นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวัฒนธรรม    สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
Office of Contemporary Art and Culture

10 ถนนเทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
10 Thiamruammitr Road,
Huay Khwang,
Bangkok 10310
Tel 0 2209 3734
Fax 0 2202 9639
www.ocac.go.th
Update : 2017-09-08 15:12:33


 

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ
Miss Vimolluck Chuchat
ผู้อำนวยการ
Director-General
Tel 0 2209 3741 Fax 0 2202 9637
v.vimolluck2012@gmail.com
Update : 2017-09-28 13:50:34


 
นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล
Miss Darunee Thamapodol
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 0 2209 3737 Fax 0 2202 9639
daruntha@gmail.com
Update : 2017-11-06 22:09:16


 
ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (วรรณศิลป์)
Senior Specialist on Contemporary Art Promotion (Literature)

Update : 2017-09-28 13:52:43


 

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว
Miss Somlak Klongklaew
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)
Senior Specialist on Fine Arts Promotion (Visual Art)
Tel 0 2209 3738 Fax 0 2202 9639
Catmaw70@gmail.com
Update : 2017-09-28 13:51:27


 
นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม
Miss Siriphan Thongjerm
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary, Secretariat to the Department
Tel 0 2209 3735 Fax 0 2202 9639
siriphan_thong@hotmail.com
Update : 2017-09-28 13:52:02


 
นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา
MissSuvimol Vimolkanjana
ผู้อำนวยการ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
Director of Networking and Funding Center
Tel 0 2209 3739 Fax 0 2202 9642
su_ausma@hotmail.com
Update : 2017-10-25 10:02:08


 

นายบุญเลิศ คำดี
MrBoonlert Khamdee
ผู้อำนวยการ ศูนย์หอศิลป์
Director of Art Center
Tel 0 2209 3740 Fax 0 2202 9643
boonlert_khamdee@hotmail.com
Update : 2017-10-25 10:04:40


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
Director of Institute of Contemporary Art
Tel 0 2209 3744 Fax 0 2202 9644

Update : 2017-10-25 10:03:37


 
นางสาวประทิน ทองสอาด
Miss Pratin Tongsaard
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief of Internal Auditing Group
Tel 0 2209 3766 Fax 0 2202 9638
Pratin0132@gmail.com
Update : 2017-10-25 10:05:57


 

นางกาญจนา ตุ้มกลีบ
Mrs Kanjana Tumkleeb
หัวหน้ากลุ่ม กลุุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of Public Sector Development Group
Tel 0 2209 3767 Fax 0 2202 9638
Poo555@live.com
Update : 2017-10-25 10:06:36


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400