นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวัฒนธรรม    สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
Office of Contemporary Art and Culture

ชั้น 17 อาคารธนาลงกรณ์ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
17th Fl. Thanalongkorn Tower 666 Boromaratchonnani Road
Bang Plat
Bangkok 10700
Tel 0 2422 8833-4
Fax 0 2446 8444
www.ocac.go.th
Update : 2014-12-19 09:27:42


 

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ
MissVimolluck Chuchat
ผู้อำนวยการ
Director - General
Tel 0 2422 8842 Fax 0 2446 8444
v.vimolluck2012@gmail.com
Update : 2017-01-19 18:40:02


 
นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล
MissDarunee Thamapodol
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 0 2422 8840 Fax 0 2446 8444
daruntha@gmail.com
Update : 2017-03-31 10:16:01


 
ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (วรรณศิลป์)
Expeft on Contemporary Art Promotion (Literature)
Tel 0 2422 8843 Fax 0 2446 8444

Update : 2017-04-25 15:22:01


 

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว
MissSomlak Klongklaew
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)
Expeft on Visual Art Promotion
Tel 0 2422 8823 Fax 0 2446 8444
Catmaw70@gmail.com
Update : 2017-01-26 13:17:11


 
นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม
MissSiriphan Thongjerm
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Secretariat to the Department
Tel 0 2422 8835 Fax 0 2446 8444
siriphan_thong@hotmail.com
Update : 2015-07-13 14:32:13


 
นายบุญเลิศ คำดี
MrBoonlert Khamdee
ผู้อำนวยการ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
Director Resource and Funding Center
Tel 0 2422 8839 Fax 0 2446 8446
boonlert_khamdee@hotmail.com
Update : 2014-10-06 13:45:11


 

นายพิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์
MrPhiphat Neawkhongsak
ผู้อำนวยการ ศูนย์หอศิลป์
Director Art Center
Tel 0 2422 8841 Fax 0 2446 8069
phiphatn@gmail.com
Update : 2017-04-26 10:10:14


 
นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา
MissSuvimol Vimolkanjana
ผู้อำนวยการ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
Director Resource and Information Institute
Tel 0 2422 8838 Fax 0 2422 8821
su_ausma@hotmail.com
Update : 2015-08-24 15:08:49


 
นางสาวประทิน ทองสอาด
MissPratin Tongsaard
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief Group of the Internal Audit
Tel 0 2422 8792 Fax 0 2446 8444
Pratin0132@gmail.com
Update : 2015-07-13 14:44:40


 

นางกาญจนา ตุ้มกลีบ
MrsKanjana Tumkleeb
หัวหน้ากลุ่ม กลุุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Group of Administrative System Development
Tel 0 2422 8792 Fax 0 2446 8444
Poo555@live.com
Update : 2015-07-13 14:46:29


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400