นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวัฒนธรรม    สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
Office of the Permanent Secretary

ชั้น 18-22 กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
18-22 Floor, Ministry of Culture 666 Borommaratchachonnani Road
Bang Phlat
Bangkok 10700
Tel 0 2422 8888
www.m-culture.go.th
Update : 2014-12-18 15:21:04


 

นายอภินันท์ โปษยานนท์
Mr.Apinan Poshyananda
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
Permanent Secretary
Tel 0 2422 8881/8750 Fax 0 2446 8350
apinan.a@hotmail.com
Update : 2014-11-06 14:00:59


 
นายอนันต์ ชูโชติ
Mr.Anandha Chuchoti
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2422 8931-2 Fax 0 2422 8931
Anan_chu@finearts.go.th
Update : 2014-11-06 09:55:14


 
นางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง
Miss.Chansuda Rukspollmuang
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2422 8934-5 Fax 0 2422 8935
024228934-5@hotmail.co.th
Update : 2012-03-12 14:05:12


 

นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม
Mrs.Sureerat Wongsangiem
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
Chief Inspector General
Tel 0 2422 8968/8955 Fax 0 2422 8739
Sureetat1956@gmail.com
Update : 2015-02-20 10:39:34


 
นายนายกฤษฎา คงคะจันทร์
mr.Krisada Kongkajan
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2422 8969/8739 Fax 0 2422 8739

Update : 2015-02-20 10:44:56


 
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
Mrs.Pimravee Watthanavarangkul
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2422 8741 , 0 2422 8961 Fax 0 2422 8739
pimravee@hotmail.com
Update : 2014-11-06 10:48:52


 

นางสาววิมลลักษณ์ ชูโชติ
MissVimolluck Chuchoti
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2422 8967 Fax 0 2422 8739
Vimolluck2012@gmail.com
Update : 2014-11-06 10:50:47


 
นายดำรงค์ ทองสม
mr.Dumrong Thongsom
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2422 8740 , 0 2422 8960 Fax 0 2422 8739

Update : 2015-02-20 10:49:43


 
-ว่าง-
-vacant-
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2422 8741 Fax 0 2422 8739

Update : 2014-11-06 10:52:01


 

นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์
Mrs.Orn-anong Kaiyoorawong
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Public Sector Development Group
Tel 0 2422 8927 Fax 0 2446 8343
psdgculture@gmail.com
Update : 2012-02-24 11:36:25


 
นางจันทิมา จริยเมโธ
Mrs.Jantima Chariyametho
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
Director of Ministerial Internal Audit Group
Tel 0 2422 8929-30 Fax 0 2446 8342
jantima.cha@m-culture.mail.go.th
Update : 2012-02-24 15:06:27


 
นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ
Mr.Wirod Jaiareerob
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Office of General Administration
Tel 0 2422 8909-10 Fax 0 2446 8344
Wirod.legal@gmail.com
Update : 2012-03-14 14:16:14


 

นางอารีย์ ป้องสีดา
Mrs.Aree Pongseeda
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Director of Personnel Administration Group
Tel 0 2422 8900 Fax 0 2422 8902
areepongsiaa@gmail.com
Update : 2014-11-06 11:08:41


 
นางคมศิริ โสภา
Mrs.Komsiri Sopha
ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ
Director of Finance and Supply Group
Tel 0 2422 8727 Fax 0 2446 8340
-
Update : 2014-11-14 15:50:35


 
นายนพดล กตญายุทธ์
Mr.Noppadol Katayanyuth
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
Director of Legal Affairs Group
Tel 0 2422 8906 Fax 0 2422 8904
NPKATA@hotmail.com
Update : 2012-02-29 10:51:16


 

นายไชยนันท์ แสงทอง
Mr.Chaiyanun Sangthong
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่าย และประสานราชการภูมิภาค
Director of Network and Provincial Office Coordinating Group
Tel 0 2422 8884-6,0 2422 8887 Fax 0 2422 8886
Chaw407@hotmail.com
Update : 2012-02-29 11:41:50


 
นางเครือวัลย์ ธรรมายอดดี
Mrs.Kuirwon Tummayodde
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
Chief of Principal Office Coordinating Group Office of General Administration
Tel 0 2422 8889 Fax 0 2422 8891
-
Update : 2014-11-06 13:49:05


 
นางสาวศิริวรรณ สุดสอาด
MissSiriwan Sudsaard
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
Director of Human Resource Development Group
Tel 0 2422 8917 Fax 0 2422 8915
hrd_culture@hotmail.com
Update : 2014-11-06 11:35:56


 

นายประสพ เรียงเงิน
Mr.Prasop Riang ngoen
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Office of the Policy and Strategy
Tel 0 2422 8868 Fax 0 2422 8866
naiprasop@gmail.com
Update : 2014-11-07 14:11:19


 
นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์
MissKhanittha Chotigavanit
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
Director of Policy and Strategy Development Group
Tel 0 2422 8864 Fax 0 2422 8866
culturepolicy@hatmail.com
Update : 2014-11-06 13:54:58


 
นางเพชรรัตน์ แสงงาม
Mrs. Phetcharat Saeng-ngarm
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director of Planning and Budget Group Office of the Policy and Strategy
Tel 0 2422 8702 Fax 0 2442 8919
culturepolicy@hatmail.com
Update : 2014-10-06 11:31:19


 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
Mrs.Yupha Taweewattanakitborvon
ผู้อำนวยการ สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
Director Office of Cultural Surveillance Bureau
Tel 0 2422 8845, 0 2422 8847-8 Fax 0 2422 8846, 0 2422 8849
culture01@hotmail.com ,culturesurveillance@hotmail.com
Update : 2014-11-06 12:44:53


 
นายชัยพล สุขเอี่ยม
Mr.Chaiyapon Suk-Ieam
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations Group
Tel 0 2422 8858 Fax 0 2422 8853
culturenews2000@hotmail.com
Update : 2012-02-29 11:57:17


 
นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล
MissDarunee Thamapodol
ผู้อำนวยการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
Director Office of International Relations
Tel 0 2422 8948 0 2422 8948 Fax 0 2446 8347
daruntha@gmail.com
Update : 2014-11-12 16:28:18


 

น.ส.ภีรนัย โชติกันตะ
MissPhiranai Chotikanta
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาข้อมูลและส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
Director of Cultural Network Cooperation and Information Group
Tel 0 2422 8941 Fax 0 2446 8347
phiranai@yahoo.com
Update : 2014-11-14 16:27:02


 
นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี
MissUrusaya Intrasuksri
ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือพหุภาคี
Director of Multilateral Cooperation Group
Tel 0 2422 8943 Fax 0 2446 8347
urusaya@gmail.com
Update : 2014-11-14 16:26:44


 
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mrs.Yuthika Isarangkura
ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
Director of Bilateral Cooperation Group
Tel 0 2422 8878 yuthikanui@gmail.com
Update : 2014-11-14 16:26:11


 

นางวรรณวิภา จาปะสุข
Mrs.Wanvipha Chapasuk
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจและประเมินผล
Director lnspection and Evaluation
Tel 0 2422 8955 , 0 2446 8346 Fax 0 2422 8953
-
Update : 2014-11-14 16:14:27


 
นางวรวรรณ ฤทธิเดชะ
Mrs.Worawan Rittidecha
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนและพัฒนาระบบ การตรวจราชการ
Director of Planning and Development of Inspection System Group
Tel 0 2422 8949, 0 2422 8954 Fax 0 2422 8953
rkaew@windowslive.com
Update : 2012-03-14 14:00:56


 
นางสาวณัฐปรียา บุญมุสิก
MissNatapreya Bunmusik
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผล
Director of Evaluation Group
Tel 0 2422 8949 , 0 2422 8954 Fax 0 2422 8953
natpreya@hotmail.co.th
Update : 2014-11-06 13:59:58


 

นายทวีศักดิ์ ศรีอรุณ
Mr.Taweesak Sriarun
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Centre
Tel 0 2422 8877 Fax 0 2422 8870
thaweesak@m-culture.go.th
Update : 2012-03-05 09:59:11


 
นางสุดารัตน์ เผือกจิตต์
Mrs.Sudarat puakchit
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบฐานข้อมูล
Director of Data Base System Group
Tel 0 2422 8875 Fax 0 2422 8870
ratto@m-culture.go.th
Update : 2012-03-05 10:03:08


 
นายราชนันท์ อนันธวัช
Mr.Rachanan Anantawat
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเครือข่าย และบริการคอมพิวเตอร์
Director of Computer Network and Service Group
Tel 0 2422 8871 Fax 0 2422 8870
-
Update : 2014-11-14 16:31:44


 

นายธงชัย มสาทธนะ
Mr.Tongchai Masatatana
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ
Director of Research and Development Group
Tel 0 2422 8723 Fax 0 2422 8870
Tongchai @m-culture.go.th
Update : 2012-03-05 10:07:01


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400