นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวัฒนธรรม    กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
Religious Affairs Department

666 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
666 Thanalongkorn Tower
Bangplad
Bangkok 10700
Tel 0 2422 8776, 0 2422 8779
Fax 0 2422 8777
www.dra.go.th
Update : 2014-12-18 15:22:43


 

นายมานัส ทารัตน์ใจ
Mr.Manus Tharatjai
อธิบดีกรมการศาสนา
Director General
Tel 0-2446-8181 Fax 0-2422-8785
manus_ratjai@hotmail.com
Update : 2016-10-17 09:30:07


 
นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตรสกุล
MrsPimkarn Chijitsakul
รองอธิบดีกรมการศาสนา
Deputy Director General
Tel 0-2446-8183 Fax 0-2422-8777

Update : 2016-10-17 09:55:17


 
นางศรีนวล ลัภกิตโร
MrsSrinourn Lapakittaro
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
Director of Moral and Ethical Promotion Bureau
Tel 0 2422 8815 Fax 0 2422 8813
senddra1@hotmail.com
Update : 2016-10-17 09:48:17


 

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์
Mr.Kriangsak Boonpasit
ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ ศาสนูปถัมภ์
Director of Religious Service Division
Tel 0-2446-8185 Fax 0-2446-8185
kbsit@hotmail.com
Update : 2016-10-17 09:49:41


 
นายสำรวย นักการเรียน
Mr.Samruai Nukkanrien
เลขานุการกรมการศาสนา สำนักงานเลขานุการกรม
Department Secretary
Tel 0-2422-8786 Fax 0-2422-8777
samruai9@gmail.com
Update : 2016-10-17 09:39:27


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400