นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวัฒนธรรม    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Department of Cultural Promotion

14 ถนนเทียมร่วมมิตร
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
14 Thiamruammitr Road
Huay Khwang
Bangkok 10310
Tel 0 2247 0015-9
Fax 0 2645 2961
http://www.culture.go.th
Update : 2014-12-18 15:27:59


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Department of Cultural Promotion

อาคารศูนย์วัฒนธรรม

Thailand Cultural Centre


Tel 0 2247 0028
Fax 0 2245 7747

Update : 2014-12-18 15:43:31


 

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
Mrs.Pimravee Watthanavarangkul
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Director-General , Department of Cultural Promotion
Tel 0 2247 0013 ext. 1221 Fax 0 2248 5839

Update : 2016-08-09 14:11:41


 
นายประดิษฐ์ โปซิว
Mr.Pradit Posew
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Deputy Director-General
Tel 0 2247 0013 ext. 1205 Fax 0 2645 3071
pradit77@hotmail.com
Update : 2017-04-12 07:28:15


 
นางสาวทัศชล เทพกำปนาท
MissTassachon Thepgumpanat
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Deputy Director-General
Tel 0 2247 0013 ext. 1211 Fax 0 2645 3069
Tassachon@hotmail.com
Update : 2016-08-09 14:03:21


 

ว่าง
Vacant
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญา
Intellectual Specialist
Tel 0 2247 0013 ext. 1307 Fax 0 2645 3061

Update : 2017-04-12 14:54:51


 
ว่าง
Vacant
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน
Communities and Networks Specialist
Tel 0 2247 0013 ext. 1132 Fax 0 2645 3053

Update : 2017-04-12 14:55:04


 
นางสาวพัชรี คำเภา
Miss. Patcharee Kampao
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
Internal Auditor Senior Professional Level Internal Auditing Technical Officer
Tel 0 2247 0013 ext. 1317 Fax 0 2645 2963
audititn@hotmail.com
Update : 2016-08-10 13:29:53


 

นางสาวธนพร แตงขาว
MissThanaporn Tangkaw
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Public Sector Development Group
Tel 0 2246 4325 # 5302 Fax 0 2246 4325
oncc_opdc@hotmail.com
Update : 2015-02-02 14:39:10


 
นายวินัย วรวัตร์
MrWinai Worrawat
หัวหน้างาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Chief Information Technology Group
Tel 0 2247 0013 ext. 1500 Fax 0 2645 3063
Winaidcp@gmail.com /Winai.w@culture.mail.go.th
Update : 2015-02-02 14:38:48


 
นางกุลยา เรือนทองดี
Mrs. Kulaya Ruentongdee
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Secretariat of the Department
Tel 0 2247 0013 ext. 1101 Fax 0 2645 3055
k.kulays@gmail.com
Update : 2015-07-11 10:11:16


 

นางสาวชริดา สังข์ทอง
Miss Charida Sungthong
ผู้อำนวยการ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
Director Cultural Promotion Fund Division
Tel 0 2248 5851 , 0 2247 0013 ext. 1401 Fax 0 2248 5852
charida09@live.com
Update : 2017-04-12 08:10:55


 
นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี
Miss.Archaraporn Pongchavee
ผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
Director Institute of Cultural Education
Tel 0 2247 0013 ext. 1203,1204 Fax 0 2248 5837
juk9887@yahoo.com
Update : 2017-04-12 14:54:00


 
น.ส.กิตติพร ใจบุญ
MissKittiporn Chaiboon
ผู้อำนวยการ ส่วนวิจัยและพัฒนา
Director Cultural Research and Development Section
Tel 0 2247 0028 ext. 1308 Fax 0 2645 3059
Kittiporncha@gmail.com
Update : 2015-02-02 14:37:00


 

นายสาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ
Mr. Saroch Laojarernsombut
ผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Director Thailand Cultural Centre
Tel 0 2247 0028 ext. 4121 , 4280 Fax 0 2245 7747
Tcc2550@hotmail.com
Update : 2017-04-12 14:52:38


 
นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์
Mrs Mongkolthip Rung-ngamrerg
ผู้อำนวยการ ส่วนไทยนิทัศน์
Director Thai Life Exhibition Promotion Section
Tel 0 2247 0028 ext. 4207 Fax 0 2247 0060
tip.01@hotmail.com
Update : 2015-07-11 10:22:55


 
นายอิสระ ริ้วตระกูลไพบูลย์
MrItsara Rewtragulpibul
ผู้อำนวยการ หออัครศิลปิน
Director The Supreme Artist Hall
Tel 0 2986 5023 Fax 0 2986 5023
itsararew@outlook.co.th
Update : 2015-02-02 14:36:04


 

นางดาวลดา พันธ์วร
Mrs. Daolada Banvorn
ผู้อำนวยการ สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์
Director Video and Film Office
Tel 0 2645 4683 Fax 0 2645 4683
dao41@hotmail.com
Update : 2017-04-12 07:28:07


 
นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ
Miss.Waraphan Chaichanasiri
ผู้อำนวยการ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม
Director Cultural Network Division
Tel 0 2247 0013 ext. 1413 Fax 0 2247 2372
waraphan3@gmail.com
Update : 2017-04-13 09:26:53


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400