นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวัฒนธรรม    กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
The Fine Arts Department

ถนนหน้าพระธาตุ
กรุงเทพมหานคร 10200
Na Phra That Road

Bangkok 10200
Tel 0 2221 7811, 0 2225 2652, 0 2223 0976, 0 2623 6450
Fax 0 2221 1812
www.finearts.go.th
Update : 2014-12-19 09:21:49


 

นายอนันต์ ชูโชติ
Mr.Anandha Chuchoti
อธิบดีกรมศิลปากร
Director General
Tel 0 2225 1807, 0 2221 4817 Fax 0 2623 5827

Update : 2017-08-10 11:02:19


 
นายขจร มุกมีค่า
Mr.Khajorn Mukmikha
รองอธิบดีกรมศิลปากร
Deputy Director - General
Tel 0 2225 1236,0 2222 3849 Fax 0 2623 5825

Update : 2017-08-24 09:20:21


 
นายประทีป เพ็งตะโก
Mr.Prateep Pengtago
รองอธิบดีกรมศิลปากร
Deputy Director - General

Update : 2017-08-10 11:12:54


 

นางสาวศุภร รัตนพงศ์
Miss.Supron Ratthanapong
รองอธิบดีกรมศิลปากร
Deputy Director - General

Update : 2017-08-10 13:30:18


 
นางสุภาวรรณ วิไลนำโชคชัย
Mrs. Supawam Wilainumchokechai
หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
Chief Internal Audit Group
Tel 0 2282 9619, 0 2282 0291 ext. 210 Fax 0 2282 0219
audit_fa2007@yahoo.com
Update : 2012-03-26 17:01:00


 
นางจิตรปรีดี จิตรปรีดี
Mrs.Jitpredee Promsrithong
หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Public Sector Development Group
Tel 0 2221 3121, 0 2221 3172 jitpredee@M-culture.go.th
Update : 2012-03-26 17:01:25


 

นางวัญญา ประคำทอง
Mrs.Wanya Prakamthong
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
Director Information Technology Center of Cultural Heritage
Tel 02 446 8052, 02 446 8036 wanya_pra@finearts.go.th
Update : 2017-08-11 14:33:53


 
นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์
Mr.Pakorn Pornpisut
ผู้อำนวยการ สำนักการสังคีต
Director Office of The Performing Arts
Tel 0 2221 6534, 0 2224 1379 Fax 0 2225 9097 ext. 201, 202

Update : 2017-08-10 11:27:17


 
นางสาวนารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์
Miss.Nareerat Peechapechakop
ผู้อำนวยการ กองโบราณคดี
Director Office of Archaeology
Tel 0 2281 6751, 0 2628 5030 Fax 0 2282 3770

Update : 2017-08-10 13:30:28


 

นายพนมบุตร จันทรโชติ
Mr. Phranombut Chanchoti
ผู้อำนวยการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
Director Office of The National Museum
Tel 0 2282 8552 Fax 0 2282 8553

Update : 2017-08-10 11:41:27


 
นางสาวอรสรา สายบัว
Miss.Onsara Saybua
ผู้อำนวยการ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Director Office of Literature And History
Tel 0 2628 5021 ext. 501 Fax 0 2282 0310

Update : 2017-08-10 13:34:11


 
นางสาวนันทกา พลชัย
Miss.Nanthaka Ponchai
ผู้อำนวยการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
Director National Archives of Thailand
Tel 0 2281 6947, 0 2281 1599 ext. 109, 164 Fax 0 2281 5341

Update : 2017-08-11 14:46:30


 

นางสาวกนกอร ศักดาเดช
Miss.Kanok-on Sakdadate
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
Director National Library of Thailand
Tel 0 2281 0263, 0 2280 9828-32 ext. 643 Fax 0 2281 7543

Update : 2017-08-11 14:42:30


 
นายสมควร อุ่มตระกูล
Mr.Somkuan Oomtrakul
ผู้อำนวยการ สำนักช่างสิบหมู่
Director Office of Traditional Arts
Tel 0 2482 1366, 0 2482 1362
Update : 2017-08-10 11:52:04


 
นายสตวัน ฮ่มซ้าย
Mr.Satawan Homsai
ผู้อำนวยการ สำนักสถาปัตยกรรม
Director Office of Architecture
Tel 0 2282 5444, 0 2628 5023, 0 2282 0390 ext. 401, 402 Fax 0 2282 5445

Update : 2017-08-10 11:54:09


 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Office of Adminislration
Tel 0 2225 1227,0 2221 0628 Fax 0 2221 0628

Update : 2014-11-26 09:26:48


 
นายสุวิทย์ ชัยมงคล
Mr.Suwit Chaimongkhl
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
Director The 1st Reginonal Office of Fine Arts, Ratchaburi
Tel 0 3232 3226-7 Fax 0 3232 3226-7

Update : 2017-08-10 12:59:35


 
นายวิเศษ เพชรประดับ
Mr.Wised Phetpradab
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
Director The 2nd Reginonal Office of Fine Arts, Suphanburi
Tel 0 3554 5466-7 Fax 0 3554 5466
peaw95456@yahoo.com
Update : 2017-08-10 13:00:05


 

นายประทีป เพ็งตะโก
Mr.Prateep Phengtako
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 3
Director The 3rd Reginonal Office of Fine Arts, Ayutthaya
Tel 0 3524 2501 Fax 0 3524 2448
s_finearts3@finearts.go.th
Update : 2015-02-09 15:22:26


 
นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ
Miss.Uadchara Kangsarikid
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
Director The 4th Reginonal Office of Fine Arts, Lopburi
Tel 0 3641 2510,0 3641 3779 Fax 0 3641 2510

Update : 2017-08-10 13:05:15


 
นายเมธาดล วิจักขณะ
Mr.Methadol Wiehakana
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
Director The 5th Reginonal Office of Fine Arts, Prachinburi
Tel 0 3721 2610,0 3721 1296 Fax 0 3721 2610
archaeos05@yahoo.co.th
Update : 2017-08-10 13:06:14


 

นางเรียม พุ่มพงษ์แพทย์
Mrs. Riam Pumpongpaet
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
Director The 6th Reginonal Office of Fine Arts, Sukhothai
Tel 0 5563 3003, 0 5539 7364 Fax 0 5539 7364
fad06@yahoo.com
Update : 2015-02-09 15:17:14


 
นายไกรสิน อุ่นใจจิตต์
Mr.Kaisin Ounjaijit
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน
Director The 7th Reginonal Office of Fine Arts, Nan
Tel 0 5471 1160 Fax 0 5471 1160
Sinlapakolnanth7@yahoo.com.sg
Update : 2017-08-10 13:09:50


 
นายสุพจน์ พรหมมาโนช
Mr.Supot Prommanot
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
Director The 8th Reginonal Office of Fine Arts, Chiangmai
Tel 0 5322 2262 Fax 0 5340 9072
Fad8cm@hotmail.com
Update : 2017-08-10 13:10:11


 

นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี
Mr.Arun Kingmanee
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น
Director The 9th Reginonal Office of Fine Arts, Khon Kaen
Tel 0 4324 2129, 0 4333 7629 Fax 0 4324 2129

Update : 2017-08-10 13:24:57


 
นายชิณณวุฒิ วิลยาลัย
Mr.Chinnawud Wirayaray
นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด
The 10th Reginonal Office of Fine Arts, Roi-Ed
Tel 0 4351 3916, 0 4351 3752 Fax 0 4351 3530

Update : 2017-08-10 13:36:52


 
นางจิตรปรีดี พร้อมศรีทอง
Mrs.Jidpredee Phomsitong
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี
Director The 11th Reginonal Office of Fine Arts, Ubon Ratchathani
Tel 0 4531 2845 Fax 0 4531 2846

Update : 2017-08-10 13:20:55


 

นายจารึก วิไลแก้ว
Mr.Jaruk Wilaikeaw
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
Director The 12th Reginonal Office of Fine Arts, Nakhon Ratchasima
Tel 0 4447 1518, 0 4428 5096 Fax 0 4447 1518
s_finearts12@finearts.go.th
Update : 2017-08-10 13:24:27


 
นางสาวอนงค์ หนูแป้น
Miss.Anong Nupran
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา
Director The 13th Reginonal Office of Fine Arts, Songkhla
Tel 0 7448 3460-61 Fax 0 7448 3460

Update : 2017-08-10 13:30:05


 
นายอาณัติ บำรุงวงศ์
Mr.Anat Bumrungwong
ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
Director The 14th Reginonal Office of Fine Arts, Nakhon Sithammarat
Tel 0 7535 6458, 0 7532 4479 Fax 0 7535 6458
www.fad14.go.th, s_finearts14@finearts.go.th
Update : 2017-08-10 13:31:20


 

นางสาวสุขกมล วงศ์สวรรค์
Miss.Sukkamon Wongsawan
ภัณฑารักษ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
The 15th Reginonal Office of Fine Arts, Phuket
Tel 0 7627 3006 Fax 0 7627 3006
s_finearts15@finearts.go.th
Update : 2017-08-10 13:37:45


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400