2294 5504

Update : 2015-06-11 14:18:27


 

นายพันธ์เทพ เปาริก

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
Director The Social Security Bangkok Office Area 12
Tel 0 2332 2122 Fax 0 2311 6511
punthep.p@sso.go.th
Update : 2015-04-01 14:22:28


 
นางศิรินันท์ รัตนากร
Mrs.Sirinant Rattanakorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
Director The Industrial Rehabillitation Centre, Pathumthani
Tel 0 2567 0847-9 Fax 0 2567 0847
srinun2505@hotmail.com
Update : 2015-04-01 14:22:51


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
Director The Industrial Rehabillitation Centre Rayong
Tel 0 3887 7074 Fax 0 3889 7500

Update : 2015-10-01 10:03:28


 

นางอดาพร สมพงษ์

ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
Director The Industrial Rehabillitation Centre Konkan
Tel 0 4337 0590-2 Fax 0 4337 0590-2

Update : 2015-04-01 14:23:11


 
นางอัจฉรา บัวทอง
Mrs.Achara Buathong
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
Director The Industrial Rehabillitation Northern Centre Chiang Mai
Tel 0 5301 6854 Fax 0 5301 6853
Neightberry@yahoo.com
Update : 2015-04-01 14:23:30


 
นายไชยฤทธิ์ พลละเอียด
Mr.Chairit Pholla-iad
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา
Director The Industrial Rehabillitation South Centre Songkhla
Tel 0 7433 3417 Fax 0 7433 3418
chairit.p@sso.go.th
Update : 2015-04-01 14:23:44


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400