นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวัฒนธรรม    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Department of Cultural Promotion

14 ถนนเทียมร่วมมิตร
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
14 Thiamruammitr Road
Huay Khwang
Bangkok 10310
Tel 0 2247 0015-9
Fax 0 2645 2961
http://www.culture.go.th
Update : 2014-12-18 15:27:59


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Department of Cultural Promotion

อาคารศูนย์วัฒนธรรม

Thailand Cultural Centre


Tel 0 2247 0028
Fax 0 2245 7747

Update : 2014-12-18 15:43:31


 

นายชาย นครชัย
Mr.
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Director-General , Department of Cultural Promotion
Tel 0 2247 0013 ext. 1221 Fax 0 2248 5839

Update : 2019-01-04 11:41:41


 
นายชัยพล สุขเอี่ยม
Mr.
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Deputy Director-General
Tel 0 2247 0013 ext. 1205 Fax 0 2645 3071

Update : 2019-01-04 11:42:04


 
นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี
Miss.Archaraporn Pongchavee
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Deputy Director-General
Tel 0 2247 0013 ext. 1211 Fax 0 2645 3069
juk9887@yahoo.com
Update : 2019-01-04 11:43:33


 

นางสาวพัชรี คำเภา
Miss. Patcharee Kampao
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
Internal Auditor Senior Professional Level Internal Auditing Technical Officer
Tel 0 2247 0013 ext. 1317 Fax 0 2645 2963
audititn@hotmail.com
Update : 2016-08-10 13:29:53


 
นางสาวธนพร แตงขาว
MissThanaporn Tangkaw
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Public Sector Development Group
Tel 0 2246 4325 # 5302 Fax 0 2246 4325
oncc_opdc@hotmail.com
Update : 2015-02-02 14:39:10


 
นายอิสระ ริ้วตระกูลไพบูลย์
Mr.Itsara Rewtragulpibul
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Secretariat of the Department
Tel 0 2247 0013 ext. 1101 Fax 0 2645 3055

Update : 2019-01-04 11:44:59


 

นางสาวชริดา สังข์ทอง
Miss Charida Sungthong
ผู้อำนวยการ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
Director Cultural Promotion Fund Division
Tel 0 2248 5851 , 0 2247 0013 ext. 1401 Fax 0 2248 5852
charida09@live.com
Update : 2018-04-04 07:04:40


 
นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ
Miss.Waraphan Chaichanasiri
ผู้อำนวยการ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม
Director Cultural Network Division
Tel 0 2247 0013 ext. 1413 Fax 0 2247 2372
waraphan3@gmail.com
Update : 2018-04-04 07:01:56


 
นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์
Mrs.Mongkolthip Rung-ngamrerg
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม
Communities and Networks Specialist Cultural Network Division
Tel 0 2247 0013 ext. 1132 Fax 0 2645 3053
tip.01@hotmail.com
Update : 2018-04-04 07:04:14


 

นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี
Miss.Archaraporn Pongchavee
ผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
Director Institute of Cultural Education
Tel 0 2247 0013 ext. 1203,1204 Fax 0 2248 5837
juk9887@yahoo.com
Update : 2018-04-04 07:02:31


 
นางดาวลดา พันธ์วร
Mrs.Daolada Banvorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญา สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
Intellectual Specialist Institute of Cultural Education
Tel 0 2247 0013 ext. 1307 Fax 0 2645 3061
dao41@hotmail.com
Update : 2018-04-04 07:02:46


 
นายสาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ
Mr. Saroch Laojarernsombut
ผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Director Thailand Cultural Centre
Tel 0 2247 0028 ext. 4121 , 4280 Fax 0 2245 7747
Tcc2550@hotmail.com
Update : 2017-04-12 14:52:38


 

นางสาวสดใส จำเนียรกุล

ผู้อำนวยการ สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์
Director Video and Film Office
Tel 0 2645 4683 Fax 0 2645 4683

Update : 2018-08-28 11:58:28


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400